23:13:18   |   18 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2113-V от 21.12.2007г.

№2113-V от 21.12.2007г.

"Об утверждении Устава коммунального предприятия "Центр экологических проблем и инициатив" в новой редакции" /зі змінами/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №2853-VI від 19.02.2013р
 
Рішення
Одеської міської ради
№2113-V від 21.12.2007р
 
«Про затвердження Статуту
комунального підприємства
«Центр екологічних проблем та ініціатив»
у новій редакції»
 
          Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 11.10.2004р. № 3188-IV «Про затвердження типового статуту комунального підприємства у новій редакції», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Статут комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив» у новій редакції (додається).
 
2. Встановити статутний фонд комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив» в розмірі 541 030, 19 грн. (п’ятсот сорок одна тисяча тридцять грн. 19 коп.).
 
3. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію статуту комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив» у новій редакції.
 
4. Вважати такими, що втратили чинність, п. 2 рішення Одеської міської ради № 171-ІІІ від 29.06.1999року, та рішення Одеської міської ради № 430-ІІІ від 10.08.2000року.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології. 
 
 Міський голова                                                                                     Е. Гурвіц
  
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№2113-V від 21.12.2007р
Статут
Комунального підприємства
«Центр екологічних проблем та ініціатив»
(нова редакція)
м. Одеса 2007р.
 
1. Загальні положення
 
1.1. Комунальне підприємство «Центр екологічних проблем та ініціатив» іменоване надалі – Підприємство, створене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність» та Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою комунальне підприємство «Центр екологічних проблем та ініціатив».
1.2.2. Скорочене українською мовою КП «ЦЕПІ».
1.2.3. Повне російською мовою: коммунальное предприятие «Центр экологических проблем и инициатив».
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ЦЭПИ».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампом.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного розвитку, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14.
 
2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності, з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Проведення екологічних (природоохоронних) заходів, конкурсів, фестивалів, виставок, презентацій на комерційній та безоплатній основах.
2.2.2. Виконання робіт, надання послуг у сфері природоохорони та природокористування, у тому числі з організації екологічного туризму, кемпінгів, літніх оздоровчих таборів.
2.2.3. Проведення екологічної експертизи.
2.2.4. Проведення екологічного аудиту.
2.2.5. Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень.
2.2.6. Паспортизація та інвентаризація усіх видів відходів.
2.2.7. Інвентаризація та паспортизація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
2.2.8. Збір, складування, транспортування, переробка та утилізація усіх видів відходів.
2.2.9. Розробка екологічних паспортів підприємств.
2.2.10. Підготовка (розроблення) декларацій безпеки об’єктів.
2.2.11. Розробка планів локалізації і ліквідації аварій для підприємств, установ, організацій.
2.2.12. Збір інформації про стан навколишнього природного середовища.
2.2.13. Проведення лабораторних та інших досліджень про стан навколишнього природного середовища.
2.2.14. Надання посередницьких та методичних послуг підприємствам, установам, організаціям з екологічного та природоохоронного законодавства.
2.2.15. Надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам.
2.2.16. Надання послуг з бонування суден.
2.2.17. Розробка ескізних та робочих проектів для будівництва та реконструкції об’єктів.
2.2.18. Розробка матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
2.2.19. Надання послуг у сфері збору, узагальнення, реалізації екологічної інформації; проведення робіт у сфері маркетингу, дослідження ринку, можливостей реалізації товарів (продукції), послуг, консультативне обслуговування.
2.2.20. Надання, у встановленому порядку, даних про стан навколишнього природного середовища фізичним та юридичним особам.
2.2.21. Контроль стану навколишнього природного середовища, здійснення екологічного моніторингу.
2.2.22. Здійснення заходів з поводження з безпритульними, домашніми та дикими тваринами, включаючи їх вилов, транспортування тощо.
2.2.23. Консультативна підтримка фахівців підприємств при виконанні природоохоронних та інших заходів.
2.2.24. Надання послуг з впровадження нових форм організації праці, формування тимчасових наукових, творчих, виробничих колективів.
2.2.25. Надання посередницьких послуг.
2.2.26. Здійснення робіт з ландшафтного оформлення.
2.2.27. Розробка природоохоронних заходів для фізичних та юридичних осіб.
2.2.28. Випуск довідкової, нормативно-технічної, інформативної та рекламної продукції.
2.2.29. Здійснення виробничо-господарської діяльності, яка сприяє розвитку природоохоронних технологій.
2.2.30. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності ліцензій.
 
 
3. Органи управління
3.1. До виключної компетенції засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов’язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту, повинні бути узгодженні із Засновником.
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю «Підприємства» здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки із залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок засновнику або Уповноваженому органу.
 
4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 541 030, 19 грн. (п’ятсот сорок одна тисяча тридцять грн. 19 коп.). Статутний фонд складається зі спецавтотранспорту, обладнання та устаткування.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) може бути змінено за рішенням Засновника.
 
5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідними рішеннями суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
6. Господарська діяльність і звітність Підприємства
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність за принципами господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або уповноваженому органу вказані плани.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов’язкових платежів після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими засновником.
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
 
7. Трудові відносини
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
 
8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
Затверджені зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
 
9. Припинення діяльності підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
 
 Секретар міської ради                                           О.А. Прокопенко


Страница создана: 10.01.2008 13:43
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 18-19 августа
фестиваль «Пороховая башня»

Далее 19 августа 
Odessa Gospel Music Fest

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 18 августа в 15:00
«Игры героев»

Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее