/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2157-V от 22.01.2008г.

№ 2157-V от 22.01.2008г.

Об утверждении городской программы поддержки деятельности национально-культурных обществ города Одессы на 2008 год

Рішення
Одеської міської ради
№ 2157-V від 22.01.2008р.

Про затвердження
міської програми підтримки діяльності
національно-культурних товариств
міста Одеси на 2008 рік


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про національні меншини в Україні», з метою підтримки діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності та гарантування національним меншинам права на вільний розвиток, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2008 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики та праці.

Міський голова Е. Гурвіц


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 2157-V від 22.01.2008р. 
                                                                                                                     
МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності національно-культурних товариств
міста Одеси на 2008 рік
                                                                                              
Розділ І. Проект паспорта
міської програми підтримки діяльності національно-культурних товариств
міста Одеси на 2008 рік
 
1.   110502             управління внутрішньої політики Одеської міської ради
                         (КФКВ)                                                      (найменування головного розпорядника)
 
2.   110502             управління внутрішньої політики Одеської міської ради
                          (КФКВ)                                                    (найменування відповідального виконавця)
 
3.   110502            міська програма підтримки діяльності національно - 
                  (КФКВ)      культурних товариств міста Одеси на 2008 рік (далі - програма)
                                                            (найменування бюджетної програми)
 
4. Обсяг бюджетного призначення - 210 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 210 тис. грн. та із спеціального фонду –      -     тис. грн. тис. грн. 
 
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
 
Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про об'єднання громадян», Закону України «Про національні меншини в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р.      № 1604 «Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 р. № 2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм», рішення Одеської міської ради від 26.07.2002 р. № 200-ІV «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року», рішення Одеської міської ради від 15.10.2002 р. № 414-ІV «Про затвердження програми      соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року», рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 р. № 3156-ІV «Про затвердження основних     напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р «Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси».
 
6. Мета бюджетної програми:
 
програма підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2008 рік націлена на підтримку діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності, з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.
 
7. Напрями діяльності: 

№ п/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
Загальноміські заходи (урочисті заходи присвячені святкуванню Всесвітнього дня біженців, Дня незалежності України, Дня міста, Дня української писемності та мови, 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя, Новорічних свят
1.2.
Висвітлення діяльності національно-культурних товариств (інформаційне обслуговування із висвітлення діяльності національно-культурних товариств (радіопрограма та телепрограма), видання календаря та вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові)
1.3.
Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
 
                                                                    -

 
  8. Категорія економічної класифікації: 

КЕКВ
Найменування
1131
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1139
Оплата інших послуг та інші видатки (видатки на палітурні та поліграфічні роботи)
1172
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку (проведення конференцій, з'їздів)
2110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1.
Затрат.
 
 
 
 
 
 
 
Розмір фінансової підтримки діяльності національно-культурних товариств    м. Одеси
Тис. грн.
Програма
 
 
210,0
 
 
       -
 
 
210,0
2.
Продукту.
 
 
 
 
 
 
 
Кількість видань, щоквартального вісника
 
Од.
Програма
4
-
4
 
Кількість видань, календаря
 
 
 
Од.
Програма
1
-
1
3.
Ефективності
 
 
 
 
 
 
 
Вартість одного видання щоквартального вісника
Тис. грн.
Програма
5,0
-
5,0
 
Вартість видання календаря
Тис. грн.
Програма
30,0
-
30,0
4.
Якості
 
 
 
 
 

 
Розділ ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом           
          Питання розвитку національних спільнот полягають не лише у площині вирішення їх культурних та освітніх проблем, а постають, передусім, як питання етносоціальної політики, в центрі якої потреби соціального розвитку людини, колективу та етнічної одиниці. Тому громадські об'єднання національних меншин міста на перший план висувають завдання розвитку культури свого етносу та захист соціально-культурних інтересів своїх членів.
          Налагодження оперативного діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та етнічними структурами, залучення членів громадських організацій національно-культурних товариств до вирішення проблем етносоціального розвитку суспільства, в цілому, відповідає Закону України «Про національні меншини в Україні».
          Програмою передбачена підтримка діяльності національно-культурних товариств, шляхом висвітлення через ЗМІ їх діяльності, залучення до участі у загальноміських заходах та прийняття участі у розробці та реалізації державної та міської етнополітики.    
Спроби щодо розв'язання проблем гарантування національним меншинам права на вільний розвиток можливо за допомогою напрацювання та реалізації міських програм, за програмним методом, відповідно до чинного законодавства України.    
           
Розділ ІІІ. Мета програми 
          Головною метою програми є підтримка діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.
 
Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем.
Перелік заходів і завдань програми. Строки та етапи виконання програми 
          Одним з головних шляхів до формування громадянського суспільства є процес взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами України, особами без громадянства, на основі взаємопорозуміння та реалізації спільних громадянських інтересів, користуючись принципами народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання спільних інтересів.
             Одним із засобів щодо реалізації шляхів до формування громадянського суспільства з дотриманням міжнародних зобов'язань щодо національних меншин є гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.
             Основними напрямами діяльності щодо гарантування національним меншинам права на вільний розвиток при реалізації програми є:
-  організація роботи громадського дорадчого органу – Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові;
- організація та проведення семінарів, конференцій, засідань за «круглими столами»;
- висвітлення діяльності роботи національно-культурних товариств у засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті та у печатному виданні Одеської міської ради;
- проведення моніторингу діяльності національно-культурних товариств;
- проведення конкурсу – фестивалю недільних шкіл серед національно-культурних товариств міста;
- залучення національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси, до розроблення та реалізації державної та місцевої етнополітики.
Виконання програми передбачено здійснити протягом 2008 року.
 
Розділ V. Ресурсне забезпечення програми 

Джерело фінансування
Сума (тис. грн.)
Бюджет міста Одеси
210, 0
ВСЬОГО
210, 0

 

№ з/п
Напрями видатків по даній програмі
Напрями використання коштів
Сума
(тис. грн.)
1.
Загальноміські заходи
90,0
1.1.
Урочисті заходи присвячені Всесвітньому дню біженців
Придбання предметів постачання та матеріалів, сувенірів, квіткової продукції та організація спільного заходу присвяченого Всесвітньому дню біженців
10,0
1.2.
Урочисті заходи присвячені святкуванню Дня незалежності України
Придбання предметів постачання та матеріалів, сувенірів, квіткової продукції та організація спільного заходу з нагоди святкування Дня незалежності представників національно-культурних товариств м. Одеси з посадовими особами місцевого самоврядування м. Одеси
20,0
1.3.
Урочисті заходи присвячені святкуванню Дня міста
Придбання предметів постачання та матеріалів, сувенірів, квіткової продукції та організація заходу з нагоди святкування Дня міста серед представників національно-культурних товариств м. Одеси
20,0
1.4.
Урочисті заходи присвячені святкуванню Дня української писемності та мови
Придбання предметів постачання, сувенірів, квіткової продукції та організація спільного заходу з нагоди святкування Дня української писемності та мови серед представників національно-культурних товариств м. Одеси з посадовими особами місцевого самоврядування м. Одеси та Обласної державної адміністрації
10,0
1.5.
Урочисті заходи присвячені святкуванню 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя
Придбання предметів постачання та матеріалів, сувенірів, квіткової продукції та організація заходу з нагоди святкування 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя серед представників національно-культурних товариств м. Одеси
10,0
1.6.
Урочисті заходи присвячені святкуванню Новорічних свят
Придбання предметів постачання та матеріалів, сувенірів та організація заходу з нагоди святкування Новорічних свят серед представників національно-культурних товариств м. Одеси
20,0
2.
Висвітлення діяльності національно-культурних товариств
90,0
2.1.
Інформаційне обслуговування (радіопрограма) із висвітлення діяльності національно-культурних товариств
Розробка та трансляція радіопрограми
20,0
2.2.
Інформаційне обслуговування (телепрограма) із висвітлення діяльності національно-культурних товариств
Розробка та трансляція телепрограми
20,0
2.3.
Видання щоквартального вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові
Видання газети
20,0
2.4.
Видання календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові
Видання календаря
30,0
3.
Проведення фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств
Придбання предметів постачання та матеріалів та організація щорічного фестивалю-конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств м. Одеси
30,0
                                                                              РАЗОМ:
 
210,0

Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
 
Розділ VI. Організація управління та контролю за ходом виконання програми. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Контроль за виконанням заходів програми та використанням бюджетних коштів здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради.
             Очікуваними кінцевими результатами виконання програми є підтримка діяльності національно-культурних товариств для розвитку демократичного громадянського суспільства, з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток, а також залучення національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси, до розроблення та реалізації державної та місцевої етнополітики.
 
          Програма набирає чинності з 01 січня 2008 року.
          До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у встановленому чинним законодавством України порядку.
 
 Секретар ради                                                                   О. Прокопенко


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.02.2008 08:55

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/12414/