/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2156-V от 22.01.2008г.

№ 2156-V от 22.01.2008г.

Об утверждении городской программы поддержки деятельности общественных организаций города Одессы на 2008 год (С изменениями)

Внесены изменения решением Одесского горсовета №2930-V от 10.07.2008г.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2156-V від 22.01.2008р.
 
Про затвердження міської програми підтримки діяльності
громадських організацій міста Одеси на 2008 рік
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про об‘єднання громадян», з метою консолідації та підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2008 рік для розвитку демократичного громадянського суспільства, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити міську програму підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2008 рік (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики та праці.
 
Міський голова                                     Е. Гурвіц
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 2156-V від 22.01.2008р.  
 
МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності громадських організацій
міста Одеси на 2008 рік
                                                                                             
Розділ І. Проект паспорту
міської Програми підтримки діяльності громадських організацій
міста Одеси на 2008 рік
 
1. 090412,091209       Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
        (КФКВ)                                                                       (найменування головного розпорядника)
 
2. 090412,091209       Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
        (КФКВ)                                                                       (найменування відповідального виконавця)
 
3. 090412,091209       Міська Програма підтримки діяльності громадських 
        (КФКВ)                    організацій міста Одеси на 2008 рік (далі - Програма)
                                                                      (найменування бюджетної програми)
 
4. Обсяг бюджетного призначення - 648 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 648 тис. грн. та із спеціального фонду –      -     тис. грн. тис. грн. 
 
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання громадян», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 138 «Про порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. № 1604 «Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», рішень Одеської міської ради від 15.06.2004 р. № 2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм», від 26.07.2002 р. № 200-ІV «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року», від 15.10.2002 р. № 414-ІV «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року», від 11.10.2004 р. № 3156-ІV «Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», розпоряджень міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р «Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси», від 21.02.2007 р. № 76-01р «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів бюджету міста Одеси, що надаються як фінансова підтримка громадським організаціям, які зареєстровані та діють на території міста Одеси».
 
6. Мета бюджетної програми:
Програма підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2008 рік націлена на підтримку громадських організацій для розвитку демократичного громадянського суспільства, а також консолідації громадських організацій на території міста Одеси.
Програма націлена на підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів для розвитку демократичного громадянського суспільства, а також консолідації громадських організацій ветеранів та інвалідів на території міста Одеси.
 
7. Напрями діяльності: 
№ п/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій
1.2.
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів
1.3.
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій інвалідів
1.4.
Фінансова підтримка видавничої діяльності громадських організацій
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
 
                                                                    -
 
 8. Категорія економічної класифікації: 
КЕКВ
Найменування
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1139
Оплата інших послуг та інші видатки (видатки на палітурні та поліграфічні роботи)
 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1.
Затрат
 
 
 
 
 
 
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій
 
 
 
 
 
 
Тис. грн.
Програма
648,0
-
648,0
2.
Продукту
 
 
 
 
 
 
Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка
Од.
Програма
 
13
 
 
 
-
 
13
 
Кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка.
Од.
Програма
9
-
9
 
Кількість громадських організацій інвалідів, яким надається фінансова підтримка
Од.
Програма
5
-
5
3.
Ефективності
 
 
 
 
 
 
Середній річний розмір фінансової підтримки однієї громадської організації
Тис. грн.
Програма
13,62
-
13,62
 
Середній річний розмір фінансової підтримки однієї організації ветеранів
Тис. грн.
Програма
23,11
-
23,11
 
Середній річний розмір фінансової підтримки однієї організації інвалідів
Тис. грн.
Програма
32,6
-
32,6
4.
Якості
 
 
 
 
 
 
Розділ ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
           
          Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови щодо становлення громадянського суспільства.
          Розвиток та становлення в Україні громадянського суспільства, в основі якого лежить демократичний устрій розбудови країни – є пріоритетним напрямком внутрішньої політики України, ідеологією ХХІ століття.
          Рушійною силою до становлення громадянського суспільства є об'єднання громадян, що легалізують свою діяльність у відповідності до Закону України «Про об'єднання громадян».
Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.
На території м. Одеси діє понад одну тисячу об'єднань громадян, членами яких є десятки тисяч громадян, що мешкають на території нашого міста, об'єднані у відповідності до статутної мети організації.
Левову частку об'єднань громадян складають незахищені категорії населення та молодь, які першочергово потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від органів місцевого самоврядування.
Управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради вже зроблені кроки щодо консолідації об'єднань громадян для участі у громадському й культурному житті м. Одеси. Так, протягом 2005-2007 років, створені та діють громадські консультативні органи при Одеському міському голові, членами яких є представники понад ста об'єднань громадян, що зареєстровані та діють на території м. Одеси.
Історично, Одеська область, та в цілому Південь України, є складним регіоном за національною, релігійною та культурною ознакою, що робить процес консолідації громадських об'єднань необхідним для подальшого впровадження демократичних процесів в нашому місті, з метою формування громадянського суспільства, як в регіоні так й в цілому в країні.
Програмою передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям, які працюють у напрямку соціальної адаптації громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, сприяють участі молоді у соціально-політичному житті міста, у профілактиці безпритульності, у діях, спрямованих на консолідацію дій об'єднань громадян по формуванню громадянського суспільства. 
Спроби щодо розв'язання проблем розбудови громадянського суспільства є можливими за допомогою напрацювань та реалізації цільових програм, за програмним методом, відповідно до чинного законодавства України.    
           
Розділ ІІІ. Мета програми
          Головною метою Програми є консолідація та підтримка діяльності громадських організацій міста Одеси на 2008 рік для розвитку демократичного громадянського суспільства.
Програмою передбачено надання фінансової підтримки діяльності громадських організацій, організацій ветеранів та інвалідів (додатки 1,2,3).
 
Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем. Перелік заходів і завдань програми. Строки та етапи виконання програми.
 
          Одним з головних шляхів до формування громадянського суспільства є процес взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами України, особами без громадянства, на основі порозуміння та реалізації спільних громадянських інтересів, користуючись принципами народовладдя,    законності, гласності, колегіальності, поєднання спільних інтересів.
             Одним з засобів реалізації шляхів до формування громадянського суспільства є консолідація об'єднань громадян.
             Основними напрямами діяльності щодо консолідації об'єднань громадян при реалізації Програми є:
- організація роботи громадських дорадчих органів;
- організація та проведення семінарів, конференцій, засідань за «круглими столами»;
- висвітлення діяльності роботи об'єднань громадян у засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті та печатному виданню Одеської міської ради;
- проведення моніторингу ефективності роботи організацій;
- залучення об'єднань громадян до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси.
 
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій здійснюється згідно з планом використання коштів окремо взятої організації.
Виконання програми передбачено здійснити протягом 2008 року.
 
Розділ V. Ресурсне забезпечення програми
 
Джерело фінансування
Сума (тис. грн.)
Бюджет міста Одеси
648, 0
ВСЬОГО
648, 0
 
№ з/п
Напрями видатків по міській програмі
Сума
(тис. грн.)
1.
Підтримка діяльності громадських організацій
177, 0
2.
Підтримка діяльності громадських організацій ветеранів
208, 0
3.
Підтримка діяльності громадських організацій інвалідів
 163, 0
4.
Підтримка видавничої діяльності громадських організацій
100, 0
                                                                                                    РАЗОМ:
648, 0
 
          Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
Використання коштів на фінансову підтримку діяльності громадських організацій здійснюється за порядком, визначеним розпорядженням Одеського міського голови.
 
 
Розділ VI. Організація управління та контролю за ходом виконання програми. Очікувані кінцеві результати виконання програми.
         
Контроль за виконанням заходів програми та використанням бюджетних коштів здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради.
         
Очікуваними кінцевими результатами виконання програми є підтримка діяльності громадських організацій для розвитку демократичного громадянського суспільства, а також консолідації громадських організацій на території міста Одеси.
 
          Програма набирає чинності з 01 січня 2008 року.
          До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у встановленому чинним законодавством України порядку.
 
Секретар ради                          О. Прокопенко
 
Додаток 1
до Програми
підтримки діяльності
громадських організацій
м. Одеси на 2008 рік 
Перелік
    громадських організацій
№ з/п
Назва організації
Напрями використання коштів
Сума
(тис. грн.)
1
ГО «Університет здоров'я»
Проведення заходів з профілактики здоров'я
 10, 0
2
ГО «Одеське товариство пенсіонерів»
Проведення заходів присвячених м/н жіночому дню, Дню людини похилого віку, оплата послуг за оренду приміщення та за користування комунальними послугами, придбання предметів постачання і матеріалів (канцтовари)
 10, 0
3
БФ соціального захисту старості громадян «Наше майбутнє»
Проведення заходів до Дня захисника вітчизни, Дня перемоги у ВВВ, Новорічних свят, придбання предметів постачання і матеріалів
 15, 0
4
БО соціального захисту старості громадян «Теплий дім»
Проведення заходів до Дня захисника вітчизни, м/н жіночого дня, Дня визволення м. Одеси під час ВВВ, Дня перемоги у ВВВ, Дня людини похилого віку, Дня інвалідів, Новорічних свят
 10, 0
5
БФ «Матері моря»
Проведення заходів з відзначення пам’яті загиблих на т/х «Адмірал Нахімов», «Сальвадор Ал'єндо», «Сімбо 1», придбання квіткової продукції
   5, 0
6
Спілка громадських організацій «Асоціація козацьких товариств «СІЧ»
Придбання предметів постачання і матеріалів для музею «Степова Одеса»
 
 10, 0
7
Фонд програм сприяння безпеки країни й особистості «Держава»
Проведення виставок, екскурсій видання літератури (твори молодих авторів)
 10, 0
8
Український БФ сприяння і соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі злочинністю співробітників МВС «Милосердя»
Проведення заходів присвячених Дню пам'яті працівників міліції та річниці МВС України
 10, 0
9
БФ захисту сімей загиблих на т/х "Адмірал Нахімов" «Нахімовець»
Проведення заходу з відзначення пам’яті загиблих на т/х «Адмірал Нахімов», придбання квіткової продукції
   5, 0
10
ГО «Одеська міська рада багатодітних сімей»
Проведення заходів присвячених Дню матері, Дню сім'ї, Дню захисту дітей, Дню знань, Новорічним святам, проведення конкурсів, фестивалів, соціологічних досліджень
 20, 0
11
ГО «Пересипчанка»
Проведення заходів до м/н жіночого дня, Дня матері та сім'ї, Дня захисту дітей, Дня першокласника, придбання сувенірів та предметів постачання і матеріалів
 12, 0
12
Обласна громадська жіноча організація «Мати і дитина»
Проведення заходів до Дня матері, Дня сім'ї, Дня інваліда, семінарів за тематикою запобігання насиллю у сім'ї
 10, 0
13
ГО «Асоціація Одеських лікарів»
Видання літератури пенсіонерів-лікарів (ілюстрований атлас «Хірургічна анатомія»)
 50, 0
                                                                                                        РАЗОМ:
177,0
 
Секретар ради                                               О. Прокопенко
                                                                                                   
Додаток 2
до Програми
підтримки діяльності
громадських організацій
м. Одеси на 2008 рік
 
Перелік
громадських організацій ветеранів 
№ з/п
Назва організації
Напрями використання коштів
Сума
(тис. грн.)
1
ГО «Організація ветеранів м. Одеси»
Проведення заходів до Дня захисника вітчизни, Дня визволення м. Одеси під час ВВВ, матеріальне заохочення працівників організації; оплата комунальних послуг; придбання квіткової продукції
   60, 0
2
ГО «Одеська міська секція ветеранів війни – однополчан»
Матеріальне заохочення працівників організації; організація і проведення заходів; придбання предметів постачання і матеріалів, квіткової продукції
   25, 0
3
ГО «Колектив зразкового хору ветеранів війни та праці» Київського району
м. Одеси
Проведення концертів до Дня перемоги у ВВВ; Дня незалежності України; видання літератури (музичного збірника); придбання квіткової продукції
    6, 0
4
ГО «Жителі блокадного Ленінграда»
Проведення заходів присвячених початку та зняттю блокади Ленінграда, Дню перемоги, матеріальне заохочення працівників організації, придбання квіткової продукції
   10, 0
5
ГО «Одеська міська організація (відділення) Всеукраїнського об'єднання ветеранів»
Проведення заходів до Дня сім'ї, Дня матері, Дня незалежності України, Дня людини похилого віку, матеріальне заохочення працівників організації, видання літератури, придбання предметів постачання і матеріалів (меблі), квіткової продукції; оплата послуг електрозв’язку
   25, 0
6
ГО «Клуб ветеранів «Золота подружня пара»
Проведення заходів до Дня Св. Валентина, Дня сім'ї, Дня людини похилого віку
    5, 0
7
«Південноукраїнська асоціація ветеранів спецслужб України «Співдружність»
Проведення заходів до Дня захисника вітчизни, Дня перемоги у ВВВ
    7, 0
8
ГО «Асоціація моряків-підводників ім. О.І. Марінеско» м. Одеса і Одеської області
Видання літератури (Календар, брошури «Підводні човни Республіки Польща» та книга спогад О. Марінеско)
 20, 0
9
ГО «Одеський комітет ветеранів війни в Афганістані»
Проведення заходу з відзначення «Кубку Трофимова»
 50, 0
                                                                                                      РАЗОМ:
208, 0
 
Секретар ради                                    О. Прокопенко
 
Додаток 3
до Програми
підтримки діяльності
громадських організацій
м. Одеси на 2008 рік
 
Перелік
громадських організацій інвалідів
№ з/п
Назва організації
Напрями використання коштів
Сума
(тис. грн.)
1
ПОГ «Одеське УВП» УТОС
Проведення виставок, концертів; матеріальне заохочення працівників організації; придбання предметів постачання і матеріалів (звукові карти)
100, 0
2
Одеська обласна організація «УТОГ»
Придбання предметів постачання і матеріалів (оргтехніка, меблі)
 10, 0
3
Одеський міський БФ соціальної підтримки бідуючих інвалідів ВВВ, учасників БД, удовиць та родин загинувших воїнів, ветеранів праці «Порятунок»
Матеріальне заохочення працівників організації, оплата поточного ремонту інвентарю та приміщення, придбання предметів постачання і матеріалів та квіткової продукції
 13, 0
4
БО «Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім. Я. Корчака»
Видання літератури (методичні матеріали), придбання предметів постачання і матеріалів (канцтовари)
 10, 0
5
ГО «Спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет»
Оплата послуг за оренду приміщень для проведення змагань, організація та проведення змагання
 30, 0
                                                                                                        РАЗОМ:
163, 0
 
Секретар ради                                    О. Прокопенко
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.02.2008 16:50

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/12458/