04:09:21   |   15 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4751-V от 07.10.2009

№4751-V от 07.10.2009

Об утверждении Устава КП «ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№4751-V від 07.10.2009Про затвердження Статуту

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» у новій редакціїВідповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту коммунального підприємства «Одеський Муніципальний Інвестиційний Фонд» у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада:


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Статут комунального підприємства «Одеський Муніципальний Інвестиційний Фонд» у новій редакції (додається).

 
2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію статуту комунального підприємства «Одеський Муніципальний Інвестиційний Фонд».

 
3. Статут комунального підприємства «Одеський Муніципальний Інвестиційний Фонд», затверджений рішенням Одеської міської ради №2984-V від 10.07.2008p., вважати таким, що втратив чинність.

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічної, інвестиційної політики і банківської діяльності.

 

 


Міський голова                                    Е. ГурвіцДодаток до
Рішення
Одеської міської ради
№4751-V від 07.10.2009

 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

 
1. Загальні положення
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД», іменоване надалі «Підприємство», створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства: Повне:
українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД»
англійською мовою – Municipal Enterprise "Odessa Municipal Investment Fund" Скорочене:
українською мовою – КП «ОМІФ» російською мовою – КП «ОМИФ» англійською мовою – "OMIF"
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада, згідно рішення Одеської міської ради № 2984-V від 10.07.2008 року.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.
1.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
1.8. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.9. Місцезнаходження Підприємства: 65004, Україна, м. Одеса, пл. Думська,1.

 
2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Основною метою Підприємства є:
2.1.1. Задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничих, торгівельних, інвестиційних та інших видів господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому діючим законодавством.


2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Надання організаційно-технічних, інформаційно-методичних, методичних, консультаційних послуг з комерційної діяльності та управління у сфері інвестиційної діяльності, включаючи управління об'єктами інфраструктури.
2.2.2. Розробка, супроводження та управління інвестиційних проектів.
2.2.3. Розробка та втілення рекомендацій з ефективного управління активами та тимчасово вільними коштами фінансових фондів, надання послуг та консультацій з управління активами юридичних осіб.
2.2.4. Сприяння залученню коштів для фінансування міських інвестиційних програм шляхом розповсюдження інформації про місто та міські інвестиційні програми з метою привертання уваги потенційних інвесторів та іншим шляхом.
2.2.5. Створення умов для залучення кадрів вищої кваліфікації, використання передових технологій, забезпечення високого фахового рівня роботи, зниження загальних операційних витрат на обслуговування міського боргу.
2.2.6. Інвестування коштів та участь у створенні та діяльності підприємств, об'єднань, виробництв та інш.

 
2.3. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Підприємство одержує ліцензії
на здійснення окремих видів діяльності.

 
3. Права та обов'язки Підприємства
3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Планувати свою діяльність згідно із цим Статутом.
3.1.2. Укладати договори про співробітництво.
3.1.3. Визначати самостійно в межах своєї діяльності, взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами.
3.1.4. Здійснювати господарську діяльність згідно з законодавством України та цим Статутом.
3.1.5. Здійснювати діяльність щодо матеріально - технічного забезпечення Підприємства.
3.2. Підприємство зобов'язане:
3.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради, розпоряджень Одеського міського голови.
3.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України.
3.2.3. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.
3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці. Забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
3.2.5. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.

 
4. Органи управління Підприємством
4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень.
4.1.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства.
4.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
4.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств, консорціумів та інших об'єднань підприємств.
4.1.5. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу Підприємства.

 
4.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
4.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
4.2.2. Директор Підприємства.
4.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово - господарською діяльністю Підприємства.


4.3. Управління поточною діяльністю Підприємства здійснюється Директором.

 
4.4. Директор:
4.4.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими вітчизняними і іноземними юридичними особами, громадянами, органами влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
4.4.2. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
4.4.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
4.4.4. Самостійно укладає всі види контрактів, договорів, у тому числі трудові за погодженням з Уповноваженим органом.
4.4.5. Затверджує штатний розклад, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
4.4.6. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
4.4.7. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до діючого законодавства України.
4.4.8. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства. 4.4.9. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з
Засновником.

 
4.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.


4.6. Ревізійна комісія:
4.6.1. За дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
4.6.2. Надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.

 
5. Статутний (складений) капітал Підприємства
5.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний (складений) капітал за рахунок внеску засновника в розмірі 150 000, 00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень.
5.2. Статутним (складеним) капіталом Підприємства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
5.3. Розмір статутного (складеного) капіталу може бути змінено за рішенням Засновника.

6. Майно Підприємства
6.1. Майно Підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Підприємство є власником майна, переданого йому засновником у власність, продукції, набутої Підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
6.2. Підприємство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають цьому статуту та не суперечать чинному законодавству.

 
6.3. Майно Підприємства формується за рахунок:
- майна і грошових коштів, переданих Підприємству засновником;
- доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів та корпоративних прав;
- кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвуваннь організацій, підприємств та громадян;
- асигнувань місцевого та державного бюджетів;
- доходів від випуску і розміщення цінних паперів;
- майна придбаного у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбаченим законодавством.
6.5. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного (складеного) капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який засіб без згоди Засновника.
6.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Підприємству Засновником, несе Підприємство.

 
7. Господарська діяльність
7.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

7.2. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського
розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
7.3. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, що необхідні для забезпечення виробничого, соціального розвитку
Підприємства, та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основні плани складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально - технічних ресурсів.
7.4. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України.
Засновник не відповідає по зобов'язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов'язаннях засновника, її органів та організацій.
7.5. Прибуток, що залишається після покриття матеріальних витрат, на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
7.6. Підприємство з метою досягнення та реалізації своїх цілей, а саме розробки та супроводження інвестиційних проектів , реалізації інвестиційних програм, тощо має право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність у асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом, на умовах і в порядку, встановлених Господарським кодексом України іншими нормативно - правовими актами України.
7.7. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, що встановлюються у відповідності до вимог чинного зпконодавства.
7.8. Розрахунки Підприємства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
7.9. Створені Підприємством підприємства відповідають за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

8. Трудовий колектив
8.1.
Підприємство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність на Підприємстві здійснюється на основі трудових договорів, контрактів, згідно чинного законодавства України.
8.2. Підприємство зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого В країні мінімального рівня, а також соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
8.3. Трудові доходи найманого працівника Підприємства визначаються трудовим договором.
8.4. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.
8.5. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України про працю.

 
9. Зовнішньоекономічна діяльність
9.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства та предмета своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства у зовнішньоекономічних відносинах.
9.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок підприємства і використовується ним відповідно до законодавства.

 
10. Облік і звітність Підприємства
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України.

 
11. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
11.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
11.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до
Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

12. Припинення діяльності Підприємства
12.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Підприємства приймається виключно Засновником або іншим органом у випадках, передбачених чинним законодавством.
12.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду в випадках, передбачених законодавством.
12.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс Підприємства та подає його Засновникові або суду.
12.5. Майно та грошові кошти Підприємства, включаючи виручку від розпродажу майна Підприємства при ліквідації після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
12.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
12.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

 

Секретар ради                                        О.А. Прокопенко

 Страница создана: 10.11.2009 08:01
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее с 2 по 16 августа
выставки 
«Узоры мастерства»

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее