22:10:22   |   18 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №47-VI від 28.12.2010р.

№47-VI від 28.12.2010р.

Про затвердження статуту комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» у новій редакції /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4261-VI від 17.12.2013р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№47-VI від 28.12.2010р.

Про затвердження статуту комунальної установи
«Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного
розвитку» у новій редакції

Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.2009 року №196 «Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів», від 23.07.2007 року №392 «Про затвердження типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити статут комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» у новій редакції (додається).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації статуту комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» у новій редакції відповідно до чинного законодавства.
3. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення Одеської міської ради від 07.07.2009р. №4458-V «Про зміну найменування установи комунальної власності «Одеський міський базовий центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та затвердження її статуту».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.

Міський голова                       О.Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 28.12.2010р. №47-VI

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ»

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР РЕАБІЛІТІЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ» (далі - Установа), є реабілітаційною установою змішаного типу для інвалідів та дітей - інвалідів з розумовою відсталістю і психічними захворюваннями, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
Засновником Установи є Одеська міська рада (далі Засновник).
Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган –
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі – уповноважений орган).
1.2. Повне найменування Установи - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР РЕАБІЛІТІЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ».
1.3. Скорочене найменування Установи - КУ «ЦРОВПР».
1.4. Повне найменування Установи російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ».
1.5. Скорочене найменування Установи російською мовою – КУ «ЦРЛОПР».
1.6. Місцезнаходження Установи: Україна, 65074, місто Одеса, вулиця Гайдара, будинок 3-А.
1.7. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР РЕАБІЛІТІЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ» є бюджетною неприбутковою установою.
1.8. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно – правовими актами з питань реабілітації інвалідів та дітей – інвалідів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів уповноваженого органу та цього статуту.
1.9. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до вимог законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи, крім випадків, встановлених законодавством.
1.10. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.11. Установа веде згідно з законодавством України бухгалтерський облік і фінансово – господарську діяльність, має реєстраційні рахунки по загальному та спеціальному фондах в органах Державного казначейства України, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням, бланки та інші необхідні реквізити.
1.12. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.
1.13. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.14. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються уповноваженим органом.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створена з метою:
2.1.1. Реалізації завдань, визначених Законами України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (875-12), “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (2961-15), “Про соціальні послуги” (966-15), “Про психіатричну допомогу” (1489-14), Концепцією соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 619-р (619-2004-р), а також постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 716 (716-2007-п) “Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011”, щодо забезпечення прав інвалідів та дітей – інвалідів на отримання реабілітаційних послуг.
2.1.2. Експертної оцінки стану інваліда або дитини - інваліда.
2.1.3. Пріоритетності реабілітаційних заходів, а також установлення наступності реабілітаційного процесу.
2.1.4. Створення системи комплексної абілітації, реабілітації та догляду відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
2.1.5. Сприяння у встановлені опіки чи піклування у випадку визнання інваліда недієздатним.
2.1.6. Сприяння у забезпеченні тимчасового цілодобового догляду за інвалідом та (або) дитиною – інвалідом з розумовою відсталістю (у випадку тимчасової складної життєвої ситуації у законного представника інваліда – на весь період перебігу цієї ситуації).
2.2. Основні напрямки діяльності установи:
2.2.1. Створення денного реабілітаційного стаціонару та його філій для дітей – інвалідів та інвалідів.
2.2.2. Надання дітям-інвалідам та інвалідам медичної, педагогічної, психологічної та соціальної допомоги, організація відновлювально – корегувальної роботи і соціальної адаптації з урахуванням індивідуальних відхилень.
2. 3. Заходи з соціальної реабілітації складаються з:
- навчання інваліда або дитини – інваліда побутовим операціям для задоволення власних фізіологічних потреб;
- опанування навичок захисту власних прав та інтересів;
- забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою.
2.4. Заходи з психологічної реабілітації складаються з :
- проведення психологічної діагностики особистості інваліда або дитини – інваліда, визначення форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції;
- навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування мотивації до праці;
- проведення індивідуальної психокорекційної роботи.
2.5. Заходи психолого – педагогічної реабілітації:
- створення умов для всебічного розвитку, засвоєння інвалідом або дитиною – інвалідом знань, умінь і навичок з метою їх адаптації у соціумі;
- проведення корекційно – розвиткової роботи, а саме:
- розвиток здорового сприймання;
- корекція пізнавальної діяльності;
- формування навичок соціально – побутової орієнтації;
- розвиток комунікативної діяльності.
2. 6. Заходи з трудової реабілітації складаються з:
- навчання найпростішим трудовим навичкам, дотриманню техніки безпеки;
- сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів;
- створення умов для трудової зайнятості, при неможливості працевлаштування.
2.7. Заходи з медичного супроводження включають в себе:
- визначення фізичної, сомато – фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини – інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Установи; надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації;
- розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, що відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини – інваліда;
- визначення адекватності та послідовності заходів лікувально – профілактичного характеру;
- здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом підопічних Установи;
- організацію та контроль виконання в Установі санітарно – гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів; здійснення санітарно – просвітницької роботи.

3. МАЙНО УСТАНОВИ
3.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та передається Установі на правах оперативного управління. Враховуючи безпосередню участь Інституту реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку імені Януша Корчака у створенні матеріально-технічної бази Установи, його вагомий внесок у розвиток міської системи медичної, психолого – педагогічної та соціальної реабілітації інвалідів і дітей – інвалідів Установа проводить роботу з вказаним Інститутом на базі спільного використання майна та обладнання згідно договору про співробітництво.
3.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у балансі Установи.
3.3. Майно Установи складають:
3.3.1. Бюджетні кошти та капітальні вкладення.
3.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
3.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
3.3.4 Власні надходження, отримані у порядку встановленому законодавством України.
3.3.5. Інше майно, придбане на підставах не заборонених законодавством України.
3.4 . Основні фонди Установи не можуть бути предметом безоплатного
користування , застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб
та не можуть бути продані, передані або відчужені у будь – який спосіб без згоди Засновника.
3.5. Питання оренди Установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюються законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
3.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УСТАНОВИ
4.1. Установа має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності Установи.
4.1.2. Визначати основні напрямки розвитку Установи відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції Установи, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
4.1.3. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
4.1.4. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
4.1.5. Залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до роботи з питань, що входять до компетенції Установи.
4.1.6. В разі виробничої необхідності проводити оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу.
4.1.7. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
4.1.8. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством, у тому числі: соціально–побутові, психологічні, соціально–педагогічні, соціально медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні, з працевлаштування, професійної та трудової реабілітації осіб з обмеженими психофізичними можливостями та інші.
4.2. Обов`язки Установи:
4.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
4.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов’язаннями.
4.2.3. Забезпечувати належний санітарно – гігієнічний і протипожежний
стан Установи.
4.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
4.2.5. Забезпечувати подання відповідним органом фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
4.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
4.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
4.2.8. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів.
4.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
4.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

5. УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО УСТАНОВИ
5.1. До Установи у групи денного перебування приймаються діти - інваліди до 18 років за направленням психолого - медико - педагогічної комісії міського управління освіти, у відділення ранньої реабілітації та навчально – виробничі майстерні згідно з рішенням реабілітаційної комісії Установи.
5.2. Показаннями для зарахування до Установи є розумова відсталість будь – якого ступеня, захворювання ЦНС з ознаками інвалідізації, психічні захворювання за винятком випадків, коли особа, внаслідок наявності в неї тяжкого психічного розладу, вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих.
5.3. Протипоказання для зарахування до Установи:
5.3.1. Хронічні захворювання в стадії загострення та інфекційні захворювання.
5.3.2. Венеричні захворювання.
5.3.3. Тяжкі психічні розлади, внаслідок яких особа вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
6.1. В Установі утворюється реабілітаційна комісія, до якої входять фахівці установи. На засідання реабілітаційної комісії при необхідності залучаються представники уповноваженого органу, а також управління охорони здоров’я, освіти і науки (за згодою).
6.2. Реабілітаційна комісія Установи здійснює:
6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.
6.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інвалідів та дитини – інваліда.
6.2.3. Визначення строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом або дитиною – інвалідом відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
6.2.4. Забезпечення послідовності, комплексності та безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.
6.3. Персональний склад реабілітаційної комісії та положення про неї затверджує керівник Установи.
6.4. В Установі щорічно утворюються групи, наповнюваність кожної з яких складає 6 - 8 осіб, за винятком відділення ранньої реабілітації та групи інтегрованого дитячого садка. Функціонування груп інтегрованого дитячого садка здійснюється згідно з Положенням про цей підрозділ.

7. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
7.1. До виключної компетенції Засновника належить:
7.1.1. Затвердження статуту Установи, внесення до нього змін, доповнень.
7.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
7.2. Керівництво Установи здійснює директор.
7.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснює Одеський міський голова за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Директор Установи:
7.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів уповноваженого органу та цього статуту.
7.4.2. Приймає та звільняє працівників згідно законодавства України про працю.
7.4.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені трудовим колективом за узгодженням із профспілковим комітетом.
7.4.4. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі.
7.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та судах.
7.4.6. Укладає договори та угоди з питань, що належать до його компетенції, контролює їх виконання.
7.4.7. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
7.4.8. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
7.4.9. Відповідає за дотримання фінансової та штатно - кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
7.4.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
7.4.11. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які перебувають в Установі, законодавства України, правил внутрішнього розпорядку.
7.4.12. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.4.13. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників.
7.4.14. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов’язків директор Установи несе відповідальність згідно з законодавством України.
7.5. Накази директора Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Установи.

8. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
8.1 Фінансово–господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань, штатного розпису, що затверджуються уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
8.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання фінансово – бюджетної дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти спрямовуються на розвиток матеріально – технічної бази Установи, на вирішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства.
8.4. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
9.1. Пропозиції щодо внесення змін до статуту Установи можуть надходити від Засновника, уповноваженого органу та трудового колективу.
9.2. Зміни та доповнення до статуту Установи вносяться за погодженням з уповноваженим органом, затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
10.2. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду, у випадках передбачених законодавством України.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів, визначаються відповідно до законодавства України.
10.4. Майно та грошові кошти Установи, що залишаються після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
10.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.


Секретар ради                              О.Б. БриндакСтраница создана: 10.01.2011 17:19
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее