/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1124-V от 05.04.07г.

№1124-V от 05.04.07г.

Об утверждении Городской программы реализации заданий государственной молодежной и семейной политики на 2007 год

Рішення
Одеської міської ради
№1124-V від 05.04.07р.

Про затвердження Міської програми реалізації завдань

державної молодіжної та сімейної політики на 2007 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Концепції державної сімейної політики, з метою поліпшення соціального становища одеських сімей та молодих одеситів, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську програму реалізації завдань державної молодіжної та сімейної політики на 2007р. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради у справах молоді та спорту.

Міський голова                       Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 05.04.07р. № 1124-V

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ
ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ
НА 2007 РІК
Загальна частина

Програма базується на двох фундаментальних висновках:
- соціальне становище сім'ї є інтегральним показником суспільного розвитку територіальної громади міста, який відображає моральний стан суспільства, є визначальним фактором формування громадського та демографічного потенціалу, репрезентує рівень добробуту населення, його електоральні сподівання та настрої;
- молодь є органічною частиною територіальної громади міста, а соціальні проблеми молоді є органічною частиною соціальних проблем територіальної громади, які мають вирішуватись у відповідних цільових та комплексних міських програмах виконавчими органами місцевого самоврядування; пріоритетним напрямком муніципальної молодіжної політики є створення системи залучення молоді до вирішення проблем територіальної громади. Цей пріоритет та відповідні кроки щодо його реалізації були визначені у Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки „Молода громада” (надалі Концепції), затвердженої рішенням Одеської міської ради №4831-IV від 09.11.05р. Практична реалізація Концепції має сприяти формуванню патріотичного світогляду, громадянської активності, порозуміння між поколіннями, відповідального батьківства, запобігання соціальним негараздам, вмотивованих протестними настроями молодих осіб, чиє соціальне становлення та розвиток гальмуються внаслідок декларативності державної та муніципальної молодіжної політики.
На цей час соціально-економічне становище більшості одеських сімей характеризується як таке, що поліпшується надмірно повільно, оскільки перехід до ринкових економічних відносин призвів до значного дисбалансу співвідношення джерел забезпечення їхнього існування та розвитку. Так, відповідальність за утримання і виховання дітей сьогодні покладена на батьків значно більшою мірою, ніж на державу, яка де-факто позбавилась від непритаманних демократичному устрою функцій надмірного ідеологічного, соціального патронування населення. На сьогодні сім’я набула домінуючої ролі у життєзабезпеченні та вихованні дітей, їх оздоровленні і лікуванні, отриманні освіти і спеціальності, подальшого працевлаштування, розбудові власного господарства, за умов втрати колишніх заощаджень, актуальності негативних інфляційних очікувань тощо. Така переорієнтація відбивається на функціонуванні та розвитку сім'ї, негативно впливає на її репродуктивність.
Досить великою є також частка працездатних членів сім'ї, які не мають регулярного більшого за прожитковий мінімум доходу, що ускладнює економічне становище сім'ї. Рівень життя більшості сімей суттєво знизився, оскільки він залежить не лише від розміру доходів, а також від соціально-демографічного складу – кількості дітей, працюючих (платників податків та соціальних зборів) і утриманців, віку членів сім'ї, їхнього освітнього та професійного рівня тощо.
Найбільш уразливими є сім'ї:
- багатодітні;
- неповні, в яких дітей виховує одна мати або один батько,
- з дітьми-інвалідами;
- людей похилого віку;
- в яких немає годувальника;
- молоді, позбавлені можливості одержання/купівлі власного житла, гідної (за рівнем заробітної платні) роботи.
Викликає занепокоєння низька культура планування сім'ї, що призводить до внутрішньо-сімейних конфліктів, застосування різних форм насильства, дестабілізації сім'ї, небажаної вагітності, безпліддя, збільшення захворюваності.
Більшість сімей недостатньо реалізує свої виховні функції. Сімейні тяготи, обмеженість батьків у коштах, часі для спілкування з дітьми призводять до розриву внутрішньосімейних зв'язків, обмежують можливість батьків і дітей разом проводити дозвілля і відпочинок.
Внаслідок зниження престижу сім'ї, нестабільності сімейних стосунків, відсутності необхідної культури сімейного життя, пияцтва, наркозалежності, та як наслідок – безвідповідальності батьків зростає кількість сімей, що розпадаються, та дітей, які потерпають від усіх форм насильства, потрапляють до спеціальних дитячих закладів, жебракують, бродяжать.
Неадекватно низькою, враховуючи реальні фінансові потреби, є кількість сімей – одержувачів державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг, передбачених Державним бюджетом України. Такий стан речей значною мірою вмотивований поганою поінформованістю сімей щодо своїх прав на одержання державної допомоги, надмірною забюрократизованістю процедури призначення/перепризначення цієї допомоги, загальний обсяг якої мав би стати додатковим та суттєвим грошовим ресурсом/інвестицією з бюджету вищого рівня у економіку міста.
Разом з тим, відповідно до Конституції України: сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» значний обсяг повноважень у сфері забезпечення добробуту сімей, покладено/делеговано державою органам місцевого самоврядування. Для виконання цих правових положень особливо актуальною вбачається необхідність розроблення системи пріоритетних муніципальних програм/ заходів, які забезпечували б їх реалізацію – поліпшення соціально-економічного становища сімей.
Мета та основні завдання муніципальної молодіжної політики, у відповідності із державними, визначені у Концепції. Ефективність та результативність практичної реалізації міської молодіжної політики в Одесі, визначеної у Концепції, набуває загальнодержавного значення.
Таким чином, два фундаментальних висновки визначають, що міська політика відносно 178 тисяч одеських сімей та 275 тисяч молодих (віком від 14 до 28 років) осіб потребує із 2008 року двох відповідних міських програм: щорічної міської програми сімейної політики та щорічної міської програми стосовно молоді “Молода громада” щодо практичної реалізації Концепції “Молода громада”.

 

Мета та завдання програми

Програма не передбачає дублювання завдань вже існуючих галузевих програм.
Метою програми стосовно сімейної політики є забезпечення виконань завдань державної сімейної та формування, зважаючи на особливості соціально-економічної ситуації у місті, пріоритетів відповідної муніципальної політики.
На шляху досягнення зазначеної мети, мають бути виконані такі, у хронологічному порядку, програмні завдання:
- реалізувати комплекс інформаційно-освітніх заходів, спрямованих на опанування одеськими сім’ями та молоддю сучасних соціальних технологій власного свідомо-успішного розвитку за умов зміцнення засад демократії та ринкової економіки;
- визначити на засадах спільної суспільної відповідальності та рівноправного партнерства найбільш ефективні форми співпраці з об'єднаннями громадян, підприємствами та організаціями всіх форм власності перелік та способи адресного доведення до певних категорій сімей суто муніципальних соціальних гарантій;
- залучати громадськість до реалізації завдань муніципальної політики стосовно сімей.
Мета програми стосовно молоді визначена у Концепції:
Покращення становища та розвиток молоді міста Одеси шляхом її безпосередньої участі як у формуванні міської політики відносно питань, які впливають на її життя, так і у реалізації сумісно прийнятих рішень.
На шляху досягнення мети, мають бути виконані завдання, визначені у Концепції, у порядку та на умовах, визначених в п. 4. Концепції.

 

Правове обґрунтування

Заходи програми розроблені відповідно до таких законодавчих та нормативних актів:
Конституція України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
Декларація «Про засади державної молодіжної політики в Україні»,
Концепція державної сімейної політики.
Концепція розвитку участі молоді та неповнолітніх у вирішенні проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки „Молода громада”, що затверджена рішенням Одеської міської ради від 09.11.2005р. №4831-IV.

 

Фінансове забезпечення

Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік (кошторисні розрахунки додаються), а також шляхом залучення коштів з Державного бюджету України, громадських, благодійних та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.
Головним розпорядником коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на реалізацію програми, є управління молодіжної та сімейної політики міської ради.
Інші виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до виконання програми, діють у межах коштів, передбачених на їхню основну діяльність.

 

Організаційне забезпечення

 Безпосереднім виконавцем усіх передбачених програмою заходів є управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради (у подальшому – управління), яке з цією ж метою координує діяльність міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
З метою залучення до реалізації завдань програми необхідного фахового потенціалу, управління налагоджує співпрацю з іншими (відповідно до галузевої компетенції) виконавчими органами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, закладами, організаціями усіх форм власності.
За підсумками реалізації завдань програми управління готує та надає міському голові доповіді про становище усіх категорій сімей та молоді.
Згідно із рішенням Одеської міської ради, оцінку реалізації Концепції та міських програм здійснює Одеська міська рада. Громадський моніторинг та оцінку реалізації Концепції та міських програм здійснює Молодіжна міська рада при виконавчому комітеті Одеської міської ради, яка надає громадський звіт міській раді про виконання Концепції. Одеська міська рада виносить відповідне рішення про оцінку реалізації Концепції із урахуванням громадського звіту.

 

Очікувані результати

 За умов виконання передбачених програмою завдань та заходів має бути апробована та остаточно сформована базова модель муніципальної сімейної політики, а також забезпечена практична реалізація базової моделі молодіжної політики, визначеної у Концепції; результатами вбачаються:

Забезпечення:
- підвищення рівня добробуту сімей та молоді шляхом сприяння успішній реалізації ними власного соціально-економічного потенціалу;
- зміцнення інституту сім’ї, забезпечення організованої протидії населення аморальним, протиправним проявам;
- поширення мережі та поліпшення матеріально-технічної бази центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячо-підліткових та сімейних клубів за місцем проживання;
- активізації громадянської активності, спрямованої на співпрацю з органом місцевого самоврядування у справі урізноманітнення форм, підвищення якості та рівня доступності всіх видів соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді;
- поліпшення в місті демографічної ситуації шляхом збільшення у загальному складі населення частки дітей та молоді;
- поширення практики утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- повної обізнаності населення щодо усіх визначених чинним законодавством видів державної соціальної допомоги певним категоріям сімей та молоді, стовідсоткового адресного доведення цих соціальних гарантій;
- збільшення кількості сформованих цільовими соціальними групами: бізнесових структур, кредитних спілок, житлово-будівельних кооперативів, страхових, у т. ч. медичних кас, кондомінімумів, творчих спілок, благодійних фондів, спортивно-дозвільних центрів тощо;
- формування свідомо активного, патріотично налаштованого та значного за кількістю членів волонтерського руху;
- сприяння формуванню компетентної громадської експертизи, а також громадської участі щодо розробки проектів владних рішень, які впливають на життя молоді;
- сприяння безпосередньої участі молоді у вирішені проблем місцевої територіальної громади міста;
- створення муніципальної системи критеріїв та індикаторів становища сімей та молоді у місті Одесі, а також системи залучення молоді у вирішенні проблем територіальної громади міста; проведення щорічних досліджень та оцінок, визначення на цієї підставі пріоритетів для щорічних міських програм на наступний рік.

Досягнення стійкої динаміки зменшення кількості:
- сімей та молодих осіб, які внаслідок власної необізнаності, непрозорості чи надмірної забюрократизованості умов не користаються певними формами адресної державної соціальної допомоги;
- ненаданих життєво-необхідних певним категоріям сімей та молоді соціальних послуг;
- розлучень;
- випадків безвідповідального батьківства;
- асоціальних сімей та молодих осіб;
- правопорушень та злочинів, що кваліфікуються, як прояви насильства в сім’ї;
- протиправних та злочинних проявів підлітків та молоді;
- частки молодих громадян у загальній кількості безробітних;
- сімей та молодих осіб, успішну соціалізацію яких унеможливлює бідність;
- молодих осіб, які через власну необізнаність та безвідповідальність наражаються на ВІЛ-інфекцію, наркозалежність, алкоголізм, безпритульність тощо.

 

Прикінцеві положення:

 До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням нормативних актів, що набуватимуть чинності.
Програма набуває чинності з моменту її затвердження Одеською міською радою.

  
Заходи щодо реалізації у 2007 році
завдань державної молодіжної та сімейної політики
1. З метою інформаційно-освітнього забезпечення

 1.1. Розробити муніципальну систему критеріїв та індикаторів становища сімей та розвитку участи молоді, та провести відповідну оцінку становища сімей та розвитку участі молоді за розробленою системою.
І півріччя 2007 року – 20000 грн.
1.2. Організувати (на засадах конкурсу) роботу міського тренінгового центру, забезпечивши його оргтехнікою та меблями та реалізуючи на його базі освітні проекти, спрямовані на:
- активізацію молодіжного громадського руху;
- підвищення рівня обізнаності представників певних категорій сімей та молоді щодо переліку та механізму адресного доведення усіх видів державних соціальних гарантій/допомог;
- роботу молодіжної школи лідера;
- роботу школи тренерів для громадських організацій;
- підготовку волонтерських кадрів, потрібних для роботи у напрямку: попередження та протидії негативним явищам у молодіжному та сімейному середовищі, патронуванні функціонально неспроможних сімей, осіб з вадами здоров’я, реалізації екологічних, профілактичних щодо ВІЛ/СНІДу, наркозалежності програм тощо.
І півріччя 2007 року - 20000 грн. ІІ півріччя 2007 року - 15000 грн.
1.3. Організувати роботу молодіжного центру зайнятості, на базі якого щорічно молоді особи віком від 16 до 28 років опановуватимуть: засади підприємництва, досвід бізнес-планування та залучення інвестицій/грантів, одержуватимуть послуги з профорієнтації, тимчасового та постійного працевлаштування.
І півріччя 2007 року - 10000 грн. ІІ півріччя 2007 року - 15000 грн.
1.4. Забезпечити систематичне адресне інформування населення щодо порядку створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Постійно
1.5. Провести конкурс соціальної реклами серед рекламних агентств щодо профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі.
І півріччя 2007 року - 5000 грн. ІІ півріччя 2007 року - 5000 грн.
1.6. Проведення щоквартальних молодіжних ярмарок вакансій.
І півріччя 2007 року - 8000 грн. ІІ півріччя 2007 року - 10000 грн.
1.7. Проведення рейтингового опитування молоді міста (молодіжні вибори) щодо персонального складу міської та районних молодіжних рад.
IІ півріччя 2007 року - 25000 грн.
1.8. Сприяння реалізації інформаційно-освітніх, культурно-масових заходів міської молодіжної ради при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
І півріччя 2007 року - 25000 грн. ІІ півріччя 2007 року - 25000 грн.

 

2. У межах фахового та матеріально-технічного забезпечення

 2.1. Створити та відповідним чином обладнати Суворовський та Київський районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Протягом 2007 року.
2.2. Поліпшити технічний стан приміщень дитячо-підліткових клубів за місцем проживання КУ «Міський підлітково-молодіжний центр».
І півріччя 2007 року - 10000 грн. ІІ півріччя 2007 року - 10000 грн.
2.3. Провести фахову атестацію працівників Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, педагогів КУ «Міський підлітково-молодіжний центр».
ІІ квартал 2007 року.
2.4. Вивчити питання щодо доцільності та способу утворення:
2.4.1. Мережі соціальних гуртожитків для молодих людей, які опинилися у кризових ситуаціях, осіб, постраждалих внаслідок насильства в сім’ї, складних життєвих ситуацій.
Протягом 2007 року
2.4.2. 10-ти громадських загонів у допомогу органам екологічного контролю.
ІІ півріччя 2007 року.
2.4.3. У районах міста 4-х скейтовелодромів, 4-х графіті-панорам.
ІІ півріччя 2007 року.
2.4.4. Поширення міської мережі дитячо-підліткових клубів за місцем проживання, та суттєвого поліпшення матеріально-технічної бази, утворення на їх базі клубів сімейного дозвілля.
І квартал 2007 року.
2.4.5. Сприяння запровадженню на рівні найпотужніших у місті торгівельних мереж спеціалізованих соціальних програм «Сімейний кошик», «Багатодітна сім’я», «Потреби немовляти», «Молода сім’я» тощо, яки б передбачали еластичну систему знижок, преференцій для певних соціальних груп покупців.
І півріччя 2007 року.
2.4.6. Погодження на рівні адміністрацій закладів культури та мистецтва, дозвілля та відпочинку, фізичної культури та спорту питання щодо запровадження сімейних абонементів, що передбачали б певні знижки для сімей, які користуються їхніми послугами систематично та у повному (більше 3-х осіб) складі.
І півріччя 2007 року.
2.4.7. Запровадження проекту «студентський автобус», спрямованого на цільове обслуговування/перевезення студентської (учнівської) молоді, соціально-вразливих категорій до місця навчання та у зворотному напрямку (2 години у ранковий та 2 години у вечірній час).
Лютий 2007 року.
2.4.8. Запровадження для багатодітних сімей системи пільг на проїзд у міському електро- та автотранспорті.
І півріччя 2007 року.

 

3. З метою правового обґрунтування

 3.1. Підготувати проекти розпорядчих документів:
3.1.1. Положень про:
- районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
2007 рік.
- міський бізнес-інкубатор;
Липень 2007 року.
- міський соціальний гуртожиток;
Вересень 2007 року.
- міський етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва;
Лютий 2007 року.
- міський конкурс соціальної реклами у сфері молодіжної та сімейної політики.
Травень 2007 року.
- міський конкурс молодіжних театрів.
Травень 2007 року.

3.1.2. Розпорядчих документів, пов’язаних з реалізацією положень Концепції «Молода громада»
Лютий-червень 2007 року.

 

4. Організаційні заходи

 4.1. Щорічно проводити святкові загальноміські акції з нагоди відзначення:
- Дня святого Валентина;
- Дня матері;
- Міжнародного дня сім’ї;
- Дня молоді;
- Дня студента.
2007 рік – 30000 грн.

4.2. Здійснити організаційне забезпечення проведення:
4.2.1. Всесвітнього конкурсу «Молодь у вільному підприємництві»;
3-й квартал 2007 року - 36000 грн.
4.2.2. Щорічного міського туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва;
2-й квартал 2007 року – 7000 грн.
4.2.3. Конкурсів студентської самодіяльності “Студентська весна” та “Студентська осінь”.
2-й квартал 2007 року – 7000 грн. 4-й квартал 2007 року – 10000 грн.
4.2.4. Спільно з міською радою багатодітних сімей конкурсу „Краща багатодітна сім’я”, багатодітні жінки – переможниці якого висуватимуться на призначення Почесного звання „Мати – героїня”.
Травень 2007 року.

Секретар міської ради                              О.А. Прокопенко

 

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
25.04.2007 12:27

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/7235/