/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1134-V от 05.04.07г.

№1134-V от 05.04.07г.

О Городской целевой программе социально-медицинской поддержки детей социально незащищенных категорий на 2007-2008 годы

Рішення
Одеської міської ради
№1134-V від 05.04.07р.

Внесены изменения решением Одесского горсовета № 1393-V от 04.07.2007


Про Міську цільову програму соціально-медичної підтримки
дітей соціально незахищених категорій на 2007 - 2008 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 Закону України "Про соціальні послуги", з метою покращання стану соціально-медичного обслуговування дітей соціально незахищених категорій, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську цільову програму соціально-медичної підтримки дітей соціально незахищених категорій на 2007 - 2008 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з науки і просвіти; культури та духовності.

Міський голова                           Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 05.04.07р. № 1134-V

 

Міська цільова програма соціально-медичної підтримки
дітей соціально незахищених категорій
на 2007-2008 роки

 Зміст програми
1. Паспорт програми.
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом.
3. Мета програми.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми:
4.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми.
4.2. Шляхи та засоби розв'язання проблеми.
5. Строки виконання програми.
6. Перелік заходів і завдань цільової програми.
6.1. Головні завдання програми.
6.2. Перелік послуг, в тому числі соціальних, що надаватимуться в рамках програми. Прогнозований розрахунок необхідного обсягу фінансування.
7. Ресурсне забезпечення програми.
8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.
9. Очікувані кінцеві результати програми. 
 

1. Паспорт програми

1.
Назва
Міська цільова програма соціально-медичної підтримки дітей соціально незахищених категорій на 2007-2008 роки
2.
Підстава для розроблення
1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні", підпункт 26, пункт 1, статті 26.
2. Закон України „Про соціальні послуги", стаття 14.
3. Закон України „Про охорону дитинства", стаття 5.
4. Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", стаття 7.
5. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", стаття 19.
6. Бюджетний Кодекс України, стаття 91.
3.
Замовник програми
Одеська міська рада
4.
Виконавці програми
Управління освіти та  науки Одеської   міської   ради, управління   охорони   здоров'я Одеської міської ради, управління соціального захисту    населення та праці' Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради.
5.
Мета програми
Визначення основних завдань та розроблення конкретних заходів їх реалізації про медичне страхування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних   та бездоглядних дітей, дітей-інвалідів, дітей інших соціально незахищених категорій.
6.
Початок реалізації програми
01 квітня 2007 року
Закінчення реалізації програми
31 грудня 2008 року
7.
Загальний  обсяг фінансування, тис. грн.,
у тому числі:
у 2007 році
у 2008 році
1252,1
 
 
417,4
834,7
8.
Очікувані результати виконання
Покращання стану соціально-медичного обслуговування дітей соціально незахищених категорій.
9.
Контроль за виконанням
Постійні комісії Одеської міської ради з науки і просвіти; культури та духовності.

 
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
 Економічні, соціальні, екологічні негаразди сьогодення в першу чергу вплинули на найбільш вразливу категорію населення — дітей.
Повсякчас зростає кількість «соціальних сиріт», бездоглядних та безпритульних дітей через неспроможність сімей, в яких вони проживали, забезпечити достатні умови для повноцінного життя та розвитку.
Протягом останніх років зберігається тенденція погіршення стану здоров'я: практично кожного наступного року розповсюдженість захворювань зростає у зрівнянні з попереднім на 2,3-2,5%. Високий рівень захворюваності дітей обумовлений поширенням шкідливих звичок (зокрема, вживання алкоголю, токсичних, наркотичних та психотропних засобів), раннім початком статевого життя, нехтуванням нормами здорового способу життя. Передусім серед дітей, які залишилися без піклування батьків, та серед дітей з неблагополучних сімей. Залишаються високими показники дитячої інвалідності: кількість дітей-інвалідів складає близько 1,5% від загальної кількості дітей.
Причинами втрати здоров'я дитячого населення є низький рівень і несприятливі умови життєдіяльності значної частини населення, низька ефективність систем охорони здоров'я та надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми.
Водночас серед пріоритетів України, як соціально орієнтованої держави, визначено сприяння розвитку молодого покоління, зокрема, через створення умов для досягнення високого рівня життя, посилення цільової спрямованості соціальних програм. Одним з дієвих шляхів вирішення цього є реформування системи надання соціальних послуг з передачею більшості повноважень територіальним громадам, а також деінституціалізація системи та наближення послуг безпосередньо до особи, яка потребує допомоги.
Натомість міська програма «Чужих дітей не буває» на 2006-2010 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006р. № 39-V, не передбачає фінансування жодних конкретних заходів із соціального захисту дітей соціально незахищених категорій. В ній передбачено лише фінансування для забезпечення діяльності певних інституцій, які повинні опікуватися дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Таким чином, територіальна громада Одеси потребує реальних заходів з поліпшення якості та запровадження інноваційних соціальних послуг, які надаються дітям незахищених категорій. Зокрема, соціально-медичних послуг ( через збереження, підтримку та охорону їх здоров'я, що позитивно впливатиме на зниження захворюваності і загальний стан здоров'я маленьких одеситів та сприятиме в подальшому гармонізації процесів відтворення міського населення.
 
3. Мета програми
 Метою Програми є покращання стану соціально-медичного обслуговування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, дітей-інвалідів, дітей інших соціально незахищених категорій, для чого необхідно визначити основні завдання та розробити конкретні заходи з медичного страхування цих категорій дитячого населення.
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
 4.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми
Комплекс заходів з медичного страхування може бути закріплений у нормативно-правових актах, що регулюють діяльність органів, установ та організацій, які провадитимуть таку діяльність, або у спеціальній Програмі, що затверджується Одеською міською радою.
З огляду на практику реалізації заходів другий варіант вбачається більш ефективним шляхом розв'язання проблеми. Програма, на відміну від численних нормативно-правових актів, дає змогу через запровадження системного підходу забезпечити взаємодію, узгодженість та координацію дій органів місцевого самоврядування та громадськості, оперативно доповнювати її заходами, зумовленими змінами рівня захворюваності дітей вразливих категорій.
 4.2. Шляхи та засоби розв'язання проблеми
Основним шляхом розв'язання проблем, передусім медичного страхування є відповідне формування окремого напрямку міської соціальної політики.
Стратегією економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 28.04.2004р. № 493/2004, для підвищення якості життя населення пропонується запровадити механізми багатоканальності фінансування медичної галузі та одночасно необхідно забезпечити доступність медичної допомоги для соціально незахищених верств населення.
Стратегією демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006р. № 879, для поліпшення здоров'я населення є якісне медичне обслуговування.
 4.3. Основні категорії жителів громади, в інтересах яких реалізується цільова програма
Діти-мешканці міста Одеси, в загальній кількості 2385, які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних із інвалідністю, сирітством, безпритульністю, бездоглядністю, насильством, та які перебувають чи обслуговуються в комунальних закладах, розташованих на території міста Одеси:
- будинках дитини - 219 дітей;
- дитячих будинках - 101 дитина; -школах-інтернатах - 344 дитини;
- дитячих будинках сімейного типу - 33 дитини;
- притулках для неповнолітніх - 70 дітей;
- дитячих реабілітаційних центрах - 237 дітей;
- спеціальних закладах комунальної власності для дітей інвалідів та дітей з вадами розумового та фізичного розвитку - 161 дитина;
- загальноосвітні заклади - 1214 дітей;
- прийомні сім'ї - 6 дітей.
 
5. Строки виконання програми - 2007-2008 роки.
 
6. Перелік заходів і завдань цільової програми
6.1. Головні завдання програми
1. Поліпшення соціально-медичного обслуговування дітей незахищених категорій шляхом впровадження медичного страхування для надання їм кваліфікованих та якісних послуг медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики при виникненні страхового випадку.
2. Виконання заходів із організаційно-правового та інформаційного забезпечення програми:
- здійснення закупівлі послуг чи продукту медичного страхування за напрямками медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики та укладання договорів медичного страхування між головним розпорядником та юридичною особою - постачальником послуг/продукту страхування;
- формування та забезпечення функціонування бази даних дітей, визначених в пункті 4.3 програми;
- забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста;
- моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.
 
6.2. Перелік послуг, що надаватимуться в рамках програми:
6.2.1. Можливість виклику спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги в межах міста Одеси.
6.2.2. Надання догоспітальної швидкої і невідкладної медичної допомоги в повному обсязі при гострих та хронічних захворюваннях в стадії загострення, травмах, отруєннях і т.ін.
6.2.3. Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги містить у собі:
Оцінку тяжкості стану хворого та проведення діагностичних заходів:
- термометрія;
- вимірювання артеріального тиску;
- експрес - аналіз сечі;
- ЕКГ - дослідження;
- взяття матеріалу на бактеріологічне дослідження;
-    моніторування серцевої діяльності.
Проведення лікувальних заходів:
-    медикаментозна посиндромна терапія;
-    немедикаментозні методи допомоги;
-    накладання пов'язок;
-    транспортна іммобілізація;
-    інгаляція киснем;
-    дезинтоксикаційна терапія;
-    антикоагулянтна та тромболітична терапія;
-    інфузіоно-трансфузійна терапія;
-    катетеризація сечового міхура;
-    проведення первинної хірургичної обробки ран;
-    евакуація вмісту шлунку за допомогою товстого або назагастрального зонда та шприца Жанне;
-    промивання шлунку;
-    евакуація вмісту товстого кишечника.
Комплекс реанімаційних заходів:
- відновлення та підтримка прохідності верхніх дихальних шляхів;
- інтубація трахеї за допомогою ларингоскопа інтубаційною трубкою;
- штучне вентилювання легень мішком «Амбу» або апаратом подача кисню через маску апарата «ИВЛ-Меdumat» або через інтубаційну трубку;
- кардиомоніторування серцевої діяльності за допомогою багатофункційного портативного акумуляторного електорокадіографу з монітором та системою аналізу Електорокадіографу «НЕАRТ МІRRОR 3D»;
- санація верхніх дихальних шляхів за допомогою апарату штучного дихання з функцією вентиляції легень, інгаляції киснем, вакуумним відсосом та індикацією герметичності системи «ОХІLOG 1000»;
- трахеостомія;
- закритий масаж серця;
- пункція серця;
- дефибриляція за допомогою багатофункціонального кардіологічного комплексу;
- катетеризація периферичних та підключичних вен;
- місцева анестезія (блокада);
- противошокова терапія;
- легенево-серцева реанімація;
- електроімпульсна терапія;
- контроль, корекція та підтримка гемодинаміки;
- здійснення гемостазу та контроль за ним.
6.2.4. Забезпечення етапності та наступності роботи бригад швидкої медичної допомоги з територіальними установами охорони здоров'я, органами внутрішніх справ та інш.:
- госпіталізація застрахованих при невідкладних станах за показаннями у профільні медичні установи;
- своєчасна передача інформації в територіальні поліклініки за місцем проживання про випадки виїздів бригад і надання допомоги;
- своєчасне інформування територіальних органів санепіднагляду про випадки виявленої інфекційної патології і проведення протиепідемічних заходів в обсязі, передбаченому нормативними документами;
- моніторинг стану здоров'я (за телефоном, активні повторні виїзди при наявності показань) осіб, залишених після надання медичної допомоги вдома, до передачі в територіальну поліклініку.
 
6.2. Перелік заходів Програми

п/п

Найменування заходу

Строки виконання

Відповідальні виконавці заходу програми

Органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, які необхідно залучити до виконання програми

Орієнтований обсяг фінансування,

тис. грн.

2007р.

2008р.

1. Поліпшення соціально-медичного обслуговування дітей незахищених категорій шляхом впровадження медичного страхування

1.1

Медичне страхування дітей, визначених в пункті 4.3. програми, для надання їм кваліфікованих та якісних послуг медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики при виникненні страхового випадку.
Протягом 2007 року
Управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради
Служба у справах дітей ОМР, управління освіти та науки ОМР, управління охорони здоров'я ОМР, управління соціального захисту населення та праці ОМР
417,4
834,7
2. Виконання заходів із організаційно-правового та інформаційного забезпечення програми
2.1.
Здійснення закупівлі послуг/продукту медичного страхування за напрямками медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики.
Квітень-травень 2007 року
Управління освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
2.2.
Укладання відповідних договорів медичного страхування між головним розпорядником та юридичною особою - постачальником послуг/продукту страхування.
Травень-червень 2007 року
Управління освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
2.3.
Формування та забезпечення функціонування бази даних дітей, визначених в пункті 4.3 програми.
Протягом 2007 року
Управління   освіти   та   науки Одеської міської ради, служба у    справах    дітей    Одеської міської      ради,      управління охорони здоров'я, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради
Служба у справах дітей ОМР, управління освіти та науки ОМР, управління охорони здоров'я ОМР, КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
 
 
2.4.
Забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста.
Протягом 2007 року
Управління інформації ОМР
 
 
 

2.5.

Моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.
IV

квартал 2007 року

Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

 
 
 
   

7. Ресурсне забезпечення Програми
 
7.1. Орієнтовний обсяг та джерела фінансування
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
Фінансування заходів програми здійснюється у межах коштів передбачених бюджетом м. Одеси на відповідний бюджетний рік.
Головним розпорядником коштів бюджету міста за програмою є управління освіти та науки Одеської міської ради.

№ п/п

 

 

Найменування

статті видатків

Джерела покриття витрат на реалізацію програми

КТКВ

Обсяг фінансування, тис. грн.

2007р.

2008р.

1.
Поліпшення соціально-медичного обслуговування дітей незахищених категорій шляхом впровадження медичного страхування

Бюджет міста

070000

417,4
834,7
Усього за розділом
417,4
834,7

2.

Виконання    заходів    із    організаційно-правового    та інформаційного забезпечення програми.

Бюджет міста

-
-
-
Усього за розділом
-
-
Загальний обсяг фінансування за програмою

Бюджет міста

070000

417,4
834,7
ЗАГАЛОМ
417,4
834,7

 

У разі потреби обсяг фінансування окремих заходів програми може коригуватися.
 
8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми
Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з соціальної політики Одеської міської ради.
Координатором діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з виконанням програми, є управління освіти та науки Одеської міської ради, яке готує пропозиції про строки та форму звітності стосовно ходу виконання програми, у разі необхідності організовує проведення нарад, колегій тощо з питань забезпечення виконання програми.
Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
 
9. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Посилення соціально-медичної захищеності та поліпшення стану здоров'я дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, дітей-інвалідів, дітей інших соціально незахищених категорій.
 
Секретар ради             О.А. Прокопенко


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
25.04.2007 16:14

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/7242/