12:31:03   |   21 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Статут

Статут

СТАТУТ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

СТАТУТ
об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
"_______________________"
м. Одеса – 2005.

 

 

1. За­га­ль­ні по­ло­жен­ня, найменування та мі­с­це­зна­хо­джен­ня об’­єд­нан­ня
 
1.1. Об'­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку (далі - об'єднання, ОСББ)
"____________________"   ство­ре­но вла­с­ни­ка­ми квартир та/або при­мі­щень   багатоквартирного
      (назва об’єднання)
бу­ди­н­ку № _____ (да­лі – жи­т­ло­вий ком­плекс) на ву­ли­ці ____________________________________в
                                                                                                                     (назва вулиці)
мі­с­ті ____________________ від­по­ві­д­но до За­ко­ну Укра­ї­ни “Про об’­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків багатоква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку”.
 
      Повне найменування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку українською мовою: Об'єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку "________________". Скорочене найменування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку українською мовою: ОСББ "_______________".
      Повне найменування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку російською мовою: Объединение Совладельцев Многоквартирного Дома "__________________". Скорочене найменування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку російською мовою: ОСМД "__________________".
 Мі­с­це­зна­хо­джен­ня об'­єд­нан­ня: Укра­ї­на,   ________________________________________________
                                                                                               (адреса об’єднання)   
1.2. Ді­я­ль­ність об’­єд­нан­ня ре­гу­лю­єть­ся За­ко­ном Укра­ї­ни “Про об’­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку”, Ци­ві­ль­ним, Жи­т­ло­вим, Зе­ме­ль­ним ко­де­к­са­ми Укра­ї­ни, ін­ши­ми но­р­ма­ти­в­но-­пра­во­ви­ми ак­та­ми та цим Ста­ту­том.
1.3. Вла­с­ни­ки ква­р­тир, жи­тлових і не­жи­тлових при­мі­щень зо­бо­в’я­за­ні ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги чинного законодавства України та Ста­ту­ту об’­єд­нан­ня, який роз­ро­б­ля­єть­ся на під­ста­ві цьо­го Ти­по­во­го ста­ту­ту і за­твер­джу­єть­ся рі­шен­ням уста­но­в­чих збо­рів чле­нів об’є­днан­ня.
1.4. Об'­єд­нан­ня є юри­ди­ч­ною осо­бою з мо­ме­н­ту видачі свідоцтва про державну реєстрацію, має са­мо­стій­ний ба­ланс, ра­ху­н­ки в ба­н­ків­сь­ких уста­но­вах, пе­ча­т­ку з вла­с­ним на­ймену­ван­ням та ін­ші не­об­хід­ні ре­к­ві­зи­ти.
1.5. Об'­єд­нан­ня є не­при­бу­т­ко­вою ор­га­ні­за­ці­єю і не має на ме­ті оде­р­жан­ня при­бу­т­ку для йо­го роз­по­ді­лу між чле­на­ми об'­єд­нан­ня.
1.6. Об’­єд­нан­ня від­по­ві­дає за сво­ї­ми зо­бо­в’я­зан­ня­ми коштами і май­ном об’­єд­нан­ня, від сво­го іме­ні на­бу­ває май­но­ві і не­май­но­ві пра­ва та обо­в’я­з­ки, ви­сту­пає по­зи­ва­чем та від­по­ві­да­чем у су­ді. Об’­єд­нан­ня не несе від­по­ві­дальності за зо­бо­в’я­зан­ня­ йо­го чле­нів, як і члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання.
1.7. Май­но об’­єд­нан­ня утво­рю­єть­ся з:
- май­на, пе­ре­да­но­го йо­му чле­на­ми об’­єд­нан­ня у вла­с­ність;
- оде­р­жа­них до­хо­дів;
- ін­шо­го май­на, на­бу­того на під­ста­вах, не за­бо­ро­не­них законом.
 
2 . Ме­та ство­рен­ня, за­вдан­ня та предмет дія­ль­но­с­ті об'­єд­нан­ня
 
2.1. Ме­тою ство­рен­ня об'­єд­нан­ня є за­без­пе­чен­ня за­хисту прав йо­го чле­нів, відповідно до пункту 11.1 цього статуту, та до­три­ман­ня ни­ми обо­в'я­з­ків що­до   на­ле­ж­но­го утри­ман­ня та ви­ко­ри­с­тан­ня не­по­ді­ль­но­го і за­га­ль­но­го май­на жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, за­без­пе­чен­ня своє­ча­с­но­го над­хо­джен­ня ко­ш­тів для спла­ти всіх  пла­те­жів, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ст­вом та ста­ту­т­ни­ми до­ку­ме­н­та­ми.
2.2. За­вдан­ням та пред­ме­том ді­я­ль­но­с­ті об'­єд­нан­ня є:
- на­ле­ж­не утри­ман­ня бу­ди­н­ку та при­бу­ди­н­ко­вої те­ри­то­рії;
- за­без­пе­чен­ня ре­а­лі­за­ції прав вла­с­ни­ків при­мі­щень бу­ди­н­ку на во­ло­дін­ня та ко­ри­с­ту­ван­ня спі­ль­ним май­ном чле­нів об’­єд­нан­ня;
- за­без­пе­чен­ня спри­ян­ня чле­нам об’­єд­нан­ня в отри­ман­ні жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­них та ін­ших по­слуг на­ле­ж­ної яко­с­ті за обгрунтованими ці­на­ми та ви­ко­нан­ня ни­ми сво­їх зо­бо­в’я­зань, по­в’я­за­них з ді­я­ль­ні­с­тю об’­єд­нан­ня;
здій­с­нен­ня го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті для за­без­пе­чен­ня вла­с­них по­треб.
2.3. Об’єднання має право, відповідно до законодавства та Статуту, шляхом сскликання загальних зборів:
- створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
- приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об’єднання;
- визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до Статуту;
- встановлювати розміри платежів, і внесків членів об’єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
- виключати зі свого складу членів об’єднання, які не виконують своїх обов’язків;
- брати на баланс майно об’єднання;
- для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську діяльність у порядку, визначеному законом.
2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом:
- визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь–якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
- здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
- ініціювати скликання загальних зборів;
- захищати права, представляти законні інтереси власників в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
- за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є членами об’єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об’єднання.
2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків об’єднання має право:
робити членам об’єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
- вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному майну об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
- вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених Законом та Статутом об’єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
- звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом об’єднання платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
- виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.
2.6. Об’єднання зобов’язане:
- забезпечувати   належний   санітарний,   протипожежний і технічний стан неподільного та
загального майна, що належить членам об’єднання;
- звітувати загальним зборам про виконання кошторису об’єднання за рік;
- забезпечувати виконання вимог Статуту об’єднання;
- виконувати свої договірні зобов’язання;
-забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об’єднання, асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об’єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;
- у випадках, передбачених законодавством, Статутом об’єднання, - представляти інтереси членів об’єднання, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
 
3. Майно об’єднання
 
3.1. Майно об’єднання складається з неподільного та загального майна:
- не­по­ді­ль­не май­но – не­по­ді­ль­на ча­с­ти­на жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, яка скла­да­єть­ся з ча­с­ти­ни до­по­мі­ж­них при­мі­щень, конс­тру­к­ти­в­них еле­ме­н­тів бу­ди­н­ку, тех­ні­ч­но­го об­ла­д­нан­ня, що за­без­пе­чу­ють на­ле­ж­не фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня житлового бу­ди­н­ку. Не­по­ді­ль­не май­но пе­ре­бу­ває у спі­ль­ній су­мі­с­ній вла­с­но­с­ті спів­вла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку. Не­по­ді­ль­не май­но не під­ля­гає від­чу­жен­ню;
-   за­га­ль­не май­но – ча­с­ти­на до­по­мі­ж­них при­мі­щень жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, що мо­жуть ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ся згі­д­но з їх при­зна­чен­ням на умо­вах, ви­зна­че­них цим ста­ту­том (кла­до­ві, га­ра­жі в то­му чи­с­лі під­зе­м­ні, май­с­те­р­ні то­що).
 
3.2. Пе­ре­лік май­на, що пе­ре­бу­ває у спі­ль­ній су­мі­с­ній вла­с­но­с­ті (не­по­ді­ль­не­ майно), пра­ва та обо­в’я­з­ки чле­нів об’­єд­нан­ня що­до цьо­го май­на
3.2.1. До не­по­ді­ль­но­го май­на на­ле­жить:
- ча­с­ти­на до­по­мі­ж­них при­мі­щень, конструктивних елементів, технічного обладнання будинку, які не мо­жуть бу­ти по­ді­ле­ні між вла­с­ни­ка­ми при­мі­щень бу­ди­н­ку та без яких не мо­же бу­ти на­ле­ж­но­го утри­ман­ня бу­ди­н­ку і при­бу­ди­н­ко­вої те­ри­то­рі­ї
- конс­тру­к­ти­в­ні еле­ме­н­ти бу­ди­н­ку - ча­с­ти­ни споруди, які за­без­пе­чу­ють її ці­лі­с­ність та не­об­хід­ні тех­ні­ч­ні умо­ви фу­н­к­ці­о­ну­ван­ня (фу­н­да­мент, не­су­чі сті­ни, між­по­ве­р­хо­ві пе­ре­крит­тя, схо­до­ві ма­р­ші, конс­тру­к­ції да­ху, по­крі­в­ля, в’їз­д­на гру­па то­що).
- тех­ні­ч­не об­ла­д­нан­ня бу­ди­н­ку – ін­же­не­р­ні ко­му­ні­ка­ції та тех­ні­ч­ні при­строї, які за­без­печують са­ні­та­р­но-­гі­гі­є­ні­ч­ні умо­ви та без­пе­ч­ну екс­плу­а­та­цію ква­р­тир (загальні бу­ди­н­ко­ві ме­ре­жі те­п­ло-, во­до-,   га­зо-, еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, бой­ле­р­ні та еле­ва­то­р­ні ву­з­ли, об­ла­д­нан­ня про­ти­по­же­ж­ної без­пе­ки, ве­н­ти­ля­цій­ні ка­на­ли та ка­на­ли для ди­мо­ви­да­лен­ня, лі­ф­ти, центра­ль­ні роз­по­ді­ль­чі щи­ти еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня, а та­кож еле­ме­н­ти бла­го­ус­т­рою при­бу­ди­н­ко­вої те­ри­то­рії).
3.2..2. Чле­ни об’­єд­нан­ня при­йма­ють рі­шен­ня що­до управ­лін­ня не­по­ді­ль­ним май­ном будинку. Частка в загаль­но­му об­ся­зі обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів на утри­ман­ня і ре­монт не­по­ді­ль­но­го май­на бу­ди­н­ку вста­но­в­лю­єть­ся про­по­р­цій­но до за­га­ль­ної пло­щі жи­т­ло­вих та не­жи­т­ло­вих при­мі­щень, що пе­ре­бу­ва­ють у вла­с­но­с­ті фі­зи­ч­них або юри­ди­ч­них осіб.
3.2..3. Співвласник, який за­вдав зби­т­ків май­ну, що пе­ре­бу­ває у спі­ль­ній вла­с­но­с­ті, зо­бо­в’я­за­ний від­шко­ду­ва­ти їх у по­в­но­му об­ся­зі.
 
3.3. Перелік май­на, яке перебуває у спільній частковій власності (загальне майно), права та обов’язки членів об’єднання щодо цього майна
3..3.1. Загальне майно – частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у цьому статуті (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо);
3..3.2. Неподільне майно – неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів та технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку.                 
3..3.3. Чле­ни об’­єд­нан­ня при­йма­ють рі­шен­ня що­до управ­лін­ня за­га­ль­ним май­ном та зо­бо­в’я­за­ні бра­ти участь в йо­го утри­ман­ні.
3.3.4. Ча­с­т­ка в за­га­ль­но­му об­ся­зі обо­в’я­з­ко­вих пла­те­жів на утри­ман­ня і ре­монт за­га­ль­но­го май­на вста­но­в­лю­єть­ся про­по­р­цій­но до за­га­ль­ної пло­щі жи­т­ло­вих та не­жи­т­ло­вих при­мі­щень, що пе­ре­бу­ва­ють у власності фі­зи­ч­них або юри­ди­ч­них осіб.
4. Ста­ту­т­ні ор­га­ни об’­єд­нан­ня, їх по­в­но­ва­жен­ня та по­ря­док фо­р­му­ван­ня
 
4.1. Ор­га­на­ми управ­лін­ня об'­єд­нан­ня є за­га­ль­ні збо­ри йо­го чле­нів, пра­в­лін­ня та ре­ві­зій­на ко­мі­сі­я об'єднання.
4.2. Ви­щим ор­га­ном управ­лін­ня об'­єд­нан­ня є за­га­ль­ні збо­ри.
4.3. За­га­ль­ні збо­ри скли­ка­ють­ся і про­во­дять­ся згі­д­но з ви­мо­га­ми цьо­го ста­ту­ту та чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва.
4.4. За­га­ль­ні збо­ри пра­во­чинні, як­що на них при­су­т­ні бі­ль­ше по­ло­ви­ни чле­нів об’­єд­нан­ня.
 
4.5. До ви­клю­ч­ної ком­пе­те­н­ції за­га­ль­них збо­рів чле­нів об'­єд­нан­ня належить:
1) за­твер­джен­ня Ста­ту­ту об ' єд­нан­ня, вне­сен­ня змін до ньо­го;
2) об­ран­ня чле­нів пра­в­лін­ня об'­єд­нан­ня;
3) пи­тан­ня про ви­ко­ри­с­тан­ня об'­єк­тів, що пе­ре­бу­ва­ють у спільній вла­с­но­с­ті чле­нів об'­єд­нан­ня;
4) за­твер­джен­ня ко­ш­то­ри­су, ба­ла­н­су об’­єд­нан­ня та рі­ч­но­го зві­ту;
5) ви­зна­чен­ня роз­мі­рів вне­с­ків та пла­те­жів чле­нів об'­єд­нан­ня;
6) при­йн­ят­тя рі­шень про ре­ко­н­с­т­ру­к­цію та ре­монт бу­ди­н­ку або про зве­ден­ня го­с­по­дар­сь­ких спо­руд;
7) ви­зна­чен­ня роз­мі­ру ма­те­рі­а­ль­но­го або ін­шо­го за­охо­чен­ня чле­нів об'­єд­нан­ня і пра­в­лін­ня;
8) вста­но­в­лен­ня об­ме­жень на ко­ри­с­ту­ван­ня об'­єк­та­ми, які пе­ре­бу­ва­ють у спі­ль­ній влас­но­с­ті чле­нів об'­єд­нан­ня;
9) при­йн­ят­тя рі­шень про пе­ре­да­чу в оре­н­ду об'­єк­тів, які пе­ре­бу­ва­ють у спі­ль­ній власності членів об’єднання, фізичним і юридичним особам;
10) прийняття рішень про взаємодію з громадськими організаціями.
         
4.6. До ком­пе­те­н­ції пра­в­лін­ня об'­єд­нан­ня належить:
1) під­го­то­в­ка ко­ш­то­ри­су, ба­ла­н­су та рі­ч­но­го зві­ту об’­єд­нан­ня;
2) здій­с­нен­ня ко­н­т­ро­лю за своє­ча­с­ною спла­тою чле­на­ми об'­єд­нан­ня вне­с­ків і пла­те­жів та вжит­тя за­хо­дів що­до стя­г­нен­ня за­бо­р­го­ва­но­с­ті згі­д­но з чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом;
3) роз­по­ря­джен­ня ко­ш­та­ми об'­єд­нан­ня від­по­ві­д­но до за­твер­дже­но­го за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми об'­єд­нан­ня ко­ш­то­ри­су;
4) укла­дан­ня до­го­во­рів із су­б’єк­та­ми під­при­єм­ни­ц­т­ва, які ви­ко­ну­ють ро­бо­ти, в то­му чи­с­лі бу­ді­ве­ль­ні, на­да­ють жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­ні та ін­ші по­слу­ги, та здій­с­нен­ня ко­н­т­ро­лю за їх ви­ко­нан­ням;
5) ве­ден­ня ді­ло­вод­с­т­ва, бу­х­га­л­тер­сь­ко­го об­лі­ку та зві­т­но­с­ті про ді­я­ль­ність об’­єд­нан­ня;
6) скли­кан­ня та ор­га­ні­за­ція про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів чле­нів об’­єд­нан­ня, або збо­рів пред­ста­в­ни­ків, у тому числі які мо­жуть бу­ти об­ра­ні від об’­єд­нан­ня за рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів.
4.7. Правління об’єднання зі свого складу обирає голову правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об’єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об’єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису.
4.8. У відсутності голови правління, його обов’язки виконує заступник.
4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз у три місяці і скликається головою. Рішення правління об’єднання приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів правління.
4.10. Правління об’єднання на договірній основі може найняти на роботу управителя – юридичну особу, яка частково здійснюватиме функції з управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.  
4.11. Для здій­с­нен­ня ко­н­т­ро­лю за фі­нан­со­во-­го­с­по­дар­сь­кою ді­я­ль­ні­с­тю пра­в­лін­ня        об’єднання, на за­га­ль­них збо­рах оби­ра­єть­ся з чи­с­ла йо­го чле­нів ре­ві­зій­на ко­мі­сія (ре­ві­зор) або при­йма­єть­ся рі­шен­ня про за­лу­чен­ня ау­ди­то­ра. По­ря­док ді­я­ль­но­с­ті ре­ві­зій­ної ко­мі­сії та її кі­ль­кі­с­ний склад за­твер­джу­ють­ся за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів чле­нів об'­єд­нан­ня про за­твер­джен­ня рі­ч­но­го зві­ту, ко­ш­то­ри­су ви­да­т­ків і над­хо­джень роз­мі­рів внесків та пла­те­жів чле­нів об'­єд­нан­ня при­йма­ють­ся з ура­ху­ван­ням ви­сно­в­ків ре­ві­зій­ної ко­мі­сії (ре­ві­зо­ра) або ау­ди­то­ра.
4.12. Ре­ві­зій­на ко­мі­сія (ре­ві­зор) зо­бо­в'я­за­на ініціювати по­за­че­р­го­ве скли­кан­ня за­га­ль­них збо­рів у ра­зі ви­ни­к­нен­ня за­гро­зи ін­те­ре­сам об'­єд­нан­ня або ви­яв­лен­ня зло­вжи­вань, учи­не­них по­са­до­ви­ми осо­ба­ми.
4.13. Ке­рі­в­ни­ц­т­во по­то­ч­ною ді­я­ль­ні­с­тю об'­єд­нан­ня здій­с­нює йо­го пра­в­лін­ня. Пра­в­лін­ня має пра­во при­йма­ти рі­шен­ня з усіх пи­тань ді­я­ль­но­с­ті об'­єд­нан­ня за ви­нятком тих, які належать до ви­клю­ч­ної ком­пе­те­н­ції за­га­ль­них збо­рів. Пра­в­лін­ня є ви­ко­нав­чим ор­га­ном об'­єд­нан­ня і під­зві­т­не за­га­ль­ним збо­рам.
4.14. По­ря­док об­ран­ня та від­кли­кан­ня чле­нів пра­в­лін­ня, їх кі­ль­кі­с­ний склад та терміни об­ран­ня вста­но­в­лю­ють­ся за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми.
 
3. По­ря­док скли­кан­ня та про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів. Пе­рі­оди­ч­ність про­ве­ден­ня збо­рів.
По­ря­док го­ло­су­ван­ня на збо­рах та при­йн­ят­тя рі­шень на них. Пе­ре­лік пи­тань, для ви­рі­шен­ня яких по­трі­б­на ква­лі­фі­ко­ва­на бі­ль­шість голо­сів
 
5.1. Чер­го­ві за­га­ль­ні збо­ри чле­нів об’­єд­нан­ня скли­ка­ють­ся пра­в­лін­ням не рідше ніж 1 ра­з на рік, як пра­ви­ло по за­кін­чен­ні ка­ле­н­да­р­но­го ро­ку для роз­гля­ду на­с­лід­ків ді­я­ль­но­с­ті об’єд­нан­ня. По­за­че­р­го­ві за­га­ль­ні збо­ри чле­нів об'­єд­нан­ня мо­жуть бу­ти скли­ка­ні за ви­мо­гою чле­нів об'­єд­нан­ня, які ма­ють бі­ль­ше 20 від­со­т­ків го­ло­сів від їх за­га­ль­ної кі­ль­ко­с­ті або за вимо­гою ре­ві­зій­ної ко­мі­сії (ре­ві­зо­ра) об’­єд­нан­ня.
5.2. По­від­ом­лен­ня про про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів чле­нів об'­єд­нан­ня над­си­ла­єть­ся в пись­мо­вій фо­р­мі і вру­ча­єть­ся ко­ж­но­му чле­ну об'­єд­нан­ня під роз­писку або шля­хом по­што­во­го від­пра­в­лен­ня (ре­ко­ме­н­до­ва­ним ли­с­том) на вка­за­ну ад­ре­су. По­від­ом­лен­ня над­си­ла­ють­ся не пі­з­ні­ше ніж за 14 днів до да­ти про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів. У по­від­ом­лен­ні про про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів за­зна­ча­єть­ся по­ря­док ден­ний, да­та та мі­с­це їх про­ве­ден­ня .
5.3. За­га­ль­ні збо­ри пра­во­чинні, як­що на них при­су­т­ні бі­ль­ше 50 (п’я­ти­де­ся­ти) від­со­т­ків чле­нів об'­єд­нан­ня. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів при­йма­ють­ся 2/3 го­ло­сів від за­га­ль­ної кі­ль­ко­с­ті го­ло­сів чле­нів об’­єд­нан­ня, які при­су­т­ні на за­га­ль­них збо­рах.
5.4. У ра­зі від­су­т­но­с­ті кво­ру­му для про­ве­ден­ня за­га­ль­них збо­рів Пра­в­лін­ня ви­зна­чає но­ву да­ту і час їх про­ве­ден­ня, про що чле­ни об'­єд­нан­ня по­від­ом­ля­ють­ся до­да­т­ко­во. Но­ві збо­ри при­зна­ча­ють­ся не ра­ні­ше 14 днів і не пі­з­­ні­ше 30 днів з мо­ме­н­ту збо­рів, що не від­бу­ли­ся, і є чин­ни­ми, як­що на них при­су­т­ні не ме­н­ше 30 від­со­т­ків чле­нів об’­єд­нан­ня. На та­ких збо­рах рі­шен­ня при­йма­ють­ся 3/4 го­ло­сів при­су­т­ніх чле­нів об’­єд­нан­ня.
5.5. Пи­тан­ня, з яких рі­шен­ня при­йма­ють­ся за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми ква­лі­фі­ко­ва­ною бі­ль­ші­с­тю го­ло­сів ( 3/4 го­ло­сів при­су­т­ніх на збо­рах чле­нів об'­єд­нан­ня ):
- рі­шен­ня про фо­р­му управ­лін­ня жи­т­ло­вим ком­пле­к­сом;
- за­твер­джен­ня ко­ш­то­ри­су об’­єд­нан­ня, балансу та річного звіту;
     - визначення розміру внесків та платежів членів об’єднання;
- про­ве­ден­ня ка­пі­та­ль­но­го ре­мо­н­ту бу­ди­н­ку, ре­ко­н­с­т­ру­к­ції або йо­го від­но­в­лен­ня пі­с­ля руй­ну­ван­ня, зведення господарських споруд;
- вне­сен­ня змін і до­по­в­нень до Ста­ту­ту об'­єд­нан­ня;
- ре­о­р­га­ні­за­ція об’­єд­нан­ня;
- ви­зна­чен­ня об­ме­жень на ви­ко­ри­с­тан­ня об'­єк­тів, які пе­ре­бу­ва­ють у спі­ль­ній вла­с­но­с­ті чле­нів об'­єд­нан­ня, та пе­ре­да­чу їх у ко­ри­с­ту­ван­ня фі­зи­ч­ним і юри­ди­ч­ним осо­бам;
- лі­к­ві­да­ція об'­єд­нан­ня у ви­па­д­ку фі­зи­ч­но­го зни­щен­ня або руй­ну­ван­ня бу­ди­н­ку, яке уне­мо­ж­ли­влює йо­го від­но­в­лен­ня.
5.6. Рі­шен­ня чле­нів об'­єд­нан­ня мо­же бу­ти при­йн­я­то шля­хом їх пись­мо­во­го опи­ту­ван­ня. По­ря­док про­ве­ден­ня пись­мо­во­го опи­ту­ван­ня за­твер­джу­єть­ся за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми.
5.7. Рі­шен­ня, при­йн­я­ті на за­га­ль­них збо­рах, під­пи­су­ють­ся го­ло­вою пра­в­лін­ня та се­к­ре­та­рем за­га­ль­них збо­рів і під­ля­га­ють по­стій­но­му збе­рі­­ган­ню.
5.8. Рі­шен­ня, при­йн­я­ті за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми, є обо­в'я­з­ко­ви­ми для всіх чле­нів об'­єд­нан­ня.
5.9. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів опри­лю­д­ню­є­ть­ся. За рі­шен­ням збо­рів во­но мо­же бу­ти на­да­не чле­нам об'­єд­нан­ня під роз­пи­с­ку або на­пра­в­ле­не по­штою (ре­ко­ме­н­до­ва­ним ли­с­том).
5.10. Рі­шен­ня за­га­ль­них збо­рів про про­ве­ден­ня ре­ко­н­с­т­ру­к­ції бу­ди­н­ку, в то­му чи­с­лі над­бу­до­ви чи до­бу­до­ви, вва­жа­єть­ся при­йн­я­тим за умо­ви на­яв­но­с­ті зго­ди всіх вла­с­ни­ків при­мі­щень. Як­що вла­с­ник житлового при­мі­щення від­мо­в­ля­єть­ся від­се­ли­ти­ся чи власник нежитлового приміщення відмовляється тимчасово залишити його для про­ве­ден­ня ре­ко­н­с­т­ру­к­ції бу­ди­н­ку, спір мо­же бу­ти ви­рі­ше­но в су­до­во­му по­ряд­ку. Рі­шен­ня про про­веден­ня ре­мо­н­ту бу­ди­н­ку при­йма­єть­ся, ви­хо­дя­чи з тех­ні­ч­но­го ста­ну еле­ме­н­тів бу­ди­н­ку.
 
6. Дже­ре­ла фі­нан­су­ван­ня обєд­нан­ня, по­ря­док ви­ко­ри­с­тан­ня май­на та   ко­ш­тів об’­єд­нан­ня
 
6.1. Ко­ш­ти об'­єд­нан­ня містяться на ра­ху­н­ках у ба­н­ків­сь­ких уста­но­вах і використовуються виключно за їх призначенням.
6.2. Ви­ко­ри­с­тан­ня та роз­по­ря­джен­ня ко­ш­та­ми здій­с­ню­єть­ся від­по­ві­д­но до ста­ту­ту та за­твер­дже­но­го ко­ш­то­ри­су.
6.3. Ко­ш­ти об'­єд­нан­ня не під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між чле­на­ми об'­єд­нан­ня, за ви­ня­т­ком ви­па­д­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­м.
6.4. Ко­ш­ти об'­єд­нан­ня скла­да­ють­ся з:
     - за­ли­ш­ків ко­ш­тів на ра­ху­н­ках по­пе­ре­дньо­го вла­с­ни­ка май­на;
     - ста­ту­т­них вне­с­ків і обо­в'я­з­ко­вих пла­те­жів чле­нів об'­єд­нан­ня;
     - суб­си­дій на опла­ту жи­т­ло­во-­ко­му­нальних по­слуг та ком­пе­н­са­цій за гро­ма­дян, які ко­ри­с­ту­ють­ся пра­вом на їх отримання щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об’єднанням;
     -доходів, що спря­мо­ву­ють­ся на ви­ко­нан­ня ста­ту­т­них завдань об'­єд­нан­ня, отри­ма­них у ре­зуль­та­ті ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств, за­сно­в­ни­ка­ми яких є об'­єд­нан­ня;
     - до­б­ро­ві­ль­них май­но­вих, у то­му чи­с­лі гро­шо­вих, вне­с­ків фі­зи­ч­них і юри­ди­ч­них осіб.
7. По­ря­док при­йн­ят­тя ко­ш­то­ри­су, ство­рен­ня та ви­ко­ри­с­тан­ня фо­н­дів об’­єд­нан­ня, вклю­ча­ю­чи ре­зе­р­в­ні, а та­кож по­ря­док опла­ти спі­ль­них ви­трат
 
7.1. Пра­в­лін­ня об'­єд­нан­ня скла­дає що­рі­ч­ний ко­ш­то­рис над­хо­джень і ви­трат на на­сту­п­ний фі­нан­со­вий рік і ви­зна­чає роз­мі­ри пла­те­жів ко­ж­но­го чле­на об'­єд­нан­ня. Ко­ш­то­рис об'­єд­нан­ня скла­да­єть­ся до 25 гру­д­ня по­то­ч­но­го ро­ку з подальшим затвердженням на чергових загальних зборах членів об’єднання.
7.2. Пе­р­ший фі­нан­со­вий рік об'­єд­нан­ня по­чи­на­єть­ся з да­ти йо­го державної ре­єст­ра­ції і за­кін­чу­єть­ся 31 гру­д­ня. На­сту­п­ні фі­нан­со­ві ро­ки від­по­ві­да­ють ка­ле­н­да­р­ним.
7.3. Ко­ш­то­рис по­ви­нен пе­ред­ба­ча­ти та­кі стат­ті ви­трат:
а) по­то­ч­ні ви­тра­ти;
б) ви­тра­ти на опла­ту ко­му­на­ль­них та ін­ших по­слуг;
в) ви­тра­ти та на­ко­пи­чен­ня на ре­монт бу­ди­н­ку;
г) ін­ші ви­тра­ти.
7.4.  Для на­ко­пи­чен­ня ко­ш­тів на ре­монт не­по­ді­ль­но­го та за­га­ль­но­го май­на і те­р­мі­но­во­го усу­нен­ня зби­т­ків, що ви­ни­к­ли в результаті ава­рій чи не­пе­ред­ба­че­них об­ста­вин, в обо­в'я­з­ко­во­му по­ряд­ку ство­рю­ють­ся ре­мо­н­т­ний та ре­зе­р­в­ний фо­н­ди об'­єд­нан­ня. Ко­ш­ти цих фо­н­дів аку­му­лю­ють­ся на ра­ху­н­ку об'­єд­нан­ня у ба­н­ків­сь­ких уста­но­вах і ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ви­клю­ч­но за ці­льо­вим при­зна­чен­ням.
7.5. Пе­ре­лік та роз­мі­ри обо­в'я­з­ко­вих пла­те­жів на об­слу­го­ву­ван­ня і ре­монт не­по­ді­ль­но­го та за­га­ль­но­го май­на, а та­кож по­ря­док їх спла­ти вста­но­в­лю­ють­ся відповідно до Статуту об’єднання.
7.6. За рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів об'­єд­нан­ня мо­жуть ство­рю­ва­ти­ся спе­ці­а­ль­ні фо­н­ди, ви­тра­ти з яких здій­с­ню­ють­ся на цілі, що пе­ред­ба­че­ні статутом. Ко­ш­ти цих фо­н­дів аку­му­лю­ють­ся на ба­н­ків­сь­ких ра­ху­н­ках об'­єд­нан­ня.
 
8. По­ря­док та умо­ви укла­ден­ня договорів між обєд­нан­ням та ко­ж­ним вла­с­ни­ком ква­р­ти­ри, при­мі­щен­ня
 
8.1. У разі при­йн­ят­тя на вла­с­ний ба­ланс об’­єд­нан­ня всьо­го жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су та ви­бо­ру фо­р­ми управ­лін­ня не­по­ді­ль­ним та за­га­ль­ним май­ном че­рез ста­ту­т­ні ор­га­ни об’­єд­нан­ня між об’­єд­нан­ням та ко­ж­ним вла­с­ни­ком жи­т­ло­во­го чи нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня, укла­да­єть­ся до­го­вір на ос­но­ві Ти­по­во­го до­го­во­ру, за­твер­дже­но­го спе­ці­а­ль­но упо­в­но­ва­же­ним центра­ль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди з пи­тань жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­но­го го­с­по­дар­с­т­ва. До­го­вір по­ви­нен мі­с­ти­ти іс­то­т­ні умо­ви, ви­зна­че­ні за­ко­но­дав­ст­вом.
8.2. У ра­зі від­мо­ви вла­с­ни­ка при­мі­щен­ня укла­да­ти до­го­вір або спла­чу­ва­ти обо­в’я­з­ко­ві пла­те­жі на утри­ман­ня та ре­монт не­по­ді­ль­но­го май­на та від­по­ві­д­ної ча­с­т­ки за­га­ль­но­го май­на об’­єд­нан­ня має пра­во зве­р­нутися до су­ду для стя­г­нен­ня на­ра­хо­ва­них пла­те­жів у су­до­во­му
по­ряд­ку.
 Пра­во на звернення до суду виникає в об’єднання через шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.
 
 9. Пе­ре­лік пи­тань, які мо­жуть ви­рі­шу­ва­тись збо­ра­ми пред­ста­в­ни­ків
 
9.1. За рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів мо­жуть бу­ти об­ра­ні пред­ста­в­ни­ки від об’­єд­нан­ня, яким збо­ра­ми на­да­ють­ся від­по­ві­д­ні по­в­но­ва­жен­ня що­до опе­ра­ти­в­но­го розв'язання на­га­ль­них пи­тань шля­хом скли­кан­ня збо­рів пред­ста­в­ни­ків.
9.2. Збо­ри пред­ста­в­ни­ків пред­ста­в­ля­ють ін­те­ре­си чле­нів об’­єд­нан­ня в ме­жах ком­пе­те­н­ції, ви­зна­че­ної цим Ста­ту­том, ко­н­т­ро­лю­ють і ре­гу­лю­ють ді­я­ль­ність пра­в­лін­ня.
9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження затверджуються загальними зборами.
9.4. Пред­ста­в­ни­ки об’­єд­нан­ня не мо­жуть бу­ти чле­на­ми ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну та ре­ві­зій­ної ко­мі­сі­ї.
 9.5. Пе­ре­лік пи­тань, які мо­жуть ви­рі­шу­ва­ти­ся збо­ра­ми пред­ста­в­ни­ків:
 1) прий­нят­тя рі­шень що­до ви­ко­нан­ня та до­три­ман­ня об’­єд­нан­ням рі­шень за­га­ль­них збо­рів чле­нів об’­єд­нан­ня, до­три­ман­ня ви­мог ста­ту­ту та чинно­го за­ко­но­дав­ст­ва;
 2) прий­нят­тя рі­шень що­до усу­нен­ня не­до­лі­ків у ро­бо­ті пра­в­лін­ня об’­єд­нан­ня;
 3) ти­м­ча­со­ве об­ран­ня но­вих чле­нів пра­в­лін­ня об’­єд­нан­ня чи ре­ві­зій­ної ко­мі­сії (ре­ві­зо­ра), які ви­бу­ли з чле­нів об’­єд­нан­ня у зв’я­з­ку з про­да­жем вла­с­но­с­ті в бу­ди­н­ку чи не мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти свої обо­в’я­з­ки з ін­ших під­став;
 4) ви­рі­шен­ня всіх пи­тань що­до дія­ль­но­с­ті об’­єд­нан­ня, з при­во­ду яких зве­р­ну­ло­ся до збо­рів пред­ста­в­ни­ків пра­в­лін­ня об'єднання, вла­с­ни­ки ква­р­тир та ін­ших при­мі­щень бу­ди­н­ку, крім пи­тань, від­не­се­них цим Ста­ту­том до ви­клю­ч­ної ком­пе­те­н­ції за­га­ль­них збо­рів чле­нів об’­єд­нан­ня та до компетенції правління і ревізійної комісії.  
 
10.  По­ря­док при­йн­ят­тя у чле­ни об`­єд­нан­ня та ви­клю­чен­ня з ньо­го
 
10.1. Чле­ном об'­єд­нан­ня мо­же бу­ти фі­зи­ч­на чи юри­ди­ч­на осо­ба, яка є вла­с­ни­ком ква­р­ти­ри (ква­р­тир) або нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня (при­мі­щень) у жи­т­ло­во­му ком­пле­к­сі. На­й­ма­чі та оре­н­да­рі при­мі­щень не мо­жуть бу­ти чле­на­ми об'­єд­нан­ня.
10.2. Член­с­т­во в об'­єд­нан­ні є до­б­ро­ві­ль­ним і мо­же на­бу­ва­ти­ся од­но­ча­с­но зі ство­рен­ням об'­єд­нан­ня при про­ве­ден­ні уста­но­в­чих збо­рів, а та­кож ін­ди­ві­ду­а­ль­но на ос­но­ві пись­мо­вої за­яви власника житлового чи нежитлового приміщення, за згодою об'єднання, у будь-­який мо­мент пі­с­ля йо­го ство­рен­ня.
10.3. Член­с­т­во в об'­єд­нан­ні роз­по­чи­на­єть­ся на під­ста­ві по­дан­ня пись­мо­вої за­яви вла­с­ни­ка жи­т­ло­во­го чи нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня. По­ря­док при­йн­ят­тя до об'­єд­нан­ня ви­зна­ча­єть­ся за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми.
10.4. Член­с­т­во в об'­єд­нан­ні при­пи­ня­єть­ся пі­с­ля по­дан­ня про це пись­мо­вої за­яви вла­с­ни­ком жи­т­ло­во­го чи нежи­т­ло­во­го при­мі­щен­ня або з ін­ших під­став від­по­ві­д­но до Ста­ту­ту об'­єд­нан­ня.
10.5. Вла­с­ни­ки жи­т­ло­вих чи не­жи­т­ло­вих при­мі­щень, роз­та­шо­ва­них у ме­жах од­но­го жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, які не є чле­на­ми об'­єд­нан­ня, та орендарі мо­жуть укла­да­ти з об’єд­нан­ням договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території та надання послуг.
10.6. Член­с­т­во в об’­єд­нан­ні при­пи­ня­єть­ся з ча­су втра­ти чле­ном об’­єд­нан­ня пра­ва вла­сно­с­ті на ква­р­ти­ру, жи­т­ло­ве чи не­жи­тлове при­мі­щен­ня у зв’я­з­ку з від­чу­жен­ням ква­р­ти­ри, жи­т­ло­во­го або нежит­лово­го при­мі­щен­ня або з ін­ших під­став, пе­ред­ба­че­них чин­ним за­ко­но­дав­ст­вом, реорганізації або ліквідації об’­єд­нан­ня, виключення з членів за рішенням об’­єд­нан­ня.
         10.7. Як­що ча­с­ти­на ква­р­тир чи не­житлових при­мі­щень бу­ди­н­ку пе­ре­бу­ва­ють у дер­жа­в­ній чи комунальній вла­с­но­с­ті або перебувають у власності юридичних осіб, то ці власники ви­зна­ча­ють упо­в­но­ва­же­ну осо­бу, яка бу­де пред­ста­в­ля­ти їх ін­те­ре­си в ді­я­ль­но­с­ті об'­єд­нан­ня. Пись­мо­ва ко­пія та­ко­го рі­шен­ня з ви­зна­че­ним те­р­мі­ном по­в­но­ва­жень ці­єї осо­би збе­рі­га­єть­ся у спра­вах об'­єднання.
                                
11. Пра­ва і обо­в'я­з­ки чле­нів об'­єд­нан­ня
 
11.1. Член об'­єд­нан­ня має пра­во:
- бра­ти участь в управ­лін­ні об’­єд­нан­ням у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му За­ко­ном “Про об’­єд­нан­ня спів­вла­с­ни­ків ба­га­то­ква­р­ти­р­но­го бу­ди­н­ку” і Ста­ту­том об’­єд­нан­ня;
- оби­ра­ти та бу­ти об­ра­ним до скла­ду ста­ту­т­них ор­га­нів об’­єд­нан­ня;
- зна­йо­ми­ти­ся з про­то­ко­ла­ми за­га­ль­них збо­рів, ро­би­ти з них ви­пи­с­ки;
- оде­р­жу­ва­ти в уста­но­в­ле­но­му по­ряд­ку ін­фо­р­ма­цію про ді­я­ль­ність об’­єд­нан­ня;
- ви­ма­га­ти від ста­ту­т­них ор­га­нів за­хи­с­ту сво­їх прав та до­три­ман­ня чле­на­ми об’­єд­нан­ня пра­вил до­б­ро­су­сід­с­т­ва;
- ви­й­ти в уста­но­в­ле­но­му ста­ту­том по­ряд­ку з об’­єд­нан­ня;
- ви­ма­га­ти від Пра­в­лін­ня об’­єд­нан­ня озна­йо­м­лен­ня з усі­ма фі­нан­со­ви­ми зві­та­ми.
11.2.По­ря­док здій­с­нен­ня прав вла­с­ни­ків ви­зна­ча­єть­ся за­ко­нодавством. Здій­с­нен­ня прав вла­с­ни­ка не мо­же по­ру­шу­ва­ти пра­ва ін­ших вла­с­ни­ків. Спо­ри що­до здій­с­нен­ня прав вла­с­ни­ків ви­рі­шу­ють­ся за зго­дою сто­рін або в су­до­во­му по­ряд­ку.
11.3. Член об’­єд­нан­ня зо­бо­в’я­за­ний:
- ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги Ста­ту­ту об’­єд­нан­ня;
- ви­ко­ну­ва­ти рі­шен­ня ста­ту­т­них ор­га­нів, при­йн­я­ті у ме­жах їх по­в­но­ва­жень;
- ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти при­мі­щен­ня за при­зна­чен­ням, до­три­му­ва­ти­ся пра­вил ко­ри­с­ту­ван­ня ни­ми;
- за­без­пе­чу­ва­ти збе­ре­жен­ня при­мі­щень, бра­ти участь у про­ве­ден­ні їх ре­мо­н­ту;
- за­без­пе­чу­ва­ти до­три­ман­ня ви­мог жи­т­ло­во­го і мі­с­то­бу­ді­в­но­го за­ко­но­дав­ст­ва при ре­мо­н­ті чи ре­ко­н­с­т­ру­к­ції при­мі­щень або їх ча­с­тин, не до­пу­с­ка­ти по­ру­шен­ня за­кон­них прав та ін­те­ре­сів ін­ших вла­с­ни­ків;
- до­де­р­жу­ва­ти­ся Пра­вил користування приміщеннями житлових бу­ди­н­ків і при­бу­ди­н­ко­вими те­ри­то­ріями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92р. № 572 „Про механізм впровадження Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду”;
- своє­ча­с­но і в по­в­но­му об­ся­зі спла­чу­ва­ти на­ле­ж­ні пла­те­жі;
- від­шко­до­ву­ва­ти за вла­с­ний ра­ху­нок і в по­в­но­му об­ся­зі зби­т­ки, за­вдані май­ну ін­ших вла­с­ни­ків осо­би­с­то або ін­шою осо­бою, що за­ймає чи ви­ко­ри­с­то­вує при­мі­щен­ня на за­кон­них під­ста­вах або з ві­до­ма вла­с­ни­ка;
- ви­ко­ну­ва­ти згідно з укладеним з об’єднанням договором власні договірні зобов’язання перед об’єднанням;
- запобігати псу­ван­ню не­по­ді­ль­но­го та за­га­ль­но­го май­на, ін­фо­р­му­ва­ти ор­га­ни управ­лін­ня об’­єд­нан­ня про по­шко­джен­ня та ви­хід з ла­ду тех­ні­ч­но­го об­ла­д­нан­ня;
- до­де­р­жу­ва­тись чи­с­то­ти в мі­с­цях за­га­ль­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня та ти­ші в ні­ч­ний час (з 23 до 7 години). 
 
12. Від­по­ві­да­ль­ність за по­ру­шен­ня Ста­ту­ту та рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів
 
         12.1. Чле­ни об’­єд­нан­ня за по­ру­шен­ня Ста­ту­ту та законних рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів не­суть відповідальність згідно з чинним законодавством.­                                        
         12.2. Рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів чле­нів об’­єд­нан­ня мо­же ініціюватися звернення до суду щодо  вста­но­в­ле­ння ма­те­рі­а­ль­ного відшкодування збитків, завданих об’єднанню його членами, спричинених порушеннями Статуту та рішень статутних органів.
         12.3. У ра­зі си­с­те­ма­ти­ч­но­го не­ви­ко­нан­ня положень Ста­ту­ту та рі­шень ста­ту­т­них ор­га­нів член об’­єд­нан­ня мо­же бу­ти ви­клю­че­ний з об’­єд­нан­ня за рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів.
 
13. По­ря­док вне­сен­ня змін до Ста­ту­ту
 
        13.1. Змі­ни до Ста­ту­ту об’­єд­нан­ня вносяться за рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів та приймаються 2/3 го­ло­сів чле­нів об’­єд­нан­ня за умови, що на них присутні більше 50% власників, які бе­руть участь у збо­рах.
13.2. Змі­ни до Ста­ту­ту об’­єд­нан­ня ре­єст­ру­ють­ся у вста­но­в­ле­но­му за­ко­но­дав­ст­вом по­ряд­ку та на­бира­ють чин­но­с­ті з мо­ме­н­ту ре­єст­ра­ції упо­в­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми державної реєстрації.
 
14. Під­ста­ви та по­ря­док лі­к­ві­да­ції, ре­о­р­га­ні­за­ції (злит­тя, по­ділу) об'­єд­нан­ня і
вирішення май­но­вих пи­тань, по­в’я­за­них з цим
 
14.1. Об'­єд­нан­ня лі­к­ві­ду­єть­ся у ра­зі:
- фі­зи­ч­но­го зни­щен­ня або руй­ну­ван­ня жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су, яке уне­мо­ж­ли­в­лює йо­го від­но­в­лен­ня або ре­монт;
- від­чу­жен­ня жи­т­ло­во­го ком­пле­к­су за рі­шен­ням су­ду;
- при­дбан­ня од­ні­єю осо­бою всіх приміщень у жи­т­ло­во­му ком­пле­к­сі.
14.2. Лі­к­ві­да­ція об'­єд­нан­ня здійснюється при­зна­че­ною за­га­ль­ни­ми збо­ра­ми чле­нів об'­єд­нан­ня лі­к­ві­да­цій­ною ко­мі­сі­єю, а у ви­па­д­ках при­пи­нен­ня ді­я­ль­но­с­ті об'­єд­нан­ня за рі­шен­ням го­с­по­дар­сь­ко­го су­ду – лі­к­ві­да­то­ром, що при­зна­ча­єть­ся цим су­дом.
         З дня при­зна­чен­ня лі­к­ві­да­цій­ної ко­мі­сії (лі­к­ві­да­то­ра) до неї пе­ре­хо­дять по­в­но­ва­жен­ня з управ­лін­ня спра­ва­ми об'­єд­нан­ня. Лі­к­ві­да­цій­на ко­мі­сія (лі­к­ві­да­тор) пу­б­лі­кує ін­фо­р­ма­цію про лі­к­ві­да­цію об'­єд­нан­ня з за­зна­чен­ням стро­ку по­да­чі за­яв кре­ди­то­ра­ми сво­їх пре­те­н­зій, оці­нює на­яв­не май­но об'­єд­нан­ня, ви­яв­ляє йо­го де­бі­то­рів і кре­ди­то­рів та роз­ра­хо­ву­єть­ся з ни­ми, скла­дає лі­к­ві­да­цій­ний ба­ланс та по­дає йо­го за­га­ль­ним збо­рам чле­нів об'­єд­нан­ня або су­ду, що при­зна­чив лі­к­ві­да­то­ра.
14.3. Після завершення ліквідації об’єднання, майно та кошти розподіляються між його членами після закінчення ліквідаційної процедури, порядок проведення якої встановлюється законодавством України. Май­но, пе­ре­да­не об’­єд­нан­ню у ко­ри­с­ту­ван­ня, по­ве­р­та­єть­ся вла­с­ни­кам у на­ту­ра­ль­ній фо­р­мі без ви­на­го­ро­ди.
               У ра­зі ви­ни­к­нен­ня спо­рів що­до ви­пла­ти за­бо­р­го­ва­но­с­ті об’­єд­нан­ня йо­го гро­шо­ві ко­ш­ти та майно не під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між чле­на­ми об’­єд­нан­ня до розв'язання цьо­го спо­ру або оскар­­жен­ня кре­ди­то­ра­ми від­по­ві­д­них га­ра­н­тій.
14.4. Лі­к­ві­да­ція об’­єд­нан­ня вва­жа­єть­ся за­ве­р­ше­ною, а об’­єд­нан­ня та­ким, що при­пи­ни­ло свою ді­я­ль­ність, з мо­ме­н­ту вне­сен­ня за­пи­су про це до дер­жа­в­но­го ре­єст­ру.
14.5. Ре­о­р­га­ні­за­ція об’­єд­нан­ня про­во­дить­ся ли­ше за рі­шен­ням за­га­ль­них збо­рів. При ре­о­р­га­ні­за­ції (злит­ті, по­ділі) об’­єд­нан­ня вся су­ку­п­ність прав та обо­в’я­з­ків об’­єд­нан­ня пе­ре­хо­дить до йо­го пра­во­на­сту­п­ни­ків.
 
15. Прикінцеві по­ло­жен­ня.
Чле­ни об’­єд­нан­ня повинні до­кла­да­ти­ всіх зу­силь для то­го, щоб роз­в’я­зу­ва­ти між со­бою спо­ри шля­хом пе­ре­го­во­рів та кон­су­ль­та­цій. Як­що чле­ни об’­єд­нан­ня не при­йш­ли до зго­ди, то спо­ри між ни­ми розв'язуються згі­д­но з но­р­ма­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва у судовому порядку.
 
Прі­зви­ще, ім’я, по ба­ть­ко­ві (повністю)
при­су­т­ніх на уста­но­в­чих зборах
власників житлових
чи нежитлових приміщень
1.___________________/Підпис/
2.___________________/Підпис/
3.___________________/Підпис/
4.___________________/Підпис/
5.___________________/Підпис/
       і так далі
 
 
Го­ло­ву­ю­чий на уста­но­в­чих
збо­рах об’­єд­нан­ня (П.І.Б.)   ___________________ /Під­пис/
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее