13:21:19   |   18 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Городской голова / Исполком

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ОДЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2009 года

 УГОДА
МІЖ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
ОДЕСЬКОЮ МІСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТОДАВЦІВ
ТА ФЕДЕРАЦІЄЮ ПРОФСПІЛОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2007 - 2009 роки
 
Керуючись нормами Конституції України, законами України, висловлюючи прагнення і готовність до ділового конструктивного співробітництва по стабілізації та зростанню виробництва, забезпеченню життєдіяльності соціальної сфери, посиленню соціального захисту та підвищенню життєвого рівня населення Сторони уклали цю Угоду про спільні дії у вирішені питань соціально-економічного розвитку міста.
 
РОЗДІЛ І.
Загальні положення
 
1.1. Цю Угоду укладено на підставі ст.20 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (Прикінцеві положення), ст.2 і 3 Закону України „Про колективні договори і угоди”, ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою захисту інтересів і прав трудящих, інших категорій населення міста на паритетних засадах між виконавчим комітетом Одеської міської ради, професійними спілками, що входять до складу Федерації профспілок Одеської області та Одеською міською організацією роботодавців (далі Сторони), від імені яких повноважними представниками проведені колективні переговори по її укладанню.
1.2. Сторони визнають Угоду як чинний акт соціального партнерства, що визначає узгодженні позиції і дії Сторін за основними принципами проведення соціально-економічної політики в місті і спрямована на співробітництво Сторін по забезпеченню прав і гарантій трудящих.
1.3. Сторони домагатимуться включення основних положень цієї Угоди до комплексних і цільових програм економічного та соціального розвитку, вноситимуть пропозиції щодо фінансового забезпечення під час формування бюджету міста.
1.4. Сторони надають одна одній необхідну інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку.
1.5. Положення Угоди поширюються  на всі профспілки, що входять до складу Федерації профспілок Одеської області, Одеську міську організацію роботодавців, а також на всі суб`єкти господарювання (незалежно від форм власності), які перебувають у сфері дії Сторін на дату підписання цієї Угоди.
1.6. Ця Угода є правовим актом стосовно включених до неї трудових і соціально-економічних питань. Її положення, а також норми Генеральної, галузевих угод є обов`язковою правовою основою при укладені колективних договорів підприємств, установ, організацій всіх форм власності і повинні використовуватися як мінімальні гарантії.
1.7. Зміни і доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені після попередніх переговорів за взаємною згодою Сторін.
1.8. Угода набирає чинності з дати підписання її Сторонами і діє до укладення нової Угоди або перегляду цієї Угоди.
 
РОЗДІЛ ІІ.
 Сприяння розвитку виробництва,
забезпечення продуктивної зайнятості
Сторони домовилися:
2.1. В разі виникнення об’єктивних причин, через які з ініціативи органа управління або власника немінучі масові звільнення працівників, проводити їх лише за умови попередньо (не мешн, як за три місяці) письмового повідомлення відповідного профспілкового органу про причини і обсяги скорочення, спеціальності і кваліфікацію робітників, які підлягають скороченню та проведення спільних консультацій щодо вжиття заходів, спрямованих на працевлаштування звільнених працівників.
2.2. Забезпечити реалізацію заходів щодо подальшого зростання обсягів промислового виробництва на підприємствах міста, виробництва товарів народного споживання та виконання Програми розвитку та підтримки малого підприємництва в м.Одесі на 2007-2008 роки.
Вживати заходи щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для подальшого розвитку економіки міста. Всебічно сприяти підприємствам та суб`єктам підприємницької діяльності у випуску імпортозамінюючою продукції, налагодженню виробничих зв`язків між підприємствами міста та ближнього і дальнього зарубіжжя.
Відновити практику підтримки підприємств шляхом розміщення муніципальних замовлень за рахунок міського бюджету.
2.3. Забезпечити позитивну тенденцію до скорочення та поступової ліквідації безробіття.
2.4. Поліпшити рівень використання трудових ресурсів міста шляхом удосконалення підготовки та перепідготовки працездатного населення, відповідно до потреб ринку праці, в мережі професійно-технічних учбових закладів та міському центрі підготовки кадрів, у тому чисті за рахунок підприємств на договірній основі.
Проводити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою її професійного самовизначення з подальшим працевлаштуванням на підприємствах міста, запобігання молодіжному безробіттю.
Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов`язується:
 
2.5. Спільно розробляти та забезпечувати реалізацію заходів щодо стабілізації виробництва, структурної перебудови економіки і виведення її з кризового стану, у тому числі збільшення виробництва товарів народного споживання, а також сприяти створенню та розвитку нових форм підприємництва.
2.6. Вживати заходи до збалансування попиту та пропозицій робочої сили, підвищення ефективності використання діючих та створення системи нових робочих місць, підтримки підприємницької ініціативи серед незайнятих та безробітних громадян, розширення обсягів громадських та сезонних робіт.
2.7. Використовувати механізм соціального замовлення для розв`язання пріоритетних соціальних проблем міста в рамках відповідної Програми з використанням механізму соціального замовлення.
2.8. Залучати, в рамках діючого законодавства, фахівців Міської організації роботодавців при розробці проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань розвитку промисловості, будівництва, підприємництва, міського електротранспорту та використання землі.
2.9. Забезпечувати погашення заборгованості підприємствам житлово-комунального господарства за виконані роботи та надані послуги, а також по субсидіях і пільгах, наданих згідно з чинним законодавством України окремим верствам населення по оплаті за житлово-комунальні послуги.
2.10. Забезпечити виконання заходів обласної Програми зайнятості населення та Програми зайнятості населення м.Одеси.
Профспілки та їх об`єднання зобов`язується:
 
2.11. Спільно з державною інспекцією праці проводити перевірки дотримання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності чинних законодавчих актів про зайнятість, здійснювати контроль за дотриманням вимог ст.113 Кодекса законів про працю України щодо визнання простоїв не з вини працівника і відповідної оплати за ці простої та дотримання вимог ст.84 КЗПП України - надання відпустки без збереження заробітної плати.
2.12. Надавати безкоштовно силами юридичних служб допомогу працівникам у вирішенні ними питань законності їх звільнення та працевлаштування, а також здійснювати захист їхніх прав на працю у судових і державних органах.
2.13. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, організаціях та установах, що перебувають у сфері дії Сторін.
Міська організація роботодавців зобов`язується:
 
2.14.Сприяти економічному і науково-технічному співробітництву, налагодженню зв`язків між підприємствами, залученню вітчизняних інвестицій для розвитку підприємств і соціальної сфери міста; сприяти запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення конфліктів при регулюванні соціально-трудових відносин.
2.15. Не допускати звільнення працівників без забезпечення їм погашення боргів із виплати заробітної плати.
2.16. Ініціювати спільно з Обласною організацією роботодавців та Федерацією профспілок України перед Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України щодо прийняття нормативних актів по економічному стимулюванню роботодавців, які відтворюють трудовий потенціал в період економічного розвитку підприємств.
2.17. При проведенні реорганізації, реструктуризації, або у разі порушення питань про ліквідацію, часткового зупинення виробництв, роботодавець не пізніше як за три місяці інформує профспілкову організацію про намічені дії.
2.18. Сприяти здійсненню структурної перебудови виробництв на інноваційній основі.
2.19. Сприяти скороченню безробіття і працевлаштуванню населення на підприємствах усіх форм власності.
2.20. Сприяти формуванню ефективної системи підготовки кадрів для промислових підприємств.
2.21.Забезпечити резерв випускників вищих навчальних закладів для заміщення вакантних посад на промислових підприємствах.
2.22. Сприяти підприємствам у розробленні та втіленні програм переходу до менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІSO 9001.
2.23. Постійно збільшувати кількість членів Одеської міської організації роботодавців за рахунок підприємств різних форм власності.
2.24. Проводити семінари з керівниками підприємств з питань конкурентоспроможності та якості продукції.
2.25. Оранізувати участь підприємств міста у конкурсі “Кращий роботодавець року”, інших всеукраїнських та регіональних конкурсах.
2.26. Висвітлювати у засобах масової інформації досягнення вітчизняних товаровиробників.
2.27. Здійснювати заходи щодо залучення молоді на підприємства, її навчання та підвищення кваліфікації.
 
РОЗДІЛ ІІІ. 
Трудові відносини
3.1. У сфері оплати праці
Сторони домовилися:
 
            3.1.1. Прийняти норми Регіональної та галузевих угод у сфері оплати праці на умовах, які не суперечать Генеральній угоді, як мінімальні гарантії, обов`язкові при укладанні угод, колективних договорів для підприємств, установ і організацій міста. Оплату праці здійснювати згідно з нормами праці та колективними договорами.
            3.1.2. Сприяти впровадженню умов формування фондів оплати праці на підприємствах усіх форм власності з урахуванням результатів виробничої діяльності та продуктивності (результативності) праці, росту обсягів виробництва, середньомісячної заробітної плати, зниження витрат на 1 грн. собівартості продукції з одночасним збільшенням частки оплати праці у собівартості продукції.
            3.1.3. Застосовувати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності види і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, згідно з Генеральною угодою та чинним законодавством.
            3.1.4. Вживати заходів щодо підвищення ефективності колективнодоговірного регулювання з питань оплати праці. Передбачати в колективних договорах зобов`язання керівників стосовно гарантій з оплати праці та відповідальність за їх невиконання.
            3.1.5. Аналізувати щомісячно причини винекнення заборгованості із заробітної плати, вживати дійові заходи для її погашення.
Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов`язується:
 
3.1.6. При укладанні колективних договорів встановити на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, мінімальні гарантії в оплаті праці працівників не нижче норм, встановлених чинним законодавством, Генеральною, галузевими та регіональною угодами.
3.1.7. При укладанні колективних договорів застосувати на підприємствах, установах, організаціях перелік і розмір доплат та надбавок, згідно з діючою Генеральною угодою. В організаціях, установах, закладах бюджетної сфери перелік і розміри доплат, надбавок, компенсацій встановлювати відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють ці питання, та відповідно до затверджених в бюджетах і кошторисах бюджетних призначень.
3.1.8. Формування фонду оплати праці на підприємствах здійснювати з урахуванням наслідків виробничої діяльності, продуктивності праці, мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін.
3.1.9. Забезпечити своєчасне фінансування видатків на виплату заробітної плати працівникам, які фінансуються з міського бюджету
3.1.10. Забезпечити розрахунки з підприємствами, установами, організаціями за виконані роботи, надані послуги, замовниками яких є місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
3.1.11. Здійснювати, згідно з чинним законодавством, контроль виплати заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексації заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі тих, що знаходяться у комунальній власності.
На міських комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати розглядати звіти керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі комунальних підприємств, з питань своєчасної виплати заробітної плати.
3.1.12. Передбачити в міському бюджеті кошти на погашення заборгованості підприємствам за виконані роботи, енергоносії, послуги, спожиті бюджетними організаціями, житлові субсидії та пільги населенню і забезпечити в межах коштів, затверджених в бюджеті і відповідно до чинного бюджетного законодавства, фінансування цих видатків.
3.1.13. Приймати рішення з питань оплати праці працівників підприємств, установ, організацій за узгодженням з профспілковими комітетами через колективні договори.
3.1.14. Забезпечувати своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також погашення її заборгованості.
 
Профспілки та їх об`єднання зобов`язуються:
 
3.1.15. Проводити роз`яснювальну роботу в трудових колективах підприємств, установ, організацій щодо застосування чинного законодавства про стягнення заробітної плати, порядку підготовки і розв`язання індивідуальних та колективних трудових спорів.
3.1.16. Силами юридичної служби профспілок надавати членам профспілок юридичну допомогу.
3.1.17. Ініціювати укладання на підприємствах, організаціях, установах усіх форм власності колективних договорів та вносити до них конкретні зобов`язання власників щодо обсягів та строків погашення заборгованості із заробітної плати та здійснювати контроль за їх виконанням, зокрема своєчасної виплати заробітної плати.
3.1.18. Ініціювати профспілковим комітетам, організаціям, групам застосування ними в повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю за виконанням власником зобов`язань у сфері оплати праці, зокрема стосовно примусового стягнення заробітної плати та розірвання трудового договору (контракту) з керівником на вимогу профспілкового органу у разі невиконання ним умов колективного договору та порушення законодавства про працю.
3.1.19. Рекомендувати підприємствам, де діють профспілкові організації, включати до колективних договорів зобов`язання власників щодо забезпечення медичного обслуговування та оздоровлення працівників, проведення організаційно-культурних заходів, обсягів та термінів погашення заборгованості із заробітної плати.
Міська організація роботодавців зобов`язується:
 
3.1.20. Домагатися від керівників підприємств усіх форм власності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Сприяти включенню відповідних зобов`язань до колективних договорів.
3.1.21. Сприяти застосуванню на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад згідно з галузевими угодами. При цьому мінімальні розміри ставок (окладів) встановлюються на рівні не нижче від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік.
При встановленні тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям підприємств і організацій комунальної та державної форм власності у разі відсутності галузевих угод керуватися міжкваліфіційними (міжпосадовими) співвідношеннями розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що діяли у 1990 році. Для підприємств інших форм власності і господарювання дана засада має рекомендаційний характер.
3.1.22. Сприяти укладанню колективних договорів, перш за все на підприємствах недержавної форми власності, недержавних малих підприємствах з іноземним капіталом.
3.2. У сфері охорони праці
Сторони домовилися:
 
3.2.1. Здійснювати заходи щодо контролю за дотриманням вимог Закону України “Про охорону праці” на підприємствах, установах та організаціях міста.
Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов`язується:
 
3.2.2. Для поліпшення стану охорони праці та посилення відповідальності посадових осіб за своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, залучати працівників профспілок до комплексних перевірок стану охорони праці.
3.2.3. Оперативно інформувати населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації.
Профспілки та їх об`єднання зобов`язуються:
 
3.2.4. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві та забезпеченням працюючих необхідним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального і колективного захисту, продуктами харчування, проведення атестації робочих місць. Надавати працівникам безкоштовну юридичну допомогу з питань виплати компенсацій по трудовому каліцтву та профзахворюванням.
3.2.5. Забезпечувати участь представників профспілок у розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві та у розробленні заходів щодо запобігання їм, а також необгрунтованому звинуваченню потерпілих.
3.2.6. По результатам атестації робочих місць, спільно з роботодавцем здійснювати заходи по доведенню робочих місць до нормативних вимог робочих місць та виведенню працюючих, в першу чергу жінок, з небезпечних та шкідливих виробництв.
3.2.7. Вжити заходів по збереженню діючих об`єктів охорони здоров`я на підприємствах та їх відновленню (медико-санітарні частини та медпункти).
Міська організація роботодавців зобов`язується:
 
            3.2.8. Вживати заходів по своєчасному проведенню атестації робочих місць на підприємствах, установах, організаціях міста незалежно від форм власності, з метою встановлення пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах.
            3.2.9. Зобов`язати керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності організувати навчання працюючих заходам безпеки з попередження дорожньо-транспортного, побутового травматизму та інших нещасних випадків невиробничого характеру.
3.2.10. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві та забезпеченням працюючих необхідним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального і колективного захисту. Надавати роботодавцям, найманим працівникам безоплатну юридичну допомогу, захищати їх права в судових та державних органах з питань виплати компенсацій по трудовому каліцтву та профзахворюванням.
3.2.11. Інформувати сторони про аварійний стан будівель, споруд та інженерних мереж з метою контролю за виведенням таких об`єктів з експлуатації або проведення профілактичних робіт.
3.3. У сфері режиму праці та відпочинку
Сторони домовилися:
 
3.3.1. Забезпечувати формування трудових відносин у сфері праці та відпочинку на засадах дотримання державних гарантій і договірного регулювання згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди», “Про відпустки”, Кодексом законів про працю, тощо.
3.3.2. Рекомендувати на умовах колективних договорів і відповідно до чинного законодавства надавати головам профспілкових комітетів, іншим виборним профспілковим активістам, не звільненим від своїх виробничих або службових обов`язків, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях, переговорах, виконання інших громадських обов`язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі у роботі виборних профспілкових органів та профспілкового навчання.
3.3.3. Сприяти виконанню колективних договорів, угод, дотримання трудової та виробничої дисципліни.
Профспілки та їх об`єднання зобов`язуються:
 
3.3.4. Сприяти створенню комісій по трудових спорах на підприємствах (де вони не створені) з кількістю працюючих 15 осіб і більше та підвищенню ефективності розгляду ними трудових спорів.
3.3.5. Здійснювати (у межах своєї компетенції) контроль на підприємствах усіх форм власності за дотриманням трудового законодавства, режиму робочого часу та відпочинку.
РОЗДІЛ ІУ.
Забезпечення соціальних прав і гарантій
4.1. У сфері рівня життя
Сторони домовилися:
 
4.1.1. Сприяти розвитку житлового будівництва за рахунок коштів підприємтсв і організацій різних форм власності, кредитів банків.
4.1.2. Передбачити у бюджеті міста кошти на фінансування молодіжних програм і заходів, спрямованих на соціальну підтримку молоді.
4.1.3. Не допускати необгрунтованого закриття дитячих садків, установ освіти, культури, охорони здоров`я.
4.1.4. Забезпечувати постійний контроль за формуванням та застосуванням цін на хліб та хлібобулочні вироби у рамках Муніципальної програми “Дешевий хліб”.
4.1.5. Забезпечити у місті дієвість заходів щодо захисту прав споживачів, сертифікацію та якість продукції, дотримання належного санітарно- епідеміологічного стану на ринках, магазинах та інших торговельних закладах.
4.1.6. Передбачити в бюджеті міста асигнування на оздоровлення дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей в дитячих оздоровчих таборах в період канікул.
4.1.7. Організувати безперебійну роботу міського транспорту.
4.1.8. Рішення про утримання, зміну форм власності, продаж, передачу або ліквідацію установ охорони здоров`я та соціально-культурних закладів (культури, спортивних, дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, баз відпочинку, профілакторіїв, дитячих дошкільних і інших закладів), які перебувають на балансі підприємств усіх форм власності, приймати за участю виборних профспілкових органів.
4.1.9. Федерація профспілок має право обговорювати в межах, визначених законодавством України тарифи на всіх етапах їх встановлення виконавчим комітетом Одеської міської ради.
4.2. У житловій сфері
Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов`язується:
 
4.2.1. Вирішувати питання щодо обслуговування та ремонту житлового фонду, що перебуває у комунальній власності.
4.2.2. Вести облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приймати рішення про надання цим громадянам житла з комунального житлового фонду на підставах і в порядку, визнечених чинним законодавством.
4.2.3. Сприяти створенню об`єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.
4.2.4. Сприяти створенню умов для забезпечення конкуренції підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, розвитку ринку житла.
4.2.5. Вживати заходів щодо стабільного забезпечення мешканців міста електроенергією, газом, водою, тепловою енергією, недопущення припинення надання зазначених послуг. Забезпечувати контроль за роботою підприємств-постачальників житлово-комунальних послуг населенню.
4.2.6. Вживати заходів щодо поліпшення благоустрою, зовнішнього освітлення міста, ремонту і утримання доріг, роботи міського транспорту.
4.3.          У сфері охорони здоров`я, освіти та культури
Сторони домовилися:
4.3.1. Забезпечити виконання міських програм в межах бюджетного фінансування:
·       Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз;
·       Комплексної програми “Онкологія”;
·       Комплексної програми виявлення, профілактики та лікування цукрового діабету;
·       Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
·       Програми профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та гострого інфаркту міокарда;
·       Програми профілактики сальмонельозу;
·       Міської програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги за принципом сімейної медицини;
·       Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань;
·       Комплексної програми профілактики та лікування гострих порушень мозкового кровообігу;
·       Комплексної програми профілактики захворюваності на вірусний гепатит;
·       Міської цільової програми «Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних установах міста»;
·       Міської цільової програми модернізації ліфтів (ліфтового господарства) у лікувально-профілактичних закладах м.Одеси.
 
4.3.2. Вирішувати питання про забезпечення інсуліном хворих з інсулінозалежною формою цукрового діабету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.98р. №1303.
4.3.3. Сприяти виділенню коштів з бюджету на проведення заходів по зниженню захворюваності вірусним гепатитом „В” медичних працівників, діяльність яких безпосередньо пов`язана з кров`ю та біологічними субстанціями, на проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів медичних працівників, працівників закладів освіти, культури та закладів соціальної допомоги.
4.3.4. Забезпечувати охоплення медоглядами працівників, які працюють в небезпечних і шкідливих умовах та проводити лікувально-профілактичні заходи щодо попередження захворювань внаслідок несприятливих виробничих умов.
4.3.5. Вирішувати питання про надання адресної одноразової допомоги студентам із числа сиріт та малозабезпечених сімей.
4.3.6. Забезпечувати доступність культурно-мистецьких, спортивних послуг для членів малозабезпечених сімей.
4.3.7. Рекомендувати підприємствам включати в колективні договори питання розвитку фізичної культури та спорту і проведення заходів по недопущенню та профілактиці професійних захворювань.
4.3.8. Рекомендувати підприємствам та організаціям бюджетної сфери включати у колективні договори зобов`язання щодо відрахування профспілковим організаціям коштів на культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в розмірах не менше 0,3% фонду оплати праці.
Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов`язується:
 
4.3.9. Забезпечувати фінансування безкоштовної медичної допомоги населенню міста в обсягах, визначених міським бюджетом.
4.3.10. Забезпечувати фінансування установ охорони здоров`я, освіти, культури та спорту в обсягах, визначених міським бюджетом. Передбачити окремим рядком у міському бюджеті кошти на проведення обов`язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ і організацій.
4.3.11. Продовжити надання адресної матеріальної допомоги молодим медичним працівникам, молодим спеціалістам навчальних закладів та непрацюючим вчителям-пенсіонерам, працівникам дитячих музичних шкіл.
4.3.12. Надавати адресну матеріальну допомогу усім працівникам будинку дитини №1 та №3, протитуберкульозного санаторію "Ластівка", тубдиспансерів, тублікарні, центру по боротьбі з ВІЧ/СНІД-інфекцією.
4.3.13. При затвердженні бюджету міста передбачувати виділення коштів на організацію безкоштовного харчування і забезпечення соками учнів 1-4-х класів загальноосвітніх шкіл і організацію безкоштовних гарячих обідів дітям пільгового контингенту.
4.3.14. Сприяти проведенню навчання 200 лекторів-інструкторів (представників трудових колективів) із залученням фахівців громадських організацій та кваліфікованих лікарів для проведення на підприємствах роботи з профілактики ВІЛ-інфекції.
Профспілки та їх об`єднання зобов`язуються:
 
4.3.15. Рекомендувати включати до колективних договорів заходи щодо профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу на виробництві та дотримуватися норм чинного законодавства стосовно соціального захисту ВІЛ-інфікованих працівників та членів їх сімей.
Міська організація  роботодавців зобов`язується:
 
            4.3.16. Відібрати серед працівників підприємств кандидатів для навчання на лекторів-інструкторів; створити лекторам умови для проведення роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу серед членів колективів.
На період проходження навчання та проведення профілактичної роботи зберегти за цими особами заробітну плату.
4.3.17. Сприяти відповідно статті 6 Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення від 03.03.98 року № 155/98-ВР” розробленню на кожному підприємстві щорічних заходів щодо боротьби із захворюванням на СНІД (у межах своєї компетенції).
4.3.18. Сприяти в розробці цільових програм профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу на підприємствах міста.
 
4.4. У сфері соціального захисту населення
Сторони домовилися:
4.4.1. Залучати підприємства, установи та організації усіх форм власності, благодійні громадські фонди та організації, релігійні конфесії до участі в благодійних акціях щодо надання допомоги малозабезпеченим, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, інвалідам та багатодітним сім`ям. Проводити щорічно благодійні акції “Милосердя” до Міжнародного дня громадян похилого віку та Міжнародного дня інвалідів.
4.4.2. Рекомендувати підприємствам передбачувати в колективних договорах заходи щодо соціальної підтримки малозабезпечених членів трудових колективів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, які раніше працювали на цих підприємствах.
4.4.3. Проводити політику, спрямовану на зростання доходів населення міста, заробітної плати, соціальної допомоги та інших видів грошових доходів з урахуванням встановленого прожиткового мінімуму.
4.4.4. Забезпечувати контроль за використанням коштів, передбачених для надання субсидій населенню на житлово-комунальні послуги.
4.4.5. Систематично контролювати своєчасність та повноту виплати пенсій, соціальної допомоги та компенсацій. Здійснювати заходи щодо погашення заборгованості з цих виплат.
4.4.6. Через засоби масової інформації роз`яснювати населенню положення законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту ветеранів, громадян похилого віку.
4.4.7. Сприяти забезпеченню безперешкодного доступу інвалідів до об`єктів соціальної інфраструктури, обладнати адміністративні будинки, магазини, лікарні, аптеки, інші життєво важливі об`єкти спеціальними під`їздами.
4.4.8. Охопити соціальним обслуговуванням одиноких непрацездатних громадян, що потребують стороннього догляду.
4.4.9.        Створювати стаціонарні відділення для людей похилого віку.
4.4.10.     Встановити першочергове гарантоване забезпечення продуктами
харчування дитячих садків, шкіл, шкіл-інтернатів, лікувальних та оздоровчих установ.
Профспілки та їх об`єднання зобов`язуються:
 
4.4.11. Брати участь у реалізації міських програм з питань охорони здоров`я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, розвитку творчої самодіяльності населення.
4.4.12. Забезпечувати спільно з адміністрацією та керівниками підприємств підготовку та функціонування в літній період будинків, баз відпочинку, закладів культури і спорту, дитячих  оздоровчих закладів, санаторіїв - профілакторіїв.
4.4.13. Організовувати під час зимових канікул новорічно - різдвяні свята для дітей та учнівської молоді.
4.4.14. Брати участь, у межах можливостей профспілкового бюджету, у фінансуванні культурно - масових та спортивних заходів.
4.4.15. Безкоштовно надавати юридичні консультації з питань законодавчих норм соціального захисту та механізмів їх реалізації. Розробляти пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства і проектів законів України щодо соціальних стандартів та соціального захисту населення.
4.4.16. Сприяти включенню до колективних договорів заходів, що передбачають соціальний захист працівників підприємств та тих, які вийшли на пенсію шляхом надання додаткової допомоги малозабезпеченим сім`ям із дітьми, одиноким пенсіонерам.
РОЗДІЛ У.
Вдосконалення соціального партнерства, координація діяльності Сторін та забезпечення контролю за виконанням цієї Угоди
 
5.1. Сторони вважають, що соціальне партнерство є об`єктивною необхідністю успішного вирішення питань соціально - економічного розвитку міста, удосконалення соціально - трудових відносин, соціального захисту населення і сприяє взаємопорозумінню та злагоді в суспільстві.
 
Сторони домовилися:
 
5.2. Визнавати основними формами реалізації соціального партнерства колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін, а також розв`язання трудових конфліктів на основі домовленості, трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно з чинним законодавством.
5.3. Поширювати ідеї соціального партнерства, формувати думку про його переваги.
5.4. Надалі практикувати участь представництв сторін у нарадах, інших заходах, на яких розглядаються питання, що стосуються соціально - економічних та трудових інтересів трудящих.
5.5. При роздержавленні підприємств у разі зміни власника не перешкоджати діяльності профспілкових організацій, створювати необхідні умови для їх роботи.
5.6. Виконавчому комітету Одеської міської ради, професійним спілкам, що входять до складу Федерації профспілок Одеської області, та Одеській міській організації роботодавців співпрацювати з народними депутатами України, депутатами міської ради, керівниками міста, області та представниками громадських організацій.
5.7. Згідно підпункту 9 пункту “б” частини 1 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у межах делегованих повноважень, виконавчі органи Одеської міської ради можуть приймати участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.
5.8. Сторонам, які підписали Угоду, взаємно надавати необхідну інформацію з питань передбачених Угодою.
5.9. Сприяти створенню та збереженню на підприємствах різних форм власності первинних профспілкових організацій, створювати належні умови для їх діяльності.
5.10. Сприяти діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації з метою формування соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин, при цьому не допускаючи дій, що мають за мету заснування профспілок під впливом роботодавців чи організацій роботодавців або підтримання профспілок шляхом фінансування чи іншим шляхом з метою поставити їх під контроль роботодавців чи організацій роботодавців.
5.11. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених чинним законодавством.
5.12. Сприяти укладанню колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі, порівняно з Генеральною, галузевими і цією Угодою, соціальні гарантії, компенсації, пільги.
5.13. Кожна із Сторін буде своєчасно інформувати іншу Сторону про наступне прийняття рішеннь з питань, що стосуються соціально - економічних, трудових інтересів населення міста та є предметом цієї Угоди, а також здійснюватиме попередні узгодження рішень з цих питань шляхом офіційних переговорів та консультацій. У випадку непогодження позицій Сторона, яка вносить проекти таких рішень, одночасно інформує орган, який має їх приймати, про пропозицію іншої Сторони.
5.14. Федерація профспілок та профоб`єднання, Одеська міська організація роботодавців будуть утримуватися від організації та проведення страйків з питань, передбачених Угодою за умови їх виконання.
5.15. Досягнуті домовленості є обов`язковими для виконання Сторонами.
5.16. Жодна із Сторін, що уклали Угоду, не має права в односторонньому порядку, протягом терміну її дії, приймати рішення, що погіршують норми та положення Угоди, або припиняють її дію.
5.17. Зміни та доповнення до Угоди за ініціативою Сторін вносяться після переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і набувають чинності після підписання Сторонами.
5.18. Кожна із Сторін має право письмово повідомити іншу Сторону про необхідність внесення змін і доповнень у діючу Угоду.
5.19. Контроль за виконанням Угоди здійснює узгоджувальна комісія, створена з представників Сторін для ведення переговорів та укладання Угоди.
5.20. Розбіжності і спори, що виникають, вирішуються згідно порядку, визначеного ст.11 Закону України “Про колективні договори та угоди”.
5.21. За порушення, невиконання й неналежне виконання зобов`язань Угоди посадові особи Сторін несуть відповідальність згідно ст.18 Закону України “Про колективні договори та угоди”, Кодексом України про адміністративні порушення та іншими нормами чинного законодавства України.
5.22. Сторони аналізують хід виконання Угоди і двічі на рік підводять підсумки.
5.23. Інформування населення про хід виконання Угоди проводиться через засоби масової інформації.
 
УГОДУ ПІДПИСАЛИ:
  Від виконавчого комітету
           Одеської міської ради
 
        В.о. міського голови
          А.І. Ворохаєв 
    
 
Від Федерації профспілок
Одеської області
 
    Голова Федерації
 В.В. Буратинський
 
Від Одеської міської
організації роботодавців
              
  Голова правління
          Ю.Ю.Шендеровський
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее 19 июля 11:00
кампания по безопасности дорожного движения
"ВІЧ-НА-ВІЧ"

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее