/ Главная / Городские программы

Городская программа по предотвращению детской беспризорности на 2005-2007гг

Затверджено рішенням
Одеської міської ради
від 16.11.2004 року
№ 3345-1V

Міська програма
запобігання дитячій бездоглядності на 2005-2007 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Одним з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.
Ситуація, що склалася в сфері розвитку дітей – складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише кількісних, але й якісних характеристик населення, зокрема, загостренням проблеми соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності дітей. Діти та підлітки, які своєчасно не отримують відповідного соціального захисту, стають “дітьми вулиці”.
Поширення такого негативного явища, як дитяча бездоглядність, тісно пов’язана з нерозв’язанням проблем утримання і виховання дітей у сім’ях, відсутністю достатньої мережі дитячих закладів, у тому числі соціальних і за місцем проживання; жорстоким ставленням до дітей, втягування дорослими дітей до противоправних дій.
“Діти вулиці” мають низку проблем правового, психологічного характеру, ускладнення зі здоров’ям. Ці діти, як правило, не навчаються, вживають алкогольні напої, токсичні речовини, майже всі мають значний досвід паління та починають раннє статеве життя.
За даними Головного управління статистики в Одеській області по місту Одесі на 01 січня 2004 року проживає 181192 дитини. На обліку в службах у справах дітей станом на 01.10.2004 року перебуває: дітей-сиріт – 638 осіб; дітей, позбавлених батьківського піклування – 1812 осіб; засуджених умовно з відстрочкою виконання вироку – 98 осіб; які систематично залишають сім’ю та навчальні заклади – 114 осіб; які не приступили до навчальних занять –163 дитини; з неблагополучних сімей – 1490 дітей (1101- сім’я).
Тільки за 9 місяців 2004 року в ході рейдів, проведених міською та районними службами у справах дітей сумісно з відділами кримінальної міліції у справах неповнолітніх ОМУ УМВС України в Одеській області, виявлено 479 дітей; серед них безпритульних та схильних до бродяжництва –210 осіб.
Це явище знаходить свої джерела у функціонально неспроможних сім’ях, що в свою чергу породжує, на жаль, не нове для нашого суспільства явище – соціальне сирітство.
Серед основних причин поширення соціального сирітства залишається асоціальна поведінка батьків, вживання ними алкоголю, наркотиків, а також безробіття, спостерігаються факти насильства в сім’ї та інше.
Для поліпшення становища дітей, які перебувають в особливо скрутних та надзвичайних умовах в місті функціонують два притулки для дітей.
Притулки для дітей не можуть, в повному обсязі, вирішувати проблеми соціальної реабілітації дітей. За діючим законодавством України діти можуть утримуватися у притулку не більше 90 діб. Їх діяльність слід розглядати як складову ланку у процесі реабілітації дітей, які опинилися на вулиці.
Частина таких дітей, знову опиняється на вулиці. Практика роботи з такими дітьми сьогодні нагадує замкнуте коло – дитина самовільно залишає притулок, інтернатний заклад, його розшукують, повертають до дитячого закладу, і він знову йде (іноді у той же день).
Як правило, це діти 10-16 років, у яких вже сформувалося уявлення про життя, навички, схильності, деякі з них вже мають судимість. Разом з тим такі діти часто не вміють користуватися столовими приборами, предметами особистої гігієни, а головне не вміють читати та писати. Характеризуючи цю групу дітей необхідно звернути увагу, що більшість з них – фізично нездорові та мають психічні відхилення.
Такі діти не можуть виховуватися в дитячих інтернатних закладах, для їх виховання та навчання необхідні особливі умови. Це пов’язано з тим, що кожна дитина – індивідуальність, а шлях реабілітації її досить складний та потребує значного проміжку часу.
Сукупність цих факторів свідчить про те, що існує гостра необхідність у налагодженні міжвідомчої взаємодії в питанні здійснення комплексних заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності; у всебічній соціальній реабілітації дітей, які опинилися в кризовому стані за тих чи інших обставин.

Мета програми:
розв’язання проблем дитячої бездоглядності; створення належних умов для комплексної реабілітації дітей та підлітків, їх фізичного та розумового розвитку.
Основні завдання програми:
• створення необхідних умов та забезпечення соціально-психологічної реабілітації, своєчасної медичної допомоги дітям, особливо дітям-сиротам та дітям, позбавленим належного сімейного виховання, які зазнали духовного або фізичного насилля;
• забезпечення права дитини на здобуття освіти;
• забезпечення правового і соціального захисту дітей, перш за все – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
• підвищення ефективності роботи з питань запобігання дитячій бездоглядності;
• поліпшення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих умовах;
• виявлення неблагополучних сімей і забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в цих сім’ях;
• удосконалення мережі та підвищення ефективності діяльності дитячих закладів;
• поліпшення та відновлення здоров’я дітей;
• забезпечення координації зусиль органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист дітей;

Механізм забезпечення реалізації програми

1. Правове забезпечення:

Виконавчі органи Одеської міської ради – виконавці програми, ОМУ УМВС України в Одеській області забезпечують організацію та безумовне виконання заходів програми відповідно до своєї компетенції.
Заходи програми розроблені на підставі відповідних законодавчих та нормативних документів, які регламентують питання стосовно посилення соціального захисту дітей, запобігання їх бездоглядності.

Закони України:
• від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ “Про охорону дитинства”;
• від 15.11.2001 р. №2789-ІІІ “Про попередження насильства в сім’ї”;
• від 24.01.1995 р. №20/95-ВР “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”;
• від 23.03.1996 р. №100/96-ВР “Про освіту”;
• від13.05.1999 р. №651-ХІV “Про загальну середню освіту”;
• від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ Сімейний кодекс України;
• від 16.01.2003 р. №435-ІV Цивільний кодекс України;
• від 23.03.2000 р. №1613-ІІІ “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.
Укази Президента України:
• від 21.02.2003 року №154/2003 „Про державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 рок.;”
• від 24.01.2001року №42/2001 “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 2005 року”;
• від 17.10.1997 р. № 1153/97 “Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”;
• від 28.01.2000 р. №113/2000 “Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності”;
• від 25.12.2000 р. № 1376/2000 “Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки”.
2. Фінансове забезпечення:
Програма фінансується в межах бюджетних призначень, предбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також шляхом залучення коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
При складанні щорічних планів соціально-економічного розвитку міста виконавчі органи Одеської міської ради, які причетні до виконання програми, подають економічне обґрунтування виконання заходів програми на наступний рік і розмір коштів, необхідних для їх реалізації.
Кошти на реалізацію програми, що передбачаються бюджетом, виділяються окремим рядком.
3. Організаційне забезпечення:
Координацію діяльності усіх структур, причетних до виконання програми, здійснює служба у справах дітей Одеської міської ради.
З цією метою служба контролює виконання заходів програми, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції.
Питання щодо реалізації заходів, які потребують оперативного вирішення, розглядаються координаційною радою з питань запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності в м. Одесі, яку очолює заступник міського голови.
Очікувані результати:
• Реалізація основних положень Конвенції ООН про права дитини і Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дитини.
• Зниження рівня дитячої бездоглядності та безпритульності в місті.
• Соціально-психологічна адаптація особистості дитини у сучасних умовах.
• Зниження рівня правопорушень, злочинів та інших негативних явищ у дитячому та підлітковому середовищі.
• Підвищення рівня освіченості, духовного і фізичного розвитку, здоров’я дітей та підлітків.
• Формування позитивної дієвої громадської думки навколо проблеми дитячої безпритульності.
• Оптимізація мережі дитячих закладів, підвищення рівня їх роботи, зміцнення матеріально-технічної бази.
• Комплексне вивчення і розв’язання проблем дітей та сімей, в яких вони виховуються.
• Поліпшення діяльності органів опіки та піклування щодо виявлення дітей, які потребують соціального захисту.Заходи щодо реалізації міської програми запобігання дитячій бездоглядності на 2005-2007 роки

І. Соціально-економічне забезпечення
1. Створити та забезпечити ведення єдиного електронного банку даних щодо дітей, які потребують соціально-правового захисту за наступними категоріями:
• Дітей-сиріт;
• Дітей, позбавлених батьківського піклування;
• Дітей, які перебувають на обліку у ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області;
• Дітей, за якими зберігається житло на час їх перебування в учбових закладах, під опікою (піклуванням);
• Дітей, які знаходяться на вихованні в державних дитячих закладах, під опікою (піклуванням) в сім’ях громадян і не мають житла (діти, які були залишені в пологовому будинку, знайдені на вулиці, батьки невідомі);
• Дітей, які стоять на квартирному обліку в райадміністраціях згідно з вимогами ст. 46 Житлового кодексу України;
• Дітей, житлові права яких порушені;
• Дітей, схильних до бродяжництва та жебракування;
• Неблагополучних сімей, в яких виховуються діти та які потребують допомоги з боку держави.
З 2005 року - служба у справах дітей, управління освіти, райадміністрації Одеської міської ради, ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області

2. Забезпечити систематичне проведення цільових рейдів по виявленню бездоглядних дітей та здійснення заходів щодо їх соціальної реабілітації.
Постійно. не менше одного разу на тиждень - служба у справах дітей, райадміністрації Одеської міської ради, ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області

3. Систематично проводити зустрічі з дільничними інспекторами міліції, аналізувати стан правопорядку на кожній дільниці, здійснювати заходи щодо усунення виявлених недоліків.
Щомісяця - райадміністрації Одеської міської ради, РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

4. Відкрити в місті центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
2005 рік - служба у справах дітей Одеської міської ради

5. Створити центр медико-соціальної реабілітації дітей, які страждають на наркоманію, токсикоманію та алкоголізм.
2007 рік - управління охорони здоров’я Одеської міської ради

6. Відкрити на базі міського Центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД дитяче відділення на 50 місць.
2006 рік - управління охорони здоров’я Одеської міської ради

7. З метою негайного реагування по фактам наявності безпритульних дітей:

7.1. Забезпечити роботу районних груп оперативного реагування з числа працівників відділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх, дільничних інспекторів районних відділів внутрішніх справ, працівників служб у справах дітей, лікарів.
Постійно, з січня 2005 року - райадміністрації Одеської міської ради ОМУ УМВС України в Одеській області

7.2. Забезпечити служби у справах дітей райадміністрацій автотранспортом.
ІІ квартал 2005 року - райадміністрації Одеської міської ради


7.3. Забезпечити групи оперативного реагування мобільним зв’язком.
2006 рік - райадміністрації Одеської міської ради

7.4. По виявленим фактам вживати негайних заходів щодо закриття вільних входів в підвали, горища, аварійні будинки.
Постійно - райадміністрації Одеської міської ради

8. Створити в кожному районі міжвідомчу робочу групу по визначенню умов утримання та виховання дітей в неблагополучних сім’ях із залученням до цієї роботи студентів вищих навчальних закладів – членів молодіжної ради.
3 лютого 2005 року -  райадміністрації Одеської міської ради, районної молодіжної ради


9. Налагодити та активізувати роботу щодо соціального супроводу (реабілітації) неблагополучних сімей, схильність яких до застосування насильства призводить до відмови дітей від спільного проживання з батьками.
Постійно - центр соціальних служб для молоді

 

10. Згідно з Законом України «Про загальну середню освіту», з метою охоплення дітей шкільного віку навчанням, поліпшення профілактичної роботи та соціального захисту дітей:
10.1. Забезпечити роботу Рад профілактики правопорушень серед дітей в загальноосвітніх закладах міста, до участі в яких залучити дільничних інспекторів міліції, працівників ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області, педагогічних працівників, лікарів дитячих поліклінік, представників громадських організацій.
Постійно - управління освіти, управління охорони здоров’я, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

10.2. Вжити дієвих заходів до батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей, згідно зі статтею 29 Закону України «Про загальну середню освіту», щодо вирішення у встановленому законом порядку питання позбавлення їх батьківських прав.
Постійно - управління освіти, служба у справах дітей, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

10.3. Проводити лекторії для батьків з питань відповідальності дітей та батьків за правопорушення із залучанням спеціалістів правоохоронних органів, служб у справах дітей.
Постійно - управління освіти, служба у справах дітей, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

10.4. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до асоціальної поведінки. Закріпити наставників-педагогів за учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, на обліку в відділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх та службах у справах дітей.
Постійно - управління освіти Одеської міської ради

10.5. Забезпечити систематичне проведення психолого-педагогічних консиліумів по роботі з дітьми із неблагополучних сімей та здійснення контролю за виконанням рекомендацій цих консиліумів.
Постійно - управління освіти Одеської міської ради


10.6. Забезпечити якісне та своєчасне проведення обліку дітей шкільного віку згідно з Інструкцією з обліку дітей та підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від12.04.2000 р. № 646.
Щорічно, з 15 травня по 15 серпня - управління освіти, райадміністрації Одеської міської ради, ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області, КП ДЄЗ

10.7. Забезпечити своєчасне надання актів до служб у справах дітей про учнів, які тривалий час не відвідують школу без поважних причин, ініціювати розгляд цих питань на кординаційних радах у справах дітей при райадміністраціях із залученням дільничних інспекторів міліції.
Постійно управління освіти, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

10.8. Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти всіма випускниками 9-х класів, ширше використовуючи такі форми навчання як вечірня (заочна), екстернат.
Постійно управління освіти Одеської міської ради

11. З метою забезпечення змістовного дозвілля дітей, схильних до правопорушень, бродяжництва та жебракування, посилення виховної профілактичної роботи з цією категорією дітей :
11.1. Ввести при кожному ДЕЗі посади педагогів-організаторів.
2006 рік райадміністрації Одеської міської ради

11.2. Передбачити в бюджеті міста кошти та забезпечити літнє оздоровлення і організований відпочинок дітей з девіантною поведінкою й тих, які перебувають на обліку в службах у справах дітей, ВКМСН.
Щорічно, з 2005 року управління освіти, райадміністрації, служба у справах дітей Одеської міської ради

11.3. Передбачити в бюджеті міста кошти на створення під час канікул умов для працевлаштування в установленому порядку дітей, організації громадських робіт, функціонування таборів праці та відпочинку, інших трудових об’єднань для них.
Щорічно, з 2005 року управління освіти, райадміністрації, служба у справах дітей Одеської міської ради

11.4. Забезпечити при будівництві нового житлового фонду наявність та використання за призначенням окремих кімнат для організації клубної роботи з дітьми за місцем проживання.
Постійно, з 2005 року управління капітального будівництва, райадміністрації Одеської міської ради

11.5. Забезпечити функціонування існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах та вжити заходи щодо розширення їх мережі, благоустрою і використання за призначенням.
Постійно райадміністрації, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

11.6. Проводити роботу серед юнаків призовного віку щодо виявлення осіб, які не мають інтересу до життєвих перспектив, залучати їх до навчання на курсах водіїв та інших професій використовуючи можливості ТСОУ в Одеській області.
Райвійськкомати, центри зайнятості, управління освіти, служби у справах дітей, управління молодіжної політики, сім’ї та туризму Одеської міської ради

11.7. Залучати учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, на обліку в відділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх та службах у справах дітей, з урахуванням їх нахилів та інтересів, до занять в гуртках, секціях, клубах за місцем проживання та позашкільних закладах.
Постійно управління освіти, управління з фізичної культури та спорту, управління молодіжної політики, сім’ї та туризму, служба у справах дітей Одеської міської ради

11.8. Заслуховувати керівників гуртків, клубів, секцій, які відвідують учні, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, на обліку в відділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх та службах у справах дітей на нарадах при директорові загальноосвітніх навчальних закладів, аналізувати причини невідвідування й вживати необхідні заходи щодо залучення таких дітей до інших форм позакласної роботи.
Щоквартально управління освіти Одеської міської ради

12. Забезпечити належні побутові умови, працевлаштування, навчання та професійну підготовку дітей, які звільнилися з місць позбавлення волі, загальноосвітніх шкіл і професіональних училищ соціальної реабілітації, повернулися з центрів соціально-психологічної та медико-соціальної реабілітації, притулків для дітей.
Постійно райадміністрації, служба у справах дітей, управління освіти Одеської міської ради

 

13. З метою надання шефської допомоги закріпити в установленому порядку стабільно працюючі підприємства, установи і організації різних форм власності, банківські установи, навчальні та культурно освітні заклади, спортивні товариства, команди з ігрових видів спорту, спортклуби тощо за притулками для дітей, центром соціально-психологічної реабілітації дітей, будинками дитини, дитячим будинком, школами-інтернатами.
2005 рік управління економіки та розвитку
промислового та морегосподарського комплексу, управління з питань культури та мистецтва, управління з фізичної культури та спорту, управління освіти, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей Одеської міської ради

14. Забезпечити систематичне проведення на базі притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей консультацій, бесід та тренінгів, спрямованих на психологічну корекцію, соціалізацію дітей, схильних до бродяжництва, жебракування, правопорушень, негативних навичок (залежностей).
Постійно управління молодіжної політики, сім’ї та туризму, центр соціальних служб для молоді Одеської міської ради

 

15. З метою посилення стану соціальної захищеності багатодітних сімей, малозабезпечених та неповних сімей, в яких є діти, зокрема діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди:
15.1. Забезпечити надання адресної грошової допомоги сім’ям з дітьми, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.
Постійно управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

15.2. Забезпечити організацію святкових заходів для дітей пільгової категорії з врученням подарунків (Міжнародний день захисту дітей, Новорічні та різдвяні свята тощо).
Постійно управління соціального захисту населення та праці, управління освіти, служба у справах дітей, райадміністрації Одеської міської ради

15.3. В рамках реалізації міської цільової програми з надання дотацій населенню міста у сфері житлово-комунальних послуг надавати адресну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг та палива дітям-інвалідам у віці 16 років; дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування у віці 18 років; дітям-інвалідам, потерпілим від Чорнобильської катастрофи.
Постійно управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради

16. З метою удосконалення системи інформаційного забезпечення та чіткої взаємодії всіх причетних структур забезпечити:
16.1. Своєчасну реєстрацію народження дітей в органах РАЦС та внесення відомостей про них житлово-комунальними органами до форм 1-А, 1-Б на підставі відповідних документів, перелік яких регламентується діючим законодавством.
Постійно органи РАЦС, райадміністрації Одеської міської ради

16.2. Проведення реєстрації та паспортизації дітей-сиріт позачергово і в короткий термін.
Постійно органи РАЦС, ОМУ УМВС України в Одеській області, райадміністрації Одеської міської ради

16.3. Внесення відомостей житлово-комунальними органами до форм 1-А, 1-Б про дітей, які влаштовані до державних дитячих закладів, під опіку, піклування, до родичів для збереження житлових приміщень за ними згідно з вимогами статті 71 Житлового кодексу України на підставі розпоряджень райадміністрацій Одеської міської ради.
Постійно УЖКХ, райадміністрації Одеської міської ради

16.4. Оперативне інформування органів опіки та піклування про неблагополучні сім’ї з дітьми, які мають намір змінити житлове приміщення шляхом його приватизації та подальшого відчуження.
Постійно МБТІ, служба у справах дітей, управління молодіжної політики, сім’ї та туризму, управління освіти, УЖКГ Одеської міської ради

16.5. Чітку взаємодію органів опіки та піклування з житлово-комунальними органами та паспортними відділеннями з питань зняття з реєстрації дітей за місцем проживання.
Постійно УЖКГ, служба у справах дітей, управління освіти, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

17. Налагодити дійовий контроль з боку органів опіки та піклування за збереженням житла та майна, яке належить дітям, влаштованим до дитячих державних закладів, під опіку (піклування) згідно з діючим законодавством України.
Постійно, з 2005 року райадміністрації Одеської міської ради

 

18. Забезпечити контроль за придбанням аналогічного житла на ім’я дитини при відчуженні житла, яке належить дитині на правах приватної власності.
Постійно райадміністрації Одеської міської ради

19. Забезпечити реєстрацію звернень громадян з питань відчуження часток житла, яке належить дітям на правах власності.
Постійно райадміністрації Одеської міської ради

 

20. Згідно з чинним законодавством України вживати заходів щодо притягнення до відповідальності батьків, посадових осіб, винних у порушені житлових та майнових прав дітей.
Постійно служба у справах дітей, управління
освіти, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

21. Забезпечити щорічне виділення із нового житлового фонду 10 самостійних однокімнатних квартир для позачергового надання житла дітям, яким неможливо повернути раніше ними займане житло (було перерозподілене райвиконкомами або райадміністраціями Одеської міської ради) після їх повернення із державних дитячих закладів, ПТУ, від опікунів (піклувальників).
щорічно виконавчий комітет, райадміністрації Одеської міської ради

 

22. Вирішити питання будівництва соціального житла для дітей соціально незахищених категорій з числа сиріт, які залишилися без батьківського піклування та не мали житла до влаштування до дитячих державних закладів.
2006 рік виконавчий комітет Одеської міської ради

23. Забезпечити здійснення заходів щодо тимчасової реєстрації дітей, які з різних причин не мають житла, за рахунок звільненого фонду, для їх первинної паспортизації та працевлаштування.
З 2005 року райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області

 

24. Виділяти щорічно 5 % із звільненого житлового фонду для надання тимчасового житла дітям-сиротам, дітям без батьківського піклування, які повернулися із дитячих державних закладів, від опікунів (піклувальників) відповідно до вимог п. 6.2. Правил опіки та піклування, та мають пільги згідно зі ст. 46 Житлового кодексу України.
З 2005 року райадміністрації Одеської міської ради


І І. Кадрове, науково-методичне та інформаційне забезпечення.
1. Продовжити роботу по розвитку структури служб у справах дітей, зміцненню їх кадрового забезпечення, підвищенню ефективності роботи щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві.
Постійно служба у справах дітей, райадміністрації Одеської міської ради
2. Провести соціально-наукові дослідження з актуальних проблем профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в сучасних умовах.
До 2006 року Центр соціальних служб для молоді


3. Розробити та надати до управління освіти і науки облдержадміністрації пропозиції щодо обсягів підготовки (перепідготовки) у вищих навчальних закладах фахівців, які займаються проблемами соціальної реабілітації бездоглядних дітей, для центрів соціально-психологічної та медико-соціальної реабілітації, притулків для дітей, центрів соціальних служб для молоді.
До 2006 року служба у справах дітей, управління охорони здоров’я, Центр соціальних служб для молоді Одеської міської ради


4. Проводити семінари-наради, семінари-практикуми для керівників служб у справах дітей, завідуючих притулками для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питань профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей.
Щоквартально служба у справах дітей Одеської міської ради


5. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації ходу реалізації програми запобігання дитячій бездоглядності.
Щоквартально управління інформації Одеської міської ради


6. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань соціального і правового захисту, створення сприятливих умов для фізичного, соціального і духовного розвитку дітей, запобігання будь-яким негативним явищам, профілактики злочинності, бродяжництва, алкоголізму, наркоманії серед дітей.
Постійно управління інформації Одеської міської ради


7. Забезпечити видання та розповсюдження довідкових брошур, інших інформаційних видань.
Щорічно, з 2005 року служба у справах дітей, управління освіти Одеської міської ради

 

8. Забезпечити розробку та подачу на розгляд Одеській міській раді пропозицій щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм що направлені на соціальний захист дітей.
Щорічно служба у справах дітей Одеської міської ради


9. Проводити робочі засідання, семінари щодо соціально-правового захисту дітей, особливо дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування для спільного вирішення питань.
Постійно служба у справах дітей, управління освіти, райадміністрації Одеської міської ради, ОМУ УМВС України в Одеській області.Секретар міської ради О.А. Прокопенко


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
02.02.2006 14:33

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/programmes/355/