/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 7 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради, створеним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент є правонаступником управління охорони здоров'я виконавчого комітету Одеської міської ради та управління охорони здоров’я Одеської міської ради.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, актами органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень, та цим Положенням (далі – Положення).
1.4. Департамент підзвітний і підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеському міському голові.
1.5. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державному казначействі, печатку із зображенням державного герба України, штамп та бланки зі своєю назвою.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7. На Департамент може бути покладено Одеською міською радою і виконавчим комітетом Одеської міської ради виконання частини повноважень, делегованих їм органами державної виконавчої влади.
1.8. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.9. Місцезнаходження Департаменту: 65029, м. Одеса, вул. Коблевська, 13. Офіційна електронна адреса: gorzdrav@gmail.com  
1.10. Департаменту підпорядковані установи та підприємства охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я м. Одеси.
2.2. Організація надання медичної допомоги населенню в лікувально-профілактичних установах комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.3. Здійснення контролю за діяльністю установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.4. Реформування сфери «Охорона здоров'я» міста відповідно до загальнодержавної програми реформування сфери. Впровадження та удосконалення нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення міста, подальший розвиток міської сфери «Охорона здоров'я».
2.5. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та на їх ліквідацію.
2.6. Організація виконання у межах компетенції державних, регіональних, міських програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань та надання медичної допомоги.

3. ОСНОВНІ ТА ІНШІ ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент у межах компетенції здійснює координацію та управління установами та підприємствами охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, повноваження з управління якими делеговано Департаменту.
3.2. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, критеріїв та вимог підпорядкованими Департаменту установами та підприємствами охорони здоров'я.
3.3. Вивчення та узагальнення нових форм та методів роботи установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси з впровадження наукових розробок з питань профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення, зниження захворюваності, інвалідності і смертності.
3.4. Контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в установах та підприємствах охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси разом з органами епіднагляду.
3.5. Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я.
3.6. Веде претензійно-позовну роботу.
3.7. Контроль за ефективністю використання матеріально-технічного ресурсу установами та підприємствами охорони здоров'я.
3.8. Здійснення функцій головного розпорядника бюджетних коштів у сфері «Охорона здоров'я».
3.8.1. Формування бюджетного запиту, здійснення бюджетного планування в розрізі усіх розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, а також, забезпечення фінансування підвідомчої мережі медичних установ міста відповідно до встановлених планів асигнувань.
3.8.2. Забезпечення планування та фінансування асигнувань по спеціальному фонду бюджету.
3.8.3. Планування і розрахунки асигнувань на виконання медичних програм, соціальних стандартів і нормативів.
3.8.4. Затвердження кошторисів і штатних розписів установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси; доведення до них планових показників діяльності.
3.9. Формування річних і перспективних планів діяльності сфери охорони здоров’я, поточних та перспективних планів соціально-економічного розвитку міської сфери «Охорона здоров'я».
3.10. Здійснення контролю за діяльністю централізованих бухгалтерій, що обслуговують установи охорони здоров'я.
3.11. Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах державної казначейської служби.
3.12. Здійснення контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень підпорядкованими установами.
3.13. Впровадження сучасних медичних технологій в практику установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, забезпечення умов для всебічного підвищення знань та використання набутого досвіду працівниками.
3.14. Вивчення стану здоров'я населення, вжиття заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, збільшення тривалості життя людей, а також здійснення аналізу причин втрати працездатності та контроль підпорядкованих Департаменту установ та підприємств охорони здоров'я щодо обґрунтованого направлення хворих на МСЕК.
3.15. Робота з охорони материнства і дитинства.
3.16. Організація на основі галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається підпорядкованими Департаменту лікувально-профілактичними установами.
3.17. Організація проведення медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
3.18. Організація роботи з проведення реформування сфери «Охорона здоров'я».
3.19. Визначення потреби установ та підприємств сфери «Охорона здоров'я» у медичному обладнанні, лікарських засобах, виробах медичного призначення, транспортних засобах, тощо.
3.20. Оптимізація мережі, потужності та штатів установ охорони здоров'я міста з урахуванням чіткого структурного розмежування первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги. Подальший розвиток інституту «сімейної медицини» зі створенням центрів первинної медико-санітарної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги населенню, консультативно-діагностичних центрів та госпітальних округів.
3.21. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.
3.22. Організація правового виховання працівників сфери «Охорона здоров'я», роз'яснення законодавства про охорону здоров'я.
3.23. Організація та контроль роботи з питань охорони праці, безпеки дорожнього руху, протипожежного захисту, контроль безпечної експлуатації автотранспорту, обладнання установ і підприємств охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.24. Закріплення різних контингентів населення за установами та підприємствами охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.25. Вирішення спільно з виконавчими органами Одеської міської ради питань, пов’язаних з капітальним будівництвом і капітальним ремонтом медичних об’єктів, внесення на розгляд відповідних органів пропозицій щодо планів, програм будівництва і реконструкції об’єктів.
3.26. Участь у підготовці програм соціально-економічного і культурного розвитку міста в сфері «Охорона здоров’я».
3.27. Забезпечення відповідно до законодавства в межах виділених бюджетних призначень пільгових категорій населення лікарськими засобами та засобами протезування.
3.28. Координація діяльності установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси в умовах обов’язкового медичного страхування, здійснення взаємодії з страховими компаніями.
3.29. Забезпечення у визначений законодавством термін розгляду звернень громадян та їх об'єднань, здійснення контролю за цією роботою в підпорядкованих установах та підприємствах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.30. Контроль за правильною та безпечною експлуатацією, організацією обслуговування і утримання установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.31. Здійснення функцій орендодавця майна територіальної громади м. Одеси.
3.32. Забезпечення у межах наданих повноважень та виділених бюджетних призначень доступності і безоплатності медичного обслуговування на території м. Одеси.
3.33. Забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів; визначення потреби та формування замовлень на кадри для установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, укладання договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо підвищення кваліфікації кадрів.
3.34. Вирішення спільно з іншими виконавчими органами Одеської міської ради відповідно до законодавства питання про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у будинках дитини комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.35. Прийняття участі у проведенні атестації середніх медичних працівників підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси та прийняття участі у проведенні атестації лікарів та керівників підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.36. Забезпечення виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підпорядкованими Департаменту установами та підприємствами.
3.37. Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки і мобілізації в лікувально-профілактичних установах м. Одеси, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
3.38. Розробка документів мобілізаційного плану Департаменту.
3.39. Організація проведення та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста, супровід та моніторинг закупівель, що здійснюються підпорядкованими Департаменту установами та підприємствами.
3.40. Контроль проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання випадків травмування на виробництві, професійних захворювань та інших випадків загрози життю та здоров’ю працівників в установах і підприємствах охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

4.ОСНОВНІ ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Залучати фахівців виконавчих органів Одеської міської ради, установ, підприємств, організацій і об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що входять до компетенції Департаменту.
4.2 Отримувати у встановленому законодавством порядку від Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, установ, підприємств та організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Департамент функцій.
4.3. Проводити у встановленому порядку наради з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.
4.4. Готувати проекти рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання установ та підприємств охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
4.5. Здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
4.6. Брати участь в акредитації підпорядкованих Департаменту установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
4.7. Вимагати від керівників підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси негайного усунення недоліків в роботі.
4.8. Контролювати якість надання медичної допомоги в підпорядкованих установах та підприємствах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
4.9. Давати, відповідно до законодавства України, обов’язкові для виконання накази, доручення підприємствам, установам охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси з питань, що належать до компетенції Департаменту, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
4.10. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.11. Здійснювати організацію комплексних заходів із диспансерного нагляду, лікування, реабілітації, пільгового забезпечення лікарськими засобами і протезування пільгової категорії населення міста.

5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Одеським міським головою. Директор Департаменту в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеському міському голові та відповідному заступнику Одеського міського голови.
5.2. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Одеським міським головою за поданням директора Департаменту.
5.3. Структурні підрозділи Департаменту здійснюють надані їм повноваження відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються директором Департаменту.
5.4. Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади Одеським міським головою за поданням директора Департаменту.
5.5. Для погодженого вирішення питань, що відносяться до компетенції Департаменту, в Департаменті створена та діє Колегія, рішення якої є обов’язковими для виконання працівниками Департаменту та керівниками установ та підприємств охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Одеси. Колегія здійснює свою діяльність відповідно до Положення.
5.6. Повноваження директора Департаменту:
5.6.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, діє від імені Департаменту без довіреності.
5.6.2. Вносить подання Одеському міському голові щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, підпорядкованих Департаменту, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
5.6.3. Вносить на розгляд та затвердження Одеським міським головою, розроблений Департаментом проект штатного розпису апарату Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
5.6.4. Формує структурні підрозділи Департаменту в межах затвердженого штатного розпису.
5.6.5. Організує виконання Департаментом розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
5.6.6. В межах своїх повноважень видає накази, надає доручення, організовує та контролює їх виконання. Скасовує та призупиняє дію незаконних наказів керівників підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
5.6.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на сферу «Охорона здоров’я».
5.6.8. В межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з державними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
5.6.9. Веде особистий прийом громадян.
5.6.10. Укладає відповідно до чинного законодавства договори.
5.6.11. Вносить подання Одеському міському голові про встановлення і зміни рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування – працівникам Департаменту.
5.6.12. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Департаменту за погодженням з профспілковим комітетом.
5.6.13. В межах своїх повноважень забезпечує розгляд проектів планів розвитку установ та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, контролює їх виконання, вносить пропозиції Одеській міській раді про порядок звітності керівників цих установ перед виконавчим комітетом Одеської міської ради та Одеською міською радою.
5.6.14. Очолює Колегію Департаменту, визначає її склад та перелік питань, що передаються на її розгляд, затверджує рішення Колегії Департаменту.
5.6.15. Розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи підпорядкованих установ охорони здоров'я, забезпечує своєчасне подання фінансової і статистичної звітності.

Секретар ради                                О.Б. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.03.2011 14:50

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/33414/