18:09:49   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2120-V від 21.12.2007р.

№2120-V від 21.12.2007р.

Про затвердження статуту комунального підприємства „Міське агентство з приватизації житла" у новій редакції (Втратило чинність)

Втратило чинність згідно рішення Одеської міської ради №4462-V від 07.07.2009р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№2120-V від 21.12.2007р.

Про затвердження статуту комунального підприємства
„Міське агентство з приватизації житла" у новій редакції


Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення статуту комунального підприємства у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунального підприємства „Міське агентство з приватизації житла" у новій редакції (додається).

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію статуту комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього
рішення.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 26 серпень 2003р. № 1696 XXIV
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства та тарифної
політики.

Міський голова         Е. Гурвіц
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№2120-V від 21.12.2007р.
 
СТАТУТ
комунального підприємства „МІСЬКЕ АГЕНСТВО З ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА"
(нова редакція)
 
1. Загальні положення.
 
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА», іменоване надалі «Підприємство», створене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА»
1.2.2. Скорочене українською мовою КП «МІСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА»
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ»
1.2.4. Скорочене російською мовою КП «ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ»
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Підприємство є унітарним, комерційним.
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.6. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.7. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.8. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.9. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.10. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: 65110, Україна, м. Одеса, вул. Рішельєвська,буд. 33.
 
2. Мета і предмет діяльності Підприємства
 
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Оформлення документів на приватизацію житлового фонду;
2.2.2. Внесення змін в приватизаційні документи, видача дублікатів;
2.2.3. Підготовка відповідей, надання інформація, довідок за запитами фізичних і юридичних осіб:
2.2.4. Оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна;
2.2.5. Уточнення інвентаризаційних даних про квартири (будинки), прибудинкові території;
2.2.6. Підготовка технічних паспортів на квартири (будинки) та інші об'єкти нерухомого майна;
2.2.7. Проведення експертної оцінки нерухомого майна, нерухомості;
2.2.8. Надання послуг громадянам і юридичним особам в оформленні документів, укладанні договорів та інших юридичних актів;
2.2.9. Консультації громадян і організацій з питань чинного законодавства;
2.2.10. Землевпорядні роботи:
2.2.11. Розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю, на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);
2.2.12. Оформлення документів, що посвідчують право приватної власності на землю, право власності на землю або право постійного користування землею;
2.2.13. Складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди); перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);
2.2.14. Інвентаризація земель усіх категорій.
2.2.15. Проведення експертної і нормативної оцінки землі для трансакцій і розрахунків податків на землю;
2.2.16. Попередня підготовка документів про розрахунок часток у землекористуванні громадян і організацій у випадках, передбачених чинним законодавством України;
2.2.17. Надання послуг громадянам з підготовки документів з про прийняття житлових будинків та інших споруд в експлуатацію;
2.2.18. Послуги з оформлення угод із нерухомістю і надання посередницьких послуг з укладання відповідних договорів;
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.
2.4. Представлення інтересів управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради (як уповноваженого органа приватизації) у судових органах з виниклих спорів з приватизації державного житлового фонду згідно чинним законодавством.

3. Органи управління
 
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення цін та тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством в разі, якщо такі ціни (тарифи) підлягають державному регулюванню.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за господарської діяльністю Підприємства:
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (по довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства. У разі відсутності на робочому місці директора з огляду на хворобу, відрядження чи інші причини строком понад одну добу, виконання його обов'язків покладається на першого заступника директора.
3.3.3. Видає довіреності на виконання будь яких дій, що входять до його компетенції, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає від імені Підприємства контракти, договори, вчиняє інші правочини, узгоджує штатний розклад; підписує фінансові та господарські документи; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.
 
4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, якій складається з грошових коштів.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.
 
5. Майно Підприємства
 
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.8. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
6. Господарська діяльність і звітність Підприємства
 
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
 
7. Трудові відносини
 
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу, або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором регулюються охорона праці, виробничі, трудові відносини, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, лікування та оздоровлення, відпочинок, гарантії обов'язкового та добровільного медичного, пенсійного страхування членів трудового колективу.
 
8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
 
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника, адміністрації і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
 
9. Припинення діяльності Підприємства
 
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, оплати праці робітників та розрахунки з іншими кредиторами Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.
  
Секретар ради                                      О. А. Прокопенко

Страница создана: 24.01.2008 13:31
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 20 сентября 13:00
Ришельевские чтения,
возложение цветов

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее