/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2187-V от 22.01.2008

№2187-V от 22.01.2008

Про створення в місті Одесі комунальної установи "Рятувально-водолазна, служба Одеської міської ради" та затвердження її Статуту/внесено зміни/

Статут затверджено у  новій редакції рішення від 14.06.2017 № 2162-VII

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №3346-VI від 16.04.2013р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2187-V від 22.01.2008

Про створення в місті Одесі комунальної установи "Рятувально-водолазна, служба Одеської міської ради" та затвердження її Статуту


Відповідно до пункту 52 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383, на підставі звернення управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комунальну установу "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради".


2. Затвердити статут комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" (додається).


3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати комунальну установу "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" відповідно до чинного законодавства.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з екології та надзвичайних ситуацій.Міській голова                                    Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№ 2187-V від 22.01.2008

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

1. Загальні положення
1.1. Комунальна установа "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" (далі Установа) є бюджетною неприбутковою установою, заснованою на власності територіальної громади м. Одеси. Засновник - Одеська міська рада. Установа підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган, якій призначається розпорядженням міського голови.
1.2. Найменування Установи.
Повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» Скорочене: КУ "РВС".
1.3. Установа є юридичною особою, згідно з законодавством України:
- володіє відокремленим майном, переданим їй в оперативне управління;
- має самостійний баланс, реєстраційні рахунки по загальному та спеціальному фондах в органах Державного казначейства України;
- має печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням;
- може від свого імені набувати майнові, особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у господарському суді, судах загальної юрисдикції та третейському суді.
1.4. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Статутом.
1.5. Чисельність Установи затверджується міським головою.
1.6. Місцезнаходження Установи: Україна, 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.


2. Мета діяльності Установи
2.1. Діяльність Установи спрямована на проведення виконання приоритетних завдань, пов'язаних з рятуванням і охороною здоров'я і життя людей на водних об'єктах міста та збереження довкілля.
2.2. Основною метою діяльності Установи є рятування людей на водних об'єктах міста, надання своєчасної допомоги постраждалим, проведення робіт, пов'язаних з пошуком людей, що загинули, іншими водолазними та рятувально-водолазними роботами.
Для досягнення мети, основними завданнями Установи є:
2.2.1. Термінове реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з наданням допомоги та рятуванням людей на водних об'єктах.
2.2.2. Забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням, створення матеріально-технічної бази.
2.2.3. Надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів.
2.2.4. Проведення обстежень дна акваторії пляжів у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах.
2.2.5. Попередження відпочиваючих про небезпеку під час погіршення погодних умов або виникнення інших загрозливих явищ.
2.2.6. Запобігання виникненню екологічно-небезпечних ситуацій на водних об'єктах, мінімізація їх наслідків.
2.2.7. Участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах і територіях, що обслуговуються Установою.
2.2.8. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію пляжів, водних об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування.
2.2.9. Участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій на воді.
2.2.10. Організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення, виробництво та удосконалення їх окремих зразків.
2.2.11. Пропаганда заходів безпеки та правил поведінки людей під час відпочинку на водних об'єктах.
2.2.12. Патріотична робота з молоддю, пропаганда здорового образу життя, навчання наданню першої медичної допомоги та простішим елементам рятування людей на воді.
2.2.13. Взаємодія з управлінням з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради з метою створення і розвитку єдиної системи реагування на надзвичайні ситуації.


2.3. Для виконання своїх завдань Установа:
2.3.1. Вивчає і впроваджує світовий досвід рятувальних робіт.
2.3.2. Співпрацює із закордонними і міжнародними організаціями рятувальників, іншими громадськими організаціями і громадянами.
2.3.3. Сприяє впровадженню у своїй діяльності сучасних рятувальних засобів.
2.3.4. Здійснює у встановленому порядку видавничу діяльність.
2.3.5. Забезпечує високу професійну підготовку співробітників, створює умови для розвитку і реалізації їх творчого, ділового і інтелектуального потенціалу в межах статутних завдань Установи.
2.3.6. Забезпечує співробітників Установи матеріально-технічними засобами та оснащенням для проведення аварійно-рятувальних і пошуково-рятувальних робіт.
2.3.7. Здійснює захист прав і інтересів співробітників Установи.


2.4. Для підтримки фізичної форми рятувальників бере участь в спортивних змаганнях, зльотах, експедиціях та інших спортивних заходах, що проводяться, як в Україні, так і за її межами.


3. Права Установи
3.1. Установа для виконання покладених на неї завдань має право:

3.1.1. Обстежувати дно акваторії водних об'єктів, що обслуговуються, з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій.
3.1.2. Подавати власникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення умов, спрямованих на рятування людей на водних об'єктах, та усунення виявлених порушень вимог безпеки на воді.
3.1.3. Використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси з підприємствами, установами та організаціями для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки в зони надзвичайних ситуацій особового складу, спеціального оснащення і вантажів.
3.1.4. Вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки.
3.1.5. Брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що обслуговуються.
3.1.6. Надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.
3.1.7. Безоплатно одержувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, вичерпну та достовірну інформацію про об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні заходи, необхідну для виконання своїх обов'язків.
3.1.8. Отримувати безперешкодного доступу на об'єкти і території, незалежно від форм власності і підпорядкування, для виконання робіт і вжиття заходів щодо проведення аварійно-рятувальних робіт.

 
4. Органи управління Установи
4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін, доповнень.
4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.


4.2. Очолює і керує Установою керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження Одеського міського голови.
4.3. Компетенція керівника Установи.
Керівник:
- несе повну відповідальність за діяльність Установи;
- затверджує поточні плани діяльності Установи, заходи, необхідні для вирішення завдань;
- без доручень діє від імені Установи, представляє її в усіх установах, підприємствах та організаціях, як в Україні, так і за її межами;
- укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Установи, застосовує до них засоби заохочення або стягнення;
- формує кошторис, штатний розпис Установи;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з поточною діяльністю Установи.

 
5. Трудові відносини
5.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору (контракту).
5.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу будуються на основі чинного законодавства України.


6. Майно Установи
6.1. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
6.2. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить Установі на праві оперативного управління.
6.3. Джерелами формування майна є:
- основні - кошти бюджету міста;
- додаткові кошти, що надходять як благодійні внески, та кошти від надання додаткових платних послуг, передбачених законодавством України.
6.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
6.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами відшкодовуються Установі за рішенням суду або Господарського суду.


7. Фінансово-господарська діяльність Установи
7.1. Основу діяльності Установи складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний та соціальний розвиток Установи.
7.2. Керівник Установи несе персональну відповідальність за раціональне та ефективне використання коштів в інтересах розвитку професійної та господарської діяльності Установи та підвищення її технічного рівня.
7.3. Установа самостійно розробляє та затверджує плани виробничої діяльності, економічного та соціального розвитку.
7.4. Для забезпечення виконання своїх виробничо-господарських завдань Установа укладає з підприємствами, організаціями, закладами, установами різних форм власності та фізичними особами договори згідно з законодавством України.
7.5. Ціни, тарифи на послуги та роботи, що надаються Установою, встановлюються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
7.6. Установа здійснює обов'язкові платежі відповідно до законодавства України.
7.7. Установа відповідає за безпечні умови роботи, санітарно-гігієнічні норми, забезпечує вимоги з захисту працівників, дотримується норм пожежної безпеки.


8. Відповідальність Установи
8.1. За порушення договірних зобов'язань, розрахункової та податкової дисципліни, вимог до якості послуг, що надаються, та інших правил здійснення господарської діяльності, Установа несе відповідальність, передбачену законодавством України.
8.2. Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування понесених збитків не звільняє Установу від виконання взятих зобов'язань.
8.3. Посадові особи Установи за порушення чинного законодавства несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність.


9. Облік, звітність та контроль за діяльністю Установи
9.1. Установа надає платні послуги за встановленими тарифами.
9.2. Установа здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
9.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


10. Припинення діяльності Установи
10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
10.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
10.4. Ліквідація Установи здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Установи за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Установи. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Установи третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
10.5. Наявні у Установи кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Установи, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Установи.
10.6. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру.
10.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Установи.

 

 

Секретар ради                                          О.А. Прокопенко 

 

 

 

 

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.01.2008 10:18

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/12342/