04:09:20   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4868-IV від 09.11.2005 р.

№ 4868-IV від 09.11.2005 р.

Об утверждении новой редакции 'Положения об управлении европейской интеграции и связей с Одесской диаспорой Одесского городского совета', утвержденного решением Одесского городского совета от 15.07.2005 года № 4229- ІV

Рішення

Одеської міської ради

від 09.11.2005 р. № 4868-IV

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України 'Про місцеве самоврядування в Україні', Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про управління європейської інтеграції і зв'язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 року № 4229-IV'О создании управления европейской интеграции и связей с Одесской диаспорой Одесского городского совета и внесение дополнений в решение Одесcкого городского совета от 26.03.2003 года № 1040- IV '.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Е.Й. Гурвіца.


Міський голова

Е. Гурвіц


Додаток до рішення Одеської міської ради
від 09.11.2005 р. № 4868-IV


Положення
про управління європейської інтеграції та зв'язків

з Одеською діаспорою Одеської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Управління європейської інтеграції та зв'язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Одеської міської ради.

1.2.Управління, виконуючи покладені наньогозавдання, керується: Конституцією України, Законами України: 'Про місцеве самоврядування в Україні', 'Про службу в органах місцевого самоврядування', нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Одеського міського голови, рішеннями Одеської міської ради, його виконавчого комітету, цим Положенням.

1.3. Управління є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в банківських установах, установах державного казначейства, гербову печатку зісвоїм найменуванням.

1.4. Управління є підзвітним та підконтрольним Одеській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради та Одеському міському голові.

1.5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Одеським міським головою.

1.6. Фінансування витрат управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.

1.7. Управління знаходиться в м. Одеса, Думська площа, 1.


2. Завдання та функції управління

2.1. Управління забезпечує підготовку та виконання заходів з розвитку євроінтеграційних процесів і програм у місті Одесі, сприяє формуванню європейського іміджу міста.

2.2. Управління проводить роз'яснювальну роботу стосовно інститутів Європейського Союзу, європейської та євроатлантичної інтеграції, вивчає громадську думку з цього предмету.

2.3. Управління реалізує політику органів місцевого самоврядування м. Одесі у сфері євроінтеграції та розвитку зв'язків з Одеською діаспорою.

2.4. Управління надає приватним особам інформацію про інші країни, візові, митні та інші правила у країнах - членах ЄС.

2.5. Управління, в межах своїх повноважень, погоджує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради стосовно їхньої відповідності європейським стандартам та чинному законодавству України.

2.6. Управління сприяє вивченню англійської та французької мов (офіційних мов Європейського Союзу), інших мов країн Європейського Союзу серед службовців органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та населення.

2.7. Управління аналізує зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів підприємницької діяльності м. Одеси з метою активізації зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, організацій, установ, розташованих на території м. Одеси, незалежно від форми власності, з країнами ЄС, країнами зі значною представленістю Одеської діаспори.

2.8. Управління сприяє організації та проведенню міжнародних заходів (економічних форумів, конференцій, семінарів, виставок, інвестиційних ярмарків, поглиблених багатосторонніх консультацій, презентацій) з метою розширення європейського транскордонного економічного співробітництва, поліпшення інвестиційного іміджу міста, модернізації та реформування інфраструктури міста, розвитку міжнародного туризму, просування регіонального та місцевого туристичного продукту на міжнародні ринки.

2.9. Управління готує пропозиції та інформацію Одеському міському голові з питань зовнішньоекономічної діяльності міста, питань європейської інтеграції, які стосуються міста, питань Одеської діаспори.

2.10. Управління, в межах своїх повноважень, надає консультаційні послуги громадянам, підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форми власності, проводить виставко-ярмаркові, презентаційні та іміджеві заходи, бізнес-форуми, з метою запозичення світового та європейського досвіду управління містом з питань зовнішніх, зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій, інших питань економічної діяльності, пов'язаної з процесами європейської інтеграції, співпраці з Одеською діаспорою, та вивчає привабливість об'єктів інвестування для представників країн ЄС та Одеської діаспори.

2.11. Управління встановлює, підтримує та сприяє зміцненню зв'язків з представниками Одеської діаспори у країнах Європейського Союзу та інших країнах світу.

2.12. Управління збирає, опрацьовує та аналізує інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування країн-членів ЄС та міст зі значною представленістю Одеської діаспори.

2.13. Управління організує та забезпечує проведення різноманітних заходів з представниками Одеської діаспори, євроінтеграційних структур сумісно з органами місцевого самоврядування, громадськими благодійними організаціями та фондами з метою залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної та іншої допомоги.

2.14. Управління, в межах своїх повноважень, забезпечує виконання розпоряджень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради у частині, що стосується встановлення та зміцнення зв'язків м. Одеси з Одеською діаспорою, країнами-членами ЄС та інститутами ЄС, іншими європейськими установами та організаціями.

2.15. Управління бере участь у здійсненні заходів щодо формування громадської думки з питань вступу України до ЄСта НАТО, проводить спільну роботу з відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Одеської міської ради, науковими та навчальними закладами, надає консультаційно-методичну допомогу з питань євроінтеграційного розвитку м. Одеси.

2.16. Управління сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності у сферах європейської, євроатлантичної інтеграції, зв'язків з Одеською діаспорою, координації і моніторингу міжнародної технічної допомоги, розвитку співробітництва у сфері міжнародного туризму, висвітлює проведення виставково-ярмаркових, презентаційних заходів та бізнес-форумів.


3. Права та обов'язки управління

3.1. Управління взаємодіє з місцевими та центральними органами державної виконавчої влади, представницькими органами місцевого самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності, установами, об'єднаннями громадян.

3.2. Управління безоплатно отримує від місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих органів Одеської міської ради, суб'єктів підприємницької діяльності, установ, об'єднань громадян міста Одеса інформацію, документи, матеріали, які потрібні для виконання визначених для управління завдань.

3.3. Управління залучає фахівців місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих органів Одеської міської ради, суб'єктів підприємницької діяльності, установ, об'єднань громадян (за згодою відповідних керівників) для опрацювання питань, віднесених до компетенції управління.

3.4. Виконуючи покладені на нього завдання, управління взаємодіє з постійними комісіями Одеської міської ради, депутатськими фракціями Одеської міської ради, іншими органами відповідно до їх компетенції.

3.5. Управління здійснює прямі інформаційні зв'язки з представниками одеської діаспори у країнах Європейського Союзу та в інших країнах.

3.6. Управління може створювати при собі координаційні, консультативні ради.


4. Керівництво та апарат управління

4.1. Управління очолює начальник, якого призначає розпорядженням Одеський міський голова на конкурсній основі.

4.2. Компетенція начальника управління:

4.2.1. Керує управлінням, забезпечує виконання своїх обов'язків та повноважень, обов'язків та повноважень працівників управління, діє без доручення від імені управління.

4.2.2. Подає на розгляд Одеському міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступника (заступників) начальника управління та інших посадових осіб управління.

4.2.3. Подає Одеському міському голові проект штатного розкладу управління з урахуванням витрат на його утримання.

4.2.4. Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розкладу.

4.2.5. Визначає функціональні обов'язки працівників управління, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.

4.2.6. У межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності, організаціями, установами, відомствами, фізичними особами.

4.2.7. Веде особистий прийом громадян.

4.2.8. Є розпорядником коштів, виконує затверджений кошторис управління відповідно до чинного законодавства.

4.2.9. Видає накази. Накази начальника управління може скасувати виконавчий комітет Одеської міської ради.

4.3. Склад управління:

- начальник управління;

- заступник (заступники) начальника управління;

- структурні підрозділи управління.


5. Майно та кошти управління

5.1. Майно управління складають основні та інші засоби й цінності, передані управлінню з моменту створення, та вартість яких відбивається у самостійному балансі управління.

5.2. Майно управління є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси й передається управлінню на правах оперативного управління.

5.3. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Одеси, передбачених законодавством України та рішеннями Одеської міської ради.

5.4. Управління самостійно веде бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, яку подає контролюючим органам відповідно до чинного законодавства.


Секретар Одеської міської ради                                          О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 14.01.2006 19:01
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 16 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 14 июля 21:30
кинопоказ «Safety Last!»

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее