09:56:01   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток № 4
до рішення

                                                             
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради.
1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та органах Державного казначейства України, у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", актами органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі - Положення).
1.3. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.4. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також з коштів, розміщених на інших рахунках за кошторисами, затвердженими його начальником.
1.5. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.
1.6. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.7. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, Думська площа, 1.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Реалізація державної і міської політики у сфері здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.
2.1.2. Організація і проведення процедур закупівель на засадах координації.
2.1.3. Проведення цінового моніторингу з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель розпорядниками коштів бюджету міста, комунальними підприємствами, установами та організаціями, засновником яких є Одеська міська рада.
2.2. Управління виконує функції Генерального замовника при проведенні процедур закупівель затвердженого переліку товарів, робіт і послуг на засадах координації після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.
2.2.1. Управління створює комітет з конкурсних торгів Управління закупівель Одеської міської ради (далі – Комітет), затверджує склад Комітету та положення про нього після погодження Одеським міським головою.
2.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, виконавчими органами міської ради, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форм власності згідно діючого законодавства.
2.4. Функціями Управління відповідно до завдань є:
2.4.1. Організація діяльності Комітету з здійснення процедур закупівель на засадах координації.
2.4.2. Здійснення внутрішнього контролю за ефективністю та раціональністю використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель розпорядниками коштів бюджету міста, комунальними підприємствами, установами та організаціями, засновником яких є Одеська міська рада.
2.4.3. Здійснення контролю за виконанням договорів про закупівлю переможцями процедур закупівель.
2.4.4. Повідомлення виконавчого комітету міської ради, міського голови про невиконання або неналежне виконання переможцем процедури закупівель договору про закупівлю з метою реагування у відповідності до чинного законодавства України.
2.4.5. Складення та затвердження узагальненого річного плану державних закупівель на підставі затверджених річних планів закупівель розпорядників коштів бюджету міста, комунальних підприємств, установ та організацій, засновником яких є Одеська міська рада.
2.4.6. Проведення постійного цінового моніторингу на товари, роботи і послуги, які закупаються розпорядниками коштів бюджету міста, комунальними підприємствами, установами та організаціями, засновником яких є Одеська міська рада.
2.4.7. Здійснення координації роботи комітетів з конкурсних торгів розпорядників коштів бюджету міста, комунальних підприємств, установ та організацій, засновником яких є Одеська міська рада.
2.4.8. Укладення договорів з переможцями процедур закупівель.
2.4.9. Здійснення збору, обробки та аналізу матеріалів щодо проведених закупівель, підготовка щоквартальної статистичної звітності, аналітичних звітів щодо проведення процедур закупівель за бюджетні кошти.
2.4.10. Розміщення на сайті Одеської міської ради інформації стосовно змін чинного законодавства у сфері закупівель.
2.4.11. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради пропозицій щодо підвищення ефективності витрачання коштів бюджету міста.
2.4.12. Ведення загальної інформаційної бази щодо проведених закупівель на засадах координації.
2.4.13. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Управління, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства.
2.4.14. Проведення методичної та консультаційної роботи щодо організації та здійснення закупівель розпорядниками бюджетних коштів м. Одеси.
2.4.15. Участь у проведенні "круглих столів" та семінарів спеціалістів з питань здійснення закупівель за державні кошти.
2.4.16. Виконання інших повноважень, делегованих міським головою, виконкомом Одеської міської ради і міською радою.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова.
3.2. Компетенція начальника Управління:
3.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від імені Управління без довіреності, представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника управління, начальників структурних підрозділів Управління та інших працівників Управління.
3.2.3. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам Управління.
3.2.4. Вносить на погодження міського голови склад Комітету з конкурсних торгів Управління та положення про нього.
3.2.5. Представляє міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
3.2.6. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.
3.2.6. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
3.2.7. Видає накази, в межах своїх повноважень.
3.2.8. Веде особистий прийом громадян.
3.2.9. Укладає, згідно з чинним законодавством, договори про закупівлі, а також інші угоди, необхідні для виконання Управлінням його повноважень.
3.2.10. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
3.2.11. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.
3.2.12. Приймає участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконкому, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
3.3. Начальник Управління не рідше одного разу в квартал звітує перед постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів щодо діяльності Управління. Звіти надаються у письмовій формі. На вимогу постійної комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів начальник Управління звітує на засіданні комісії.
3.4. Структура Управління:
- начальник Управління;
- заступник начальника управління;
- структурні підрозділи.
3.4.1. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до Положення про них. Чисельний склад та фонд оплати праці визначається штатним розписом.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління має право:
4.1.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції.
1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


Секретар ради                              О.Б. БриндакСтраница создана: 24.03.2011 12:22
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 16 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее