/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток №5
до рішення
Одеської міської ради
№384-VI від 28.02.2011 

 ПОЛОЖЕННЯ
про департамент міжнародних зв’язків
Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - «Департамент») є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – «Ради») і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної виконавчої влади, міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови і цим Положенням (далі – «Положення»).
1.3. До компетенції Департаменту входять повноваження виконавчого органу ради у сфері міжнародних зв'язків та міжнародного іміджу міста, підтримки контактів з Одеською діаспорою, а також організаційного забезпечення протокольних заходів за участю Одеського міського голови, його заступників та секретаря Ради й іноземних гостей міста, дотримання норм міжнародної ввічливості.
1.4. Департамент підзвітний та підконтрольний Раді, підпорядкований міському голові та його першому заступнику, виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Місцезнаходження Департаменту (юридична адреса): 65004, м. Одеса, Думська площа, 1. Електронна адреса: frd@omr.gov.ua  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Представництво Ради та її виконавчих органів у відносинах з міжнародними організаціями, муніципалітетами міст-побратимів та міст-партнерів, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном.
2.1.2. Документальна підготовка офіційних візитів й закордонних відряджень делегацій Ради та її виконкому (оформлення відповідних розпоряджень).
2.1.3. Сприяння формуванню міжнародного іміджу Одеси, виконанню у місті програм та заходів щодо імплементації міжнародних стандартів у різні сфери життя.
2.1.4. Підтримка налагодження постійних зв'язків з об'єднаннями колишніх одеситів за кордоном, а також залучення їх до культурного та соціально-економічного життя міста.
2.1.5. Участь в підготовці та проведенні заходів, до яких залучений дипломатичний корпус, акредитований в м. Одесі.
2.1.6. Забезпечення дотримання норм міжнародної ввічливості під час заходів за участю представників іноземних держав, які проводяться органами Ради.
2.2. Департамент, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:
2.2.1. Планування програм перебування в Одесі офіційних закордонних делегацій та іноземних гостей міста й переговорів з ними, участь у переговорах.
2.2.2. Здійснення контактів з дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та їх представництвами, розташованими в Одесі, а також дипломатичними місіями України за кордоном, Представництвом МЗС України у місті Одесі, державними закладами.
2.2.3. Забезпечення участі дипломатичного корпусу, акредитованого у м. Одесі (у разі необхідності), в урочистостях з нагоди святкових та пам'ятних дат, які організовуються виконавчим комітетом Ради, та дотримання норм міжнародного протоколу під час їх проведення.
2.2.4. Внесення пропозицій щодо придбання, виготовлення необхідної протокольної атрибутики, пам'ятних подарунків, сувенірів, що вручаються іноземним гостям від імені міського голови.
2.2.5. Аналіз та опрацювання інформації, що надходить до міського голови, його заступників та секретаря Ради іноземними мовами, забезпечення закордонного листування міського голови, його заступників та секретаря Ради, а також підготовка для міського голови, його заступників та секретаря Ради аналітичної інформації з питань, які складають компетенцію Департаменту.
2.2.6. Надання методичних консультацій з питань міжнародного співробітництва іншим виконавчим органам ради, постійним комісіям ради, підприємствам, організаціям, закладам міста.
2.2.7. Ведення обліку та аналіз ефективності міжнародних зв'язків виконавчих органів Ради.
2.2.8. Подання на затвердження міському голові персонального складу офіційних делегацій Одеської міської ради та її виконкому, які відряджаються за кордон.
2.2.9. Організація і проведення спільно з міжнародними організаціями, муніципалітетами поріднених міст та іншими закордонними партнерами заходів щодо сприяння поглибленню дружніх і партнерських відносин, розробка та втілення у життя спільних проектів, корисних для міста.
2.2.10. Участь у підготовці та проведенні в Україні та за кордоном презентацій, семінарів, конференцій, виставок з питань, що відносяться до сфери компетенції Департаменту та сприяють позитивному іміджу міста.
2.2.11. Збирання та аналіз інформації щодо міст-побратимів та міст-партнерів Одеси. Підготування пропозицій стосовно встановлення нових партнерських та побратимських зв’язків, надання їх на розгляд міському голові та Раді. Остаточне ухвалення рішення щодо встановлення побратимських або партнерських відносин з містами-кандидатами здійснює Рада.
2.2.12. Регулярне інформування постійної комісії Ради з питань туризму, розвитку рекреаційного комплексу та міжнародних зв’язків про проведену роботу, стан міжнародного співробітництва, хід реалізації різноманітних проектів у сфері міжнародних відносин міста.
2.2.13. Пошук за кордоном організацій, враховуючи об'єднання колишніх одеситів, встановлення партнерських зв'язків з якими відповідає інтересам міста та відповідно до вимог чинного законодавства.
2.2.14. Виконання інших доручень міського голови, відповідно до сфери компетенції Департаменту.

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Департамент має право:
3.1.1. Залучати фахівців інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за згодою їхнього керівництва) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Здійснювати прямі інформаційні зв'язки з порідненими містами, міжнародними організаціями та іншими іноземними партнерами, а також дипломатичними представництвами, засобами масової інформації.

4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція директора Департаменту.
Директор департаменту:
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступника директора Департаменту.
4.2.3. Представляє виконкому розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису.
4.2.5. Готує подання міському голові щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів Департаменту та інших працівників Департаменту.
4.2.6. Організовує виконання розпорядчих документів міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови.
4.2.7. У межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з моменту їх підписання; накази директора Департаменту можуть бути скасовані міським головою.
4.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.3. Склад Департаменту:
- директор Департаменту.
- заступник директора – начальник одного з відділів Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
- структурні підрозділи Департаменту.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.Секретар ради                              О.Б. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.03.2011 12:25

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/33397/