20:12:41   |   18 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ

Додаток №6
до рішення Одеської
міської ради
№384-VI від 28.02.2011
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

м.Одеса, 2011р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ (далі "Управління ") є виконавчим органом Одеської міської ради i створюється вiдповiдно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ є правонаступником Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради та Департаменту рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради.
1.3. Управління у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими i підзаконними актами України, актами органів місцевого самоврядування та цим "Положенням" (далі - "Положення").
1.4. На Управління може бути покладено міською радою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади.
1.5. Управління пiдзвiтне та підконтрольне Одеській мiськiй радi, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
1.7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Державного казначейства України, гербову печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням та iншi реквізити.
1.8. Лiквiдацiя i реорганiзацiя Управління здійснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.
1.9. Офіційні сайти Управління: www. kultura.od.ua.; www odessatourism.in.ua
Електронна пошта: kultura-odessa@ya.ru ; odessatour@mail.ru

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
2.1. Основними завданнями Управління в галузі культури є:
2.1.1. забезпечення на території м. Одеси реалiзацiї державної політики у сфері культури;
2.1.2. здійснення, вiдповiдно до законодавства, Управління закладами культури та мистецтва, якi належать територiальнiй громаді м. Одеси в межах повноважень органів місцевого самоврядування;
2.1.3. забезпечення реалiзацiї прав громадян на свободу літературної i художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг i культурної дiяльностi для кожного громадянина;
2.1.4 розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов відродження i розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів i національних меншин;
2.1.5. сприяння захисту прав i законних iнтересiв творчих працiвникiв та їх спiлок, а також закладiв, комунальних установ i органiзацiй культурно-мистецької сфери, що дiють на територiї мiста;
2.1.6. створення умов для розвитку соцiальної iнфраструктури у сферi культури та мистецтв, органiзацiя її матерiально-технiчного забезпечення.
2.2. Управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань:
2.2.1. створює умови для розвитку музичного, образотворчого, декоративного мистецтва i самодiяльної творчостi, народної художньої творчостi, культурного дозвiлля населення, сприяє формуванню репертуару мистецьких колективiв, комплектуванню та оновленню фондiв музею, бiблiотек;
2.2.2. готує пропозицiї до проектiв програм соцiально-економiчного розвитку мiста та проекту бюджету мiста;
2.2.3. надає органiзацiйно-методичну допомогу комунальним установам, закладам, пiдприємствам i органiзацiям культурно-мистецької сфери;
2.2.4. проводить загальноміські свята, фестивалі, конкурси самодiяльної народної творчостi, виставки творiв образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;
2.2.5. сприяє збереженню та вiдтворенню iсторичного середовища мiста, увічненню пам’яті видатних особистостей, приймає участь у роботі по уточненню назв топонімічних об’єктів міста;
2.2.6. сприяє розвитку мережi та змiцненню матерiально-технiчної бази закладiв культури, мистецької освiти, шкiл естетичногг виховання;
2.2.7. здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни в комунальних закладах, пiдприємствах i органiзацiях культурно-мистецької сфери;
2.2.8. подає, в установленому порядку пропозицiї щодо застосування згiдно iз законодавством рiзноманiтних форм морального i матерiального заохочення працiвникiв за досягнення у творчiй, педагогiчнiй, культурно-освiтнiй та виробничiй дiяльностi;
2.2.9. сприяє забезпеченню соцiального захисту працiвникiв закладiв, пiдприємств i органiзацiй культурно-мистецької сфери;
2.2.10. надає методичну допомогу та здійснює контроль за навчально-виховним процесом в школах естетичного виховання міста, а також за підвищенням кваліфікації працівників підвідомчих установ;
2.2.11. бере участь в органiзацiї та проведеннi мiжнародних, всеукраїнських, регiональних, мiських фестивалiв i конкурсiв, оглядiв народної творчостi, iнших культурно-мистецьких заходiв, а також мистецьких аукцiонiв, виставок-продажiв;
2.2.12. вносить пропозицiї щодо створення i сприяє дiяльностi мiсцевих фондiв, спрямованих на розвиток культури та мистецтва;
2.2.13. здiйснює розгляд листiв, заяв та звернень громадян;
2.2.14. виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на нього завдань.


3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
3. Основними завданнями Управлiння в галузi туризму є:
3.1. забезпечення на територiї м. Одеси реалiзацiї державної полiтики у сферi туризму;
3.2. розробка проектів місцевих програм розвитку туризму і подання їх для затвердження Одеській міській раді;

3.3. вжиття заходів щодо виконання місцевих програм розвитку туризму;

3.4. залучення у порядку, встановленому законодавством, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території м. Одеси, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму та підтримки туристичних ресурсів;

3.5. організація проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення;

3.6. збір інформації та моніторинг суб’єктів підприємницької діяльності місцевого значення у сфері туризму;

3.7. сприяння охороні і збереженню туристичних ресурсів;

3.8. налагодження співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями в галузі туризму;

3.9. сприяння розвитку на території м. Одеси різних видів туризму;

3.10. підготовка та поширення інформації про доступні туристичні маршрути, культурний та соціальний розвиток міста для залучення можливих туристичних груп;

3.11. контроль за діяльністю комунальних підприємств у галузі туризму;

3.12. здійснення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності, спрямованої на популяризацію місцевого туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг;

3.13. участь в організації та проведенні вітчизняних та міжнародних виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів, сприяння в межах своєї компетенції формуванню позитивного іміджу м. Одеси;

3.14. розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань його компетенції;

3.15. вивчення перспектив і напрямів розвитку туризму в м. Одесі, а також міжнародного та національного досвіду у розбудові туристичної і курортної галузі;

3.16. участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату в туристичній та курортній галузі.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
4. Управлiння має право:
4.1. залучати спецiалiстiв установ, органiзацiй та об'єднань громадян (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенцiї;
4.2. одержувати в установленому порядку вiд iнших виконавчих органiв Одеської мiської ради, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi, документи та iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;
4.3. скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенцiї.
5. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
5.1. Управлiння очолює начальник, якого призначає на посаду та звiльняє з посади мiський голова.
5.2. Начальник Управлiння у своїй дiяльностi пiдконтрольний та пiдзвiтний Одеськiй мiськiй радi, пiдпорядкований виконавчому комiтету та мiському головi.
5.3. Компетенцiя начальника Управлiння.
Начальник Управлiння:
5.3.1. керує дiяльнiстю Управлiння, забезпечує виконання обов'язкiв i повноважень, що на нього покладенi, дiє вiд його iменi без доручення;
5.3.2. вносить на розгляд мiського голови пропозицiї щодо призначення на посаду i звiльнення з посади заступника начальника Управлiння та iнших працiвникiв Управлiння - посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування, погодженi з вiдповiдним заступником мiського голови (згiдно з розподiлом обов'язкiв);
5.3.3. видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання;
5.3.4. затверджує Положення про структурнi пiдроздiли i функцiональнi обов'язки працiвникiв Управлiння;
5.3.5. надає подання мiському головi щодо присвоєння працiвникам Управлiння рангiв посадових осiб мiсцевого самоврядування;
5.3.6. вносить подання мiському головi щодо призначення на посади i звiльнення з посад керiвникiв установ та пiдприємств комунальної власностi пiдпорядкованих Управлiнню з обов'язковим узгодженням iз заступником мiського голови;
5.3.7. надає мiському головi проект штатного розкладу Управлiння з розрахунком видаткiв на його утримання;
5.3.8. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управлiння.
5.4. Разом з начальником Управлiння його апарат складають:
5.4.1. заступники начальника Управлiння, які призначаються на посаду i звiльняються з посади мiським головою за поданням начальника Управлiння та iншi працiвники Управлiння, якi є посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування.
5.5. Управлiння у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими виконавчими органами, представницькими органами, а також з пiдприємствами, установами, органiзацiями, об'єднаннями громадян.

Секретар ради                     О.Б. БриндакСтраница создана: 24.03.2011 12:30
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

До 14 января 
Выставка «Дыхание праздника»

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее 27 декабря 14:00
«Всякая всячина» 
Е. Голубенко

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее