03:44:49   |   15 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 5 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про охорону археологічної спадщини», Земельного Кодексу України, інших нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини, нормативно-правових актів місцевого самоврядування.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, бланк, штампи, розрахунковий та інші рахунки в УДК м. Одеси.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими законодавчими та підзаконними актами України у сфері охорони культурної спадщини, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. Управління є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.
1.5. До компетенції управління входять повноваження виконавчих органів міської ради у сфері охорони культурної спадщини.
1.6. Порядок формування, організація діяльності і компетенція управління визначаються у межах, встановлених законодавством України про місцеве самоврядування.
1.7. Одеською міською радою та її виконавчим комітетом на управління покладаються відповідні повноваження, делеговані їм органами державної виконавчої влади у сфері охорони об’єктів культурної спадщини.
1.8. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові.
1.9. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста.
1.10. Місцезнаходження управління: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14, електронна адреса: k.nasledie@omr.odessa.ua  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Організація охорони об‘єктів культурної спадщини, реставрації та використання пам‘яток історії та культури, архітектури та містобудування, об’єктів монументального мистецтва.
2.1.2. Забезпечення охорони нерухомих пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання на території міста Одеси.
2.1.3. Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
2.2. До повноважень управління відносяться:
2.2.1. Забезпечення виконання Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Одеси.
2.2.2. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до історичних охоронюваних зон м. Одеси.
2.2.3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах міста Одеси.
2.2.4. Здійснення відповідно до законодавства контролю за використанням об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, що є об’єктами культурної спадщини, або об’єктів, що знаходяться в межах комплексної охоронної зони, зон охорони пам’яток, історичних ареалів, а також спрямування відповідної інформації для узагальнення до інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради.
2.2.5. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
2.2.6. Організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини.
2.2.7. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини.
2.2.8. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
2.2.9. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством дозволів або з відхиленням від них.
2.2.10. Надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
2.2.11. Укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня, відповідно до законодавства.
2.2.12. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій.
2.2.13. Підготовка пропозицій, проектів розпоряджень або проектів рішень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток, подання їх на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, управлінню охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації або Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України.
2.2.14. Популяризація справи охорони культурної спадщини на території міста Одеси, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері. Залучення громадських організацій, створення інституту громадських інспекторів та волонтерів у сфері пам’яткоохоронної діяльності щодо збереження та дбайливого використання культурного надбання міста Одеси.
2.2.15. Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.
Спрямування інформації до районних адміністрацій Одеської міської ради про проведення будь-яких містобудівних перетворень на території їх районів.
2.2.16. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста Одеси і проекту бюджету міста, подання їх на розгляд до Департаменту фінансів Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради.
2.2.17. Здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель у межах історичних ареалів, зон охорони пам’яток, археологічного культурного шару спрямування відповідної інформації для узагальнення до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених законодавством.
Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах територій історичних ареалів, комплексної охоронної зони і зон охорони пам’яток та археологічного культурного шару міста Одеси в межах повноважень, визначених законодавством.
2.2.18. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на території міста Одеси.
2.2.19. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та громадські організації у сфері охорони культурної спадщини.
2.2.20. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт.
2.2.21. Застосування фінансових санкцій до суб’єктів містобудування за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» на території м. Одеси.
2.2.22. Організація розробки та погодження завдань на реставрацію, реабілітацію, консервацію та пристосування об’єктів культурної спадщини на території м. Одеси.
2.2.23 Надання висновків по науково-проектній документації об’єктів культурної спадщини, у т.ч. історико-містобудівному обґрунтуванню.
2.2.24. Погодження розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на пам’ятках та в межах їх охоронних зон, історичних ареалів в межах повноважень, визначених законодавством.
Погодження розміщення інформаційних позначок, вивісок, навісного обладнання та кабельних мереж на пам’ятках та в межах їх охоронних зон, історичних ареалів.
2.2.25. Організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, монументального мистецтва, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.
2.2.26. Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові в межах історичних ареалів, на територіях комплексної охоронної зони та зон охорони памяток на території міста Одеси, надання відповідної інформації для узагальнення до управління архітектури та містобудування. Внесення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області пропозицій щодо зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів.
2.2.27. Здійснення контролю за виконанням діючого законодавства України щодо охорони археологічної спадщини; забезпечення в межах міста Одеси належного захисту та утримання об’єктів археологічної спадщини; погодження на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження; здійснення інспекції за станом схоронності археологічних пам′яток; реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам’ятках.
2.2.28. Здійснення контролю щодо забезпечення надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних явищ та процесів у межах комплексної охоронної зони, зон охорони пам’яток та історичних ареалів.
2.2.29. Участь у вирішенні відповідно до законодавства спорів з питань містобудування щодо об’єктів культурної спадщини та охоронюваних територій. Спрямування відповідної інформації та пропозицій до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області.
2.2.30. Забезпечення належних умов експлуатації, своєчасного ремонту та реставрації об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дощок, що не є об’єктами культурної спадщини.
2.2.31. Керування роботою та здійснення контролю підвідомчих комунальних підприємств, створених у галузі охорони об’єктів культурної спадщини.
Керування та забезпечення роботи колегіального дорадчого органа з питань охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
2.2.32. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:
3.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій, учбових закладів і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками), волонтерів до розгляду питань та виконання заходів щодо збереження культурної спадщини, що належать до його компетенції.
3.2. Одержувати, у встановленому порядку, від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.3. Застосовувати фінансові та адміністративні санкції до юридичних та фізичних осіб за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» у порядку, передбаченому цим Законом.
3.4. Проводити наради, видавати накази та приписи з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.5. У межах своїх повноважень забезпечувати розгляд проектів, планів розвитку комунальних підприємств Одеської міської ради, контролювати їх виконання, вносити пропозиції про порядок використання прибутку та звітності керівників перед Одеською міською радою та її виконавчим комітетом.
3.6. Формувати мережу громадських інспекторів на громадських засадах, видавати відповідні посвідчення, контролювати та оголювати їх роботу.

4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2. Начальник управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, спеціалістів управління та про встановлення та зміни рангів службовцям органу місцевого самоврядування.
4.2.3. Надає міському голові розроблений управлінням проект штатного розкладу апарату управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи управління відповідно до затвердженого штатного розпису.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. В межах своєї компетенції видає накази, організує і контролює їх виконання.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів, що належать управлінню.
4.2.8. Діє без доручення від імені управління в межах повноважень, визначених цим положенням, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, іншими органами місцевого самоврядування.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10 Укладає, відповідно до чинного законодавства, договори щодо виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень.
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення на посади, звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності, координацію діяльності яких здійснює управління.
4.2.12. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.13. Затверджує Положення про структурні підрозділи управління, функціональні обов‘язки та посадові інструкції.
4.2.14. Визначає підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам.

Секретар ради                       О.Б. БриндакСтраница создана: 24.03.2011 12:44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 17 ноября 12:00
День енота 
в Одесском зоопарке

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее