/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 04.10.2017p.
№ 2435-VII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України, має печатку, штампи та бланки зі своєю назвою.
1.3. Найменування Управління:
1.3.1. Повна назва: УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.3.2. Скорочена назва: УПРАВЛІННЯ З ПВ З ОСОН ОМР.
1.4. Управління у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», чинним законодавством України, актами Одеської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови та цим Положенням (далі – Положення).
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.6. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.7. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8, електронна пошта Управління: upr_oson@omr.odessa.ua  

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Забезпечення взаємодії Одеської міської ради, її виконавчих органів з органами самоорганізації населення, що здійснюють свою діяльність в м. Одесі.
2.1.2. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом організації взаємодії між органами самоорганізації населення м. Одеси та виконавчими органами Одеської міської ради.
2.1.3. Організація участі органів самоорганізації населення м. Одеси у реалізації заходів щодо соціально-економічного, культурного розвитку території міста, територій мікрорайонів, інших місцевих програм.
2.1.4. Проведення моніторингу рішень та результатів діяльності органів самоорганізації населення в м. Одесі на предмет відповідності Конституції та законам України, актам Президента України та органів державної виконавчої влади, рішенням Одеської міської ради та її виконавчих органів, розпорядженням міського голови, рішенням, прийнятим на місцевому референдумі.
2.1.5. Організація та забезпечення виконання міських цільових програм, спрямованих на забезпечення діяльності та розвиток органів самоорганізації населення в м. Одесі.
2.1.6. Надання необхідної консультативної допомоги в організації проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
2.1.7. Надання методичної допомоги з питань легалізації органів самоорганізації населення та здійснення ними діяльності.
2.2. Відповідно до покладених завдань Управління:
2.2.1. У разі необхідності готує проекти рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, зокрема з питань надання дозволу на створення органів самоорганізації населення та про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.
2.2.2. Здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих Одеською міською радою органам самоорганізації населення.
2.2.3. Розробляє проекти міських цільових програм в частині розвитку системи самоорганізації населення в м. Одесі.
2.2.4. Здійснює контроль за використанням переданих Одеською міською радою органам самоорганізації населення коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.
2.2.5. Координує діяльність органів самоорганізації населення з реалізації їх власних повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.2.6. Узагальнює результати роботи органів самоорганізації населення.
2.2.7. Забезпечує інформаційне забезпечення діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови з питань діяльності органів самоорганізації населення.
2.2.8. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів, що виділяються органам самоорганізації населення з бюджету міста за міськими цільовими програмами, спрямованими на забезпечення діяльності органів самоорганізації населення та розвиток системи самоорганізації населення в м. Одесі.
2.2.9. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
3.2. Начальник Управління:
3.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, покладених на нього, діє від імені Управління без довіреності.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника, керівників структурних підрозділів та інших працівників Управління.
3.2.3. Представляє міському голові або його заступнику згідно з розподілом обов’язків розроблений проект штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання.
3.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників Управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
3.2.5. Організовує виконання Управлінням рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.
3.2.6. У межах своїх повноважень видає накази.
3.2.7. У межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
3.2.8. Веде особистий прийом громадян.
3.2.9. Контролює виконання посадових обов’язків працівниками Управління, порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління.
3.2.10. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Одеської міської ради з питань виконання своїх завдань та функцій.
3.2.11. Розпоряджається майном і коштами Управління.
3.2.12. Укладає угоди, необхідні для забезпечення діяльності Управління.
3.3. Структуру Управління складають:
3.3.1. Начальник Управління.
3.3.2. Заступник начальника Управління.
3.3.3. Структурні підрозділи Управління.
3.4. Розподіл обов'язків між начальником Управління та його заступником визначається начальником Управління.
3.5. За відсутності начальника Управління його посадові обов'язки виконує заступник начальника Управління на підставі розпорядження міського голови.
3.6. Начальники відділів Управління діють на підставі Положень про них, які затверджуються начальником Управління.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, у тому числі:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій в межах та відповідно до законодавства України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни до цього Положення вносяться на підставі відповідного рішення Одеської міської ради.
6.2. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


Секретар ради                                                                      О. ПотапськийСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.03.2011 12:42

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/33402/