/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - "Управління") є виконавчим органом Одеської міської ради з правами юридичної особи і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про органи самоорганізації населення», чинним законодавством України, актами міської ради та її виконкому, міського голови, цим Положенням (далі - "Положення").
1.3. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане міському голові та виконкому.
1.4. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста у відповідності з затвердженим кошторисом видатків.
1.5. Управління є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства, має печатку, штампи та бланки зі своєю назвою.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Юридична адреса Управління: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8.
1.8. Офіційна електронна адреса Управління: od_work_son@mail.ru

2. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ
2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
2.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:
2.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
2.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Управління.
2.2.3. Представляє міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання в межах загальної суми видатків на утримання виконавчого органу Ради, затвердженої міською радою.
2.2.4. Визначає функціональні обов'язки працівників Управління; сприяє підвищенню їх кваліфікації.
2.2.5. Організує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
2.2.6. В межах своїх повноважень видає накази. Накази начальника Управління можуть бути скасовані міським головою або виконкомом.
2.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
2.2.8. Веде особистий прийом громадян.
2.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
2.3.1. Заступник начальника Управління-начальник відділу взаємодії з територіальними органами самоорганізації населення.
2.3.2. Головні спеціалісти Управління.
2.3.3. Головний бухгалтер Управління.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
3.1. Основними завданнями управління є:
3.1.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України через організацію взаємодії між органами самоорганізації населення м.Одеси та виконавчими органами Одеської міської ради..
3.1.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом організації взаємодії між органами самоорганізації населення м.Одеси та виконавчими органами Одеської міської ради.
3.1.3. Організація участі органів самоорганізації населення м.Одеси у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території міста, територій мікрорайонів, інших місцевих програм.
3.1.4. Моніторінг рішень та діяльності органів самоорганізації населення в м.Одесі на предмет відповідності Конституції та законам України, актам Президента України та органів виконавчої влади, рішенням міської ради та її виконавчих органів, розпорядженням Одеського міського голови, рішенням, прийнятим місцевими референдумами.
3.1.5. Забезпечення взаємодії Одеської міської ради з органами самоорганізації населення.
3.1.6. Надання всебічної допомоги у організації проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання.
3.1.7. Організація проведення державної реєстрації органів самоорганізації населення.

3.2. Відповідно до покладених на нього завдань Управління:
3.2.1. Готує за дорученнями міського голови проекти рішень міської ради, рішень виконкому та розпоряджень міського голови.
3.2.2. Готує рішення Одеської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення або його припинення.
3.2.3. Здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих Одеською міською радою, органу самоорганізації населення.
3.2.4. Розробляє проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси в частині розвитку системи самоорганізації населення.
3.2.5. Залучає органи самоорганізації населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
3.2.6. Надає за дорученнями міського голови роз'яснення окремих положень нормативно-правових актів міської ради, органам місцевого самоврядування.
3.2.7. Координує роботу органів самоорганізації населення з організації на добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, у будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
3.2.8. Розглядає звернення громадян, веде прийом громадян.
3.2.9. Веде єдиний реєстр органів самоорганізації населення в місті Одеса при їх реєстрації.
3.2.10. Готує проекти рішень міської ради про припинення рішень органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству України або не віднесені до його повноважень.
3.2.11. В разі невиконання органами самоорганізаціїї населення в м.Одесі рішень міської ради, її виконавчого комітету, готує проекти рішень міської ради про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.
3.2.12. Отримує звіти та аналізує результати роботи органів самоорганізації населення.
3.2.13. Здійснює контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення у межах своїх повноважень.
3.2.14. Здійснює інформаційне забезпечення міської ради, міського голови та виконкому з питань діяльності органів самоорганізації населення.
3.2.15. Інформує громадян та органи самоорганізації населення про діяльність управління, організовує обговорення проектів, які готує Управління.
3.2.16. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 
Секретар ради                    О.Б. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.03.2011 12:42

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/33402/