22:09:49   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее



/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток № 17
до рішення

Одеської міської ради
від 28.02.2011
№ 384-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)


м.Одеса 2011 рік

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Управління є правонаступником управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, рахунки в органах Державного казначейства України.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України, актами місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. Компетенцію управління складають повноваження виконавчих органів міської ради в сфері інженерного захисту територій, об'єктів і споруд в межах м. Одеса від проявів небезпечних інженерне - геологічних процесів, що відбуваються як в природних умовах, так і під впливом техногенного навантаження геологічного середовища, встановлення режиму використання, контролю та захисту території міста та морського узбережжя від небезпечних геологічних процесів.
1.5. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
1.6. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста.
1.7. Місцезнаходження управління: 65007, м. Одеса, Малиновський район, вул. Б.Хмельницького, 18 

 

 
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Управління:
2.1.1. Забезпечує розробку та реалізацію оперативних заходів і довгострокових програм розвитку інженерної інфраструктури, насамперед об'єктів інженерного захисту, ефективного використання території міста і морського узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні процеси (зсуви, підтоплення ґрунтовими водами, провалля та просідання поверхні над підземними виробками).
2.1.2. Вносить пропозиції про розробку детального планування територій узбережжя, виступає замовником цих робіт.
2.1.3. Контролює у межах своїх повноважень діяльність підприємств та організацій усіх форм власності відносно забезпечення належного утримання, ефективної експлуатації території узбережжя та її інженерної інфраструктури, відповідно до вимог чинного законодавства та актів місцевого самоврядування.
2.1.4. Виступає замовником всіх робіт, пов'язаних з інженерними мережами, шляховими роботами, водовідведенням та водопостачанням, енергозабезпеченням, будівництвом чи реконструкцією споруд інженерного захисту на території узбережжя.
2.1.5. Залучає на договірних засадах кошти і матеріальні ресурси організацій і підприємств, незалежно від форми власності, та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які експлуатують чи використовують берегову зону, для часткової або повної їх участі в реконструкції, ремонтно-поновлювальних роботах на об'єктах берегозахисного комплексу узбережжя.
2.1.6. Бере участь у містобудівному плануванні території міста та узбережжя, шляхом розгляду і узгодження містобудівних обґрунтувань і містобудівної документації відповідно до діючого законодавства.
2.1.7. Забезпечує технічну експлуатацію існуючих гідротехнічних, протизсувних та дренажних споруд, що знаходяться на балансі управління.
2.1.8. Здійснює моніторинг технічного стану об'єктів інженерного захисту, що знаходяться на балансі інших організацій на території міста, за угодами з власниками.
2.1.9. Проводить постійний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ на всій території міста.
Своєчасно інформує відповідні служби та населення, у випадку очікуваного (прогнозного) небезпечного розвитку інженерно-геологічних процесів. Залучає відповідні виконавчі органи Одеської міської ради, міські комунальні підприємства та підрядні організації для своєчасного попередження, усунення чи мінімізації катастрофічних наслідків інженерно-геологічних процесів і явищ.
2.1.10. Організовує виконання маркшейдерської зйомки підземних виробок, веде облік виробок та штучних порожнин у межах території міста.
2.1.11. Здійснює контроль за підтопленням території міста з використанням міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин.
2.1.12. Сприяє розширенню міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів відповідно до державних програм боротьби з підтопленням міст та селищ.
2.1.13. Здійснює проектування, буріння, монтаж та експлуатацію спостережних свердловин на госпрозрахунковій основі або є замовником цих робіт.
2.1.14. Видає дозвіл та погодження на інженерно-геологічні, спеціалізовані гідрогеологічні та геофізичні вишукування для обґрунтування проектних рішень всіх видів будівництва, пошукові роботи на підземні виробки, технічні умови для проектування та будівництва об'єктів на ділянках, що мають вплив небезпечних інженерно-геологічних процесів, контролює їх виконання з залученням госпрозрахункових підрозділів, погоджує проектну документацію на будівництво та землекористування для осіб, які ведуть нове будівництво.
2.1.15. Розглядає заяви громадян, юридичних осіб, громадських об'єднань з питань, що пов'язані з впливом небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ, видає висновки і рекомендації стосовно стану територій та умов її безпечної експлуатації.
2.1.16. Розроблює проекти актів місцевого самоврядування про інженерний захист території міста та розвиток узбережжя.
2.1.17. Контролює виконання нормативних вимог з експлуатації зсувних, зсувонебезпечних, підтоплених та підроблених підземними виробками міських територій. Вживає заходів, відповідно до чинного законодавства, до фізичних та юридичних осіб, які своїми діями сприяють розвитку чи виникненню небезпечних інженерно-геологічних процесів.
2.1.18. В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підрозділами районних адміністрацій міста та підпорядкованих їм комунальних підприємств, функції яких пов'язані з морським узбережжям.
2.1.19. Здійснює разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради підготовку для міської раді, її виконкому, міського голови узагальненого щорічного звіту про розвиток та ефективність використання геосередовища міста та морського узбережжя.
2.1.20 Здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів та спрямовує відповідну інформацію до управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.
2.1.21. Вживає спільно з іншими виконавчими органами ради необхідні заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до закону, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.
2.1.22. Вносить пропозиції щодо визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства.
2.1.23. Контролює прибережну торгівлю, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.1.24. Надає інформацію про проведення профільних заходів (проектування, реконструкція, будівництво, роботи з берегозахисним комплексом та інш.) до відповідної районної адміністрації.

 

 
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженнями з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної виконавчої влади та міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.3. Одержувати у встановленому порядку від інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та інспекції з благоустрою м. Одеси інформацію про усунення порушень згідно з відомостями Управління, вимагати додаткових заходів з остаточного усунення порушень.
3.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, технічні наради фахівців.
3.1.5. Готувати Одеській міській раді та міському голові пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств комунальної власності, що мають відношення до проблем інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.

 


4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.2. Начальник Управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.2. Подає для затвердження міському голові проект штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління.
4.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
4.2.5. Діє без доручення від імені Управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його у всіх установах та організаціях.
4.2.6. Укладає договори відповідно до чинного законодавства України у межах своєї компетенції.
4.2.7. Вносить подання міському голові про призначення на посаду і звільнення з посад керівників підприємств комунальної власності, для яких Управління визначено уповноваженим органом по контролю за ефективністю діяльності.
4.2.8. Подає міському голові пропозиції про узагальнений щорічний план розвитку та господарського використання території узбережжя.

 

 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
5.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження міською радою.
5.2. Зміни та доповнення до по положення вносяться в порядку встановленим законодавством України.
5.3. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється у порядку встановленим законодавством України.

 

 

Секретар ради                                                          О.Б. Бриндак

 



Страница создана: 24.03.2011 14:33
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее