23:00:21   |   18 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 6 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – «Департамент») є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням (далі – «Положення»).
1.4. На Департамент може бути покладено міською радою та її виконавчим комітетом виконання частини повноважень, що делегувались їм органами державної виконавчої влади.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків.
1.7. Реорганізація і ліквідація департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження департаменту: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134.
1.9. Офіційна електронна адреса Департаменту: gorono@omr.odessa.ua  або info@gorono.od.ua  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності на території міста Одеси.
2.1.2. Координація реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні.
2.1.3. Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти, можливості навчання в школах державною та рідною мовами, вивчення рідної мови у комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства.
2.1.4. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
2.1.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.
2.1.6. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей, реалізації їхнього права відповідно до законодавства України на здобуття освіти.
2.1.7. Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ з питань підбору, підготовки та навчання молоді.
2.1.8. Сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації.
2.1.9. Координація роботи підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з навчання й виховання дітей дошкільного, шкільного віку та молоді.
2.1.10. Контроль за дотриманням актів законодавства в галузі освіти, забезпечення закладами освіти міста державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.
2.1.11. Прогнозування у межах компетенції розвитку мережі закладів освіти у місті, його реалізація на основі чинного законодавства та здійснення міжнародного співробітництва.
2.1.12. Управління закладами освіти, що належать до комунальної власності, організація їхнього матеріально-фінансового, кадрового і науково-методичного забезпечення.
2.1.13. Координація діяльності з оперативного та організаційно-методичного управління дитячо-підлітковими клубами за місцем проживання комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр».
2.1.14. Забезпечення належних умов соціального розвитку молодіжної верстви територіальної громади м. Одеси.
2.1.15. Сприяння реалізації суспільних ініціатив громадських організацій, статутні цілі яких відповідають завданням державної молодіжної політики.
2.1.16. Організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді.
2.2. Відповідно до покладених на Департамент завдань виконує такі функції:
2.2.1. Здійснює в межах своїх повноважень керівництво і контроль за діяльністю відділів освіти районних адміністрацій.
2.2.2. Аналізує стан освіти на території міста Одеси, прогнозує її розвиток відповідно до потреб особистості, суспільства, регіону та держави.
2.2.3. Забезпечує відповідно до законодавства розвиток всіх видів освіти, розвиток і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, визначає потребу та формування замовлень на кадри для комунальних освітніх закладів, укладає договори на підготовку спеціалістів, організує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів комунальних освітніх закладів.
2.2.4. Здійснює управління закладами освіти комунальної форми власності та перевірку діяльності всіх типів навчальних закладів, незалежно від форм власності в межах встановлених законодавством повноважень.
2.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з функціонування української мови як державної.
2.2.6. Вносить пропозиції стосовно питань освіти і молодіжної політики та готує проекти відповідних рішень.
2.2.7. Готує і в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток освіти в м. Одесі.
2.2.8. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, дитячі, молодіжні та громадські організації.
2.2.9. Впроваджує рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нові освітні програми, педагогічні розробки та програми з реалізації державної молодіжної політики.
2.2.10. Затверджує відповідні навчальні плани та штатні розклади комунальних навчальних закладів, організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення системи освіти.
2.2.11. Вживає заходів щодо забезпечення належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.
2.2.12. Взаємодіє в роботі з органами охорони здоров’я, торгівлі, громадського харчування та правоохоронними органами з питань зміцнення здоров’я та безпеки дітей та молоді. Спільно з органами охорони здоров’я здійснює контроль за охороною здоров’я і організацією медичного обслуговування дітей та оздоровчих заходів, створення безпечних умов навчання, праці учасників навчально-виховного процесу.
2.2.13. Забезпечує організацію харчування у закладах освіти комунальної форми власності.
2.2.14. Впроваджує принцип безперервності освіти шляхом взаємодії усіх ланок системи освіти – від дошкільних закладів до вищих навчальних закладів та установ, які забезпечують післядипломну освіту.
2.2.15. Співпрацює з вищими навчальними закладами шляхом укладання договорів з метою якісного підбору обдарованої молоді для здобуття вищої освіти.
2.2.16. Сприяє розвитку наукових досліджень в системі освіти, науково-дослідницькій діяльності молоді та продовженню такої діяльності у вищих навчальних закладах.
2.2.17. Виконує замовлення різних галузей економіки та соціальної сфери міста шляхом удосконалення мережі спеціалізованих та профільних шкіл, співробітництва з вищими та середніми спеціальними закладами освіти.
2.2.18. Сприяє інтеграції освіти міста Одеси з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн та українською діаспорою, встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, із науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, тощо. Відповідно до чинного законодавства України, представляє в установленому порядку інтереси міста Одеси з освіти та молодіжної політики в межах своєї компетенції у сфері міжнародного співробітництва.
2.2.19. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники, бланки звітності та документи про освіту.
2.2.20. Сприяє проведенню в системі освіти міста педагогічних експериментів.
2.2.21. Забезпечення аналізу стану освіти, моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності і трансферу технологій.
2.2.22. Здійснює нагляд за реалізацією навчальними закладами комунальної форми власності територіальної громади міста державних стандартів освіти.
2.2.23. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, конкурсів та інше. Спільно з іншими структурними підрозділами Одеської міської ради проводить фестивалі, конкурси, заходи, спрямовані на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу молоді міста.
2.2.24. Проводить атестаційну експертизу закладів освіти комунальної форми власності територіальної громади міста.
2.2.25. Забезпечує реалізацію освітніх програм відродження і розвитку національної культури, української та інших мов, національно-культурних традицій народів України.
2.2.26. Організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення системи освіти, створення сприятливого для сучасної молоді інформаційного простору, здатного задовольнити її соціально-культурні, освітні потреби.
2.2.27. Організовує підготовку та сприяє виданню навчально-методичної літератури.
2.2.28. Забезпечує школярів, які навчаються в комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, організовує їхню доставку, створює умови для самоосвіти.
2.2.29. Сприяє педагогічним та управлінським новаціям у системі освіти.
2.2.30. Вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку закладів, установ освіти, погоджує документи на відкриття та реорганізацію закладів освіти.
2.2.31. Сприяє підвищенню фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників.
2.2.32. Призначає керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, установ освіти комунальної власності міста та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту.
2.2.33. Скликає в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.34. Здійснює атестацію педагогічних працівників згідно з чинними нормативними актами.
2.2.35. Визначає потребу в педагогічних кадрах, формує міське замовлення на педагогічні кадри.
2.2.36. Формує та здійснює підготовку резерву керівних кадрів закладів освіти.
2.2.37. Вирішує спільно з іншими виконавчими органами міської ради відповідно до законодавства питання про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем). Надає допомогу органам опіки й піклування у своєчасному влаштуванні в заклади освіти на повне державне утримання дітей, які втратили батьків, або залишились без їх піклування.
2.2.38. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються у школах-інтернатах, дитячих будинках комунальної власності територіальної громади міста.
2.2.39. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам в запобіганні дитячій бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх та молоді.
2.2.40. Створює необхідні умови для навчання та виховання, фізичного та розумового розвитку сиріт та дітей, які потребують соціального захисту, дітей з фізичними та розумовими вадами.
2.2.41. Комплектує вихованцями школи-інтернати, дитячі будинки, спеціалізовані дошкільні навчальні і спеціальні загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності територіальної громади міста.
2.2.42. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.
2.2.43. Організовує участь навчальних закладів у реалізації наукових програм та проектів.
2.2.44. Розробляє пропозиції стосовно обсягу фінансування з бюджету міста розвитку освіти, навчальних закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності, діяльності молодіжної ради при Одеському міському голові, програм (проектів) з питань сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, визначених виконавцями муніципального соціального замовлення.
2.2.45. Організовує розробку, збір і аналіз статистичної, фінансової і бухгалтерської звітності.
2.2.46. Забезпечує в межах асигнувань комунальні заклади освіти міста документацією, засобами навчання та обладнанням; встановлює господарські зв’язки з їхніми постачальниками.
2.2.47. Здійснює контроль за використанням коштів та майна навчальними закладами, установами, організаціями, що перебувають у його функціональному управлінні.
2.2.48. Здійснює передачу в оренду приміщень закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста відповідно до чинного законодавства України.
2.2.49. Здійснює методичне керівництво фінансово-економічною роботою навчальних закладів і т.п., надає їм практичну допомогу в питаннях фінансування, госпрозрахункової діяльності, реалізації державної політики в галузі праці та заробітної плати і державних гарантій з цих питань, нормування праці та її оплати, організації бухгалтерського обліку.
2.2.50. Сприяє розвитку соціальної бази освіти, поліпшення матеріальних і житлових умов учнів та молоді міста і працівників комунальних навчальних закладів, медичному і побутовому обслуговуванню.
2.2.51. Забезпечує ефективне використання фінансів на утримання та ремонт закладів та установ, що перебувають у його функціональному управлінні. Здійснює нагляд за їхнім станом і капітальним ремонтом.
2.2.52. Сприяє розвитку матеріально-технічної бази освіти.
2.2.53. Контролює додержання правил охорони праці та техніки безпеки у навчальних закладах, організаціях, установах, що перебувають у його функціональному управлінні.
2.2.54. Бере участь у формуванні структурної політики у галузі освіти, молодіжної політики на території міста Одеси.
2.2.55. У рамках своїх повноважень самостійно взаємодіє з державними органами управління освітою та молодіжною політикою, виконавчими органами міської влади, науковими, освітянськими та іншими закладами, організаціями та об’єднаннями громадян (зокрема молодіжними та юнацькими), засобами масової інформації.
2.2.56. Вносить до управління освіти і науки та управління у справах сім’ї молоді облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції з питань освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення підпорядкованих закладів та установ; з питань молодіжної політики, створення необхідних умов для зміцнення правових і матеріальних гарантій по здійсненню прав і свобод молодих громадян, з питань діяльності молодіжних організацій.
2.2.57. Залучає до розробки актуальних проблем розвитку освіти, молодіжної політики, аналізу справ і проведення консультацій науково-педагогічних працівників, вчених і спеціалістів.
2.2.58. У межах затвердженого бюджету на утримання підпорядкованих установ та закладів комунальної власності встановлює додаткові нормативи матеріально-фінансового забезпечення закладів з урахуванням їх особливостей та статутної діяльності.
2.2.59. Здійснює розгляд листів, заяв та звернень громадян.
2.2.60. Департамент може виконувати інші дії в сфері освіти та молодіжної політики відповідно до чинного законодавства.

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент має право:
3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від органів державної виконавчої влади та виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та інші матеріали.
3.1.2. Вносити пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності.
3.1.3. Здійснювати міжнародну діяльність на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами.
3.1.4. Залучати працівників інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.
4.2. Компетенція директора Департаменту. Директор Департаменту:
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників директора Департаменту та інших працівників Департаменту – посадових осіб органів місцевого самоврядування.
4.2.3. Представляє міському голові розроблений Департаментом проект штатного розкладу Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розкладу.
4.2.5. Призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів Департаменту, інших працівників Департаменту, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, які належать до сфери Департаменту, а також педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосередньо підпорядковані Департаменту.
4.2.6. Організовує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування; в межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Департаменту, що набирають чинності з часу їх підпису.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником коштів, передбачених в бюджеті м. Одеси на утримання установ та закладів, що перебувають у його функціональному управлінні та вирішення питань молодіжної політики.
4.2.8. Розглядає і затверджує кошториси закладів освіти комунальної власності, що перебувають у його функціональному управлінні.
4.2.9. В межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.10. Веде особистий прийом громадян.
4.2.11. Укладає відповідно до чинного законодавства договори на виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його повноважень.
4.2.12. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміну рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам Департаменту.
4.2.13. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.3. Структура Департаменту, підпорядкованість та взаємодія його з іншими структурними підрозділами:
4.3.1. Заступники директора Департаменту, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
4.3.2. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, відділи, служби і т.п.) і подвійного підпорядкування (відділи освіти, що входять до штату районних адміністрацій).
4.3.3. Колегія (дорадчий орган) Департаменту, в яку, крім директора Департаменту, його заступників, входять керівники структурних підрозділів Департаменту та інші особи, перелік яких визначається директором Департаменту особисто; перелік питань, що передаються на розгляд колегії, визначає директором Департаменту.
До складу колегії можуть входити керівники інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Управління, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.
4.4. Структурні підрозділи Департаменту діють відповідно до Положення про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються директором Департаменту особисто, Положення про структурні підрозділи подвійного підпорядкування затверджуються головами районних адміністрацій за погодженням з директором Департаменту.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам встановлюється директором Департаменту особисто.
4.6. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Секретарь ради                       О.Б. БриндакСтраница создана: 24.03.2011 14:40
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее 19 июля 11:00
кампания по безопасности дорожного движения
"ВІЧ-НА-ВІЧ"

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее