/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ, ЗВ`ЯЗКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ, ЗВ`ЯЗКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Додаток № 7
до рішення Одеської міської ради
№384-VI від 28.02.2011 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

м. Одеса
2011 рік1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради та Одеському міському голові.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, бланки, кутовий штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Місцезнаходження Департаменту: 65004, місто Одеса, Думська площа, 1.
Офіційна електронна адреса Департаменту: deptks@gmail.com  

4. Департамент є правонаступником департаменту транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради.

5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

6. Департамент має повну назву:
українською мовою - ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
російською мовою - ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;
Скорочена назва Департаменту:
українською мовою - ДТЗОДР ОМР;
російською мовою - ДТСОДД ОГС.

7. Основними завданнями Департаменту є:
7.1. Участь у формуванні та реалізації у м. Одесі державної політики у сферах транспорту, телекомунікацій.
7.2. Впровадження заходів щодо сприяння розвитку, вдосконаленню та організації ефективного функціонування вулично-дорожньої мережі міста у межах «червоних ліній» та інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста, телекомунікаційних мереж.
7.3. Проведення єдиної політики в питаннях розвитку підприємств дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій.
7.4. Надання пропозицій, розробка та впровадження заходів щодо покращення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій та зв’язку.
7.5. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій.
7.6. Розробка та організація реалізації цільових і комплексних програм.
7.7. Створення та експлуатація інформаційних систем, систем управління на транспорті.

8. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
8.1. Представляє інтереси Одеської міської ради, її виконавчого комітету в межах наданих повноважень у відносинах з міжнародними (міжурядовими) організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами з питань співробітництва у сферах дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій.
8.2. Координує та контролює в межах, визначених Конституцією та законами України, додержання суб’єктами господарювання правил транспорт-ного обслуговування, надання та отримання телекомунікаційних послуг.
8.3. Виконує функції уповноваженого органу з контролю за діяльністю підпорядкованих, підзвітних, підконтрольних комунальних підприємств, установ та організацій, в межах, визначених чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
8.4. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси.
8.5. Відповідно до законодавства забезпечує формування кадрового резерву керівників комунальних підприємств.
8.6. Забезпечує системність та комплексне вирішення питань з керівниками комунальних підприємств та служб комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які входять до сфери управління Департаменту.
8.7. Приймає участь у розробці та реалізації окремих розділів Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси, відповідних галузевих програм; бере участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм щодо перспектив розвитку дорожньо-транспортного комплексу та телекомунікацій.
8.8. Формує та подає на затвердження в установленому порядку зведений тематичний перелік науково-дослідних та проектних робіт за відповідними напрямами та програмами, що фінансуються з бюджету міста.
8.9. Надає пропозиції до переліку об’єктів у сфері транспорту та телекомунікацій, що потребують залучення інвестицій.
8.10. У межах своїх повноважень організовує проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти; здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.
8.11. Узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє та подає на розгляд міської ради, її виконавчого комітету відповідні пропозиції.
8.12. Здійснює відповідно до законодавства України заходи щодо реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової та соціальної політики в галузі транспорту, у сфері надання телекомунікацій послуг.
8.13. Готує проекти нормативних актів з питань дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій.
8.14. Створює рівні умови, обмеження монополізму та розвиток конкуренції для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту та телекомунікацій. Розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії та координації діяльності у сфері транспорту та телекомунікацій.
8.15. Організовує створення та супроводження електронних інформаційних ресурсів, баз даних у сферах транспорту та телекомунікацій.
8.16. Контролює та погоджує питання проектування, будівництва та експлуатації телекомунікаційних мереж.
8.17. Надає пропозиції про встановлення тимчасових обмежень щодо функціонування телекомунікаційних мереж, а також переведення транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану.
8.18. Відповідно до законодавства організує і контролює роботу, пов'язану з безпекою руху транспортних засобів.
8.19. Надає пропозиції щодо правового регулювання: перевезень пасажирів, вантажів, багажу, безпеки руху транспортних засобів, технічної експлуатації рухомого складу, функціонування морського порту, інших причалів, що розташовані у межах міста, питань будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів інфраструктури автомобільних шляхів сполучення.
8.20. Координує роботу інспекцій, служб та підприємств, що здійснюють заходи щодо організації дорожнього руху.
8.21. Здійснює реалізацію прав та обов’язків, віднесених Законами України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги" до компетенції органів місцевого самоврядування.
8.22. Здійснює контроль за обладнанням доріг та вулиць технічними засобами регулювання дорожнього руху.
8.23. Здійснює контроль за впровадженням на виявлених аварійно- небезпечних ділянках та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод відповідних заходів з удосконалення організації дорожнього руху.
8.24. Бере участь у розслідуванні причин аварійних подій і катастроф на транспорті, у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством.
8.25. Бере участь в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах дорожньо-транспортного комплексу та зв'язку.
8.26. Надає пропозиції за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху щодо тимчасових обмежень руху транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на вулицях і дорогах міста.
8.27. Здійснює координацію та контроль роботи всіх перевізників, не- залежно від форм власності, які здійснюють вантажні або пасажирські перевезення на адміністративній території м. Одеси відповідно до норм чинного законодавства України.
8.28. Забезпечує формування мережі міських автобусних маршрутів загального користування та веде їх реєстр. Затверджує паспорти автобусних маршрутів загального користування.
8.29. Здійснює організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування. Проводить конкурси з визначення перевіз-ника пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
8.30. Формує та веде реєстр стоянок таксі на території м. Одеси, затверджує паспорти стоянок таксі.
8.31. Погоджує влаштування та здійснює контроль за організацією роботи місць для паркування, стоянок (у тому числі таксі), стоянок відстою автомобільного, вантажного, технологічного та пасажирського транспорту.
8.32. Контролює облаштування та підтримку в належному санітарно-технічному стані складових транспортної інфраструктури міста.
8.33. Укладає договори перевезень на автобусних маршрутах загального користування з автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування та забезпечує контроль за виконанням умов договорів.
8.34. Укладає договори про організацію надання транспортних послуг на пасажирські перевезення міським електричним транспортом.
8.35. Погоджує видачу документів дозвільного характеру на встановлення малих архітектурних форм, інших об’єктів, прокладання нових та ремонт існуючих мереж у межах «червоних ліній» вулиць і доріг міста.
8.36. В межах компетенції здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування, дотриманням законодавства в сфері дорожньо-транспортного комплексу та зв’язку. Організовує розробку та впровадження заходів щодо поліпшення організації дорожнього руху в м. Одесі.
8.37. Готує перелік спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів та подає його на затвердження в установленому порядку.
8.38. Здійснює контроль за укладанням з юридичними та фізичними особами договорів на справляння місцевого збору за місця для паркування транспортних засобів.
8.39. Погоджує кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, що діють у сферах транспорту та зв’язку, розташованих на території м. Одеси та які перебувають у державній власності.
8.40. Затверджує маршрути і графіки руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгоджує ці питання стосовно приміського, міжміського та транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.
8.41. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту та зв'язку.
8.42. Сприяє діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
8.43. Здійснює контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах у сферах транспорту та телекомунікацій.
8.44. Приймає рішення про скасування виданого Департаментом документу дозвільного характеру на експлуатацію об'єктів у сферах транспорту та телекомунікацій у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.
8.45. Здійснює в межах повноважень контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сферах транспорту та телекомунікацій.
8.46. Організує за рахунок коштів бюджету міста Одеси та інших джерел будівництво, реконструкцію та ремонт зупинок громадського транспорту. Проводить конкурс з визначення балансоутримувача зупинок міського громадського транспорту.
8.47. Виконує або делегує на конкурсній основі генеральній (підрядній) будівельній організації функції замовника на будівництво, реконструкцію та ремонт зупинок міського громадського транспорту.
8.48. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів транспортного обслуговування та телекомунікацій.
8.49. Приймає участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сферах транспорту та телекомунікацій у порядку, встановленому законодавством.
8.50. Зупиняє у випадках, передбачених законом, будівництво у сферах транспорту та телекомунікацій, що проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.
8.51. Здійснює функції замовника з розробки та реалізації загальноміських програм розвитку міського транспорту, в тому числі, але не виключно, організації та створення систем управління дорожнім рухом, пасажирським транспортом у м. Одесі.
8.52. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у сфері дорожньо-транспортного комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури та зв'язку.
8.53. Виконує інші завдання в сфері транспорту та зв'язку відповідно до чинного законодавства України.

9. Департамент в межах своєї компетенції має право:
9.1. Представляти Одеську міську раду, її виконавчий комітет у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності, фізичними особами з питань, що належать до його компетенції.
9.2. Вимагати та отримувати від підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси інформацію з питань, віднесених до його відання.
9.3. Розглядати й узгоджувати плани підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, здійснення яких може викликати негативні соціальні, екологічні та інші наслідки; підготовлювати до них висновки та вносити пропозицій до відповідних органів.
9.4. Залучати на договірних засадах кошти підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Одеси, та кошти населення, а також бюджетні кошти на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої (транспортної, телекомунікаційної) інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
9.5. Скликати та проводити у встановленому порядку наради та обговорення з питань, що належать до його компетенції, запрошувати на них представників структурних підрозділів Одеської міської ради, підприємств, організацій, установ, громадських організацій.
9.6. Залучати спеціалістів структурних підрозділів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, в тому числі й на договірних засадах.
9.7. Виступати в судових, державних органах та органах місцевого самоврядування, а також неурядових організаціях закордонних держав та міжнародних організаціях з питань, які належать до його компетенції.
9.8. Вносити у встановленому порядку на розгляд Одеської міської ради, її виконавчого комітету, державних органів, установ пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів у сфері дорожньо-транспортного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.
9.9. Здійснювати управління підприємствами та їх об’єднаннями, організаціями та установами, що підпорядковані Департаменту, і координувати діяльність структурних підрозділів Одеської міської ради, з питань, що належать до сфери повноважень Департаменту.
9.10. Здійснювати в межах міста Одеси контроль на автобусних маршрутах загального користування у міському, приміському й міжміському сполученні, пунктом призначення яких є місто Одеса.
9.11. Щомісячно затверджувати звіти про роботу міських автобусних маршрутів у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі, а також трамвайних та тролейбусних маршрутів.
9.12. Вимагати відшкодування збитків, завданих закриттям руху понад встановлені терміни виконання робіт на вулицях і дорогах міста.
9.13. Розробляти і подавати Одеському міському голові пропозиції щодо:
- проектів державного та місцевих бюджетів, місцевих програм соціально-економічного розвитку;
- проектів програм реформування й розвитку у сферах дорожньо-транспортного комплексу та зв’язку.
9.14. Проводити перевірки дотримання вимог чинного законодавства в сферах транспорту та телекомунікацій, складати акти про порушення вимог чинного законодавства та приписів про вжиття заходів з усунення порушень.
10. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Одеської міської ради, депутатами міської ради, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами Одеської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами.

11. Департамент може набувати членство в асоціаціях органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднаннях.

12. Департамент очолює директор. Директор департаменту має заступників.
Директор Департаменту:
12.1. Діє без доручення від імені Департаменту та представляє його інтереси у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами.
12.2. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, укладає та підписує договори, де стороною виступає Департамент, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департаменту завдань, визначає ступінь відповідальності працівників Департаменту.
12.3. Готує та подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис та кошторис доходів і витрат на утримання Департаменту.
12.4. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту.
12.5. Вносить подання щодо призначення (звільнення) керівників комунальних підприємств, їх об’єднань, служб, установ і організацій комунальної власності, які входять до сфери управління Департаменту, вносить пропозиції щодо застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
12.6. Видає в межах своєї компетенції накази та доручення, організовує і контролює їх виконання; затверджує протоколи нарад, засідань комісій, експертних та робочих груп тощо.
12.7. Розпоряджається бюджетними асигнуваннями на утримання Департаменту; несе відповідальність за їх цільове використання.
12.8. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Одеської міської ради, депутати Одеської міської ради, представники органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян за їх згодою. Склад колегії погоджується з керуючим заступником міського голови та затверджується наказом директора Департаменту. Рішення колегії впроваджується в життя наказами директора Департаменту.

14. Для розгляду пропозицій і рекомендацій щодо реалізації основних напрямів діяльності та вирішення інших проблемних питань, в Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, робочі групи. Їх склад та положення про них затверджує директор Департаменту.

15. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується Одеською міською радою.

16. Майно Департаменту складають основні та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких позначається у балансі Департаменту.
Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

17. Ліквідація або реорганізація Департаменту здійснюється за рішенням Одеської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.

18. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття.


Секретар ради                                О.Б. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.03.2011 19:19

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/33423/