00:01:05   |   21 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН

Додаток № 8
до рішення
Одеської міської ради
№384-VI від 28.02.2011 
 

 

 ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Одеса – 2011


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі — "Управління") є виконавчим органом Одеської міської ради (далі — "Рада"), утворюється та діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів та нормативних актів України.
Управління є правонаступником Управління екологічної безпеки Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунки в Головному управлінні Державного казначейства України в Одеській області, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, цим Положенням (далі — "Положення").
1.3. До компетенції Управління входить здійснення функцій виконавчих органів Ради в сферах охорони навколишнього природного середовища м. Одеси, управління рекреаційними об’єктами м. Одеси, контролю за ними та їх розвитку.
1.4. Порядок формування, організація діяльності та компетенція Управління визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” іншими Законами та нормативними актами України, цим Положенням.
1.5. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків.
1.7. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14, адреса електронної пошти: ecocity@mail.ua  
1.8. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Положенням.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Завдання Управління:
2.1.1. Здійснення екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища м. Одеси;
2.1.2. Забезпечення захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, захисту екологічних інтересів територіальної громади м. Одеси;
2.1.3. Реалізація рішень Ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану території м. Одеси, раціонального використання місцевих природних ресурсів, їх відтворення;
2.1.4. Координування діяльності підприємств, організацій, установ, розташованих на території м. Одеси, з питань охорони навколишнього природного середовища;
2.1.5. Управління рекреаційними об’єктами м. Одеси та їх розвиток, а також контроль за виконанням вимог законодавства України при користуванні (експлуатації) вказаними об’єктами.
2.2. Функції Управління:
2.2.1. В межах компетенції, визначеної законодавством України, здійснює державне управління і державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території м. Одеси;
2.2.2. самостійно взаємодіє з державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, виконавчими органами Ради, а також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, укладає договори в межах реалізації екологічних програм м. Одеси;
2.2.3. Бере участь у розробці проектів місцевих екологічних програм і проектів відновлення екосистеми прибережної зони Одеської затоки, у тому числі оздоровлення пляжної зони. Організує та ініціює наукові розробки оцінки перспективних рекреаційних територій у межах м. Одеси, бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм охорони навколишнього середовища;
2.2.4. Координує питання екологічної освіти громади м. Одеси;
2.2.5. Здійснює заходи, направлені на раціональне використання і охорону природних ресурсів, у тому числі атмосферного повітря, води, землі та рослинності, а також здійснює контроль за використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;
2.2.6. Залучає на договірних засадах кошти фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, на заходи з охорони навколишнього природного середовища м. Одеси;
2.2.7. Контролює в межах своїх повноважень надходження коштів до міського фонду охорони навколишнього природного середовища від фізичних осіб, установ, підприємств, організацій, уповноважених накладати штрафи за порушення природоохоронного законодавства;
2.2.8. Розробляє рекомендації з формування та використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, удосконалення економічного механізму управління природокористуванням;
2.2.9. В порядку, встановленому законодавством України, контролює дотримання природоохоронного законодавства фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями. У разі порушення фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями природоохоронного законодавства ініціює тимчасове зупинення їх господарської діяльності;
2.2.10. Відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень в сфері охорони навколишнього природного середовища, видає приписи про усунення виявлених порушень, складає протоколи про скоєння адміністративного правопорушення для усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності;
2.2.11. Веде претензійну та позовну роботу для належного виконання функцій Управління щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями навколишньому природному середовищу, екологічній безпеці міста або при нераціональному використанні природних ресурсів, а також у випадках порушення договірних відносин;
2.2.12. Бере участь у розробці та реалізації програм раціонального використання відходів та вжиття необхідних заходів для впровадження маловідходних і енергозберігаючих технологій, розробляє і здійснює міські програми поводження з відходами;
2.2.13. Вносить пропозиції щодо визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів, а також про перенесення місць складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів;
2.2.14. Узгоджує виділення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів, перенесення місць складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів;
2.2.15. Затверджує за поданням природоохоронних органів ліміти на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ, організацій;
2.2.16. Сприяє організації збирання, роздільного збирання, переробки та захоронення промислових, побутових та інших видів відходів на території м. Одеси;
2.2.17. Здійснює контроль за використанням природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, видаленням та відновленням зелених насаджень;
2.2.18. Вносить пропозиції щодо погодження дозволів на спеціальне використання природних та лікувальних ресурсів місцевого та загальнодержавного значення;
2.2.19 Погоджує та видає документи дозвільного характеру в сфері господарської діяльності;
2.2.20. Погоджує заяви про намір розділу ОВНС (оцінка впливу об’єкту на навколишнє середовище);
2.2.21. Узгоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з охорони навколишнього природного середовища;
2.2.22. Контролює дотримання вимог природоохоронного законодавства при експлуатації діючих та при проектуванні, розміщенні, будівництві, введені в дію нових та таких, що реконструюються, будівель, споруд та інших об`єктів, а також удосконаленні нових технологічних процесів та устаткування;
2.2.23. Надає згоду на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об`єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;
2.2.24. В межах своєї компетенції ініціює проведення екологічної експертизи та контролю за дотриманням вимог екологічної експертизи фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності;
2.2.25. Вносить до Ради пропозиції про визначення граничних розмірів відрахувань на проведення екологічних експертиз з міського фонду охорони навколишнього природного середовища;
2.2.26. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням природоохоронного законодавства України фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності при наданні ними послуг населенню, в тому числі в сфері житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв`язку;
2.2.27. Готує пропозиції до Ради чи інших органів щодо прийняття рішень про скасування дозволу на експлуатацію об`єктів чи про позбавлення спеціального права (в тому числі ліцензії) фізичної особи, підприємства, установи, організації у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства;
2.2.28. За дорученням Ради, виконкому Ради та міського голови здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища;
2.2.29. Приймає участь у розробці територіальних схем розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон у м. Одесі.
2.2.30. Погоджує розташування об’єктів нерухомості чи тимчасових споруд згідно до територіальних схем розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон з урахуванням вимог законодавства;
2.2.31. Контролює дотримання природоохоронного законодавства України фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з урахуванням територіальної схеми розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон у м. Одесі;
2.2.32. В межах своєї компетенції та відповідно до рішень Ради та розпоряджень міського голови організує роботу з ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, залучає до участі в ній фізичних осіб, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, та надає інформацію до відповідного органу з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення;
2.2.33. За необхідністю організує охорону, реставрацію, використання паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого призначення;
2.2.34. Готує пропозиції з організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні;
2.2.35. Готує пропозиції до громадських, місцевих, державних, міжнародних, установ та організацій про оголошення пам’ятниками природи природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність;
2.2.36. Забезпечує інформацією щодо вимог природоохоронного законодавства, нормативних актів, містобудівної документації відповідні структурні підрозділи Ради з метою запобігання порушень вказаних норм при наданні дозволів, прийнятті рішень, оформленні дозвільних та правовстановлюючих документів тощо;
2.2.37. Узгоджує в установленому законом порядку питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
2.2.38. Створює за участю органів з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення та забезпечує функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
2.2.39. Приймає участь при утворенні і заснуванні у встановленому порядку підприємств комунальної власності, організовує утворення громадських рад екологічного напрямку;
2.2.40. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності при будівництві та експлуатації об’єктів, розташованих в межах пляжної зони, а також встановлених прибережних захисних смуг;
2.2.41. Погоджує питання щодо розташування об’єктів будівництва, в тому числі тимчасових будівель та споруджень, в межах пляжної зони, а також встановлених прибережних захисних смуг;
2.2.42. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності при перебуванні чи при здійсненні ними господарської діяльності в курортно-рекреаційних зонах;
2.2.43. Управління може здійснювати інші функції відповідно до рішень Ради, її виконавчого комітету та законів України.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. З метою виконання функцій Управління, визначених цим Положенням, Управлінню Радою надаються права в сфері охорони навколишнього природного середовища м. Одеси, управління курортно-рекреаційними об’єктами м. Одеси, контролю за ними та їх розвитком, які передбачені для місцевих Рад та їх виконавчих органів в межах та на умовах, передбачених законодавством України.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови. Трудові відносини між начальником Управління та його роботодавцем регулюються Кодексом законів про працю в Україні, іншими законами та нормативними актами України, а також вказаним Положенням.
4.2. До компетенції начальника Управління входить:
4.2.1. Керування діяльністю Управління;
4.2.2. Здійснення заходів щодо координації роботи Управління із виконавчими органами Ради та з фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями, незалежно від форм власності та територіального розташування;
4.2.3. Підписання проектів, інших документів, відповідно до функцій, покладених на Управління та згідно вимог чинного законодавства;
4.2.4. Контроль за виконанням працівниками Управління покладених на них обов’язків, згідно відповідних посадових інструкцій;
4.2.5. Внесення на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Управління, керівників структурних підрозділів Управління, інших працівників Управління та присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування;
4.2.6. Надання міському голові розробленого проекту штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання;
4.2.7. Формування структурних підрозділів Управління згідно із затвердженим штатним розписом;
4.2.8. Затвердження положення про структурні підрозділи Управління та посадових інструкцій робітників Управління;
4.2.9. Організація виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що належать до компетенції Управління;
4.2.10. Видання наказів щодо організації роботи Управління, які є обов’язковими для працівників Управління, контроль за їх виконанням;
4.2.11. Розпорядження коштами Управління з правом першого підпису на фінансових та банківських документах;
4.2.12. Вжиття заходів, в тому числі за особистою участю, щодо міжнародного, державного, міжобласного та обласного спілкування з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами з метою виконання функцій Управління, популяризації м. Одеси як рекреаційного об’єкта, притягнення інвестицій та вивчення позитивного досвіду вітчизняних та закордонних рекреаційних комплексів;
4.2.13. Проведення особистого прийому громадян з питань, віднесених до компетенції Управління;
4.2.14. Укладання та підписання, в межах своєї компетенції, договорів про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його функцій;
4.2.15. Видача доручень на представництво інтересів Управління;
4.2.16. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління функцій.
4.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
4.3.1. Заступники начальника управління;
4.3.2. Структурні підрозділи управління;
4.3.3. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління.Секретар ради                     О.Б. Бриндак
Страница создана: 24.03.2011 19:31
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 сентября 14:00
флешмоб «За мир»

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 21 сентября в 16.00
презентация 
фотоальбома 
об Одессе

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее