08:32:59   |   14 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Додаток № 23
до рішення Одеської міської ради
№ 384-VI
від 28.02.2011

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(Нова редакція)

 

м. Одеса

2011

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – Рада). Відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету міста. Департамент здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є правонаступником управління фінансів Одеської міської ради.
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, указами Президента України, актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Ради, її виконавчого комітету, цим Положенням.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.4. Департамент є юридичною особою, має особисте майно, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.6. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Департаменту (юридична адреса): 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 13.
1.8. Електрона адреса: ufogs@stream.com.ua.

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Забезпечення реалізації основних напрямків фінансової політики держави та місцевого самоврядування.
2.1.2. Забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку м.Одеси.
2.1.3. Здійснення заходів з підвищення ефективності управління місцевими фінансами.
2.1.4. Проведення разом з іншими виконавчими органами Ради аналізу фінансово-економічного становища м. Одеси, перспектив його подальшого розвитку;
2.1.5. Підготовка проекту Основних напрямів бюджетної політики міста Одеси на наступний бюджетний період.
2.1.6. Розроблення в установленому порядку проекту рішення про бюджет міста Одеси на відповідний рік, організація роботи, пов'язаної із складенням та виконанням бюджету міста Одеси, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
2.1.7. Подання проекту рішення про бюджет м. Одеси на відповідний рік на розгляд виконавчого комітету Ради та Ради.
2.1.8. Розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої бюджетної політики, спрямованої на створення надійних умов для розширення виробництва, здійснення заходів з розвитку і регулювання фінансового ринку.
2.1.9. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста Одеси, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2.1.10. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
2.1.11. Удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довготермінових фінансових норм і нормативів.

2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює фінансове прогнозування показників бюджету міста за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування на наступні бюджетні періоди.
2.2.2. Бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування.
2.2.3. Бере участь у розроблені прогнозних показників і програм економічного і соціального розвитку м.Одеси.
2.2.4. Надає, у встановленому порядку, до відповідних органів державної виконавчої влади показники і пропозиції щодо складення проекту Державного бюджету України та бюджету міста Одеси, вносить пропозиції щодо бюджетного регулювання.
2.2.5. Розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і строк їх подання.
2.2.6. Прогнозує на поточний період і на перспективу надходження до бюджету, готує пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення витрат бюджету міста.
2.2.7. Отримує від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію, необхідну для складення і виконання бюджету міста Одеси.
2.2.8. Здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
2.2.9. Складає розпис бюджету (документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації).
2.2.10. Готує та подає пропозиції щодо внесення змін до бюджету міста Одеси.
2.2.11. Здійснює фінансування головних розпорядників бюджетних коштів, а також програм та заходів на виконання делегованих державою повноважень та власних повноважень.
2.2.12. Здійснює у межах своїх повноважень операції з місцевим боргом з метою погашення та обслуговування місцевих боргових зобов'язань.
2.2.13. Забезпечує облік доходів та видатків бюджету міста Одеси.
2.2.14. Здійснює прогнозування та аналіз виконання бюджету міста за доходами у поточному бюджетному періоді.
2.2.15. Складає звіт про виконання бюджету міста, вносить його на розгляд виконавчого комітету Ради та Ради.
2.2.16. Подає звіт про виконання бюджету міста Одеси до Одеського головного фінансового управління обласної державної адміністрації.
2.2.17. Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах міста.
2.2.18. Бере участь у розробленні та виконанні міських цільових програм.
2.2.19. Розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, забезпечення оптимальних фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;
2.2.20. Отримує позики в Міністерстві фінансів України, органах Державного казначейства України, фінансових установах для забезпечення фінансування видатків бюджету міста Одеси у порядку та на умовах, передбачених законодавством.
2.2.21. Бере участь в оформленні та підготовці реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку випусків цінних паперів та інформації про їх випуск.
2.2.22. Подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України:
- звіт про результати випуску облігацій у строки та в порядку, передбачених чинним законодавством;
- звіт (звіти) про погашення облігацій у строки та в порядку, передбаченому законодавством;
- документи на скасування реєстрації випуску облігацій.
2.2.23. Бере участь в організації співпраці з платіжними агентами, андерайтерами, депозитарієм щодо обслуговування випуску та погашення цінних паперів.
2.2.24. Погоджує штатні розписи виконавчих органів Ради та комунальних підприємств і контракти керівників комунальних підприємств.
2.2.25. Отримує інформацію про рахунки, відкриті головними розпорядниками бюджетних коштів, які фінансуються із бюджету міста Одеси.
2.2.26. Бере участь у здійсненні організаційно-правового забезпечення, наданні інформації для отримання та оновлення рейтингів м.Одеси та рейтингів його цінних паперів.
2.2.27. Бере участь у підготовці проектів рішень Ради про здійснення місцевих запозичень, випуск лотерей, отримання кредитів (позик) у фінансових установах, розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах.
2.2.28. Здійснює перевірки правильності складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів використання бюджетних коштів.
2.2.29. Взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності.
2.2.30. Здійснює контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів відповідно до чинних нормативних актів України.

2.2.31. Вживає в установленому законодавством порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів.
2.2.32. Взаємодіє з податковими органами з питань формування та виконання доходної частини бюджету, ведення обліку та звітності, забезпечення надходження доходів до бюджету міста Одеси.
2.2.33. Розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення контролю за використанням коштів бюджету міста.
 
3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань і функцій має право:
3.1.1. одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Одеської міської ради, розпорядників коштів бюджету міста Одеси, комунальних підприємств та інших установ і організацій усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складення, затвердження і виконання бюджету міста Одеси та звітування про його виконання;
3.1.2. одержувати у встановленому законодавством порядку від місцевих органів державної статистики безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
3.1.3. зупиняти у межах своїх повноважень здійснення бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законодавством;
3.1.4. зупиняти в установленому законодавством порядку операції з бюджетними коштами у разі виявлення бюджетного правопорушення;
3.1.5. залучати фахівців інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції;
3.1.6. скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції;
3.1.7. здійснювати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства у межах своєї компетенції;
3.1.8. відкривати спеціальні рахунки в органах Державного казначейства України.
3.1.9. видавати накази та розпорядження у межах своїх повноважень. 3.2. Департамент користується також іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

4. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. До структури департаменту входять структурні підрозділи прямого підпорядкування (відділи в департаменті) та структурні підрозділи подвійного підпорядкування (фінансові управління у районах міста – підпорядковані Департаменту та відповідним районним адміністраціям Ради в тій частині, що стосується виконання бюджету міста Одеси).
4.2. Апарат департаменту складає:
4.2.1. директор, який очолює департамент та призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Директор департаменту підконтрольний та підзвітний Раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Ради;
4.2.2. заступники директора департаменту - начальники відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу і бюджетного відділу;
4.2.3. начальники фінансових управлінь, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням директора департаменту та за згодою голів відповідних районних адміністрацій Ради.
4.3. Підпорядкованість структурних підрозділів департаменту директору та його заступникам встановлюється директором департаменту.

4.4. Компетенція директора департаменту:
4.4.1. керує діяльністю департаменту, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення;
4.4.2. бере участь у розгляді питань на засіданнях виконавчого комітету Ради та вносить пропозиції до порядку денного таких засідань;
4.4.3. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету міста Одеси перед поданням його на розгляд виконавчого комітету Ради;
4.4.4. представляє проект рішення про бюджет міста Одеси на відповідний рік на пленарному засіданні Ради;
4.4.5. затверджує розпис бюджету на відповідний рік;
4.4.6. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

4.4.7. приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Департамент;
4.4.8. представляє звіт виконавчого комітету Ради перед Радою про виконання бюджету м.Одеси за відповідний рік;
4.4.9. погоджує проекти рішень Ради, рішень виконавчого комітету Ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції департаменту;
4.4.10. у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства, рішень Ради, рішень виконавчого комітету Ради видає накази, організовує і контролює їх виконання;
4.4.11. вносить в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету Ради проекти рішень з питань, що належать до компетенції Департаменту;
4.4.12. у межах своєї компетенції приймає рішення про застосовування заходів впливу за правопорушення бюджетного законодавства;
4.4.13. приймає в установленому порядку рішення про зменшення бюджетних асигнувань головному розпоряднику бюджетних коштів;
4.4.14. приймає в установленому порядку рішення про зупинення здійснення операцій з бюджетними коштами;
4.4.15. формує кадровий резерв Департаменту;
4.4.16. вносить на розгляд міського голови для затвердження штатний розпис департаменту;
4.4.17. вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора департаменту, начальників фінансових управлінь, інших посадових осіб департаменту;
4.4.18. формує структурні підрозділи Департаменту та вносить зміни до них відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує Положення про них;
4.4.19. затверджує плани роботи структурних підрозділів Департаменту;
4.4.20. організує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування;
4.4.21. є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, встановленими рішенням Ради про затвердження бюджету міста Одеси на відповідний рік;
4.4.22. в межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
4.4.23. веде особистий прийом громадян;
4.4.24. укладає, відповідно до чинного законодавства, угоди;
4.4.25. надає доручення в межах своїх повноважень;
4.4.26. відкриває рахунки в органах Державного казначейства України та фінансових установах;
4.4.27. забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.
4.4.28. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

Секретар ради                                                    О.Б. Бриндак
Страница создана: 25.03.2011 19:22
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее 15 ноября 
дискуссия ко Всемирному дню толерантности
Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее