17:44:09   |   18 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 513-VI від 08.04.2011

№ 513-VI від 08.04.2011

Про внесення змін та доповнень до Положення про юридичний департамент Одеської міської ради, затверджене рішенням Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 513-VI від 08.04.2011

Про внесення змін та доповнень до Положення про юридичний департамент Одеської міської ради, затверджене рішенням Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011р.


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення положення про виконавчий орган Одеської міської ради, Одеська міська рада

 
В И Р І Ш И Л А :

 
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про юридичний департамент Одеської міської ради, затверджене рішенням Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011р. (додаються).

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Костусєва О.О.


 
Міський голова                                                            О. Костусєв

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 513-VI от 08.04.2011

 
Зміни та доповнення

до Положення про юридичний департамент Одеської міської ради,

затверджене рішенням Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011р.

 
I. В Розділі 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
- пункти 1.2. та 1.3. Розділу викласти в наступній редакції:
«1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, висновками та рекомендаціями постійної комісії міської ради по законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики, цим Положенням (далі - Положення).
1.3. Департамент підпорядкований міському голові, підконтрольний міській раді та взаємодіє з постійною комісією міської ради із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики».

 
II. В Розділі 2 «ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ»:
- пункт 2.1. Розділу викласти в наступній редакції:
«2.1.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення дотримання та правильного застосування законодавства міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради, їх органами та структурними підрозділами з реалізації їх повноважень.
2.1.2. На виконання основного завдання на департамент покладаються завдання з:
- правового забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з прийняття розпорядчих актів;
- аналітичного та інформаційно-довідкового забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з правових питань;
- правового забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради в галузі договірного права;
- захист прав та представництво інтересів міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради в судових та позасудових спорах;
- забезпечення взаємодії міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з правоохоронними органами;
- забезпечення методичної роботи та взаємодії міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з фізичними та юридичними особами з правових питань;
- сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, їх органів та структурних підрозділів».
- у пункті 2.2. Розділу:
Абзац перший доповнити наступними словами: «виконує наступні функції:»;
- підпункт 2.2.1. викласти в наступній редакції: «з правового забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з прийняття розпорядчих актів Департамент виконує наступні функції:». 
 
У підпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 10), 12) підпункту 2.2.1. слова «рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови» замінити словами «рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих актів», слова «правову експертизу» замінити словами «правовий аналіз», слово «іншими» змінити словами «постійною комісією та»;
- підпункт 2.2.2. викласти в наступній редакції: «з аналітичного та інформаційно-довідкового забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з правових питань Департамент виконує наступні функції:»; 
 
- підпункт 2.2.3. викласти в наступній редакції:
«2.2.3. з правового забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради в галузі договірного права Департамент виконує наступні функції:
1) за дорученням міського голови готує проекти договорів та угод, які укладаються міським головою від імені міської ради та виконавчого комітету;
2) проводить правовий аналіз та готує висновки про відповідність проектів договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, Конституції України, чинному законодавству України, інтересам територіальних громад міста та правилам юридичної техніки;
3) бере участь у контролі виконання договорів та угод, укладених від імені міської ради, виконавчого комітету». 
 
- підпункт 2.2.4. викласти в наступній редакції:
«2.2.4. з захисту прав та представництва інтересів міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради в судових та позасудових спорах Департамент виконує наступні функції:».
У підпункті 4) підпункту 2.2.4. слова «розглядає позови, пред’явлені до міської ради» замінити словами «розглядає позовні заяви та інші процесуальні документи у справах, що стосуються інтересів територіальних громад, пред’явлені до міської ради», слова «готує проекти відзивів на них» замінити словами «складає процесуальні документи (відзиви, заперечення, зустрічні позови, та інші) у справах, порушених за зазначеними позовами».
Підпункт 8) підпункту 2.2.4. доповнити словами: «а також порушує інші питання щодо перегляду судових рішень в інтересах територіальної громади міста в порядку, передбаченому процесуальним законодавством, що діє на час порушення зазначених питань».

- підпункт 2.2.5. викласти в наступній редакції:
«2.2.5. з забезпечення взаємодії міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з правоохоронними органами Департамент виконує наступні функції:».
У підпунктах 1), 2) підпункту 2.2.5. слово «контрольних» змінити словом «контролюючих».
У підпункті 3) підпункту 2.2.5. слово «про» змінити словом «щодо»;
- підпункт 2.2.6. пункту 2.2. викласти в наступній редакції:
«2.2.6. з забезпечення методичної роботи та взаємодії міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради з фізичними та юридичними особами з правових питань Департамент виконує наступні функції:».
У підпункті 1) підпункту 2.2.6. слова «посадових осіб місцевого самоврядування» виключити.
Підпункт 16) підпункту 2.2.6. виключити.
Доповнити Розділ підпунктом 2.2.7. в наступній редакції:
«2.2.7. Підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які несуть нормативно-правовий чи регуляторний характер, проведення правового аналізу та надання висновків щодо відповідності рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих актів чинному законодавству України, внесення пропозицій міському голові, надання роз’яснень окремих положень рішень міської ради, підготовка висновків проектів закону, тощо, здійснюється Департаментом за попереднім повідомленням постійної комісії міської ради із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики. 
 
Пункт 2.2. Розділу доповнити підпунктом 2.2.8. наступного змісту:
«2.2.8. з сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, їх органів та структурних підрозділів Департамент виконує наступні функції:
1) Організація і проведення семінарів, занять, інших заходів з правових питань з посадовими особами міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, їх органів та структурних підрозділів.
2) За зверненнями посадових осіб міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, їх органів та структурних підрозділів надає їм консультації з правових питань, що відносяться до їх компетенції».

Доповнити Розділ 2 пунктом 2.3. в наступній редакції:
«2.3. Здійснює інші функції передбачені чинним законодавством».
Доповнити Розділ 2 пунктом 2.4. в наступній редакції:
«2.4. Мета, завдання та діяльність Департаменту не можуть суперечити меті, завданням та діяльності міської ради».

  
III. В розділі 3 «КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ»:
Пункт 3.1. Розділу викласти в наступній редакції:
«3.1. Структуру Департаменту складають:
3.1.1. Директор Департаменту
3.1.2. Заступники директора Департаменту
3.1.3. Головний бухгалтер Департаменту
3.1.4. Структурні підрозділи Департаменту
3.1.5. Керівники структурних підрозділів Департаменту та інші службовці Департаменту».
У пункті 3.2. Розділу підпункт 3.2.1. викласти в наступній редакції:
«3.2.1. Очолює Департамент, керує його діяльністю, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності».
Підпункт 3.2.4. Розділу викласти в наступній редакції:
«3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції Заступників директора Департаменту, головного бухгалтеру Департаменту, керівників структурних підрозділів Департаменту та інших службовців Департаменту».
Підпункт 3.2.12. Розділу викласти в наступній редакції:
«3.2.12. Контролює виконання службових обов'язків службовцями Департаменту. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності службовців Департаменту».
Доповнити пункт 3.2. Розділу підпунктом 3.2.14. в наступній редакції:
«3.2.14. Здійснює розпорядження майном і коштами Департаменту».
Доповнити пункт 3.2. Розділу підпунктом 3.2.15. в наступній редакції:
«3.2.15. Укладає угоди, необхідні в діяльності Департаменту.

 
IV. В Розділі 4 «ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ»:
- пункт 4.1. викласти в наступній редакції:
«4.1. Департамент має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:»
V. Доповнити Положення розділом 5 в наступній редакції:
«5. ВЗАЄМОДІЯ КЕРІВНИЦТВА ДЕПАРТАМЕНТУ, МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
5.1. Взаємодія керівництва Департаменту, міського голови та постійної комісії міської ради із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики здійснюється з метою координації діяльності Департаменту відповідно до мети, завдань та діяльності міської ради.
5.2. Постійна комісія із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики за дорученням ради, міського голови, відповідного заступника міського голови або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснює контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради».

 
VІ. Доповнити Положення розділом 6 в наступній редакції:
«6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ
6.1. Директор Департаменту несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на Департамент завдань та функцій.

 
VІІ. Доповнити Положення Розділом 7 в наступній редакції:
«7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Покладення на Департамент інших обов’язків, ніж передбачені даним Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи, не допускається.
7.2. Це Положення набирає чинності з дати затвердження його рішенням Одеської міської ради».
Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про юридичний департамент.

 

 
Секретар ради                                                       О.Б. БриндакСтраница создана: 15.04.2011 10:23
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 19 декабря
закрытие
«Зеленой волны»

Далее 19 декабря 13:00
Встреча кают-компании
«Морская библиотека»

Далее 18 декабря
семинар для
работодателей

Далее до 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 21 - 26 декабря
Европейское 
Рождество в Кирхе

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее