/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1717-VI від 28.02.2012р.

№1717-VI від 28.02.2012р.

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки /вратило чинність/ 

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №2765-VI від 19.02.2013р. 

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №3643-VI від 18.07.2013 

 

Рішення
Одеської міської ради
№1717-VI від 28.02.2012р.
 
Про затвердження Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», з метою забезпечення організаційних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю і посилення їх соціального захисту від безробіття, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.


Міський голова                    О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 28.02.2012р. №1717-VI

 Програма
зайнятості населення м. Одеси
на 2012-2013 роки

 

Зміст

 

 

 
 
Стор. 
 1.
Проект паспорта Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки
3
2.
Визначення проблем
6
3.
Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом
7
3.1.
 
Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки
7
3.2.
 
Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Одеси та розвитку ринку праці
15
3.3. 
Основні показники соціально-економічного розвитку в м. Одесі
19
3.4.
Основні показники ринку праці в м. Одесі
20
3.5.
 
Показники професійної підготовки та використання робочої сили в м. Одесі
20
3.6.
 
Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у м. Одесі
22
3.7. 
Показники надання соціальних послуг державною службою
24
3.8.
Показники сприяння зайнятості інвалідів у м. Одесі 
25
4.
Визначення мети Програми 
25
5.
Строки та етапи виконання Програми
25
6.
Перелік завдань Програми
25
7.
Перелік заходів Програми
26
8.
Ресурсне забезпечення Програми
34
8.1.
Орієнтовний обсяг фінансування за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів
36
9. 
Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми
36
10.
Очікувані результати виконання Програми
37

 

 

1. Проект паспорта Програми зайнятості населення м. Одеси
на 2012-2013 роки

 

1. 091103, 090412
         (КТКВ)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради.
(найменування головного розпорядника)
2.
091103, 090412
        (КТКВ)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради.
3.
091103, 090412
         (КТКВ)
Програма зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки.
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 710,0 тис.грн, у тому числі: із загального фонду – 650,0 тис.грн, у т.ч. за роками:
- 2012 рік – 320,0 тис.грн;
- 2013 рік – 330,0 тис.грн;

із спеціального фонду – 60,0 тис.грн, у т.ч. за роками:
- 2012 рік – 60 тис.грн.

5. Законодавчі підстави для виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки (далі – Програма):
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про зайнятість населення»;
- Закон України «Про державні цільові програми»;
- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
- Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про охорону дитинства»;
- Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»;
- Указ Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 р. № 851-р «Про затвердження концепції загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 року № 578 «Про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. № 839 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (зі змінами та доповненнями від 16 червня 2010 року № 435);
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг»;
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2010 р. № 202 „Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій”;
- Указ Президента України від 27.04.2011 р. № 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

6. Мета Програми
Забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення в частині підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо регулювання місцевого ринку праці.

7. Напрями діяльності:

Таблиця № 1

 

 

з/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1
Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
1.2
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
2
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

 

 8. Категорія економічної класифікації:

Таблиця № 2

 

 

КЕКВ
Найменування
1110
Оплата праці працівників бюджетних установ
1120
Нарахування на заробітну плату
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

 

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

Таблиця № 3 

 

 

 
з/п
 
Показники
Одиниця виміру
Джерело інфор-мації
Загальний фонд
Спеціаль
ний фонд
Разом
2012 рік
2013 рік
2012 рік
2013 рік
2012 рік
2013 рік
1
витрат
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
Обсяг бюджетних асигнувань на проведення заходів щодо сприяння праце-влаштуванню молоді
тис.грн
Програма
170,0
180,0
0,0
0,0
170,0
180,0
1.2
Обсяг бюджетних асигнувань на отримання безробітними особами заробітку у зв’язку із залученням до участі в оплачуваних громадських роботах
тис.грн
Програма
150,0
150,0
60,0
-
210,0
150,0
2
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
Кількість наданих послуг
одиниць
Програма
13 000
15 500
-
-
13 000
15 500
2.2
Кількість молодих осіб, які завдяки участі у заходах Програми будуть працевлаштовані на постійні чи тимчасові місця, започаткують власну справу
осіб
Програма
6 000
8 500
-
-
6 000
8 500
2.3
Середньомісячна кількість безробітних осіб, які будуть залучені до участі в оплачуваних громадських роботах з метою тимчасової зайнятості
осіб
Програма
8
8
4
-
12
8
3
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1
Вартість однієї послуги
грн
Розра-хункові дані
13,08
11,61
-
-
13,08
11,61
3.2
Щомісячні витрати бюджетних коштів на отримання однією безробітною особою заробітку у зв’язку із залученням до оплачуваних громадських робіт
грн
Розра-хункові дані
1496,7
1545,6
1496,7
-
1496,7
1545,6

 


 2. Визначення проблем

 

Незважаючи на позитивні тенденції на місцевому ринку праці, зокрема утримання зареєстрованого рівня безробіття протягом 2010-2011 років на рівні 0,3-0,4 відсотка, підвищення рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років, поступове збільшення кількості новостворених робочих місць та скорочення чисельності економічно неактивного населення, на ринку праці все ще існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.
Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції в професійно-кваліфікаційному розрізі; недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу; наявність молодіжного безробіття; недосконалість соціально-трудових відносин; «тіньова» зайнятість; низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міжгалузева міграція робочої сили та її перерозподіл у приватний сектор економіки.
В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують високо-кваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.
Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкуренто-спроможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки. Саме підвищення професійного рівня потребує сучасного підходу до організації професійного навчання кадрів на виробництві як одного із напрямків підвищення якості та ефективності використання робочої сили, як наслідок – зростання конкурентоспроможності виробленої продукції, надання послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках.
В умовах розвитку приватних форм власності поширення набув процес приховування заробітної плати та “тіньової” зайнятості, що спричиняє певні перепони до зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.
Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності.
За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути сконсолідовані зусилля виконавчих органів Одеської міської ради, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
та необхідності її розв’язання програмним методом

 

3.1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки
Забезпечення державних гарантій зайнятості протягом 2010-2011 років здійснювалось у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку міста Одеси та сприяло розв’язанню проблем з підвищення продуктивної зайнятості працездатного населення, покращення якості робочої сили, дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю, оплату праці та надання соціального захисту шукачам місця роботи.
Економіка міста у 2010 році була спрямована на стабілізацію ситуації у виробничій сфері, закріплення позитивних тенденцій, відновлення і розвиток промислового комплексу.
За 2010 рік промисловими підприємствами реалізовано продукції на 14 607,6 млн.грн (51,3 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). Обсяг промислового виробництва у порівнянні з 2009 роком становив 100,6 %. Роздрібний товарооборот підприємств у фактичних цінах зріс на 5,3 %. Разом з тим, введення в експлуатацію загальної житлової площі становило лише 82,6 % до рівня 2009 року, обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом – 86,8 %, експорт товарів та послуг – 96,7 %. Частка переробної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 87,1 % та у порівнянні з 2009 р. зменшилась на 2,0 в.п.
Пріоритетним напрямком розвитку народногосподарського комплексу міста стало нарощування питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання. Серед бюджетоутворюючих підприємств, які збільшили обсяг виробництва, – ЗАТ «Одесакондитер», ЗАО «Одеський завод шампанських вин», ВКФ «Агромарін», ВАТ «Стальканат», ТОВ «Цемент», ВАТ «Елакс», ВАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», ТОВ «Форес», ВАТ «Одеський коровай», ТОВ «Нове діло», ВАТ «Одесхарчокомбінат», СП ТОВ «Вітмарк-Україна», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» тощо.
Проте, у 2011 році випереджаючі темпи розвитку економіки не виправдовуються у повному обсязі. У січні-серпні 2011 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 5 454,6 млн.грн (34,9 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області).
Частка переробної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 74,8 % та у порівнянні з січнем-серпнем 2010 року зменшилась на 13,9 в.п. Зменшення відбулося в основному за рахунок нафтоперероблення (з жовтня 2010 року не працює ПАТ «Лукойл-ОНПЗ», питома вага якого в обсязі промислового виробництва складає приблизно 40 %).
У той же час, спостерігалося збільшення частки обсягів реалізації підприємств виробництва харчових продуктів, напоїв на 12,4 в.п., машинобудування – на 12,3 в.п., металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 6,3 в.п., хімічної та нафтохімічної промисловості – на 3,3 в.п., іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,8 в.п.
У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 0,7 в.п. збільшився обсяг виконаних будівельних робіт та склав 1482 млн.грн, введено в експлуатацію 297,4 тис.кв.м загальної площі житла, що становило дві третини введеного житла по області.
За І півріччя 2011 року у сфері транспортних послуг здійснено перевезення 15,8 млн.т вантажів, що на 19,3 % більше ніж у відповідному періоді 2010 року. Зокрема Одеською залізницею відправлено вантажів на 20 % більше ніж у 2010 році, на 3,5 % збільшився обсяг переробки на морських причалах міста та становив 13 436,0 тис.т.
Середньооблікова кількість штатних працівників на великих та середніх підприємствах по місту Одесі у 2010 р. становила 293,9 тис. осіб, проти 273,6 тис. осіб у 2009 р. та у 2011 р. становить 292,9 тис. осіб (незначне зменшення показника 2011 р. відбулося за рахунок оптимізації кількості працюючих, у тому числі на 20 % в органах державної влади та місцевого самоврядування).
Водночас, у порівнянні з 2010 роком у 1,8 разів зменшилась чисельність робітників, які знаходились у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців (з 5,8 тис. осіб у І півріччі 2010 року до 3,2 тис. осіб за аналогічний період 2011 року), а також в 3 рази зменшилась чисельність працівників, які працювали у режимі неповного робочого дня (тижня).
Міською владою вживались заходи, направлені на формування позитивних зрушень в економіці, максимальне збереження та нарощування обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, підтримку підприємницької ініціативи, зміцнення інвестиційного потенціалу міста.
Для налагодження зовнішньоекономічних зв’язків м. Одеси з іншими країнами світу, ознайомлення потенційних інвесторів з інвестиційними можливостями обласного центру виконавчими органами Одеської міської ради проведено 115 виставок, розроблено та розміщено у всесвітній інформаційній мережі Паспорт міста Одеси.
Найбільш привабливими для інвестицій у 2011 році були підприємства за наступними видами економічної діяльності: транспортні послуги (44,5 % від загального обсягу інвестицій в основний капітал); операції з нерухомим майном, інжиніринг; виробництво продуктів нафтопереробки та хімічна промисловість; торгівля; виробництво харчових продуктів та напоїв тощо.
Прямі іноземні інвестиції на одну особу становили 645,2 дол. США, що на 16,6 % вище ніж за аналогічний період 2010 року (553,3 дол. США). За січень-червень 2011 року суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у розвиток економіки міста було вкладено 1 833,3 млн.грн капітальних інвестицій.
Водночас, головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 67,8 % загального обсягу.
До суб’єктів господарської діяльності, які у 2010-2011 роках освоювали інвестиції та за їх рахунок впроваджували інновації, належать такі містоутворюючі підприємства: ДП «Одеський морський торговельний порт», ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів», ВАТ “Одеський коровай”, ЗАТ “Одесакондитер”, ВАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», ВАТ “Одесхарчокомбінат”, ЗАТ “Одесавинпром”, ЗАТ “Одеський коньячний завод”, Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, ПАТ ОЗ Ковальсько-пресових автоматів, ДП ОАРП “Одесавіаремсервіс”, ТОВ “Телекарт-Прилад”, СП “Вітмарк Україна”, філія “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс”, ТОВ “Цемент”, ПАТ “Лукойл-Одеський нафтопереробний завод”, ЗАО «Одеський завод шампанських вин» тощо.
За рахунок проведення інноваційно-інвестиційних заходів суб’єктами господарювання – юридичними особами, за 9 місяців 2011 року утворено понад 5,0 тис. робочих місць, що в 3,9 разів більше ніж за аналогічний період 2010 року. Питома вага новоутворених юридичних осіб зросла на 20 % від загальної кількості новостворених суб’єктів господарювання.
Малий та середній бізнес відіграє одну з провідних ролей розвитку приватного сектору економіки та поступово став важливим чинником економічного зростання. Доля малого та середнього бізнесу у новостворених робочих місцях становить 70,1 %.
З набуттям чинності Податкового кодексу України відбувається перерозподіл робочої сили зі збільшенням кількості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, та зменшенням кількості фізичних осіб-підприємців.
Для підтримки і розвитку підприємництва в місті реалізовуються заходи, направлені на упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки.
В Єдиному дозвільному центрі ведуть прийом представники 35 дозвільних органів, у т.ч. 15 органів обласного підпорядкування. У 2010 році фахівцями дозвільного центру було надано понад 21 тис. консультацій з питань підприємництва, у 2011 році надано ще 20 тис. відповідних консультацій.
За даними відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради на початок 2010 року на обліку знаходилися майже 139 тис. суб’єктів господарської діяльності, станом 01.10.2011 р. – 140,8 тис., у т.ч. юридичних осіб – 41,5 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 99,3 тис. одиниць. Разом з тим, протягом 9 місяців 2011 року має місце збільшення кількості суб’єктів господарювання, державну реєстрацію яких припинено, зокрема ліквідовано 4,0 тис. од. проти 2,2 тис. од. за аналогічний період 2010 року. Загалом на малих підприємствах задіяна праця 71,9 тис. найманих працівників.
Демографічна ситуація міста Одеси протягом останніх років відповідає тенденціям, які відбуваються на загальнодержавному рівні. У 2010 році чисельність населення міста становила 1 009,1 тис. осіб та за прогнозом у 2011 році становитиме 1 006,4 тис. осіб. За гендерною ознакою співвідно-шення чоловіків та жінок становить 47,3 % і 52,7 % відповідно.
Середньорічна чисельність населення віком 15 - 70 років у 2010 році становила 779,1 тис. осіб або 77,2 % від усього населення міста, з них у працездатному віці – 620,6 тис. осіб.
Запровадження у повному обсязі заходів пенсійної реформи в частині підвищення необхідного стажу та віку виходу на пенсію має підвищити чисельність осіб працездатного віку та відповідно вплинути на рівень зайнятості осіб працездатного віку.
Найважливішим аспектом розвитку якості та конкурентоздатності робочої сили є доступність навчання протягом життя: набуття необхідних професійних знань та навичок працівників підприємств, установ, організацій, їх професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як у закладах освіти, так і безпосередньо на виробництві.
Вивчення стану справ з питань професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на виробництві показало, що на 60 місто-утворюючих підприємствах із загальною штатною чисельністю 48,8 тис. осіб профпідготовкою в середньому охоплено 11,9 %. Найбільшу питому вагу за всіма видами профпідготовки мало підвищення кваліфікації кадрів – 79,7 %, частка первинної підготовки і перепідготовки робітників поступово зменшується і становить 20,3 %.
Належна увага питанням безперервного навчання працівників безпосередньо на виробництві та підвищенню якості працюючого персоналу приділяється на ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», на якому рівень охоплення усіма видами підготовки кадрів, з урахуванням загальних семінарів та тренінгів, становить 95 %; на підприємствах ДП «Одеський морський торго-вельний порт», ТОВ «Кісеньмаш»; ЗАТ «Одесакондитер», ВАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» до 80 %.
Економічним підґрунтям зайнятості є стабільне підвищення доходів населення, основною складовою яких є заробітна плата. Саме її рівень є суттєвим показником продуктивної зайнятості населення.
Середня заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по м. Одесі за вересень 2011 року становила 2 666,0 грн. Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в м. Одесі спостерігався у фінансовій діяльності, у сфері транспорту та зв’язку, а серед промислових видів діяльності – на підприємствах виробництва та розподілу електроенергії, газу та води. Розмір оплати праці у даних видах діяльності перевищив у 1,2-1,4 рази середній економічний показник.
Протягом 9 місяців 2011 року на підприємствах міста ліквідовано зарплатних боргів на загальну суму 7,0 млн. грн. Станом на 01.11.2011 року заборгованість із заробітної плати становила 17,6 млн.грн, яка за звітний період зменшилася на 13,3 млн.грн.
З метою виявлення та легалізації «тіньової» економічної діяльності, забезпечення соціальної захищеності найманих працівників, запобігання проявам виплати заробітної плати «у конвертах» діє міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, а також активізована співпраця виконавчих органів міської влади, податківців, районних пенсійних фондів, правоохоронних органів, прокуратури та служби зайнятості.
За результатами проведеної роботи всіма причетними структурами у 2010 році обсяг легалізованої заробітної плати становив 2,5 млн.грн, підвищено заробітну плату до рівня мінімальних державних гарантій 332 працюючим особам та з 908 громадянами укладено трудові договори.
За 9 місяців поточного року обсяг легалізованої заробітної плати склав майже 5,0 млн.грн, легалізовано 0,8 тис. робочих місць. Водночас, у 2011 році на 40 % знизилась кількість суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату на рівні або менше мінімальної, гарантованої державою, та відповідно на 33,7 % (з 58,1 тис. осіб до 38,5 тис. осіб) зменшилась чисельність осіб, працюючих в таких умовах.
Реалізація заходів Програми зайнятості надала змогу утримувати місцевий ринок праці стабільним та створювати умови для його розвитку, сприяти зростанню рівня зайнятості, скороченню безробіття та забезпеченню соціального захисту громадян, які втратили роботу.
У порівнянні з початком 2010 року рівень зайнятості у відсотках до населення віком 15-70 років зріс на 0,7 % та становить 58,2 %, що відповідає тенденціям, які відбуваються на загальнодержавному рівні.
У 2010 році послугами міського центру зайнятості скористалися 9,7 тис. безробітних громадян проти 11,1 тис. у 2009 році. Протягом січня-вересня 2011 року чисельність незайнятих громадян, які користувалися послугами служби зайнятості, становила 8,7 тис. осіб, з яких статус безробітних мали 5,9 тис. осіб.
Соціально-демографічна структура зареєстрованих у службі зайнятості громадян істотно не міняється: 79,5 % становлять службовці, 15,6 % – робітники, 45 % – молодь віком до 35 років. Серед загальної кількості користувачів послугами 1,4 тис. осіб або 15,9 % становили громадяни, які потребують додаткових гарантій зайнятості.
Протягом 9 місяців 2011 року до центру зайнятості роботодавцями надано 11,4 тис. вакансій, що на 24 % більше ніж в аналогічному періоді минулого року (9,2 тис. вакансій). Поступово у загальноміському банку актуальних вакансій до 70 % зросла частка вільних робочих місць із заробітною платою від мінімальної до середньої по області.
Станом на 1 жовтня 2011 року кількість вакансій становила 2,4 тис. одиниць. Вільні робочі місця для службовців становлять 42,3 % від їх загальної кількості, для працевлаштування за робітничими професіями – 39,2 %, для осіб, що не потребують професійної підготовки, – 18,5 %.
Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції в професійно-кваліфікаційному розрізі зумовлює для м. Одеси незначний рівень зареєстрованого безробіття. У середньому за січень-вересень він складає 0,4 % (середньообласний – 1,5 %), що на рівні 2010 р.
Серед заходів вирішення соціально-економічних проблем міста та захисту незайнятого населення від безробіття важливе місце посідає збереження ефективних та створення нових робочих місць.
Протягом 2010 року за рахунок розширення сфери застосування праці у місті було створено майже 15,7 тис. нових робочих місць (116,1 %), що надало змогу у порівнянні з 2009 роком підвищити рівень зайнятості населення віком 15 - 70 років на 1,6 в.п. та на 7,4 в.п. збільшити середньооблікову чисельність штатних працівників на великих та середніх підприємствах до 293,9 тис. осіб.
За 9 місяців 2011 року створено 16,6 тис. нових робочих місць, що складає 110,7% від річного завдання або в 1,3 рази більше ніж за аналогічний період 2010 року. Загалом, протягом 2011 року очікується створення нових робочих місць майже для 21,6 тис. осіб, що в 1,4 рази більше ніж було заплановано Програмою.
Обсяги працевлаштування незайнятих громадян порівняно з аналогіч-ним періодом 2009 року збільшились на 6,7 % та становлять 3,3 тис. осіб. Рівень працевлаштування виріс на 6,1% і становить 33,8 відсотків. За 9 місяців п. р. працевлаштовано 2,7 тис. осіб або у 1,1 рази більше ніж у аналогічному періоді 2010р. Рівень охоплення незайнятого населення активними заходами сприяння зайнятості у порівнянні з 2009 роком зріс на 12,1 % і становив 48,1 %, за 9 місяців поточного року – 45 %.
В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.
Саме тому пріоритетним напрямком з регулювання ринку праці постає розвиток орієнтованої на працевлаштування системи профорієнтації, посилення мотивації до одержання населенням сучасних знань та поглиблення професійних навичок й умінь.
У 2011 році груповими формами профорієнтаційних послуг охоплено 14,8 тис. осіб, у т.ч. 7,5 тис. незайнятих громадян.
Відповідно до потреб місцевого ринку праці навчалось 716 безробітних, що у 1,3 рази більше, ніж у аналогічному періоді минулого 2010 року.
Організація професійного навчання безробітних була орієнтована, насамперед, на виконання замовлень роботодавців. Під конкретне замовлення роботодавців проходило навчання 139 безробітних, з них 88,5 % або 123 особи підвищували кваліфікацію шляхом стажування на курсах цільового призначення.
З метою забезпечення додаткових державних гарантій громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, згідно зі ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні адміністрації Одеської міської ради за поданням міського та Суворовського районного центрів зайнятості відповідними розпорядженнями встановили квоту для підприємств, установ і організацій для бронювання у 2010 році 130 робочих місць, у 2011 році – 117 робочих місць на 35 підприємствах м. Одеси.
Серед загальної кількості тих, хто перебував на обліку в центрі зайнятості протягом звітного періоду, 1,4 тис. осіб становили громадяни, які потребують додаткових державних гарантій зайнятості, з них працевлаштовано кожного п’ятого, в тому числі на заброньовані та дотаційні робочі місця. Проте, у зв’язку з низькою якістю вакансій на заброньованих робочих місцях (низький рівень заробітної плати, непривабливі умови праці) безробітні часто від них відмовлялись, за таких обставин рівень працевлаштування на ці робочі місця менше запланованого. Відмов роботодавців у прийнятті на заброньовані робочі місця не було.
Для реінтеграції незайнятих громадян до трудової діяльності, особливо тих, хто знаходиться в стані тривалого безробіття, з метою відновлення їх трудових навичок і отримання додаткового заробітку на підприємствах міста проводяться оплачувані громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади м. Одеси.
У 2010 році у вищезазначених роботах взяли участь 610 безробітних громадян, у тому числі 127 в установах соціального захисту здійснювали догляд за особами похилого віку, одинокими непрацездатними громадянами, інвалідами та інформували населення стосовно порядку отримання житлових субсидій. Із загального фонду бюджету міста витрачено 126,6 тис.грн, із спеціального фонду – 90,7 тис.грн.
Протягом січня-вересня 2011 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь 473 безробітні, з них 65 осіб в установах соціального захисту, що відповідає рівню 2010 року. Із спеціального фонду міського бюджету з цією метою витрачено 42,4 тис.грн.
Рівень охоплення активними заходами сприяння зайнятості вказаних громадян становить 84,3 %.
Вирішення питань соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх працевлаштування є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики міської влади.
У 2010 році на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 307 осіб з обмеженою працездатністю, з них 79 працевлаштовані, у січні-вересні 2011 року звернулися 255 інвалідів, з них 67 працевлаштовані. Крім того, Одеським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій протягом 2010 року створено 63 робочих місця для працевлаштування інвалідів, з початку 2011 року – 14 робочих місць.
З метою вдосконалення структури зайнятості та зміцнення позиції молоді на ринку праці окрема увага приділяється вирішенню питання запобігання молодіжному безробіттю в м. Одесі та безробіттю серед випускників навчальних закладів.
Протягом січня-вересня 2011 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 3,9 тис. осіб з числа молоді до 35 років, з яких кожного другого було працевлаштовано.
Стало традиційним проведення щорічного молодіжного ярмарку вакансій на Думській площі «На роботу – з ярмарку вакансій» за участю виконавчих органів Одеської міської ради та міського центру зайнятості.
Значна кількість підприємств міста активно співпрацює з навчальними закладами та забезпечує учнівську і студентську молодь робочими місцями для проходження навчально-виробничої практики з подальшим прийняттям на роботу. Належна увага омолодженню персоналу шляхом залучення випускників на роботу та студентів на виробничу практику приділяється на ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон», ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод», ВАТ «ІнтерХім», ВАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», ВАТ «Елакс» тощо.
За підтримки виконавчих органів Одеської міської ради проводились ярмарки вакансій, презентації професій, видавалась та розповсюджувалась тематична література, організовувались тренінги і конкурси бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва. З цією метою із загального фонду бюджету м. Одеси в межах фінансування Програми у 2010 році використано 110 тис.грн.
У 2011 році в рамках фестивалю «Студентська республіка» проведено конкурс бізнес-планів молодих підприємців, зайнятих у різних сферах підприємницької діяльності.
За рахунок залучених позабюджетних коштів профорієнтаційну допомогу та підтримку у розбудові кар'єри одержали 570 випускників загальноосвітніх шкіл міста із числа вихованців багатодітних сімей.
У звітному періоді в загальноосвітніх навчальних закладах за сприянням Одеського міського центру зайнятості забезпечено встановлення та введення в експлуатацію 114 програмно-апаратних комплексів «Профорієнтаційний термінал», які зарекомендували себе як надійний помічник у виборі учнівською молоддю майбутньої професійної діяльності.
З метою застосування пільгового режиму прийому та навчання у вищих навчальних закладах надані клопотання 17 випускникам загальноосвітніх шкіл міста з числа вихованців багатодітних сімей з 5-ма та більше дітьми.
Взаємодія структурних підрозділів виконавчих органів Одеської міської ради, міської служби зайнятості та соціальних партнерів забезпечила реалізацію завдань і заходів «Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки» з виконанням прогнозних показників, що надало змогу протягом 2010 року стабілізувати та за 9 місяців 2011 року створити передумови для покращення ситуації на місцевому ринку праці.

3.2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Одеси та розвитку ринку праці
Прогноз економічного і соціального розвитку м. Одеси на 2012-2013 роки та місцевого ринку праці базується на аналізі тенденцій розвитку економіки у 2010 році, поточної соціально-економічної ситуації і очікуваннях ринку праці до кінця 2011 року.
Пріоритетними завданнями розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси вважатимуться:
- створення найбільш сприятливих умов для втілення інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;
- розвиток виробництва конкурентоспроможної продукції, посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;
- збереження та створення нових робочих місць;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяль-ності, усунення регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;
- підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації його можливостей на міжнародних форумах, ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;
- підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних підприємств, використання земельних ресурсів;
- подальше удосконалення системи соціального захисту населення;
- покращення якості життя населення;
- забезпечення соціальних гарантій для підтримки й захисту найбільш незахищених верств населення.
Розвиток промислового комплексу міста буде спрямовано на подальшу технологічну модернізацію основних виробництв та галузей.
Для поліпшення інвестиційної діяльності та розвитку зовнішньої торгівлі міста планується активізувати інформаційний обмін та роботу в рамках програм технічної допомоги з міжнародними організаціями, зміцнити співробітництво між підприємствами м. Одеси та країнами світу шляхом проведення ділових зустрічей, тематичних місій.
Розвиватиметься співробітництво з міжнародними та вітчизняними фінансовими інститутами щодо отримання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів та грантів.
Прогнозується зростання обсягу інвестицій в основний капітал міста на 5 відсотків. При цьому випереджальними темпами зростатимуть інвестиції в переробну промисловість та житлове будівництво.
Інвестиційно привабливими в місті залишатимуться підприємства таких видів економічної діяльності, як: транспортні послуги, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, виробництво продуктів нафто-переробки та хімічна промисловість, будівництво, оптова торгівля, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.
Передбачається реалізація пріоритетних інвестиційних проектів: будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів, завершення магістралі «Північ-Південь», розбудова транспортної мережі та реконструк-ція історичної забудови міста.
Окремі заходи будуть направлені на активізацію участі підприємств, організацій міста в міжрегіональних та міжнародних форумах, виставках, ділових зустрічах, конференціях як у м. Одесі, так і в інших містах України, за кордоном тощо, що сприятиме встановленню нових ділових зв’язків одеських підприємств та просуванню їх продукції на нові ринки, нарощуванню обсягів виробництва і, як наслідок, збільшенню зайнятості населення міста.
За результатами інвестиційної діяльності очікується оновлення та модернізація наявних виробничих потужностей, використання інноваційних факторів розвитку, створення і впровадження нових поколінь техніки і технологій, що призведе до підвищення продуктивності праці.
Збереження позитивної динаміки розширення внутрішнього та зовнішнього попиту дасть змогу підвищити обсяги виробництва на підприєм-ствах машинобудування на 15,0 %, харчової промисловості на 12,0%, хімічної та нафтохімічної промисловості на 8,0 %, металургійного вироб-ництва на 5,0 % тощо.
Зокрема у машинобудуванні приріст обсягів виробництва збільшиться на 15,0 % за рахунок розвитку виробництв телекомунікаційних технологій та засобів зв’язку, металорізального обладнання.
За рахунок введення в дію нових виробничих дільниць виготовлення готових лікарських засобів на 8,0 % зросте виробництво у хімічній і нафтохімічній промисловості.
У 2012 році прогнозується зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 10,0 %.
У легкій промисловості планується збільшення обсягів виробництва на 7,0 % за рахунок освоєння нових видів товарів швейної промисловості із застосуванням новітніх технологій.
Транспортний комплекс міста розвиватиметься згідно з Концепцією розвитку міського пасажирського транспорту м. Одеси на період до 2015 року. Розширення маршрутної мережі громадського транспорту сприятиме утворенню нових робочих місць.
Водночас, проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу має позитивно вплинути на формування конкуренто-спроможної туристичної галузі та підвищенню авторитету м. Одеси на міжнародній арені. Передбачається зведення нових готелів, кемпінгів, споруд рекреаційного призначення для гостей міста, що сприятиме створенню додаткових робочих місць.
За прогнозними даними суб’єктами господарювання – юридичними особами, протягом 2012-2013 років буде створено понад 10,3 тис. робочих місць. У загальній кількості новостворених робочих місць їх доля становитиме 27,5 %.
Одним із пріоритетів розвитку економіки міста залишається розвиток малого і середнього бізнесу шляхом удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності; поліпшення інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання; формування інфраструктури підтримки підприємництва та його позитивного іміджу; розвитку самозайнятості населення, залучення безробітних громадян до підприємниць-кої діяльності.
Очікується, що частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг збільшиться на 2 %.
На кінець 2012 року прогнозується збільшення кількості суб’єктів у сфері підприємницької діяльності до 142,8 тис. одиниць (юридичних осіб – 42,8 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 100 тис. одиниць).
Розвитку підприємницької діяльності також сприятиме забезпечення суб’єктів малого підприємництва майновими ресурсами, що здійснюється шляхом надання в оренду та приватизації нежитлових приміщень комунальної власності. У місті працює 57 ринків і міні-ринків, постійно зростає кількість супер- та гіпермаркетів, об’єктів роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування та побутового обслуговування, які й у подальшому будуть постійними наповнювачами місцевого бюджету.
Разом з тим, орієнтація економіки на посилення гнучкості ринку праці впливатиме на збільшення «тіньової» зайнятості. Набуватимуть поширення й такі гнучкі форми, за яких не визначатимуться посадові обов’язки праців-ників, не встановлюватимуться ставки заробітної плати, її гарантований розмір. Працююча особа фактично втрачатиме певні гарантії у сфері праці. Це питання потребуватиме постійного контролю як з боку органів державної влади, так і місцевого самоврядування.
Демографічна ситуація міста не зазнає значних коливань. У 2012 році очікувана чисельність населення міста становитиме 1 007,3 тис. осіб, у 2013 році – 1 007,7 тис. осіб. За гендерною ознакою співвідношення чоловіків та жінок становитиме 47,3 % і 52,7 % відповідно.
За прогнозом ситуація на місцевому ринку праці протягом 2012-2013 років суттєво не зміниться. Чисельність незайнятих громадян, які звернуться до державної служби зайнятості у 2012-2013 роках, складе 16,4 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення в м. Одесі віком 15 - 70 років у порівнянні з 2011 роком має зрости на 0,2 % та становитиме 58,4 %, працездатного віку – на 0,6 %.
Наявність людських ресурсів, здатних професійно вирішувати поставлені виробничі завдання, є основним чинником конкуренто-спроможності, економічного зростання та ефективності виробництва.
Для забезпечення розвитку якості робочої сили Програмою зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки, окрім закладів освіти, буде задіяний потенціал підприємств для здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на виробництві, Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який зорієнтований на кадрове забезпечення інноваційної стратегії.
З метою врівноваження дисбалансу попиту та пропозиції на робочу силу, якісного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах планується 2 240 осіб направити на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, які будуть підготовлені на сучасному обладнанні за новими технологіями. Збільшення кількості осіб, які пройдуть професійне навчання, на 35,3 % дозволить збільшити на 11,3 % кількість працевлаштованих громадян за сприянням служби зайнятості у порівнянні з плановими показниками на 2010-2011 роки. Загалом кількість працевлаштованих складе: у 2012 році – 3 710 осіб, у 2013 році – 3 760 осіб.
Протягом 2012-2013 років планується надати профорієнтаційні послуги для 56,1 тис. громадян. Такий захід розширить поінформованість незайнятих громадян про стан ринку праці міста, послуги, які надає центр зайнятості, варіанти працевлаштування, професійного навчання, а також про можливість реалізації професійних інтересів і нахилів при виборі професії.
Належна увага приділятиметься запобіганню безробіття, вдоскона-ленню структури зайнятості і зміцненню позиції молоді на ринку праці.
Серед незайнятого населення здійснюватимуться заходи щодо популяризації робітничих професій, які мають попит на місцевому ринку праці, професійна орієнтація випускників шкіл та молоді в сукупності з цілеспрямованим пошуком шляхів.
Подальшого розвитку набудуть профорієнтаційні заходи, які допоможуть молоді зорієнтуватися на ринку праці, визначити шляхи розбудови майбутньої кар’єри та самореалізації особистих професійних здібностей, а також започаткувати власну справу.
Надаватиметься сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
Пріоритетним напрямком реалізації Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки постане підвищення рівня економічної активності населення шляхом:
- стимулювання утворення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
- створення умов для розвитку конкурентоспроможної робочої сили та підвищення її професійно-кваліфікаційних характеристик;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація трудових відносин;
- підвищення соціальних стандартів у сфері соціально-трудових відносин та соціального захисту незайнятого населення;
- адаптація молоді на ринку праці та сприяння її працевлаштуванню, у тому числі на перше робоче місце;
- збільшення обсягів охоплення безробітних активними заходами сприяння зайнятості.
Реалізація заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки має створити в середньостроковій перспективі підґрунтя для: поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості; підвищення дієвості соціального захисту безробітних громадян та повернення їх до продуктивної праці; створення більш прийнятних умов для ведення підприємницької діяльності, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, проведення активної соціальної політики з ефективною підтримкою соціально вразливих верств населення.

3.3. Основні показники соціально-економічного розвитку в м. Одесі

 

Таблиця № 1

 

Найменування показника
2010 рік
(звітні дані)
2011 рік
(звітні дані)
2012 рік (прогнозні дані)
2013 рік (прогнозні дані)
перше півріччя
у цілому за рік
перше півріччя 
у цілому
за рік
1. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств, тис.грн
7153,3
14607,6
4240,5
5454,6**
7936,4*
8407,3*
2. Індекс продукції сільського господарства, %
х
80,1
х
х
х
х
3. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн
2331,8
5176,1
1595,1
4400
4650
5000
4. Індекси інвестицій в основний капітал, відсотків до попе-реднього періоду
106,3
91,2
75,4
85,0
105,0
105,0
5. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, 
дол. США
553,3
633,6
645,2
837,8
874,0
935,0
6. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного 
населення, од.
х
110
х
112
116
120
7. Чисельність наявного населення (у середньому за період), осіб
1008951
1009735
1007693
1006787
1007100
1007700

 

 

*) прогнозні дані у разі непоновлення роботи ПАТ «Лукойл-ОНПЗ»
**) дані за січень-серпень 2011 року


3.4. Основні показники ринку праці в м. Одесі

Таблиця № 2

 

Найменування показника
2010 рік
(звітні дані)
2011 рік
(звітні дані)
2012 рік (прогноз-ні дані)
2013 рік (прогноз-ні дані)
перше пів-річчя
у цілому за рік
перше півріччя
(звітні дані)
у цілому за рік (очіку-вані дані)
1. Середньорічна чисельність населення віком 15 - 70 років, осіб:
- усього
х
779141
х
773400
772550
772500
- у тому числі працездатного віку
х
620603
х
620600
630000
631000
2. Зайняте населення віком 15 - 70 років (у середньому за рік), осіб:
- усього
х
450180
х
450200
450400
451000
- у тому числі працездатного віку
х
405210
х
405300
412100
414000
3. Рівень зайнятості у відсотках до населення:
- віком 15 - 70 років
х
57,8
х
58,2
58,3
58,4
- працездатного віку
х
65,3
х
65,3
65,4
65,6
4. Безробітне населення,
зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб
1809
2362
2792
2065
1990
1950
5. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року) у відсотках до населення працездатного віку
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

 

 3.5. Показники професійної підготовки та використання робочої сили в м. Одесі

 

Таблиця № 3

 

Найменування показника
2010 рік
(звітні дані)
2011 рік
(звітні дані)
2012 рік (прогнозні дані)
2013 рік (прогнозні дані)
перше півріччя
у цілому за рік
перше півріччя 
у цілому за рік
1. Кількість навчальних закладів, усього одиниць, у тому числі:
56
56
57
57
57
57
- вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
20
20
20
20
20
20
- вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
22
22
23
23
23
23
- професійно-технічних навчальних закладів
14
14
14
14
14
14
2. Кількість випускників навчальних закладів, усього осіб, у тому числі:
х
19801
х
18664
18406
18615
- випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
х
10233
х
10293
10296
10300
 - випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
х
5977
х
4803
4810
4815
- випускників професійно-технічних навчальних закладів
х
3591
х
3568
3300
3500
3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців),тис.осіб
293,4
293,9
292,9
293,4
293,7
293,9
4. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих праців-ників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), грн
2038
2142
2369
2431
2980
3302
5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб        
5800
6900
3200
2900
2500
2400
у відсотках до середньо-     
облікової кількості 
штатних працівників
2,0
2,4
1,1
1,0
0,8
0,7
6. Кількість працівників,
які працюють у режимі неповного робочого дня
38900
42100
12900
11600
11400
11100
у відсотках до середньо-
облікової кількості
штатних працівників
13,3
14,3
4,4
3,9
3,8
3,7
7. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб
 
х
 
71904
 
х
 
72100
 
72500
 
73000
8. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн
х
1071,4
х
1124,4
1282,4
1404,0

 

 

3.6. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у м. Одесі

 

Таблиця № 4

 

Найменування
показника
2010 рік
(звітні дані) 
2011 рік
(звітні дані)
2012 рік (прогнозні дані)
2013 рік (прогнозні дані)
перше півріччя
у ілому
за рік
перше півріччя
 
у цілому
за рік
Розширення сфери застосування праці шляхом
створення робочих місць у цілому в місті, районі
 
1. Створено робочих місць, усього одиниць,
з них:
8263
15690
11147
22194
19200
18700
- юридичними особами   (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання)
861
1615
3331
7372
5280
5100
   у відсотках до загальної кількості створених робочих місць
10,4
10,3
29,9
33,2
27,5
27,3
- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)
7402
14075
7816
14822
13920
13600
 у відсотках до загальної 
 кількості створених
 робочих місць
89,6
89,7
70,1
66,8
72,5
72,7
2. Створено робочих місць за видами еконо-мічної діяльності, од.:
 
 
 
 
 
 
сільське господарство, мисливство та лісове господарство
 
17
 
20
 
20
 
53
 
20
 
20
рибальство, рибництво
1
2
23
25
20
20
добувна промисловість
0
0
4
35
3
3
переробна промисловість
650
1062
736
1508
1220
1185
виробництво та розподі-лення електроенергії, газу та води
 
11
 
24
 
7
 
24
 
10
 
10
будівництво
126
235
273
1106
510
485
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
 
4986
 
9248
 
5327
 
10152
 
9825
 
9765
діяльність готелів та ресторанів
593
1312
1117
2154
2300
2180
діяльність транспорту та зв'язку
409
827
773
1473
1120
1000
фінансова діяльність
81
285
354
647
450
400
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
 
696
 
1347
 
1084
 
2419
 
1930
 
1910
державне управління
16
17
170
300
50
50
освіта
12
74
303
481
200
145
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
 
51
 
144
 
80
 
244
 
70
 
70
надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту
 
614
 
1093
 
876
 
1573
 
1472
 
1457
діяльність домашніх господарств
0
0
0
0
0
0
діяльність екстериторіальних організацій
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

 

 

3.7. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості

Таблиця № 5
(осіб)

 

 

Найменування
показника
2010 рік
(звітні дані)
2011 рік
2012 рік
 (прогнозні дані)
2013 рік
 (прогнозні дані)
перше півріччя
 
у цілому
за рік
 
перше півріччя
 
у цілому
за рік
 
1. Чисельність 
незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду
5725
9649
6876
10337
10500
10300
1.1. На початок періоду
2528
2528
2432
2432
2172
2200
1.2. Звернуться протягом періоду
 
3197
 
7121
 
4444
 
7905
 
8300
 
8100
2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду
 
1652
 
3265
 
1721
 
3434
 
3710
 
3760
3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
 
 
372
 
 
766
 
 
551
 
 
892
 
 
1060
 
 
1180
4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах
309
610
324
662
550
550
5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги
16512
33134
17792
29541
28050
28045
6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду
1896
2432
2877
 2172
2200
2100

 

 

3.8. Показники сприяння зайнятості інвалідів у м. Одесі

Таблиця № 6
(осіб)

 

 

Найменування
показника
 
2010 рік
(звітні дані)
 
2011 рік
(звітні дані)
 
 
2012 рік
(прогнозні дані)
 
2013 рік
(прогнозні дані)
1. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості
79
113
98
98
2. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання, усього:
25
38
33
35
2.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
6
11
9
10
2.2. За направленням державної служби зайнятості
19
26
24
25

 

 

4. Визначення мети Програми

 

Забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення в частині підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо регулювання місцевого ринку праці.

 

5. Строки та етапи виконання Програми

 

Строк дії Програми – 2012-2013 роки:
- І етап – 2012 рік;
- ІІ етап – 2013 рік.

 

6. Перелік завдань Програми

 

Основними пріоритетними завданнями у сфері політики зайнятості в місті Одесі на 2012-2013 роки постають:
- стимулювання утворення робочих місць з належними умовами праці та гідною оплатою праці;
- створення умов для розвитку конкурентоспроможної робочої сили та підвищення її професійно-кваліфікаційних характеристик;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація трудових відносин;
- підвищення соціальних стандартів у сфері соціально-трудових відносин та соціального захисту незайнятого населення;
- адаптація молоді на ринку праці та сприяння її працевлаштуванню, у тому числі на перше робоче місце;
- збільшення обсягів охоплення безробітних активними заходами сприяння зайнятості.

 

7. Перелік заходів Програми

 

 

Найменування заходу
Виконавці
Термін
виконання
 
1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами
1.1. Вивчати та поширювати практику цільової підготовки працівників на тристоронній основі: робітник – підприємство – навчальний заклад
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості, Одеська міська організація роботодавців
Щопівроку
1.2. Проводити моніторинг працевлаштування та закріплення випускників державних навчальних закладів, потреба в яких була заявлена підприємствами, установами, організаціями
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
ІV квартал
2012-2013 років
1.3. Вживати заходів щодо проведення профорієнтаційної роботи відповідно до потреб ринку праці
Управління освіти та науки Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
 
І півріччя
2012-2013 років
1.4. Проводити моніторинг перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах з метою коригування обсягів і напрямків підготовки робочої сили за державним замовленням
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
 
ІІ квартал
2012-2013 років
1.5. Вивчити можливість взаємодії роботодавців та навчальних закладів стосовно залучення студентів до науково-практичної роботи прикладного характеру. Сприяти участі роботодавців у визначенні змісту навчання, створенні сучасної навчально-виробничої бази, здійсненні практичного навчання
студентів і слухачів на базі виробництва
Одеська міська організація роботодавців
ІІ квартал
2012-2013 років
1.6. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та спеціальностями відповідно до визначеної потреби підприємств
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
1.7. Надавати послуги щодо професійного навчання незайнятого населення, насамперед молоді, за професіями, актуальними на місцевому ринку праці, з подальшим працевлаштуванням на підприємства міста
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
2.1. Проводити заходи, що мають позитивний вплив на збільшення обсягів інвестицій у виробничу сферу
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
управління капітального будівництва Одеської міської ради
2012-2013 роки
2.2. Сприяти створенню нових робочих місць та збільшувати частку зайнятого населення у високотехнологічних сферах промисловості
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
управління капітального будівництва Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
Щокварталу
2.3. Здійснювати моніторинг впливу інвестиційної та інноваційної діяльності в частині що стосується створення нових робочих місць та розширення сфери зайнятості населення
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради
 
Щопівроку
2.4. Сприяти удосконаленню нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, спрощенню дозвільних процедур та надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради
 
Щопівроку
2.5. Здійснювати прогноз щодо актуальних сфер підприємницької діяльності та організовувати надання проф.-орієнтаційних і профконсультаційних послуг з метою відкриття власної справи та створення нових робочих місць
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
2.6. Сприяти формуванню позитивного іміджу підприємця, розвитку самозайнятості населення та залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
 управління освіти та науки Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості 
2012-2013 роки
2.7. Здійснювати контроль шляхом перевірки суб’єктів господарювання щодо своєчасного та в повному обсязі надання ними адміністративних даних за формою 5-ПН
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
2.8. Здійснювати моніторинг створення нових робочих місць
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
Щомісяця
2.9. Забезпечити дієву систему професійної орієнтації населення, у тому числі учнівської молоді щодо популяризації професій, необхідних на місцевому ринку праці
Одеський міський центр зайнятості,
управління освіти та науки Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
2.10. Сприяти розвитку підприємницької ініціативи молоді та дітей з багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт шляхом проведення тренінгів, конкурсів, проектів, видання інформаційно-методичних матеріалів, розповсюдження відповідної соціальної реклами
Управління освіти та науки Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
2.11. Проводити фестивалі, олімпіади, ярмарки, «круглі столи» та соціально-рекламні акції з метою забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці
Управління освіти та науки Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятост 
2012-2013 роки
2.12. Організовувати оплачувані громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості
 
 
2012-2013 роки
 
3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин
….
3.1. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, зокрема щодо своєчасної виплати заробітної плати, її індексації, недопущення оплати праці нижче мінімальних гарантій, виявлення фактів приховування фактичних розмірів оплати праці, безпідставного зниження заробітної плати
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
районні адміністрації Одеської міської ради,
Одеська міська організація роботодавців
 
2012-2013 роки
3.2. Вживати заходи, направлені на підвищення рівня середньої заробітної плати в усіх сферах господарської діяльності, легалізації її виплати та зайнятості населення  
 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради;
управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради,
Одеська міська організація роботодавців
2012-2013 роки
3.3. Забезпечити скорочення кількості підприємств, які виплачують заробітну плату менше встановленого мінімального розміру, та організувати роботу зі збільшення її до рівня середньомісячної по м. Одесі
 
Районні адміністрації Одеської міської ради у співпраці з районними податковими інспекціями,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради
2012-2013 роки
3.4. Забезпечити проведення аналізу діяльності суб’єктів господарювання, керівники яких при повному завантаженні робочого дня виплачують працівникам офіційно незначну заробітну плату (підприємства торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, будівництва)
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
районні адміністрації
 Одеської міської ради у співпраці з районними податковими інспекціями
 
2012-2013 роки
3.5. Заслуховувати на засіданнях міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та на районних координаційних радах суб’єктів господарювання, які нараховують заробітну плату нижче встановленого мінімального розміру, мають заборгованість із виплати заробітної плати, використовують найману працю без оформлення трудових відносин
 
Районні адміністрації Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
3.6. Продовжити роботу з проведення співбесід з керівниками підприємств щодо забезпечення 
завдань з підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в галузях економіки м. Одеси
Управління економіки,
промисловості та інвестицій Одеської міської ради,
районні адміністрації
 Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
2012-2013 роки
3.7. Активізувати проведення перевірок з виявлення тіньової заробітної плати в частині проведення позачергових перевірок суб’єктів господарювання, які порушують законодавство про оплату праці
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради спільно з податковими органами
2012-2013 роки
3.8. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та сплати податку з доходів фізичних осіб і внесків до Пенсійного Фонду України, у тому числі використовуючи засоби масової інформації
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
районні адміністрації Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості,
державні податкові інспекції у районах м. Одеси,
Пенсійні Фонди України в районах   м. Одеси
2012-2013 роки
3.9. Здійснювати моніторинг укладання та виконання колек-тивних договорів на підприємствах, установах, організаціях, які використовують найману працю, та контроль за дотриманням умов колективних договорів
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
3.10. З метою забезпечення якості наявних та новостворених робочих місць здійснювати контроль проведення суб’єктами господарювання атестації робочих місць за умовами праці
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
3.11. Надавати консультативну допомогу громадянам з питань зайнятості та трудового законодавства, у тому числі особам, що потребують додаткових соціальних гарантій (неповнолітні, особи, що вперше стають до роботи, інваліди, особи передпенсійного віку тощо)
Одеський міський центр зайнятості,
управління освіти та науки Одеської міської ради,           
служба у справах дітей Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
3.12. Проводити роз’яснювальну роботу серед незайнятого населення та суб’єктів господарювання щодо рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у реалізації права на працю 
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
4. Підвищення професійної якості працівників
4.1. Вивчати на підприємствах міста стан використання робочої сили, розвитку її якості. Надавати методично-консультативну допомогу роботодавцям щодо організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
Одеська міська організація роботодавців
2012-2013 роки
4.2. Вивчати професійно-кваліфікаційну структуру робочої сили, додаткову потребу у кваліфіко-ваних кадрах (у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до служби зайнятості) та стан використання робочої сили на підприємствах
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
4.3. Сприяти створенню системи професійного навчання працівників упродовж трудової діяльності
Одеський міський центр зайнятості,
Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості,
Одеська міська організація роботодавців
2012-2013 роки
 
4.4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій визначати у колективних договорах:
- обсяги професійного навчання працівників відповідно до потреб виробництва, а також суму грошових витрат на виконання цих зобов’язань;
- передбачити заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
2012-2013 роки
5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту
і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
5.1. Організувати роботу із встановлення квоти та бронювання робочих місць на підприємствах, установах, організаціях міста з метою забезпечення додаткових соціальних гарантій зайнятості громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості
 
Жовтень
2013 року
5.2. Здійснювати моніторинг стану використання 
заброньованих робочих місць
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
5.3. Забезпечити адресний супровід окремим категоріям молоді, що потребує соціального захисту для реалізації їхніх трудових намірів, у тому числі працевлаштування на заброньовані робочі місця
Управління освіти та науки Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради,
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
5.4. Сприяти підліткам та молоді, які не мали досвіду роботи, в набутті практичних навичок через стажування на підприємствах міста та подальшого їх працевлаштування
Одеський міський центр зайнятості, управління освіти та науки Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
5.5. Для посилення соціального захисту молоді від безробіття 
використовувати такі механізми, як укладання договорів з роботодавцями на працевлаштування з наданням дотації та бронювання робочих місць
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
5.6. Сприяти зайнятості осіб з обмеженими можливостями, в т.ч. влаштуванню на робочі місця, створені з наданням дотації роботодавцям
Одеський міський центр зайнятості,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
Фонд соціального захисту інвалідів
2012-2013 роки
5.7. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо забезпечення нормативу робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю та створення умов для їх праці
Районні адміністрації Одеської міської ради,
Фонд соціального захисту інвалідів,
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
5.8. Здійснювати активні заходи сприяння зайнятості для соціально незахищених категорій населення з метою підвищення їх конкуренто-спроможності на місцевому ринку праці
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
5.9. Забезпечити дотримання додаткових державних гарантій зайнятості для осіб, які звільнились з місць позбавлення волі
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
5.10. Створити та забезпечити функціонування міжвідомчої групи оперативного контролю за дотриманням прав вихованців з багатодіт них, неповних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт у межах їх постійної чи тимчасової зайнятості
Служба у справах дітей Одеської міської ради
 
Вересень
 2012 року
5.11. Надавати освітньо-організа-ційне сприяння об’єднанням громадян, які опікуються проблемами працевлаштування молодих осіб соціально-вразливих категорій, у їхньому просуванні на місцевому та зовнішньому 
ринках грантів та інвестицій на реалізацію відповідних соціальних проектів
Служба у справах дітей Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
5.12. Забезпечити професійну орієнтацію учнів старших класів шкіл міста, неповнолітніх, які не працюють і не навчаються, дітей з багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт з метою визначення їх професійних намірів, мотивації до праці за професіями, які користуються попитом на місцевому ринку праці
Одеський міський центр зайнятості,
управління освіти та науки Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської
міської ради
2012-2013 роки
6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,
прикордонне співробітництво
Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо вимог нормативно-правових актів з питань використання праці іноземців, осіб без громадянства
 
 
 
 
Одеський міський
центр зайнятості
 
 
 
 
2012-2013 роки
7. Надання соціальних послуг незайнятим громадянам
та профілактика безробіття
7.1. Забезпечити працевлаштування 7470 незайнятих громадян
Одеський міський центр зайнятості
 
2012-2013 роки
7.2. З метою підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян, врівноваження дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили на місцевому ринку праці здійснити професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 2240 безробітних, у тому числі під конкретне замовлення роботодавців
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
7.3. Сприяти мотивації до праці безробітних осіб та активізувати їх особисті зусилля у пошуку місця працевлаштування шляхом надання профінформаційних, профконсультаційних послуг, а також послуг з професійного відбору
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
7.4. Забезпечити систематичне проведення масових заходів: ярмарків вакансій, днів відкритих дверей центру зайнятості, днів кар’єри тощо з метою підвищення проінформованості незайнятого населення щодо стану ринку праці та його потреб, можливостей державної служби зайнятості та підвищення ефективності роботи з усіма категоріями клієнтів
Одеський міський центр зайнятості,
управління освіти та науки Одеської міської ради
 
2012-2013 роки
7.5. Оперативно інформувати роботодавців про осіб, які шукають роботу, шляхом розміщення їх резюме на Інтернет-порталі «Труд»
Одеський міський центр зайнятості
2012-2013 роки
7.6. З метою соціально-психологічної адаптації до сучасного ринку праці надавати індивідуальні та групові профорієнтаційні послуги особам, які тривалий час перебувають у стані безробіття

Одеський міський центр зайнятості

2012-2013 роки

 


8. Ресурсне забезпечення Програми

 

Для виконання Програми в місті буде запроваджено систему організаційного, фінансового, інформаційного ресурсного забезпечення, яка функціонуватиме в межах інфраструктури ринку праці.
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
Орієнтовні обсяги фінансування витрат, необхідних для виконання Програми на 2012-2013 роки, – 710,0 тис.грн, у тому числі:
із загального фонду – 650,0 тис.грн,
у т.ч. за роками: - 2012 рік – 320,0 тис.грн;
- 2013 рік – 330,0 тис.грн;
із спеціального фонду – 60,0 тис.грн,
у т.ч. за роками: - 2012 рік – 60 тис.грн.

Таблиця № 9

 

 

 
Розпорядник коштів
Обсяг фінансування, тис. грн
2012 рік
2013 рік
із загаль-ного фонду
із спеціаль
ного фонду
із загаль-ного фонду
із спеціаль
ного фонду
2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
2.10. Сприяти розвитку підприємницької ініціативи молоді та дітей з багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт шляхом проведення тренінгів, конкурсів проектів, видання інформаційно-методичних матеріалів, розповсюдження відповідної соціальної реклами
Служба у справах дітей Одеської міської ради,
управління освіти та науки Одеської міської ради
20,0
 
 
25,0
 
20,0
 
 
27,0
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11. Проводити фестивалі, олімпіади, ярмарки, «круглі столи» та соціально-рекламні акції з метою забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці
Служба у справах дітей Одеської міської ради,
управління освіти та науки Одеської міської ради
20,0
 
 
25,0
 
20,0
 
 
28,0
 
 
2.12. Організовувати оплачувані громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
150,0
60,0 *
150,0
 
 
Всього по розділу 2
 
240,0
 
60,0 *
 
245,0
 
 
 
5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту
і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
5.3. Забезпечити адресний супровід окремим категоріям молоді, що потребує соціального захисту для реалізації їхніх трудових намірів, у тому числі працевлаштування на заброньовані робочі місця
Служба у справах дітей Одеської міської ради
10,0
 
10,0
 
5.4. Сприяти підліткам та молоді, які не мали досвіду роботи, в набутті практичних навичок через стажування на підприємствах міста з подальшим їх працевлаштуванням
Служба у справах дітей Одеської міської ради
5,0
 
5,0
 
5.10. Створити та забезпечити функціонування міжвідомчої групи оперативного контролю за дотриманням прав вихованців з багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт у межах їх постійної чи тимчасової зайнятості
Служба у справах дітей Одеської міської ради
5,0
 
5,0
 
5.11. Надавати освітньо-організаційне сприяння об’єднанням громадян, які опікуються проблемами працевлаштування підлітків та молодих осіб соціально-вразливих категорій, у їхньому просуванні на місцевому та зовнішньому ринках грантів та інвестицій на реалізацію відповідних соціальних проектів
Служба у справах дітей Одеської міської ради
20,0
 
20,0
 
5.12. Забезпечити професійну орієнтацію учнів старших класів шкіл міста, неповнолітніх, які не працюють і не навчаються, дітей з багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт з метою визначення їх професійних намірів, мотивації до праці за професіями, які користуються попитом на місцевому ринку праці
Служба у справах дітей Одеської міської ради
20,0
 
20,0
 
Всього по розділу 5
60,0
 
60,0
 
7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним
та профілактика безробіття
7.4. Забезпечити систематичне проведення масових заходів: ярмарків вакансій, днів відкритих дверей центру зайнятості, днів кар’єри тощо з метою підвищення проінформованості незайнятого населеннящодо стану ринку праці та його потреб, можливостей державної служби зайнятості та підвищення ефективності роботи з усіма категоріями клієнтів
Управління освіти та науки Одеської міської ради
20,0
 
25,0
 
Всього по розділу 7
20,0
 
25,0
 
Разом за Програмою
320,0
60,0*
330,0
 

 

*) видатки з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

8.1. Орієнтовний обсяг фінансування за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів

 

Таблиця № 10
(тис.грн)

 

 
з/п
 
Головний розпорядник бюджетних коштів
Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання за Програмою
2012 рік,
у тому числі
2013 рік,
у тому числі
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
1.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
360,0
150,0
60,0
150,0
-
2.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
200,0
100,0
-
100,0
-
3.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
150,0
70,0
-
80,0
-
Разом за рограмою
710,0
320,0
60,0
330,0
-

 

 

9. Організація виконання та контролю
за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради із соціальної політики та праці. Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та Одеський міський центр зайнятості у межах компетенції, які здійснюватимуть систематичний моніторинг у сфері зайнятості та ринку праці і надаватимуть пропозиції та рекомендації щодо регулювання зайнятості.
За необхідності протягом дії Програми можуть вноситися зміни та доповнення.
Виконавці, зазначені в Програмі, щокварталу до 10 числа наступного за звітним періодом місяця подають департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради – координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів. Інформація головних розпорядників коштів повинна містити: обсяг виконаних заходів, спрямованих на реалізацію Програми, джерела фінансування Програми та звітність про фактичні фінансові витрати.
Узагальнений звіт про стан виконання заходів Програми подається департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради до 20 числа за звітним періодом місяця.

 

10. Очікувані результати виконання Програми

 

1. Реалізація заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012-2013 роки у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку міста має забезпечити підвищення економічної активності населення, створити умови для розвитку конкурентоспроможної робочої активності та її продуктивної, легальної зайнятості, зміцнити позиції молоді на ринку праці та поліпшити умови для забезпечення державних гарантій зайнятості соціально незахищеним верствам населення.
2. Реалізація завдань Програми, направлених на розширення сфери застосування праці, надасть можливість створити 37,9 тис. нових робочих місць за різними видами економічної діяльності, у тому числі за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення, додаткових робочих місць, створених роботодавцями за рахунок Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Доля суб’єктів малого підприємництва у новостворених робочих місцях буде становити більше 2/3 від загальної чисельності. Загальна кількість суб’єктів господарювання всіх форм власності та організаційно-правової форми господарювання досягне 142,8 тисяч.
3. Проведення організаційної роботи щодо підвищення соціальних стандартів у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі через колективно-договірне регулювання, детінізацію трудових відносин, зростання рівня середньої заробітної плати та створення належних умов праці сприятиме відтворенню робочої сили та посилить мотивацію для реалізації трудових намірів незайнятого населення. На кінець 2013 року середня заробітна плата по м. Одесі має становити 3 302 грн проти 2 142 грн у 2010 році.
4. Залучення молоді до активних заходів сприяння зайнятості та її адаптація до місцевого ринку праці нададуть можливість працевлаштувати 13,5 тис. молодих осіб на постійні або тимчасові робочі місця, у тому числі шляхом відкриття власної справи.
5. З метою врівноваження дисбалансу попиту та пропозиції на робочу силу, якісного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах буде задіяний потенціал Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зорієнтований на кадрове забезпечення інноваційної стратегії, а також навчальна база підприємств міста для здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників безпосередньо на виробництві. За направленням міського центру зайнятості професійне навчання пройде 2 240 осіб, інформаційно-консультативні та профорієнтаційні послуги одержать 56,1 тис. незайнятих громадян.
Протягом дії Програми за сприянням державної служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця будуть працевлаштовані 7 470 осіб, можливість додаткового заробітку шляхом участі в оплачуваних громадських роботах отримають 1 100 незайнятих громадян.
 
Секретар ради                          О. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.03.2012 16:07

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/39984/