17:42:06   |   23 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4257-VI від 17.12.2013р.

№4257-VI від 17.12.2013р.

Про внесення змін до найменування комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси» та затвердження її Статуту у новій редакції

Рішення
Одеської міської ради
№4257-VI від 17.12.2013р.

   

Про внесення змін до найменування комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси» та затвердження її Статуту у новій редакції
 
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з введенням в дію Кодексу цивільного захисту України, Одеська міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Змінити найменування комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси» на «Запасні пункти управління цивільного захисту Одеської міської ради».
2. Затвердити Статут комунальної установи «Запасні пункти управління цивільного захисту Одеської міської ради» (додається).
3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 5363-V «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони   міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 29.09.2006 р. № 312-V» та від 28.02.2011 р. № 414-VI «Зміни до статуту комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони    міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010р. № 5363-V».
4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати відповідні зміни до найменування та Статуту комунальної установи «Запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси» згідно з чинним законодавством.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                  О. Бриндак
 
 
 


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№4257-VI від 17.12.2013р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 
 
 
м. Одеса - 2013 рік

 


1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Запасні пункти управління цивільного захисту Одеської міської ради» (далі – ЗПУ) є установою, яка здійснює заходи із забезпечення управління містом та районами міста при виникненні аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
1.2. Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.3. Скорочена назва: КУ «ЗПУ ЦЗ ОМР».
1.4. Засновником ЗПУ є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.5. Місцезнаходження ЗПУ: 65039, м. Одеса, Малиновський район, вул. Артилерійська, 1.
1.6. ЗПУ є правонаступником виконавчого органу Одеської міської ради запасні пункти управління цивільної оборони міста Одеси.
1.7. ЗПУ є комунальною бюджетною установою.
1.8. ЗПУ є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.9. ЗПУ мають самостійний баланс, володіють відокремленим майном,
переданим їм в оперативне управління.
1.10. ЗПУ можуть від свого імені набувати майнові, особисті немайнові
права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді.
1.11. ЗПУ у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, Тимчасовим положенням про запасні пункти управління, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.1998 року № 265-013, цим Статутом, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативними актами.
2. Мета діяльності ЗПУ
2.1. ЗПУ створені з метою забезпечення безперервного та стійкого управління життєдіяльністю міста в умовах особливого періоду, надзвичайного стану та надзвичайної ситуації у місті.
2.2. Для досягнення мети основними завданням ЗПУ є:
2.2.1. Підтримка у належному стані захисних споруд для укриття у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.
2.2.2. Утримання у постійній готовності захисних споруд для укриття у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.
2.2.3. Утримання у постійній готовності захисних споруд для укриття в особливий період.
2.2.4. За рішенням міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради здійснення оперативного чергування, цілодобове оперативне чергування на ЗПУ встановлюється у разі приведення їх до відповідного ступеня готовності.
3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення ЗПУ
3.1. Забезпечення ЗПУ запасами майна, продовольством, медикаментами, засобами індивідуального та колективного хімічного і радіаційного захисту здійснюється виконавчим комітетом Одеської міської ради та районними адміністраціями Одеської міської ради за нормами, затвердженими у встановленому порядку.
3.2. Витрати, пов'язані із створенням, утриманням та вдосконаленням
ЗПУ здійснюються за рахунок бюджету м. Одеси.

4. Охорона та дотримання режиму секретності на ЗПУ
4.1. Контроль за організацією охорони ЗПУ у мирний час та в особливий період покладається на міського голову, голів районних адміністрацій Одеської міської ради.
4.2. ЗПУ, розміщені в захисних спорудах, належать до режимних об'єктів.

5. Органи управління ЗПУ
5.1. Управління ЗПУ здійснюється його Засновником.
5.2. До виключної компетенції Засновника належить:

5.2.1. Затвердження Статуту ЗПУ, внесення до нього змін, доповнень.
5.2.2. Прийняття рішень про припинення діяльності ЗПУ.
5.3. Координацію діяльності ЗПУ здійснює уповноважений орган, який призначається розпорядженням міського голови.
5.4. Безпосереднє керівництво ЗПУ здійснює їх начальник.
5.5. Начальник ЗПУ призначається на посаду розпорядженням міського
голови за поданням керівника уповноваженого органу, який призначається розпорядженням міського голови.
5.6. Повноваження начальника ЗПУ визначаються керівником уповноваженого органу, який призначається розпорядженням міського голови.
5.7. Чисельність працівників ЗПУ встановлюється розпорядженням міського голови.

6. Відповідальність та контроль за станом готовності ЗПУ
до роботи за призначенням
6.1. Відповідальність та контроль за станом готовності ЗПУ до роботи за призначенням покладається:
6.1.1. ЗПУ виконавчого комітету Одеської міської ради на керівника уповноваженого органу, який призначається розпорядженням міського голови.
6.1.2. ЗПУ районних адміністрацій Одеської міської ради на голів районних адміністрацій Одеської міської ради.

7. Майно ЗПУ
7.1. Майно ЗПУ складають основні фонди та оборотні засоби, а також
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ЗПУ.

7.2. Майно ЗПУ є власністю територіальної громади міста Одеси та
належить ЗПУ на праві оперативного управління.
7.3. Джерелами формування майна є:
7.3.1. Основні – кошти бюджету міста.
7.3.2. Додаткові – згідно з чинним законодавством.
7.4. Основні фонди ЗПУ не можуть бути предметом безкоштовного
використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб,
а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб
без згоди Засновника.
7.5. Збитки, заподіяні ЗПУ в результаті порушення їх майнових прав
громадянами, юридичними особами відшкодовується ЗПУ відповідно до чинного законодавства.

8. Фінансово-господарська діяльність ЗПУ
8.1. Основу фінансово-господарської діяльності складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний розвиток ЗПУ.
8.2. Керівник ЗПУ несе персональну відповідальність за раціональне та
ефективне використання коштів в інтересах розвитку професійної та господарської діяльності ЗПУ та підвищення їх технічного рівня.
8.3. ЗПУ здійснює обов'язкові платежі відповідно до вимог законодавства України.

9. Прикінцеві положення
9.1. Припинення діяльності ЗПУ здійснюється шляхом їх реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація ЗПУ здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація ЗПУ здійснюється за рішенням Засновника або суду.
9.4. Ліквідація ЗПУ здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності ЗПУ за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Установи. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів ЗПУ третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Ліквідація ЗПУ вважається завершеною, а ЗПУ припиняє свою діяльність з моменту виключення їх з Єдиного державного реєстру.
9.6. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації ЗПУ. 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                        О.Б. Бриндак
 
 


Страница создана: 08.01.2014 17:40
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее