05:46:15   |   18 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №6046-VI від 24.12.2014 р

№6046-VI від 24.12.2014 р

Про затвердження умов оплати праці працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Рішення
Одеської міської ради
№6046-VI від 24.12.2014 

 
 
Про затвердження умов оплати праці працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 
 
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Затвердити умови оплати працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (додаються).
 
           2. Директору КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з умов оплати працівників, передбачених п. 1 цього рішення.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з торгівлі, туризму та розвитку рекреаційного комплексу.
 
 
 
Міський голова                                Г. Труханов  
 
 
 
  
 
 
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№6046-VI від 24.12.2014 

 
 
УМОВИ 
оплати праці працівників комунальної установи
«МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА
РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 

1. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) встановлюються згідно зі схемою коефіцієнтів співвідношення, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на місяць (додається). 
2. Посадові оклади заступника директора Установи, заступників керівників структурних підрозділів Установи встановлюються на 5-15 відсотків, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника. 
3. Працівникам можуть встановлюватися надбавки:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" – у розмірі 40 відсотків, "заслужений" – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї із європейських – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.
4. Працівникам можуть встановлюватися доплати:
 а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
- за суміщення професій (посад);
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються директору Установи, його заступникам, керівникам структурних підрозділів Установи, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22.00 до 06.00;
  в) за вчене звання:
- професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
- доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі  25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
 Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
г) за науковий ступінь:
- доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
- кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
 Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
ґ) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.
5. Водіям автотранспортних засобів:
- надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу –  25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
- доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
6. Директору Установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, надається право: 
          6.1. Встановлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок до них. 
          6.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
          6.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці. 
Порядок і умови преміювання встановлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником, за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу) згідно із колективним договором
7. Преміювання директора
Установи, його заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з керівником уповноваженого органу Одеської міської ради. 
8. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат, встановлені працівникам, оголошуються наказом керівника. 
9. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цими умовами. 
10. Оплата праці працівників, посади яких не передбачені цими умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки. 
11. Ці умови застосовуються з дня реєстрації Установи  у встановленому законодавством порядку.
 
 
 
 

Секретар ради                                                                                   О. Бриндак


  
 
 
Додаток
до умов оплати праці працівників
 
 
 
СХЕМА 
коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів 
працівників комунальної установи
«МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
 до  розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника  першого тарифного розряду
 
 
 
Найменування посад
 
 
Коефіцієнт співвідношення до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду
III етап
Директор Установи
1,73 – 1,82
Керівник відділу
1,45 – 1,64
Бухгалтер
1,45 – 1,73
Старший інспектор
1,27 – 1,45
Водій автомобіля (автобуса)
1,09 – 1,36
 
 
Примітка:
 
Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до  0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України  "Про індексацію грошових доходів населення".
 


Страница создана: 13.01.2015 11:06
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 18-19 августа
фестиваль «Пороховая башня»

Далее 19 августа 
Odessa Gospel Music Fest

Далее 17 августа 11:00
профориентационные встречи
в «Молодой гвардии»

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 17 августа 16:00
презентация книги 
А. Хасина «Всем, кто меня слышит...»

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 18 августа в 15:00
«Игры героев»

Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее