13:59:01   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 1162-V от 05.04.2007

№ 1162-V от 05.04.2007

Об утверждении устава КП электрических сетей внешнего освещения "Одесгорсвет" в новой редакции

Рішення

Одеської міської ради

№ 1162-V від 05.04.2007

Про затвердження статуту комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Одесміськсвітло" у новій редакції


Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення статуту комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Одесміськсвітло" у відповідальність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Одесміськсвітло" у новій редакції (додається).


2. Статутний фонд комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення "Одесміськсвітло" становить 8377175,41 грн. (вісім мільйонів, триста сімдесят сім тисяч сто сімдесят п'ять грн. 41 коп.).


3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут у новій редакції, згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та тарифної політики.

 

 


Міський голова                               Е. ГурвіцДодаток до Рішення

Одеської міської ради

№ 1162-V від 05.04.2007


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ „ОДЕСМІСЬКСВІТЛО"

(нова редакція)


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ „ОДЕСМІСЬКСВІТЛО", іменовано надалі „Підприємство", створене відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про власність", Господарського кодексу України, Цивільного Кодексу України, Бюджетного Кодексу України та інших законодавчих актів. 


1.2. Найменування Підприємства.
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ „ОДЕСМІСЬКСВІТЛО";
1.2.2. Скорочене українською мовою: КПЕМЗО „ОДЕСМІСЬКСВІТЛО".
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ „ОДЕСГОРСВЕТ".
1.2.4. Скорочене російською мовою: КПЭСНО „ОДЕСГОРСВЕТ".


1.3. Засновником підприємства є Одеська міська рада.


1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.


1.5. Комунальне підприємство створено для виконання робіт з експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення м.Одеси, експлуатації електричних мереж та електрообладнання, які належать міській громаді, та для комерційної діяльності.


1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.


1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.


1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах:
- бюджетного розрахунку по обов'язкам з експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення м.Одеси,
- госпрозрахункового розрахунку по обов'язкам з експлуатації електричних мереж та електрообладнання, які належать міській громаді,
- вільного найму працівників.


1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім функцій, покладених ним на Підприємство, фінансування яких здійснюються з міського бюджету, а також у випадках, передбачених законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.


1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування и чинним законодавством України.


1.11. Місцезнаходження Підприємства: м.Одеса, вул.Середня, 37.


2. Мета та предмет діяльності Підприємства


2.1. Мета створення підприємства;
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.


2.2. Предмет діяльності Підприємства:
2.2.1. Експлуатація електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення м. Одеси.
2.2.2. Експлуатація електричних мереж та електрообладнання, які належать міській громаді.
2.2.3. Виробництво товарів для потреб Підприємства та населення, надання різних послуг з метою одержання прибутку.
2.2.4. Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт електричних мереж та освітлювальних установок, трансформація та передача електроенергії.
2.2.5. Експлуатація, ремонт та технічне обслуговування в повному обсязі всіх видів автотранспортних засобів та на їх базі спецмеханізмів (гідропідйомників, кранів, ямобурів, екскаваторів і ін.).
2.2.6. Заправка паливно-мастильними матеріалами автотранспортних засобів.  
2. 2. 7. Виробництво та збут електро- і світлотехнічного обладнання і виробів, електронних пристроїв і різних приладів.
2. 2. 8. Виробництво та збут засобів охоронної сигналізації, ілюмінаційних і рекламних щитів, табло, а також їх монтаж і технічне обслуговування.
2. 2. 9. Організація власної торгової мережі, відкриття фірмових магазинів та окремих торгових секцій, ринкова торгівля.
2. 2. 10. Виробництво і реалізація столярних виробів.
2.2.11. Монтаж та наладка усіх видів обладнання.
2.2.12. Проведення робіт по електричним вимірюванням і випробуванням.
2.2.13. Художньо-оформлюючі роботи та послуги.
2.2.14. Інженерно-вишукувальні і проектні роботи, кошторисно-тарифні розрахунки.


2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. Органи управління


3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5.Зміна розміру статутного фонду(статутного капіталу) Підприємства.


3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за діяльністю підприємства.
3.2.2. Директор підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово - господарською діяльністю підприємства.


3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником, створює виробничі відділення та інші підрозділи, в тому числі обособлені, необхідні для господарської діяльності.
3.3.9. Вживає заходи щодо підготовки та перепідготовки кваліфікаційних робітників та фахівців, забезпечує умови для їх економічного і професійного навчання в учбових закладах держосвіти, відомств та інших підприємств.

3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.


3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.


3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.


3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. Статутний фонд Підприємства.


4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 8 377 175 грн. 41 коп. (вісім мільйонів, триста сімдесят сім тисяч сто сімдесят п'ять грн. 41 коп.). Статутний фонд підприємства складається з майна підприємства, яке перебуває у комунальній власності і закріплене за ним на праві господарського відання.


4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права(включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної  власності),кошти, в тому числі в іноземній валюті. Підприємство, використовуючи право господарського відання, володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном за своїм розсудом, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном.


4.3. Розмір статутного фонду Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника.


5. Майно Підприємства


5.1. Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.


5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.


5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг) і інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.


5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.


5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).

 
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 
6. Господарська діяльність та звітність Підприємства


6.1. Підприємство несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе зобов'язань перед Засновником, бюджетом, трудовим колективом, партнерами за укладеними договорами згідно діючого законодавства.
Виконання обов'язків з експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення м. Одеси є головною діяльністю підприємства, виконання яких здійснюються за рахунок коштів міського бюджету через казначейство згідно бюджетного кодексу України.
При розрахунках за експлуатацію електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення м. Одеси на підприємство розповсюджуються усі права та обов'язки комунального підприємства згідно діючого законодавства.
Діяльність підприємства з експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення та світлового оформлення м. Одеси координується та фінансується уповноваженим органом згідно розпорядження Одеського міського голови.


6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.


6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.


6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги за цінами та тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.


6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.


6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності призначається чинним законодавством.


7. Трудові відносини


7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).


7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового коллективу будуються на основі трудового законодавства України.


8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства.


8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.


8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.


8.3.Зміни та доповнення до Статуту, затверджені Засновником, підлягають державній реєстрації, якщо при цьому змінюється:
- предмет і цілі діяльності Підприємства
- Засновник Підприємства
- Найменування і місце знаходження Підприємства
- Розмір і порядок утворення статутного фонду
- Порядок реорганізації та ліквідації
Всі інші зміни та доповнення набирають сили з дати прийняття про них рішення Засновником. Зміни та доповнення є невід'ємною частиною Статуту.


9. Припинення діяльності Підприємства


9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.


9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.


9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду(господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.


9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.


9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом та кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.


9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.


9.7. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Підприємству, Засновнику, а також третім особам відповідно чинному законодавству України, у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

 Секретар ради                                           О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 05.05.2007 12:10
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее