/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 1091-VII від 21.09.2016р.

№ 1091-VII від 21.09.2016р.

Про продовження строку виконання Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16.04.2015 року № 6508-VI

Рішення
Одеської міської ради
№ 1091-VII від 21.09.2016р.
 
Про продовження строку виконання Міської програми «Електронне відкрите
місто» м. Одеси на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської
ради від 16.04.2015 року № 6508-VI
 
 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», враховуючи необхідність створення комплексної міської системи захисту інформації, інформаційної системи управління майном територіальної громади міста, електронного архіву з технічної інвентаризації та оцінки об'єктів нерухомого майна, з метою забезпечення подальшої прозорості діяльності міської влади та використання бюджетних коштів Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Продовжити на період до 2018 року строк виконання Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16.04.2015 року № 6508-VI.
2. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 16.04.2015 року № 6508-VI «Про затвердження Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки»:
2.1. В назві, тексті та додатку до рішення цифри «2015-2017» замінити цифрами «2015-2018».
2.2. Розділ 1 «Паспорт Програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки» додатку до рішення викласти у новій редакції (додаток 1).
2.3. Таблицю 1 та 2 розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» додатку до рішення викласти у новій редакції (додаток 2).
2.4. Таблицю 3 та 4 розділу 5 «Перелік заходів та завдань Програми» додатку до рішення викласти у новій редакції (додаток 3).
2.5. Доповнити розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» додатку до рішення пунктами наступного змісту:
«4.29. Створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ)
4.29.1. Підготовка організаційно-розпорядчої документації.
Аналіз організаційно-розпорядчих документів і нормативно-правових документів в області захисту інформації, що впливають на діяльність органів місцевої влади. За результатами аналізу готуються проекти документів, які визначають організаційну складову КСЗІ (проект наказу про створення КСЗІ, проект положення про службу захисту інформації, проекти посадових інструкцій і процедур і ін.).
4.29.2. Обстеження інформаційної інфраструктури (далі - ITC).
Для кожної конкретної ІТС склад, структура і вимоги до КСЗІ визначаються властивостями оброблюваної інформації, класом автоматизованої системи і умовами її експлуатації. Проводиться обстеження (аудит) ІТС. Аналізується архітектура системи, її топологія і складові елементи. Визначаються типи користувачів системи, типізується інформація, що обробляється в ІТС. За результатами розробляються документи:
- акт обстеження ІТС (містить опис, принципи побудови і архітектуру ІТС);
- перелік об'єктів ІТС що підлягають захисту.
4.29.3. Розробка «Технічного завдання на створення КСЗІ».
Розробляється і погоджується документ «Технічне завдання на створення КСЗІ», яке визначає всі основні вимоги до КСЗІ і можливі варіанти реалізації її складових елементів. Після узгодження «Технічного завдання на створення КСЗІ», документ узгоджується з Контролюючим органом.
У Технічному завданні (далі – ТЗ) викладаються вимоги до функціонального складу, порядку розробки і впровадження технічних засобів, які забезпечують безпеку інформації в процесі її обробки в обчислювальній системі ІТС, а також вимоги до організаційних, фізичних та інших заходів захисту, які реалізуються поза обчислювальною системою ІТС в доповнення до комплексу програмно-технічних засобів захисту інформації.
«Технічне завдання на створення КСЗІ» може розроблятися для вперше створюваних ІТС, а також під час модернізації вже існуючих ІТС у вигляді окремого розділу ТЗ на створення ІТС, окремого (часткового) ТЗ або доповнення до ТЗ на створення ІТС.
4.29.4. Розробка «Плану захисту інформації»
За результатами виконання другого етапу, а саме, ґрунтуючись на переліку об'єктів ІТС, що підлягають захисту, розробляється пакет документів «План захисту інформації»:
- документ «Модель загроз інформації. Модель порушника»;
- документ «Положення про Службу захисту інформації»;
- документ «Політика безпеки інформації».
4.29.5. Розробка «Технічного проекту на створення КСЗІ».
Після узгодження «Технічного завдання на створення КСЗІ» з Контролюючим органом розробляється пакет документів «Технічний проект на створення КСЗІ». "Технічний проект на створення КСЗІ" є комплектом документів, в який входить частина документів розроблених на попередніх етапах і ряд нових документів, в яких описано, як саме створюватиметься, експлуатуватиметься і, у разі потреби, модернізуватиметься КСЗІ. «Технічний проект на створення КСЗІ» розробляється на підставі і відповідно до «Технічного завдання на створення КСЗІ». Під час розробки проекту КСЗІ обґрунтовуються і приймаються проектні рішення, які дають можливість реалізувати вимоги технічного завдання, забезпечити сумісність і взаємодію різних компонентів КСЗІ, а також різних заходів і способів захисту інформації. В результаті створюється комплект робочої і експлуатаційної документації, необхідної для забезпечення тестування, проведення пусконалагоджувальних робіт, випробувань та управління КСЗІ.
4.29.6. Приведення інформаційної інфраструктури у відповідність з «Технічним проектом на створення КСЗІ».
На цьому етапі можуть виконуватися монтажні, будівельні, пусконалагоджувальні роботи, роботи, пов'язані зі встановленням необхідних технічних або криптографічних засобів захисту інформації, засобів фізичного захисту елементів ІТС (встановлюється необхідне устаткування і програмне забезпечення, засоби контролю доступу, охоронна і пожежна сигналізації) і так далі.
4.29.7. Розробка «Експлуатаційної документації на КСЗІ».
На цьому етапі створюється пакет документів «Експлуатаційна документація на КСЗІ», який включає:
- інструкції експлуатації КСЗІ і її елементів;
- процедури регламентного обслуговування КСЗІ;
- правила і положення по проведенню тестування і аналізу роботи КСЗІ;
- керівництво адміністраторів і користувачів;
- формуляр КСЗІ ІТС.
4.29.8. Впровадження КСЗІ.
На цьому етапі проводяться всі пусконалагоджувальні роботи, навчається і інструктується персонал згідно правил і режимів експлуатації КСЗІ.
Етап включає такі заходи:
- організація захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД);
- організація антивірусного захисту інформації;
- розробка програми і методики попередніх випробувань;
- проведення попередніх випробувань.
Після реалізації цього етапу упроваджена КСЗІ готова до подальшого випробування.
4.29.9. Випробування КСЗІ.
На цьому етапі проводяться попередні випробування КСЗІ, з метою підтвердження результативності її роботи і відповідності положенням, визначеним в «Технічному завданні на створення КСЗІ». В процесі випробувань виконуються тестові завдання і контролюються отримані результати, які і є індикатором працездатності спроектованої КСЗІ.
За результатами випробування КСЗІ робиться висновок відносно можливості представлення КСЗІ на державну експертизу. Під час попередніх випробувань перевіряються працездатність КСЗІ і відповідність її вимогам ТЗ.
Під час дослідної експлуатації:
- відпрацьовують технології обробки інформації, облік машинних носіїв інформації, управління засобами захисту, розмежування доступу користувачів до ресурсів ІТС і автоматизованого контролю за діями користувачів;
- співробітники служби захисту інформації і користувачі ІТС набувають практичних навиків по використанню технічних і програмно-апаратних засобів захисту інформації, засвоюють вимоги організаційних і розпорядливих документів по питаннях розмежування доступу до технічних засобів і інформаційних ресурсів;
- здійснюється (за потреби) доопрацювання програмного забезпечення, додаткове налагодження і конфігурація комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу;
- здійснюється (за потреби) коректування робочої і експлуатаційної документації.
За результатами дослідної експлуатації приймається рішення про готовність КСЗІ в ІТС до подання на державну експертизу.
4.29.10. Проведення державної експертизи КСЗІ і отримання «Атестата відповідності» складається з:
- підготовка КСЗІ до проведення державної експертизи в Адміністрації Держспецзв'язку і супроводі експертних випробувань;
- узгодження з Адміністрацією Держспецзв'язку результатів експертизи і видача Замовникові Атестата відповідності.
Державна експертиза проводиться з метою визначення відповідності КСЗІ «Технічному завданню на створення КСЗІ», вимогам нормативної документації після захисту інформації і визначення можливості введення КСЗІ на ІТС в експлуатацію.
4.29.11. Сертифікація програмних та апаратних засобів
4.29.12. Технічна підтримка і обслуговування КСЗІ.
 
4.30. Створення електронного архіву документів комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради
Передбачає комплекс заходів з оновлення комп’ютерної та копіювальної техніки, придбання спеціалізованого обладнання для сканування технічної документації та креслень, розробку єдиного реєстру сканованих документів Бюро технічної інвентаризації, бази даних та пошукової системи документів, інтеграцію даних до загальної системи документообігу.
 
4.31. Електронна система «Відкритий бюджет міста»
Електронна система «Відкритий бюджет міста» - це проект забезпечення прозорості та вільного доступу громадськості, мешканців міста до інформації про стан виконання місцевого бюджету. Автоматизований потік обміну даними між муніципалітетом та казначейством.
Проект реалізовується в декілька етапів.
Перший етап передбачає можливість аналізу стану виконання бюджету видатків та надходжень за наступними категоріями: рік, місяць, головний розпорядник, район, на що, з якою метою та за якими статтями використовуються бюджетні кошти. Також надається можливість порівняння планових та фактичних показників.
Другий етап передбачає більш деталізованої інформації. Касові надходження у розрізі статей та районів, касові видатки, фінансові зобов’язання, залишки коштів у розрізі не тільки районів, але й конкретних розпорядників коштів.
Третій етап передбачає можливість аналізувати конкретні платежі (транзакції): хто, за яким договором і за що конкретно здійснював платіж. А також побачити укладені договори та фінансові зобов’язання, які зареєстровані, але ще не оплачені. Прозорий процес розподілення коштів.
Четвертий етап проекту - відображення на мапі міста капітальних видатків по конкретних об’єктах.
П’ятий етап проекту - створення зовнішнього API для використання у сторонніх сервісах, а також повноцінна мобільна версія бюджету.
 
4.32. Мапа планових ремонтних робіт та відновлення комунальних послуг
Публікація оперативної інформації щодо ремонтних робіт на території міста. Інтеграція з сервісом інформування мешканців міста.
 
4.33. Особистий кабінет одесита
Єдина система ідентифікації і аутентифікації, що забезпечить санкціонований доступ учасників інформаційної взаємодії (громадян-заявників та посадових осіб органів місцевої влади) до інформації, що міститься в місцевих інформаційних системах. Інтеграція до головного порталу міста. Забезпечення єдиного доступу до різних сервісів, порталів та систем міської ради.
 
4.34. Електронний реєстр депутатських звернень
Електронний реєстр депутатських звернень до виконавчих органів міської ради з онлайн публікацією звернень. Інтеграція реєстру до веб-порталу «Ваш депутат Одеської міської ради» з мапою округів та інтерактивними приймальними депутатів та до внутрішньої системи документообігу.
 
4.35. Інформаційна система управління майном територіальної громади міста
Інформаційна система управління майном територіальної громади міста – комплексна система управління майновим комплексом для запровадження ефективних засобів використання, контролю та виконання прийнятих рішень щодо майнових ресурсів міста. (об'єкти комунальної власності, оренда, приватизація, комунальні підприємства, установи, організації, побудинковий облік складових тарифу ЖКГ, оренда землі).
 
4.36. Система інформування мешканців міста
Розробка системи інформування мешканців міста з метою покращення якості життя та добробуту. Мешканці міста матимуть можливість отримувати оперативну інформацію щодо подій міста, роботи комунальних служб.
Сервіс відправки електронних та безкоштовних смс-повідомлень для мешканців міста стосовно надзвичайних ситуацій, зміни руху міського транспорту, перекриття доріг, термінового пошуку донорів крові, планового відключення електроенергії, відключення води, тощо.».
 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.
 
 
 
Міський голова                                                                                      Г. Труханов
 
 
 
 
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.09.2016 15:33

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88174/