10:39:40   |   17 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ВУЗІВСЬКИЙ»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ВУЗІВСЬКИЙ»

Комунальне підприємство «ЖКС «Вузівський»
65088, м. Одеса,
вул. Шишкіна, 60-а, каб.7
т.705-90-74(75) ф.705-49-29
e-mail: vyzovsky@ukr.net


Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
№636-VII від 27.04.2016р.


СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ»
(нова редакція)

м. Одеса1. Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ВУЗІВСЬКИЙ», іменоване надалі «Підприємство», створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ВУЗІВСЬКИЙ».
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «ЖКС «ВУЗІВСЬКИЙ».
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ВУЗОВСКИЙ».
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ЖКС «ВУЗОВСКИЙ».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Підприємство є правонаступником комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Вузівське», та комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Чубаївське».
1.5. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.6. Комунальне підприємство є комерційним.
1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.8. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.9. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Засновника.
1.11. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та чинним законодавством України.
1.12. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Шишкіна, 60-а.

2. Мета та предмет діяльності Підприємства.

2.1. Метою створення підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є забезпечення поточного утримання, ремонту та благоустрою житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання та прилеглих територій, надання послуг, пов'язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом житлового та нежитлового фонду.
2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності:
а) ведення технічної документації щодо будівель, інженерного обладнання, об'єктів благоустрою, переданих йому у господарське відання;
б) виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів реагування;
в) організація забезпечення поточного утримання, санітарної очистки та ремонту житлового фонду, нежитлових споруд, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об'єктів зовнішнього благоустрою та озеленення за виключенням об'єктів, відповідальність за утримання яких покладена на інших суб'єктів господарювання, в тому числі на інші комунальні підприємства, прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів;
г) надання послуг з утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та відповідними прибудинковими територіями, виконання функцій балансоутримання;
ґ) надання послуг з технічного обслуговування об’єктів нерухомості, а також інших послуг, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості;
д) надання в межах повноважень, визначених законодавством, житлово-комунальних послуг;
е) управління житловим фондом комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
є) виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі інженерних мереж.
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

3. Органи управління.

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у випадках визначених законодавством, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до складу господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю підприємства.
3.2.2. Директор підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь - які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгодженні із Засновником.

4. Статутний капітал Підприємства.

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний капітал у розмірі залишкової вартості адміністративної будівлі.
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути замінено за рішенням Засновника.

5. Майно Підприємства.

5.1. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ;
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6. Господарська діяльність і звітність Підприємства.

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством та укладеними договорами.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями Одеського міського голови.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

7. Трудові відносини.

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
8. Порядок внесення змін до Статуту Підприємства.

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту. Затвердженні зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

9. Припинення діяльності Підприємства.

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи.

Страница создана: 13.12.2016 15:26
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее