17:45:38   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1048-01 р от 27.09.2006

№ 1048-01 р от 27.09.2006

О создании Совета представителей этнонациональних обществ при Одесском городском голове

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1048-01 р від 27.09.2006

Про створення Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою консолідації дій етнонаціональних товариств, які діють на території м. Одеси, з діями органів місцевого самоврядування м. Одеси у розбудові суверенної держави України:


1. Створити Раду представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові та затвердити її склад (додаток 1).


2. Затвердити Положення про Раду представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові (додаток 2).


3. Начальнику управління інформації Одеської міської ради, Щеглову Е.В., забезпечити інформаційне висвітлення роботи Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові у засобах масової інформації.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Е. Гурвіц

 


Додаток 1
до розпорядження
Одеського міського голови
№ 1048-01 р від 27.09.2006


Склад

Ради представників етнонаціональних товариств

при Одеському міському голові


ЧАЙЧУК

Наталія Олександрівна — голова ради, начальник управління  внутрішньої політики Одеської міської ради.


Залуцький

Тадеуш Никодимович — заступник голови Ради, голова  Одеського ім. А. Мицкевича відділення спілки поляків в Україні.


Катишева

Олена Борисівна — секретар Ради, головний спеціаліст  відділу зв'язків з політичними організаціями управління внутрішньої політики Одеської міської ради.


Члени Ради представників

етнонаціональних товариств при Одеському міському голові


Бобровська

Людмила Людвіківна — голова Одеського міського чеського  товариства «Чеська родина» , член  ради.


Гутахов

Дмитро Ісайович — голова Одеської асоціації «Україна-Ізраїль» , член ради.


Єрмошкін

Сергій Миколайович — голова Одеського обласного  ромського конгресу "Бахтало дром", член ради.


Ким

Едуард Борисович — голова Корейського культурного  товариства (ОККО) , член ради.

Горяйнов

Віктор Васильович — голова руського національного  товариства м. Одеси "Русич", член ради.


Марзаганов

Казбек Михайлович — голова Одеського обласного товариства "Алан", член ради.

Ковалевич

Федір Павлович — голова міського національно- культурного об'єднання громадян "Білорусь", член ради.

Сімвуліді

Василь Георгійович  — голова Одеської громади греків, член ради.


Богданова

Олена Миколаївна — голова Міжнаціонального центру  "Молодь", член ради.  


Керуюча справами                               Т.М. ЄршоваДодаток 2
до розпорядження
Одеського міського голови
від 27.09.2006 № 1048-01 р


ПОЛОЖЕННЯ
Про Раду представників етнонаціональних товариств при Одеському
міському голові


Розділ І. Загальні положення


1.1. "Рада представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові» (далі - Рада) є постійно діючим громадським дорадчим органом.


1.2. Рада утворюється розпорядженням Одеського міського голови.


1.3. Рада.діє на громадських засадах.


1.4. Рада керується Конституцією України та чинним законодавством, рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями Одеського міського голови, цим Положенням.


Розділ 2. Склад Ради, порядок формування Ради та регламент роботи


2.1. Склад ради


2.1.1. До складу Ради входять по одному представнику від організацій, статутом яких передбачена діяльність по представництву інтересів, сприянню розвитку культури та мистецтва чи з інших питань, пов'язаних з діяльністю національностей, що мешкають на території м. Одеси (далі - Організація).


2.2. Порядок формування Ради


2.2.1. Організація подає управлінню внутрішньої політики Одеської міської ради (далі - Управління) заяву про вступ до Ради.


До заяви додаються наступні документи:
витяг з протоколу засідання уповноваженого установчими документами органу Організації, підписаний керівником та завірений печаткою, про рішення про участь Організації в Раді, прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, яку Організація делегує як представника до Ради;
- завірена печаткою Організації, або нотаріально, копія статуту Організації;
- завірене печаткою Організації, або нотаріально, свідоцтво про державну
реєстрацію;
- копія довідки про включення до ЄДРПОУ.


2.2.2. Начальник Управління оголошує на черговому засіданні Ради прохання Організації про вступ до Ради, наявність документів передбачених п. 2.2. цього положення й ставить на голосування питання про прийом Організації до Ради.


2.2.3. Члени Ради мають право обговорити питання про прийом нової Організації до складу Ради перед голосуванням.


2.2.4. Рішення про прийом нової Організації до складу Ради є правочинним, якщо у відкритому чи таємному голосуванні (порядок голосування визначають члени Ради у кожному конкретному випадку) "за" проголосували не менше половини від загальної кількості членів Ради.


2.2.5. Прийом Організації до Ради водночас означає визнання повноважень представника цієї Організації як члена Ради.


2.2.6. Повноваження члена Ради визначаються періодом повноважень органу, який його делегував.


2.2.7. Орган, який делегував представника до Ради, має право відкликати його й делегувати іншого.


2.2.8. Рада має право ухвалити мотивоване рішення з проханням до Організації про відкликання її представника та його заміну на іншого.


2.2.9. У випаду ухвалення рішення, передбаченого п.2.2.8. цього положення, Організація зобов'язана розглянути його та дати вмотивовану відповідь Раді до наступного засідання Ради. Відсутність відповіді на час початку наступного засідання Ради означає, що Організація погодилася із рішенням ради, а її представник втратив повноваження представника та право бути присутнім на засіданнях ради.


2.2.10. Для відкликання та заміни представника Організація подає витяг з протоколу засідання повноваженого установчими документами органу Організації.


2.2.11. Член Ради має право вийти з її складу за власним бажанням, подавши до Управління заяву про вихід.

2.2.12. Члени Ради обирають Голову Ради, заступника Голови Ради та Секретаря Ради терміном на 1 рік.


2.2.13. Членами Ради за згодою можуть бути представники управлінь, департаментів чи відділів Одеської міської ради. Призначення до або виключення з Ради оформлюється наказом відповідного управління, департаменту чи відділу.


2.2.14. Членом Ради за згодою може бути представник Одеського міського управління ГУМВСУ в Одеській області.


2.3. Регламент роботи Ради 

2.3.1 Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на місяць. Рада працює відповідно до плану, що затверджується на її засіданні.


2.3.2. Засідання ради є правочинним за умови присутності не менше половини її складу.


2.3.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні.


2.3.4. Засідання ради веде Голова ради, а у разі відсутності - заступник голови чи секретар, або за дорученням Голови ради інша особа, яка є членом Ради.


2.3.5. Засідання ради протоколюються. Протокол веде секретар Ради, а за його відсутності - інша особа за дорученням Голови ради. Протокол підписують секретар Ради й та особа, яка вела засідання Ради.


2.3.6. Засідання ради починається з оголошення порядку денного. Члени Ради мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується голосуванням.


2.3.7. Під час обговорення питань порядку денного засідання Ради, члени Ради мають право виступу до 5 хвилин.


2.3.8. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності ради проводиться за рахунок коштів Управління.


Розділ 3. Мета та предмет діяльності Ради


3.1. Метою діяльності ради є участь в розробленні, здійсненні та аналізі, державної та міської етнополітики.


3.2. Предметом діяльності Ради є усі питання, які стосуються державної та міської етнополітики в усіх галузях (політичній, економічній, соціальній, культурній, освітній, міжнародній тощо).


Розділ 4. Основні завдання Ради


4.1. Надання рекомендацій, внесення пропозицій щодо діяльності Організацій, органів місцевого самоврядування з питань предмету діяльності Ради.


4.2. Регулярне інформування відповідних структур Одеської міськради, інших органів місцевого самоврядування щодо предмету діяльності Ради.


4.3. Розроблення пропозицій щодо фінансування й матеріально-технічного забезпечення роботи Організацій.


4.4. Розгляд пропозицій щодо тематики наукових досліджень з питань предмета діяльності ради та підготовка висновків для здійснення відповідних дослідницьких проектів.


4.3. Рада може виконувати й інші завдання, які не суперечать цьому Положенню та відповідають предмету діяльності Ради.


Розділ 5. Права та обов'язки Ради


5.1. Рада має право:


5.1.1. Брати участь в розробленні проектів розпоряджень і доручень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради, інших документів з питань предмета діяльності Ради. Для цього через управління внутрішньої політики Рада отримує запрошення, пропозиції, проекти документів.


5.1.2. Звертатися безпосередньо до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, партій, громадських організацій з запитами, пропозиціями з питань предмета діяльності Ради.


5.1.3. Одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, партій, громадських організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.


5.1.4. Надавати організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу Організаціям, у тому числі й не членам Ради.


5.1.5. Розробляти та подавати на розгляд управлінь, департаментів, відділів Одеської міської ради проекти, рекомендації, пропозиції, методичні вказівки, узагальнюючі, аналітичні матеріали.


5.1.6. Проекти, рекомендації, пропозиції та інші матеріали Ради мають бути розглянуті управліннями, департаментами, відділами Одеської міської ради, відповідно до їх компетенції.


5.1.7. Поширювати інформацію про діяльність Ради, окремих членів Ради (за їх згодою).


5.1.8. Запрошувати на засідання фахівців, які можуть надати фахову, спеціальну інформацію, потрібну для виконання завдань Ради.


5.2. Рада зобов'язана:


5.2.1. Брати участь в розробленні проектів розпоряджень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради, інших документів з питань предмета діяльності Ради, якщо до Ради надійшло відповідне прохання (чи звернення).


5.3. Права та обов'язки члена Ради:
5.3.1. Член Ради має право:
- брати участь в засіданнях Ради;
- брати участь у розробленні питань, які стосуються предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (за дорученням Ради та за погодженням з цими органами);
- одержувати в Раді аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради;
- брати участь у підготовці рішень Ради, письмово висловлювати особисту думку зі спірних питань.

5.3.2. Член Ради зобов'язаний:
- дотримуватися цього Положення;
- брати участь в роботі Ради;
- виконувати рішення Ради, якщо таке рішення було визнане членами Ради як обов'язкове для виконання;
- утримуватися від поширення такої інформації про діяльність Ради, про її рішення тощо, якщо така інформація була визнана Радою за конфіденційну.

Член Ради має право: - брати участь в засіданнях Ради; - брати участь у розробленні питань, які стосуються предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (за дорученням Ради та за погодженням з цими органами); - одержувати в Раді аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради; - брати участь у підготовці рішень Ради, письмово висловлювати особисту думку зі спірних питань. Член Ради зобов'язаний: - дотримуватися цього Положення; - брати участь в роботі Ради; - виконувати рішення Ради, якщо таке рішення було визнане членами Ради як обов'язкове для виконання; - утримуватися від поширення такої інформації про діяльність Ради, про її рішення тощо, якщо така інформація була визнана Радою за конфіденційну.


5.4. Голова, заступник голови, секретар Ради:


5.4.1. Голова Ради:
- керує роботою Ради;
- утворює за дорученням Ради узгоджувальні комісії та робочі групи Ради, розглядає їх висновки, представляє їх на розгляд Раді;
- дає окремі доручення членам Ради;
- проводить консультації між членами Ради у разі виникнення розбіжностей чи протиріч;
- контролює виконання рішень Ради,


5.4.2. Заступник Голови ради:
- за усним чи письмовим дорученням Голови Ради або у випадку відсутності Голови ради виконує функції Голови Ради;

5.4.3. Секретар Ради:
- планує роботу Ради;
- скликає засідання Ради й веде її документацію;
- підтримує постійний зв'язок з членами Ради та керівними органами членів Ради.


6. Порядок внесення змін, доповнень до цього Положення
6.1. Питання про внесення змін, доповнень до цього Положення може порушити будь-який член Ради, для чого подає Голові ради відповідні письмові пропозиції.
Ці пропозиції Рада розглядає не пізніше наступного планового засідання та ухвалює відповідне рішення, на підставі якого начальник Управління готує подання Одеському міському голові.


7. Порядок припинення діяльності Ради
7.1. Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або Одеським міським головою.


Керуюча справами                   Т.М. Єршова

 Страница создана: 30.09.2006 11:58
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 - 28 сентября 
Всемирный день туризма
П Р О Г Р А М М А

Далее 4-5 октября
бизнес-форум 
Odesa 5T Investment Promotion Forum

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 27 сентября 16:00
выставка «Путешествуем с Николаем Рерихом»

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее