13:52:52   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1321-01р від 04.08.2011р.

№1321-01р від 04.08.2011р.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням у 2011 році

Розпорядження
Одеського міського голови
№1321-01р від 04.08.2011р.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням у 2011 роціВідповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою більш ефективного здійснення соціальної політики у місті за участю громадських об’єднань:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням у 2011 році (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.


О. Костусєв

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 04.08.2011р. №1321-01р

 

 
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням у 2011 році

 

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси (далі – бюджетні кошти) на виконання Міської програми підтримки діяльності громадських об’єднань міста Одеси на 2011 рік (далі - Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (далі - Департамент).

3. Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання інвалідів, ветеранів, місцеві осередки всеукраїнських організацій Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих, інші громадські та благодійні організації, які зареєстровані та діють на території міста Одеси і зазначені у Програмі (далі – громадські об’єднання).

2. Напрями використання бюджетних коштів

1. Бюджетні кошти використовуються громадським об’єднанням для:
1) проведення заходів, передбачених статутами: асамблей, з'їздів, пленумів, засідань, загальних зборів, конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, заходів, фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, екскурсій, конкурсів за участю творчих колективів громадських об’єднань (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських об’єднань у зазначених та аналогічних заходах тощо;
2) сприяння розвитку художньої самодіяльності та фізичної культури серед членів громадського об’єднання;
3) видання згідно з укладеними договорами з вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів;
4) оплати (обсягом, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадським об’єднанням):
- послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування веб-сайту громадського об’єднання, довідково-інформаційних програм, системних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;
- оренди приміщень, обладнання та інвентарю;
- комунальних послуг у межах середніх норм споживання;
- послуг поштового зв'язку та електрозв'язку;
- послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;
- передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, інвалідів, діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку;
- послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду, операцій тощо), передбачених законодавством (крім санаторно-курортного лікування), оплата послуг лікарів, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров’я України;
5) придбання інвентарю, обладнання, канцелярських виробів, витратних матеріалів, а також спортивного інвентарю та обладнання;
6) матеріального заохочення працівників громадських об’єднань, обсягом, що не перевищує разом з нарахуваннями загального фонду передбачених громадському об’єднанню бюджетних коштів, у розмірі:
- 80 відсотків для місцевих осередків всеукраїнських організацій Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих;
- 35 відсотків для громадських об’єднань ветеранів, інвалідів та інших громадських об’єднань.

2. Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

3. Порядок подання та розгляду документів на отримання фінансової підтримки з бюджету міста Одеси

1. Для отримання бюджетних коштів громадські об’єднання надають до Департаменту в термін до підготовки проекту Програми заяву за затвердженою формою (додаток 1). До заяви додаються:
1) засвідчені нотаріально копії:
- Статуту (положення) громадського об’єднання;
- свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;
2) засвідчені підписом керівника громадського об’єднання та скріплені печаткою копії:
­ довідки про взяття на облік платника податків;
­ протоколу засідання вищого статутного органу управління громадського об’єднання про склад керівництва;
­ звіту про діяльність громадського об’єднання за формою № 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації", затвердженого наказом Держкомстату від 26 серпня 2009 року № 329 за минулий рік;
3) інформація про напрями використання бюджетних коштів (додаток 2);
4) довідка про обсяги фінансування громадського об’єднання за рахунок коштів бюджету міста Одеси, а також напрями їх використання за минулий рік.
2. Надані громадськими об’єднаннями документи розглядаються робочою групою, яка створюється наказом Департаменту, з визначенням її повноважень та складу.
3. Після розгляду поданих громадськими об’єднаннями документів робоча група ухвалює рішення про надання підтримки та її розмір або про відмову у наданні цієї підтримки протягом місяця з дня подання заяви.
4. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадському об’єднанню, визначається членами робочої групи з урахуванням:
- пріоритетів діяльності такого громадського об’єднання у сфері соціального захисту;
- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадським об’єднанням;
- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадським об’єднанням;
- співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення громадським об’єднанням заходів;
- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;
- наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадського об’єднання.

5. У разі невиконання вимог Порядку робоча група може відмовити громадському об’єднанню у наданні фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста Одеси.

6. У разі, якщо сума фінансової підтримки за рішенням робочої групи відрізняється від суми, заявленої громадським об’єднанням, останнє протягом тижня з дня отримання цієї інформації має надати до Департаменту уточнені напрями використання коштів у межах запланованої суми фінансової підтримки.

4. Бухгалтерський облік та звітність про використання бюджетних коштів, контроль за їх використанням

1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

2. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Керуюча справами                       Т. Герасименко

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів,
передбачених у бюджеті м. Одеси
для надання фінансової підтримки
громадським об’єднанням у 2011 році

 

Директору департаменту інформації

та зв’язків з громадськістю

Одеської міські ради

від _____________________________
(назва громадської організації)

_____________________________
(місцезнаходження громадської організації)

 

Заява

 

Просимо включити до Міської програми підтримки діяльності громадських об’єднань м. Одеси на 2011 рік кошти у сумі _______ грн на підтримку діяльності _____________________________________________________________________.

(назва )

Напрями, за якими планується використовувати кошти у 2011 році, додаються.З повагою

________________     _________   ______________________
(посада керівника)        (підпис)         (ініціали, прізвище)

«_____» ___________ 20____ р.

МП

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів,
передбачених у бюджеті м. Одеси
для надання фінансової підтримки
громадським об’єднанням у 2011 році

 

НАПРЯМИ
використання бюджетних коштів на 2011 рік
______________________________
(назва організації)

 

Напрями використання коштів
Конкретизація видатків за напрямами використання коштів
Потреба в коштах, грн
 
 
 
Всього
 

 
 
 
________________      _______________                ___________________
 (посада керівника)         ( підпис)                          (ініціали та прізвище)
  
МП


Страница создана: 05.08.2011 11:51
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее