/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Друкування газет

Друкування газет

Редакція газети «Одеський вісник»

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та
попередньої кваліфікації №3 від 03.09.2015р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Редакція газети «Одеський вісник».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 20991613.
1.3. Місцезнаходження, вул. Єврейська, 4, м. Одеса, Україна, 65014.
1.4.      Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Васильєва Олена Борисівна - секретар комітету з конкурсних торгів, комерційний директор, вул. Єврейська, 4, м. Одеса, Україна, 65014, тел. (+38048) 722-28-30, факс (+38048) 722-28-30.
2.   Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.-
2.1.   Найменування.
2.2.   Код за ЄДРПОУ.
2.3.   Місцезнаходження.
2.4.   Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1.    Найменування предмета закупівлі. Друкування газет код ДК 016:2010 - 18.11.1 (друкування газет - 18.11.10-00.00).
3.2.   Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Два найменування.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Україна, Одеська обл., м. Одеса.
3.4.   Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. До кінця 2015р.
4.   Процедура закупівлі. Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1.    Адреса веб-сайта. на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. -
5.2.     Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення 171260 оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в №303(29.07.2015) від 29.07.2015.
5.3.     Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. -
5.4.   Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Оголошення 191043 оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу в №328(03.09.2015) від 03.09.2015.
5.5.    Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір лро закупівлю.-
6.    Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів. -
6.1.   Кількість учасників процедури закупівлі. 0 (нуль).
6.2.   Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.3.   Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.4.   Місцезнаходження/місце проживання.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). До 10 год. 00 хв. 31.08.2015 року.
8.           Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). О 10 год. 30 хв. 31.08.2015 року.
9.        Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 0 (нуль).
10.        Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -
11.     Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. -
12.     Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. -
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. -
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
 
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
 
(цифрами і словами)
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. -
9.1.   Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
9.2.   Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3.     Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
11.    Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Договір неукладений у зв’язку з прийняттям рішення про відміну торгів.
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення. 31.08.2015р.
12.2.   Підстави. На підставі абзацу шостого частини першої статті ЗО Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-УІІ, а саме подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів.
13.       Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав. -
13.1.     Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.2.    Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3.    Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду. -
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15.   Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв оцінки:
1) Ціна пропозиції конкурсних торгів.
 
Під "Ціною” розуміється ціна запропонованої послуги, визначеної згідно з умовами документації конкурсних торгів.
Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна дорівнює 100 балам.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якогиайвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Цтіп/Цобчисл*100, де Б обчисл - обчислювана кількість балів;
Ц тіл - найнижча ціна;
Ц обчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється:
100 - максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна.

 

(прізвища, ініціали та посади

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів - Головний редактор

 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів:
Дейч М.В.
Г оловний редактор
Заступник голови комітету з конкурсних торгів:
Гантімурова І.В.
Головний бухгалтер
Секретар комітету з конкурсних торгів:
-
Васильєва О.Б.
Комерційний директор
Члени комітету з конкурсних торгів:
Куклін І.П.
Редактор відділу економіки
Сапожніков О.М.
Оглядач
16. Склад комітету з конкурсних торгів:

торгів)

 
М.В. Дейч
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.08.2015 15:17

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/75551/