/ Главная / Управления и отделы / Положение о департаменте аналитики и контроля Одесского городского совета

Положение о департаменте аналитики и контроля Одесского городского совета

Додаток 9 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛІТИКИ ТА КОНТРОЛЮ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення.

1.1. Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради, утвореним відповідно рішенням міської ради.
1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеському міському голові.
1.3. В своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Одеси, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

2. Мета Департаменту

2.1. Департамент створено з метою здійснення аналітики та контролю за основними напрямками стратегічного розвитку міста Одеси та діяльності виконавчих органів Одеської міської ради.
2.2. Розробка та впровадження нормативно-правової бази в сфері благоустрою міста та ефективного використання майна, яке знаходиться в комунальній власності. Підготовка проектів нових та аналіз прийнятих програм та концепцій соціально економічного розвитку міста. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з метою надання пропозицій Одеському міському голові щодо підвищення ефективності їх діяльності.
2.3. Департамент здійснює аналіз стану благоустрою міста Одеси в сфері розміщення об’єктів зовнішньої реклами та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
2.4. Аналізує стан комплексного розвитку міста та надає пропозиції з цього приводу.

3. Основні завдання Департаменту

Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні основні завдання:
3.1. Здійснює моніторинг та аналіз діяльності органів місцевого самоврядування та підприємств комунальної форми власності:
3.1.1. В сфері благоустрою міста;
3.1.2. В сфері соціально-економічного розвитку міста відповідно до затверджених програм та концепцій;
3.1.3. В сфері ефективного використання комунального майна територіальної громади;
3.1.4. Аналіз існуючих програм, проектів та концепцій перспективного розвитку м. Одеси відносно їх ефективності, з подальшим надання своїх пропозицій органам місцевого самоврядування.
3.1.5. Реалізація місцевої політики Одеської міської ради в сфері соціально-економічного та культурного розвитку міста;
3.2. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.
3.3. При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:
3.3.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Одеси;
3.3.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;
3.3.3. Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації працівниками Департаменту.
3.3.4. Виконувати інші доручення і розпорядження Одеського міського голови, рішення Одеської міської ради та її виконавчого комітету.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

4.1. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста Одеси;
4.2. Проводить аналіз проектів рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;
4.3. За результатами проведеного моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування та аналізу впровадження ними перспективних програм розвитку міста, надає зауваження та пропозиції щодо вдосконалення діяльності цих органів;
4.4. Виконує інші функції в межах повноважень.

5. Система взаємодії

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з правоохоронними органами та органами виконавчої влади, департаментами, управліннями та іншими виконавчими органами Одеської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

6. Права департаменту

6.1. Департамент має право:
6.1.1. Надавати пропозиції та рекомендації в межах наданої компетенції;
6.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи, довідки, інші матеріали, які необхідні для виконання покладених на Департамент завдань та функцій;
6.1.3. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;
6.1.4. Залучати за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань та функцій;
6.1.5. Ініціювати утворення комісій з питань які належать до компетенції Департаменту, організовувати та координувати діяльність цих комісій;
6.1.6. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Одеської міської ради, засіданнях постійних комісій Одеської міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
6.1.7. Здійснювати моніторинг та контроль за впровадженням та реалізацією програм перспективного розвитку міста;
6.1.7. Передавати до державних контролюючих та правоохоронних органів інформацію та матеріали, що свідчать про порушення вимог діючого законодавства;
6.1.8. Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;
6.1.9. На конкурсних засадах залучати суб’єктів господарювання незалежно від їх форми власності та підпорядкування для впровадження та реалізації перспективних програм розвитку міста;
6.1.10. Отримувати інформацію необхідну для реалізації своїх завдань та функцій від фізичних та юридичних осіб (в незалежності від форми власності та підпорядкування) у встановленому законом порядку;
6.1.11. Звертатись до органів державної влади або до органів місцевого самоврядування за сприянням у виконанні повноважень, визначених цим Положенням, а також з інших питань, що входять до компетенції Департаменту.
6.1.12. Вносити в установленому порядку пропозиції до проекту Бюджету міста з питань, що належать до компетенції Департаменту.
6.1.13. Департамент користується також іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та або актами місцевого самоврядування необхідними для реалізації покладених на нього завдань, функцій та повноважень.

7. Структура Департаменту

7.1. До складу Департаменту входять відділи, які очолюють начальники відділів.
7.2. Положення про відділи Департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.
7.4. Начальники відділів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
7.5. Посадові обов’язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

8. Керівництво Департаментом

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.
8.2. Директор Департаменту:
8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;
8.2.2. Діє без доручення від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відношеннях з юридичними особами та громадянами.
8.2.3. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
8.2.4. Видає, підписує та затверджує в межах своєї компетенції усі розпорядчі та інші документи з питань, віднесених до його повноважень, контролює їх виконання;
8.2.5. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;
8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
8.3. Директор Департаменту має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою і звільняється з посади міським головою.
8.4. Заступник директора Департаменту:
8.4.1. Організує виконання доручень директора Департаменту;
8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;
8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.
8.5. Обов’язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.
8.6. Діяльність Департаменту здійснюється на основі планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.
8.7. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.
8.8. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.
8.9. Посадові особи Департаменту зобов’язані у своїй діяльності повинні дотримуватись Законів України «Пpo місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів чинного законодавства України.
8.10. Посадові особи Департаменту зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

9. Статус Департаменту

9.1. Департамент не є юридичною особою.
9.2. Департамент має кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.
9.3. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
9.4. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
9.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.
9.6. Місцезнаходження Департаменту: м. Одеса, пл. Думська, 1.

Секретар ради                                      О.Б. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.04.2013 09:55

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/departments/49693/