/ Главная / Управления и отделы / Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 6.
Телефоны: (048) 705-406-7, 705-406-8
E-mail: politica@omr.odessa.ua

Додаток 10 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі - Положення).
1.3. Департамент підпорядкований виконавчому комітету міської ради та Одеському міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади -відповідним органам виконавчої влади.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в Державній казначейській службі України, має гербову печатку, штампи та бланки із власною назвою.
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21.
1.7. Електронні адреси Департаменту: uvp@omr.odessa.ua, politics.uvp@omr.odessa.ua, gromada.uvp@omr.odessa.ua.

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

Головними завданнями Департаменту є:
2.1. Інформаційне та методичне забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради щодо наявності проблемних питань суспільно-політичного життя громади м. Одеси та можливостей їх вирішення, згідно норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.2. Налагодження співпраці виконавчих органів Одеської міської ради з діючими в м. Одесі об'єднаннями громадян (політичними партіями і громадськими організаціями та іншими суб'єктами громадянського суспільства), згідно норм Законів України «Про об'єднання громадян», «Про політичні партії в Україні», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про волонтерську діяльність», в межах компетенції Департаменту.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

До компетенції Департаменту відносяться:
3.1. Моніторинг суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та оперативне інформування керівництва виконавчих органів Одеської міської ради про важливі події.
3.2 Аналіз розвитку суспільно-політичних процесів у місті, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та подання відповідних пропозицій Одеському міському голові.
3.3. Вивчення та аналіз обставин громадських конфліктів та формування зон соціальної напруги в м. Одесі.
3.4. Підготовка та подання керівництву виконкому методичних рекомендацій щодо запобігання та вирішення в м. Одесі суспільно-політичних конфліктів.
3.5. Забезпечення взаємодії міського голови, керівництва виконкому з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.6. Аналіз діяльності політичних партій та громадських організацій, підготовка пропозицій щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних проблем міста.
3.7. Забезпечення підготовки і проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчих органів Одеської міської ради консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя.
3.8. Сприяння проведенню заходів, спрямованих на популяризацію
волонтерського руху, благодійництва, та дій засобів масової інформації щодо
висвітлення проблем розвитку громадянського суспільства.
3.9. Участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також сприяння їх поширенню.
3.10. Вживання у межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні справами громади.
3.11. Перевірка додержання заявлених умов при проведенні політичними партіями і громадськими організаціями демонстрацій, мітингів та інших масових заходів. А при виявленні суттєвих порушень - оперативне інформування про таке керівництва виконкому та правоохоронних органів.
3.12. Розгляд звернень громадян з питань, які належать до компетенції Департаменту.
3.13. Підготовка проектів розпоряджень Одеського міського голови з питань, що належать до компетенції Департементу.
3.14. Участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету міста Одеси, програм, положень, інструкцій тощо в межах наданих повноважень.
3.15. Надання відповіді на інформаційні запити громадян щодо публічної інформації.
3.16. Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя, здійснення ефективного громадського контролю.
3.17. Розгляд у порядку, визначеному законодавством, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, які надходять до органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб від громадських об'єднань та їх членів.
3.18. Розробка проектів програм взаємодії з інститутами громадянського суспільства та їх підтримки.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

Для здійснення своїх головних функціональних завдань, відповідно до встановленої компетенції, згідно норм діючого законодавства України та Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради Департамент має наступні права:
4.1. Вносити пропозиції Одеському міському голові та виконкому щодо питань громадського життя в м. Одесі, діяльності Департаменту та інших виконавчих органів Одеської міської ради.
4.2. Брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, які видаються органами місцевого самоврядування і стосуються діяльності об'єднань громадян, або важливих питань громадського життя в м. Одесі.
4.3. Ініціювати проведення нарад, громадських обговорень, громадських слухань тощо з питань громадського життя в м. Одесі, або з питань діяльності Департаменту.
4.4. Брати участь у ініційованих іншими суб'єктами нарадах, громадських обговореннях, тощо з питань громадського життя в м. Одесі, або з питань діяльності органів Одеської міської ради.
4.5. Приймати участь в оприлюдненні в ЗМІ та Інтернеті публічної інформації з питань громадського життя в м. Одесі, або з питань діяльності Департаменту.
4.6. Отримувати від органів виконавчої влади, виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради, закладів, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.7. Використовувати з дозволу відповідних органів Одеської міської ради належні їй інформаційні бази, мережі спеціального зв'язку, комп'ютерну мережу, засоби зв'язку і комунікацій для здійснення діяльності Департаменту.
4.8. Залучати спеціалістів органів влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.

5. КЕРІВНИЦТВО, СТРУКТУРА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Одеським міським головою відповідно до діючих норм законодавства України і Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради.
5.2. Директор Департаменту має такі повноваження:
5.2.1. Здійснює керівництво Департаментом, забезпечує реалізацію завдань та функцій, покладених на нього, діє від його імені без довіреності.
5.2.2. Вносить на розгляд Одеського міського голови пропозиції, погоджені із заступником міського голови (згідно із повноваженнями), підконтрольним якому він є, про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора Департаменту, начальників відділів Департаменту, завідувачів секторами Департаменту та головних спеціалістів Департаменту.
5.2.3. Визначає функціональні обов'язки заступників директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та його головних спеціалістів, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.
5.2.4. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
5.2.5. Організовує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень Одеського міського голови у межах своєї компетенції.
5.2.6. Представляє Департамент у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами у межах своїх повноважень.
5.2.7. У процесі реалізації завдань та функцій Департамент забезпечує взаємодію з іншими виконавчими органами, комунальними підприємствами міської ради, закладами, установами та організаціями.
5.2.8. Представляє для узгодження міському голові проект штатного розпису. Розроблений проект штатного розпису погоджується із заступником міського голови (відповідно до розподілу обов'язків).
5.2.9. Проводить особистий прийом громадян.
5.2.10. Затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту та Положення про структурні підрозділи Департаменту.
5.2.11. У межах своїх повноважень видає накази, які набувають чинності з моменту їх підписання і можуть бути скасовані ним або виконавчим комітетом міської ради.
5.2.12. У межах наданих повноважень надає обов'язкові до виконання письмові або усні доручення посадовим особам Департаменту.
5.2.13. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту.
5.2.14. У встановлених законодавством України випадках неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов'язків, Одеський міський голова своїм розпорядженням призначає посадову особу, яка
тимчасово виконує службові обов'язки директора Департаменту.
5.2.15. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення працівників Департаменту.
5.2.16. Підписує видані у межах компетенції Департаменту накази, організовує контроль їх виконання.
5.2.17. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
5.2.18. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством.

6. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. Департамент утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис Департаменту затверджує перший заступник міського голови за погодженням з заступником Одеського міського голови-директором департаменту фінансів.
6.2. Працівники Департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
6.3. Гранична чисельність працівників Департаменту встановлюється розпорядженням Одеського міського голови у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕПАРТАМЕНТУ

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію службовця.
7.2. Посадові особи Департамента несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Департамента при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.

Секретар ради                                         О. Б. БриндакСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.04.2013 10:14

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/departments/49696/