/ Главная / Управления и отделы / Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради

Управління державної реєстрації
юридичного департаменту Одеської міської ради
65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6
тел. 705-63-40
udr@omr.odessa.ua


Перелік документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги:

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Для державної реєстрації створення юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи:
1. Заява* про державну реєстрацію створення юридичної особи (заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша, у разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються);
2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників.
3. Установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
4. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
5. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
6. У разі подання документів, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження).
Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:
Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію); текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; заява про державну реєстрацію підписується заявником; установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) уповноваженими ними особами; документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами; документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

Строк надання адміністративної послуги – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.
Оплата за державну реєстрацію створення юридичної особи не передбачена.

* форма заяви у сфері державної реєстрації фізичних осіб - підприємців затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

 Перелік документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги:
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ


Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
1. Заява* про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою.
3. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи.
4. Документ про сплату адміністративного збору.
5. Установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.
6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа.
7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
8. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:
Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи та установчий документ – викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні та установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених Законом**.
Строк надання адміністративної послуги – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів. За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (окрім змін щодо інформації здійснення зв’язку з юридичною особою) сплачується адміністративний збір у розмірі 480 грн. та зміни до відомостей про благодійну організацію – у розмірі 160 грн.
За бажанням заявника державна реєстрація проводиться у скорочені строки у разі внесення додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах:
• протягом шести годин – 530 грн. + 1060 грн.;
• протягом двох годин – 530 грн. + 2650 грн.
* форма заяви у сфері державної реєстрації фізичних осіб - підприємців затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
** Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»Перелік документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги:

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом,- відповідним державним органом, подаються такі документи:
1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.
2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом,- у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.

Строк надання адміністративної послуги – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.
Оплата за державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи не передбачена.
Перелік документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги:

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:
1. Заява* про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
2. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Підставою для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи відповідно до п. 11 ч.1 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» є документи подані:
• раніше строку, встановленого законом (строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (ч.5 ст. 105 ЦКУ);
• щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;
• щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;
• щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;
• щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
• щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
• щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;
• щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.

Строк надання адміністративної послуги – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.
Оплата за державну реєстрацію припинення юридичної особи не передбачена.

* форма заяви у сфері державної реєстрації фізичних осіб - підприємців затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Перелік документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги:

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

 
Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації подаються такі документи:
1. Заява* про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;
3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;
4. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;
5. У разі припинення юридичної особи в результаті перетворення – документи для державної реєстрації створення юридичної особи.
6. У разі припинення юридичної особи в результаті приєднання – документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:
Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених Законом**.

Строк надання адміністративної послуги – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.
Оплата за державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації не передбачена (окрім випадку, внесення змін до відомостей про юридичну особу у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання, - адміністративний збір становить 480 грн.)

* Форма заяви у сфері державної реєстрації фізичних осіб - підприємців затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
** Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
10.10.2016 17:36

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/departments/88665/