Рішення
Одеської міської ради
№2748-VI від 19.02.2013р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради

від 28.02.2011р. №384-VI «Про затвердження положень про

виконавчі органи Одеської міської ради»


Відповідно до статей 11, 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення ефективності управління містом та оптимізації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради», виклавши додаток 3 у новій редакції (додається).

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації Положення про управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради (у новій редакції) у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі.
 
Міський голова                      О. Костусєв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради
від 19.02.2013р. №2748-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради (далі – Управління ) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – Рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Ради.
1.2. Управління у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", актами органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Управління є самостійною юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, гербову печатку, штампи, бланки з власною назвою.
1.4. До компетенції Управління входять повноваження у сфері: зовнішньоекономічної діяльності, промислової, тарифної, інвестиційної політики, підприємництва та виставкової діяльності, економічного аналізу та прогнозування, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку міського господарства, співробітництва з підприємствами та організаціями з питань соціально-економічного розвитку міста, розпорядження бюджетними коштами.
1.5. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Ради.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.
1.8. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6. Електронна адреса Управління: depeconomy@omr.odessa.ua. 
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Участь в реалізації державної, сприяння формуванню та впровадженню міської економічної, промислової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики.
2.1.2. Сприяння економічному і соціальному розвитку міста, ефективному використанню матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до стратегії розвитку міста.
2.1.3. Сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків, просування на зовнішній ринок продукції суб'єктів господарської діяльності м. Одеси.
2.1.4. Представництво інтересів Ради та її виконавчих органів у відносинах із зарубіжними країнами, зокрема, з їхніми органами публічної влади, неурядовими організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними представництвами в Україні і за кордоном у питаннях, що належать до компетенції Управління.
2.1.5. Сприяння розвитку промислового потенціалу та підприємництва.
2.1.6. Здійснення заходів щодо встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
2.2.1. Аналіз та прогнозування економічного і соціального розвитку міста, визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку міста.
2.2.2. Участь у розробці проектів галузевих і регіональних програм.
2.2.3. Розробка за участю виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності стратегії економічного розвитку міста, проектів програм соціально-економічного розвитку міста, подання їх на розгляд виконавчому комітету Ради, координація їх виконання.
2.2.4. Підготовка виконавчому комітету Ради обґрунтованих пропозицій з:
- встановлення тарифів;
- доцільності існування та реорганізації комунальних підприємств, створення комунальних підприємств.
2.2.5. Взаємодія з виконавчими органами Ради, підприємствами, організаціями та установами міста Одеси у підготовці щорічної програми соціально-економічного розвитку міста.
2.2.6. Проведення економічного аналізу та підготовка висновків про доцільність розробки проектів річних та довгострокових програм, розроблених виконавчими органами Ради.
2.2.7. Інформування міського голови та виконавчого комітету Ради про хід виконання стратегії економічного розвитку міста та загальноміських програм соціально-економічного розвитку міста.
2.2.8. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.
2.2.9. Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території
м. Одеси.
2.2.10. Формування переліку інвестиційних пропозицій та проектів.
2.2.11. Поширення в Україні та в світі інформації про інвестиційну привабливість міста.
2.2.12. Взаємодія з іноземними фінансовими фондами та організаціями, сприянню суб’єктам господарювання у налагодженні співробітництва з ними.
2.2.13. Участь у підготовці та проведенні семінарів, конференцій та інших заходів з питань стратегічного розвитку та інвестиційної діяльності.
2.2.14. Організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів.
2.2.15. Розробка Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств.
2.2.16. Сприяння встановленню та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, організацій та установ, які відповідають інтересам міста.
2.2.17. Забезпечення закордонного листування міського голови та його заступників з питань інвестиційної та економічної діяльності.
2.2.18. Розроблення та реалізація міських програм підтримки промисловості та підприємництва.
2.2.19. Надання консультаційної, методичної, організаційної, практичної або інформаційної допомоги:
- підприємствам, установам та організаціям міста усіх форм власності щодо формування тарифів на побутові, житлово-комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України), транспортні та інші послуги;
- виконавчим органам Ради, її виконавчому комітету, підприємствам, організаціям, установам міста стосовно підготовки пропозицій з інвестиційних проектів.
2.2.20. Забезпечення діяльності Економічної ради міста та ради підприємців.
2.2.21. Перевірка економічної обґрунтованості тарифів на побутові, житлово-комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України), транспортні та інші послуги.
2.2.22. Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів.
2.2.23. Участь у розробці Порядків, Методик тощо щодо формування тарифів на житлово-комунальні, побутові, транспортні, інші послуги, а також щодо обсягів пайових внесків для утримання об'єктів благоустрою.
2.2.24. Участь у визначенні обсягів пайових внесків для утримання об'єктів благоустрою.
2.2.25. Участь у підготовці та затвердженні фінансових планів комунальних підприємств та проведення аналізу їх виконання.
2.2.26. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, інформування виконавчого комітету Ради про стан фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.
2.2.27. Проведення аналізу виконання доходів бюджету в частині надходження податку на прибуток та частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста (дивідендів) від комунальних підприємств.
2.2.28. Погодження контрактів директорів та штатних розкладів комунальних підприємств.
2.2.29. Сприяння проведенню виставок та ярмарок.
2.2.30. Забезпечення погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Одеси, які перебувають у державній власності.
2.2.31. Координація та збір статистичної інформації про сфери діяльності місцевого самоврядування.
2.2.32. Участь в розробці техніко-економічних обґрунтувань проектів.
2.2.33. Здійснення заходів з розробки та моніторингу показників ділової активності міста.
2.2.34. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, вжиття заходів згідно з компетенцією Управління.
2.2.35. Підготовка проектів рішень Ради, виконавчого комітету Ради та розпоряджень міського голови відповідно до компетенції Управління.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:
3.1. Направляти підприємствам, організаціям, установам, закладам, незалежно від форм власності, пропозиції із соціально-економічного та стратегічного розвитку міста, збалансованого розвитку виробничої сфери, раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів, інвестиційної політики.
3.2. Залучати на договірних засадах підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному та стратегічному розвитку міста.
3.3. Вносити пропозиції щодо створення підприємств, організацій, установ та фондів, діяльність яких спрямовується на вирішення соціально-економічних програм та стратегічного розвитку міста.
3.4. Залучати спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, об'єднань громадян (за погодження з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями Управління.
3.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
3.6. Одержувати від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих органів Ради, комунальних підприємств, установ та організацій, а також інших форм власності (за згодою) інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали.
3.7. Організовувати виконання розпорядчих документів Ради, її виконавчого комітету та міського голови відповідно до своєї компетенції.
3.8. У межах своїх повноважень представляти Управління як виконавчий орган Ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.

4. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова.
4.2. Компетенція начальника Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника та інших посадових осіб Управління.
4.2.3. Представляє міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. Видає накази в межах своїх повноважень.
4.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає згідно з чинним законодавством договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
4.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств.
4.2.11. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам Управління.
4.2.12. В межах своїх повноважень видає доручення.
4.2.13. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів.
4.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
4.3.1. Заступники начальника Управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).
4.4. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником Управління одноособово.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику та його заступникам встановлюється начальником Управління. 
 
Секретар ради                                       О. Бриндак


Страница создана: 2013.03.04 18:05