Внесено зміни рішенням №70 від 26.03.2020р.

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 407 від 27.09.2018 р.

 

Про створення міської комісії з розгляду кандидатур на

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні нагороди», Указу Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 «Про почесні звання України», з метою попереднього розгляду кандидатів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Створити міську комісію з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську комісію з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
В.о. міського голови     А. ОрловськийКеруюча справами      О. Оніщенко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 27.09.2018 р.
№ 407
 
 
 
СКЛАД
комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного
 звання України «Мати-героїня»
 

Бедрега
Світлана Миколаївна
- голова комісії, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Китайська
Олена Петрівна
- заступник голови комісії, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
Лисенко
Наталія Анатоліївна
- секретар комісії, заступник директора департаменту – начальник управління сімейної та гендерної політики департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
 
Члени комісії:
Азаркіна
Олена Володимирівна
- в.о. директора  Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
Буйневич
Олена Валеріївна
- директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 
Данилко                       
Наталя Іванівна
 
- депутат Одеської міської ради (за згодою);
Дамаскіна
Ірина Віталіївна
- начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Загарія
Надія Еріківна
-  голова громадської організації «Одеська рада багатодітних матерів» (за згодою);
 
Квасніцька
Ольга Олексіївна
 
 
- депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Кісловський
Олексій В’ячеславович
 
- депутат Одеської міської ради (за згодою);
Кисельова
Катерина Вікторівна
- заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Кулакевич
Ольга Анатоліївна
 
Куценко
Ірина Ігорівна
- депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
 
- депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
 
Левко
Людмила Миколаївна
- в.о. заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Миколайчук
Ганна Валентинівна
- заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Свіщенко
Ірина Петрівна
- заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Якіменко
Олена Олександрівна
 
- директор департаменту охорони здоров’я    Одеської міської ради.    

 

 

Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
 
 
 
 
 
 Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 27.09.2018 р.
№ 407


ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з розгляду кандидатур на присвоєння
почесного звання України «Мати-героїня»
(далі – Положення)

1. Загальні положення
1.1. Міська комісія з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (далі – комісія) утворюється при виконавчому комітеті Одеської міської ради і є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Основним завданням комісії є: попередній розгляд кандидатів, які претен¬дують на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», у відповідності до вимог Указу Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 «Про почесні звання України»; підготовка пакету документів, необхідного для подальшого внесення виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідного клопотання; ведення обліку осіб, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
1.4. Комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.5. Очолює комісію заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків.
1.6. У разі відсутності голови комісії (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує заступник голови комісії.

2. Організація роботи комісії
2.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою комісії і проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя.
2.2. Комісія у своїй діяльності підзвітна виконавчому комітету Одеської міської ради та звітує один раз на рік про результати своєї роботи міському голові.
2.3. Під час засідання комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем комісії та підписується секретарем комісії та головою комісії.
2.4. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.
2.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
2.6. Рішення комісії є підставою для підготовки відповідного клопотання виконавчого комітету Одеської міської ради до Одеської обласної державної адміністрації.
2.7. Для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради надаються наступні документи:
- заява на ім’я Одеського міського голови;
- копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;
- копії свідоцтв про народження дітей;
- копії документів про освіту дітей;
- характеристики дітей із навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
- оригінали довідок, виданих органами внутрішніх справ, про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
- оригінал довідки, виданої органами внутрішніх справ, про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження;
- оригінали довідок, виданих органами внутрішніх справ, про наявність або відсутність судимості у кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
- за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування у них високих духовних і моральних якостей.
2.8. Організаційне забезпечення проведення засідань комісії, ведення обліку, підготовку протоколів засідань комісії, клопотань про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», формування пакету документів для Одеської обласної державної адміністрації покладається на департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.9. У випадку позитивного рішення комісії за результатами розгляду заяви і наданих до неї документів секретарем комісії готується пакет документів до Одеської обласної державної адміністрації:
- клопотання на ім’я голови Одеської обласної державної адміністрації про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
- витяг з протоколу засідання комісії, на якому прийнято рішення про висунення кандидатури на присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
- документи, надані заявником (згідно з пунктом 2.7).
2.10. Про результати розгляду заяви і наданих документів комісія інформує заявника у строки, передбачені чинним законодавством України.

3. Права комісії

3. Комісія має право:
3.1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій (за узгодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.
3.2. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
 
 


Керуюча справами                 О. Оніщенко
 
 
 

 


Страница создана: 2018.10.01 12:54