Внесено зміни рішенням виконкому №370 від 16.06.2011

 

 

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№28 від 25.02.2010р.

Про створення конкурсної комісії з вибору
інвестора для проведення робіт з будівництва
сміттєпереробного та/або сміттєспалювального
заводів у м. Одесі та про затвердження
Положення про порядок та умови проведення
робіт з будівництва сміттєпереробного та/або
сміттєспалювального заводів у м. Одесі


Відповідно до ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи», з метою визначення організаційних та економічних засад діяльності, пов’язаної зі зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням відходів, запобігання забруднення території м. Одеси, вирішення екологічних та енергетичних проблем міста, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити конкурсну комісію з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі (додаток 2).

3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
Міський голова                 Е. Гурвіц
 
Керуюча справами           Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.02.2010р. №28

 

Склад
конкурсної комісії з вибору інвестора для проведення робіт
з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі

 

Внесено зміни рішенням виконкому №370 від 16.06.2011

 

Пруцаков
Володимир Володимирович
- голова комісії, заступник міського голови - начальник управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Колокольников
Володимир Іванович              
- заступник голови комісії,
перший заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської
міської ради
Дацюк
Валентина Миколаївна
- секретар комісії,
заступник начальника управління
екологічної безпеки Одеської міської ради
Члени комісії:
Бабіч
Ірина Вікторівна
- завідувачка відділу комунальної гігієни Одеської міської санітарно-епідеміологічної станції
Дашковська 
Валерія Ігорівна                     
- перший заступник начальника управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної
діяльності Одеської міської ради
Кілдашова
Ала Миколаївна
- завідувачка відділу комунальної гігієни Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою)
Козловський 
Олександр Маркович            
- перший заступник начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Крук
Вячеслав Юлійович
- голова постійної комісії з екології та надзвичайних ситуацій (за згодою);
Лебедєв
Роман Сергійович                  
- начальник відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської
міської ради
Любов
Андрій Іванович
- голова постійної комісії з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу (за згодою)
Тютюнник
Олена Вячеславівна
- начальник Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради
Халай  
Віктор Володимирович         
- заступник начальника державного управління охорони навколишнього середовища в Одеській області (за згодою)

Керуюча справами              Т.М. Єршова

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.02.2010р. №28

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсу з вибору інвестора для проведення робіт з
будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у
м. Одесі

 

1. Загальні положення

 

1.1. Проведення конкурсу має на меті визначення суб’єктів господарювання, якому буде надано право на проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі (далі - Об’єкт) для розміщення з метою вирішення екологічних та енергетичних проблем міста на умовах, визначених конкурсною документацією і результатами конкурсу.
1.2. Для забезпечення проведення конкурсу створюється конкурсна комісія з відбору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі (далі – Комісія).

2. Порядок створення та роботи конкурсної комісії

2.1. Комісія є колегіальним органом та створюється за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради з метою забезпечення дотримання єдиних принципів при відборі інвестора, якому буде надано право реалізації інвестиційного проекту з будівництва Об’єкта.
2.2. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями Одеського міського голови.
2.3. Основними завданнями Комісії є:
а) проведення конкурсу з відбору інвестора для проведення робіт будівництва Об’єкта;
б) визначення переможця за підсумками проведеного конкурсу;
в) розгляд претензій учасників конкурсу, пов’язаних з рішеннями конкурсної комісії, відповідно до умов проведення конкурсу.
2.4. Комісія для вирішення завдань:
а) розглядає матеріали та надані учасниками конкурсу пропозиції і проводить їх аналіз;
б) проводить оцінку наданих пропозицій та приймає рішення про визначення переможця за результатами проведеного конкурсу;
в) забезпечує виконання рішення про проведення конкурсу.
2.5. Комісія має право:
а) залучати на договірній основі до роботи Комісії експертів, аудиторські, консультаційні та інші спеціалізовані організації;
б) запрошувати на засідання Комісії і заслуховувати представників суб’єктів господарювання, що беруть участь у конкурсі;
в) отримувати від учасників конкурсу роз’яснення положень наданих ними конкурсних пропозицій;
г) приймати рішення про продовження терміну прийому заявок або конкурсних пропозицій учасників.
2.6. Рішення про проведення засідання Комісії приймається її головою та проводиться під її головуванням. У разі відсутності голови Комісії на засіданні його проводить заступник голови Комісії.
2.7. Порядок денний засідання Комісії формує її секретар за пропозиціями голови, заступника голови та інших членів Комісії.
2.8. Підготовка проведення засідань Комісії здійснюється її секретарем.
2.9. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 її персонального складу.
2.10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування. При рівності голосів, поданих «за» і «проти», голос голови Комісії є вирішальним.
2.11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який складається секретарем, підписується всіма присутніми членами Комісії, її головою.
2.12. Комісія розглядає подані учасниками конкурсу пропозиції протягом 30-ти днів з наступного після останнього дня, встановленого для їх подачі. При наявності поважних причин термін розгляду поданих пропозицій за вмотивованим рішенням Комісії може бути подовжено, але не більше ніж на 15 днів.
2.13. Оригінали протоколів засідань, матеріали до них, стенограми зберігаються у секретаря Комісії.
2.14. Контроль за виконанням рішень Комісії здійснює її секретар.

3. Умови участі у конкурсі

3.1. Умовами участі у конкурсі є:
3.1.1. Подання заявки на участь у конкурсі.
3.1.2. Надання конкурсної документації та пропозицій стосовно умов конкурсу.
3.2. Отримання конкурсної документації:
- інструкції для учасників конкурсу (містять основні умови інвестиційного проекту, інформацію про вимоги стосовно Об’єкта та умов конкурсу, дату і порядок його проведення, порядок розробки, оформлення і подання пропозицій);
- форму заявки на участь у конкурсі;
- перелік документів та відомостей, які повинні додаватися учасником конкурсу до заявки на участь у конкурсі;
- проект інвестиційного договору;
- інші документи (за рішенням конкурсної комісії).
3.3. Учасником конкурсу не може бути суб’єкт господарювання:
- майно якого перебуває в податковій заставі або існують інші обтяження стосовно такого майна чи економічна діяльність якого припинена;
- стосовно якого розпочато процес відновлення платоспроможності або визнаного у встановленому порядку банкрутом;
- що знаходиться в процесі ліквідації або реорганізації (для юридичних осіб);
- що має невиконані зобов’язання перед органами державної влади;
- який не представив всіх необхідних документів у встановлений термін;
- який представив завідомо неправдиву інформацію в наданій документації.

4. Порядок оформлення права на участь в конкурсі

4.1. До участі у конкурсі допускаються суб’єкти господарювання, що оформили заявку на участь у конкурсі з наданням документів, передбачених цим Положенням.
4.2. Подача заявки на участь у конкурсі означає згоду учасника з умовами конкурсу і схвалення ним своїх зобов’язань дотримуватися цих умови. За порушення зобов’язань учасник не допускається до конкурсу, а його заявка відхиляється.
4.3. Для участі у конкурсі учасник зобов’язаний надати:
- заявку на участь у конкурсі за формою, що затверджується Комісією;
- нотаріально завірені копії статусу та інших установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію;
- гарантії фінансового забезпечення реалізації інвестиційного проекту (поручительство);
- підтвердження наявності необхідних фінансових ресурсів та (або) можливості їх залучення;
- довідку органів податкової служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів за станом на момент оголошення конкурсу;
- розшифровка на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи з вказанням дати їх виникнення;
- відомості стосовно наявності досвіду та можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту;
- заяву про відсутність невиконаних зобов’язань перед органами державної влади;
- пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
- інші документи, якщо такі будуть вказані в конкурсній документації.
4.4. Заявка і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером учасника конкурсу, підписи завірені печаткою учасника або нотаріально, документи прошиті та пронумеровані. Пропозиції за критеріями конкурсу представляються запечатаними в окремому конверті та підписаними однією і тією ж особою. Підписи повинні бути завірені печаткою. Цифри в пропозиціях за критеріями конкурсу заповнюються друкарським способом і дублюються прописом з вказівкою валюти платежу. Усі документи повинні бути акуратно оформлені і заповнені розбірливо. Стирання і виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам є підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають умовам конкурсу, і є підставою для повернення заявки учаснику з метою усунення цих недоліків.
4.5. Конкурсна документація надається за вказаною в інформаційному повідомленні поштовою адресою. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказується у розписці.
4.6. Секретар Комісії реєструє подану документацію в журналі заявок, що надійшли, видає учаснику конкурсу опис прийнятих документів з вказівкою реєстраційного номера, видає або направляє рекомендованим листом за місцезнаходженням, вказаним в заявці, повідомлення про присвоєння йому статусу учасника конкурсу.
4.7. Після закінчення встановленого терміну прийом заявок припиняється. Внесення змін в подані на конкурс пропозиції після їх реєстрації не допускається.
4.8. Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня прийому заявок (включно), повідомивши про це письмово організатора конкурсу. Датою відклику є дата реєстрації письмового звернення учасника в журналі.

5. Оголошення конкурсу

5.1. Оголошення про дату, час та місце проведення конкурсу офіційно публікується в друкованому засобі масової інформації, а також розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua. За рішенням комісії можуть бути обрані додаткові засоби масової інформації, в яких здійснюється публікація про оголошення конкурсу.
5.2. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:
- найменування і місцезнаходження організатора конкурсу, контактний телефон;
- форму проведення конкурсу, предмет конкурсу;
- основні умови інвестиційного проекту види робіт, кількісні показники, місце розташування ділянки будівництва, термін його виконання);
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- порядок і термін подачі заявок і поштову адресу представлення документів на участь у конкурсі;
- порядок проведення конкурсу, в тому числі порядок визначення переможця конкурсу;
- інші відомості, у разі необхідності (за рішенням Комісії). Інформація про конкурс публікується не пізніше за 15 днів до дати його проведення.
5.3. Після оголошення конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, має право отримати конкурсну документацію.
5.4. Видача конкурсної документації проводиться секретарем Комісії уповноваженим представникам учасника конкурсу або особисто учаснику конкурсу – фізичній особі. Факт передачі учаснику конкурсної документації реєструється у відповідному журналі, який ведеться секретарем Комісії.
5.5. Конкурсні пропозиції подаються учасниками до Комісії через її секретаря особисто або через представників в установлений в оголошенні про проведення конкурсу термін та за вказаною в ньому поштовою адресою. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в друкованому засобі масової інформації вважається днем його оголошення. Секретар Комісії повинен зареєструвати факт передачі учасником конкурсних пропозицій у реєстрі і проінформувати учасника про присвоєння йому відповідного номера. Надана учасником конкурсна пропозиція розглядається як його безвідзивна оферта (пропозиція) замовнику конкурсу укласти інвестиційний договір на умовах, визначених як умови проведення інвестиційного конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником у своїй конкурсній пропозиції.
5.6. Якщо кінець строку для подання конкурсних пропозицій припадає на неробочий день, то останнім днем строку подачі конкурсних пропозицій вважається перший після нього робочий день.
5.7. Учасник конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.
5.8. Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в подвійному конверті. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається поштова адреса Комісії та найменування об’єкта конкурсу. На внутрішньому конверті, крім названої інформації, зазначається найменування учасника конкурсу та його місцезнаходження.
5.9. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду. Після розпечатування конвертів із заявками вносити зміни до пропозицій учасників конкурсу не дозволяється.
5.10. Конкурсні пропозиції, отримані Комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.
5.11. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.
5.12. У день закінчення прийому конкурсних пропозицій секретар Комісії проводить закриття журналу прийому конкурсних пропозицій відповідним записом в рядку, наступному після реєстраційних даних останнього учасника.
5.13. У встановлений день і годину проведення конкурсу на засіданні Комісії у присутності учасників конкурсу (або їх уповноважених представників за дорученням) розглядаються представлені секретарем документи і розпечатуються конверти із конкурсними пропозиціями (заявками), що надійшли. Складається протокол, у якому фіксуються найменування учасників, їх місцезнаходження і заявки, що надійшли з пропозиціями. Після розпечатування конвертів здійснюється перевірка наявності в них необхідних документів, про що вноситься запис до протоколу, який підписується усіма членами комісії. Учасники конкурсу, пропозиції яких не відповідають умовам проведення конкурсу, зазначаються в протоколі окремо і їх пропозиції не розглядаються.
5.14. У разі, якщо учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, попередні договори, гарантійні листи тощо).

6. Порядок організації та проведення конкурсу.
Оголошення переможця конкурсу

 

6.1. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого Комісія приймає рішення про переможця конкурсу.
6.2. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови реалізації інвестиційного проекту відповідно до умов конкурсу, зокрема виконав усі необхідні умови конкурсу.
6.3. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:
- найкращі умови щодо залишення у комунальній власності частини Об’єкта, урахуванням цілісності їх розташування на 100-відсоткової готовності до експлуатації після завершення всіх робіт з реконструкції;
- найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту на всіх його стадіях;
- найкращі умови з оздоблення Об’єкта;
- процентне співвідношення власних і залучених коштів;
- найкращі умови використання Об’єкта для переробки або спалювання сміття для покрашення екологічної ситуації та отримання альтернативного джерела енергії.
6.4. Для остаточного визначення переможця конкурсу Комісія може рекомендувати учасникам з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності під час проведення конкурсу, провести фінансовий та (або) правовий аудит (перевірку) їх діяльності.
6.5. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, якщо:
- протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;
- усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;
- усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації.
Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, при необхідності приймається рішення про перегляд конкурсних умов і проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими цим Положенням.
6.6. За результатами конкурсу Комісія складає протокол, у якому зазначається:
- найменування об’єкта інвестиції;
- склад присутніх членів Комісії та осіб з дорадчим голосом;
- відомості про учасників конкурсу;
- пропозиції учасників конкурсу;
- пропозиції присутніх на засіданні щодо визначення переможця;
- результати голосування за оцінкою пропозицій;
- обґрунтування визначення переможця конкурсу;
- окрема думка осіб, що проголосували проти прийнятого рішення.
6.7. Після підписання протоколу при дотриманні процедури проведення конкурсу, конкурс вважається таким, що відбувся. Протокол щодо остаточних результатів проведення конкурсу підлягає затвердженню виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.8. У разі затвердження рішення Комісії переможець конкурсу та інші його учасники повідомляються про це у 3-денний строк з дня його затвердження. Виписка з протоколу та відповідне рішення виконавчого комітету Одеської міської ради надсилається переможцю конкурсу рекомендованим листом із запрошенням на переговори для узгодження кінцевого варіанта інвестиційного договору та його підписання.

7. Порядок укладення інвестиційного договору

7.1. Протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження переможця конкурсу Комісія повинна опублікувати результати конкурсу в друкованих засобах масової інформації.
7.2. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до законодавства України та умов конкурсу і повинен містити умови здійснення інвестиційної діяльності.
7.3. Договір укладається між виконавчим комітетом Одеської міської ради та переможцем конкурсу.
7.4. Сторони за домовленістю можуть внести до проекту інвестиційного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.
7.5. Термін погодження умов та підписання інвестиційного договору становить 30 календарних днів з моменту направлення переможцю конкурсу запрошення, зазначеного в п.6.8 цього Положення.
7.6. З моменту прийняття рішення про переможця конкурсу до моменту скасування такого рішення виконавчий комітет Одеської міської ради не має права вести переговори про укладення інвестиційного договору з іншими особами, в тому числі з іншими учасниками, які брали участь у конкурсі.
7.7. Якщо протягом тридцяти одного календарного дня з моменту направлення переможцю повідомлення, зазначеного в п. 6.8. цього Положення, переможець конкурсу не з’явився для підписання інвестиційного договору або відмовився від підписання договору або висуває неприйняті умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Комісія має право розпочати переговори з іншим учасником з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу після переможця. Він має право підписати договір протягом 20-ти робочих днів з моменту вручення йому офіційного повідомлення, якщо інший термін не буде встановлений для конкретного конкурсу. При його відмові може бути оголошений новий конкурс на попередніх умовах.
7.8. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
7.9. У процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, за винятком умов, що є істотними та відображають умови здійснення інвестиційної діяльності, визначені в результаті проведення конкурсу.Керуюча справами                             Т.М. Єршова

 

Додаток
до положення про порядок та умови
проведення конкурсу з вибору
інвестора для проведення робіт з
будівництва сміттєпереробного
та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі

 

Основні умови інвестиційного проекту

 

Для будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів пропонується 96,2 га площі, яка знаходиться на відстані 18 км від міста Одеси, а також 30 га в межах міста Одеси. При проектуванні вищевказаних заводів, повинні бути враховані наступні принципи:
 

1. Стандарти, які будуть відповідати вимогам природоохоронного законодавства України з наступним позитивним висновком державної екологічної експертизи.
 

2. Норма вмісту небезпечних речовин у викидах заводу по наступних показниках:
- чадний газ СО- 250 мг/куб.м;
- сітчастий газ SОІ - 500 мг/куб.м;
- хлористий водень НС№ - 30 мг/куб.м;
- закис азоту NOІ - 500 мг/куб.м;
- пил - встановлюється при розрахунку розсіювання;
- вуглець Сорго – встановлюється при розрахунку розсіювання;
- аміак NНі - встановлюється при розрахунку розсіювання;
- ртуть Нg та її сполуки – 0,2 мг/куб.м;
- диоксини/фурани – еквівалент 2, 3, 7, 8 ТСDD (не повинні вміщуватись).
 

3. У проекті будівництва об’єктів з переробки побутових відходів повинно бути передбачено:
а) могильник для захоронення залишку, що не спалюється;
б) технологічна можливість для спалювання мулових відкладень С.Б.О;
в) будівництво ліній переробки та упаковки вторсировини, будівництво виробництва з її використання;
г) формування спеціалізованих пунктів прийому ПЕТ і алюмінієвих банок установка фандоматів;
д) збір і обробка елементів електроживлення; збір і обробка люмінесцентних ламп; збір і обробка побутової електротехніки; збір і обробка картону та паперу.

4. Розгляд техніко-економічного обґрунтування технології переробки: сміттєспалювання (виробництво теплової та електричної енергії) тарифи якої обов’язково повинні бути порівнянні з тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради.
 

5. Розгляд реалізованих проектів будівництва об’єктів з переробки побутових відходів які діють на території України та інших країн.


Керуюча справами                           Т.М. Єршова


Страница создана: 2010.02.27 15:02