Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№254 від 10.06.2010

Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Указом Президента України від 3 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», наказом Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року № 219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.09.2009 року № 953 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування», а також вітчизняний та іноземний досвід, з метою покращення якості надання адміністративних послуг, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок надання адміністративних послуг виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради (додається).

2. Виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям Одеської міської ради, які надають адміністративні послуги, у двомісячний строк привести необхідні документи у відповідність до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 66.

3. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

4. Це рішення набуває чинності з 01.10.2010 року.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
 

  

Міський голова                                          Е. Гурвіц

Керуюча справами                                    Т. Єршова

 

 

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№254 від 10.06.2010

 
ПОРЯДОК
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ, КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. Цей Порядок поширюється на виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації Одеської міської ради, які згідно з нормативно-правовими актами надають адміністративні послуги (далі – адміністративні органи).
Стандарти надання адміністративних послуг, надання яких згідно з нормативно-правовими актами віднесено до повноважень виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради, встановлюються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

2. Адміністративна послуга – це послуга, яка є результатом здійснення адміністративними органами повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).
Адміністративний акт – це прийняте адміністративними органами рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

3. Адміністративні послуги можуть надаватися на платній і безоплатній основі, як фізичним, так і юридичним особам.
До адміністративних послуг не належать господарські послуги, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, а також комунальними підприємствами, установами та організаціями.
Плата за надання адміністративної послуги справляється у разі її визначення нормативно-правовими актами, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

4. Органи місцевого самоврядування можуть делегувати повноваження з надання адміністративних послуг лише комунальним підприємствам, установам та організаціям на підставі відповідних нормативно-правових актів.

5. Адміністративні органи зобов'язані забезпечити захист відомостей про факти, події й обставини життя заявника, що дозволяють ідентифікувати його особу, у тому числі шляхом забезпечення конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії з одержувачем адміністративних послуг.
Сторонні особи не можуть мати доступ до документів та інформації з надання адміністративної послуги. Зазначені відомості чи результат надання адміністративної послуги надаються заявнику після пред'явлення документів, що засвідчують особу, або його законному представнику в разі пред'явлення документів, що підтверджують представництво. Зазначені відомості також можуть бути надані на письмовий запит суду або інших органів відповідно до законодавства.

6. До адміністративних послуг застосовуються наступні загальні вимоги стандартів до їх якості і доступності:
6.1. Час і строк надання адміністративної послуги.
Строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати часу, необхідного для виконання послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання послуги, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці. Але не може перевищувати одного місяця з дня надходження звернення про надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.
Час прийому заявника в адміністративних органах, повинен передбачати можливість звернення до даних органів не менш ніж три рази на тиждень, та не менше ніж по чотири години на добу. Іншій режим прийому заявників встановлюється за окремим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. У разі необхідності адміністративні органи організують прийом, відповідно до графіку зручного для заявників (у позаробочій час тощо).
6.2. Запит про надання адміністративної послуги.
У разі коли для одержання адміністративної послуги необхідне заповнення стандартних бланків, вони повинні бути доступні заявнику. Заявнику має бути надана можливість безперешкодно отримати бланк і заповнити його поза приміщенням адміністративних органів. При прийнятті від заявника документів, за бажанням заявника йому видається розписка з описом прийнятих документів.
6.3. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги.
Заявникам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання адміністративної послуги дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративних органів, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.
В інтересах осіб з обмеженими фізичними можливостями доступ до приміщення, у якому надаються адміністративні послуги, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.
Заявникам у приміщенні адміністративних органів мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість зручного доступу до копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.
Адміністративні органи організовують прийом заявників за чергою, яка може бути сформована за допомогою попереднього запису (у тому числі за допомогою телефону, інших засобів зв’язку). Про що робиться відмітка у відповідному журналі.
6.4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Адміністративні органи організовують за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій забезпечення надання адміністративної послуги дистанційно.
Надання адміністративної послуги з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне зменшувати можливості її одержання іншими способами.
6.5. Планування діяльності з надання адміністративних послуг.
Усі адміністративні органи проводять щорічне та щоквартальне планування діяльності з надання адміністративних послуг шляхом затвердження відповідного плану роботи.
6.6. Звітність про проведену роботу.
Адміністративні органи щоквартально звітують міському голові або заступнику міського голови, згідно розподілу обов’язків про проведену роботу з надання адміністративних послуг згідно затвердженої форми.
6.7. Архівація діяльності з надання адміністративних послуг.
Інформація про надання адміністративних послуг підлягає обов’язковій архівації протягом визначених законодавством строків.

7. Адміністративні органи:
7.1. Розміщують на стендах, офіційному Інтернет-сайті Одеської міської ради та за наявністю на офіційних веб-сторінках план роботи з надання адміністративних послуг, перелік адміністративних послуг, які згідно з нормативно-правовими актами надаються адміністративними органами, зразки документів, необхідних для одержання адміністративних послуг (бланки, форми заяв, запитів тощо) та перелік таких документів, інформацію про довідкові телефони, години прийому заявників, умови попереднього запису на прийом, умови і розмір плати за одержання послуг, якщо вона передбачена нормативно-правовим актом, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, а також про порядок надання відповідних адміністративних послуг.
7.2. Забезпечують безкоштовне консультування з питань надання адміністративних послуг.

8. Адміністративним органам заборонено:
8.1. Вимагати плату за надання адміністративних послуг, якщо відповідно до діючих нормативно-правових актів такі послуги надаються безоплатно або розмір плати в установленому порядку не визначений.
8.2. Вимагати від заявників надання документів не передбачених законодавством для одержання адміністративної послуги.

9. Приймання плати виконавчими органами Одеської міської ради.
Виконавчі органи Одеської міської ради приймають плату за надані платні адміністративні послуги через органи Державного казначейства України.
Керуюча справами                                                  Т. Єршова


Страница создана: 2010.06.11 17:52