Внесено зміни рішенням виконкому № 427 від 27.09.2018
Внесено зміни рішенням виконкому № 187 від 26.04.2018

Внесено зміни рішенням виконкому № 511 від 28.12.2017
Внесено зміни рішенням виконкому № 127 від 28.04.2016

Внесено зміни рішенням виконкому № 119 від 30.04.2015

Внесено зміни рішенням виконкому № 235 від 25.09.2014

Внесено зміни рішенням виконкому № 249 від 21.06.2012 

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№271 від 10.06.2010р.

Про створення колегіального дорадчого органу
з питань

охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційної ради)

при виконавчому комітеті Одеської міської ради

Відповідно до статті 25; 31 та підпункту 10 пункту б статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою комплексного вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити колегіальний дорадчий орган з питань охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційну раду) при виконавчому комітеті Одеської міської ради.

2. Затвердити Положення про колегіальний дорадчий орган з питань охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційну раду) при виконавчому комітеті Одеської міської ради (додаток 1).

3. Затвердити склад колегіального дорадчого органу з питань охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова                        Е. Гурвіц

Керуюча справами                  Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №271

 

Положення
про колегіальний дорадчий орган з питань охорони об`єктів

культурної спадщини (Координаційну раду)

при виконавчому комітеті Одеської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Колегіальний дорадчий орган з питань охорони об`єктів культурної спадщини при виконавчому комітеті Одеської міської ради (надалі - Координаційна рада) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, створеним для комплексного вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території міста Одеси.
1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується чинним законодавством України у сфері охорони культурної спадщини та цим Положенням.
1.3. До складу Координаційної ради входять провідні вчені й висококваліфіковані фахівці-практики сфери охорони та реставрації пам’яток, а також суміжних галузей - реставратори, працівники науково-дослідних і проектних організацій, виробники, представники державних органів охорони культурної спадщини вищого рівня, органів управління, громадських організацій.
Члени Координаційної ради беруть участь в її роботі на громадських засадах.
1.4. Персональний склад Колегіального дорадчого органу затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.5. Організація роботи Координаційної ради покладається на управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
 

2. Завдання Координаційної ради

 
2.1. Основним завданням Координаційної ради є забезпечення професійного вирішення питань дослідження, охорони, реставрації, відтворення об’єктів культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища міста Одеси шляхом опрацювання висновків, рекомендацій і пропозицій для органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
2.2. Завданнями Координаційної ради є також:
- розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що стосуються об’єктів культурної спадщини, державних історико-культурних (історико-архітектурних) заповідників та історичних ареалів міста Одеси;
- вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що стосуються сфери охорони, обліку, реставрації, відтворення, регенерації об’єктів культурної спадщини, історичних ареалів міста Одеси з метою надання відповідного висновку для подальшого розгляду даних питань.
 

3. Функції Координаційної ради
 

3.1. Координаційна рада, відповідно до мети і завдань своєї діяльності, розглядає та оцінює:
- довгострокові програми науково-дослідних, пошукових, проектних, реставраційно-ремонтних та регенераційних робіт у галузі охорони об’єктів культурної спадщини;
- концепції, плани, проекти захисту, збереження, реставрації та регенерації об’єктів культурної спадщини, їхніх територій, а також перетворень в їх безпосередньому оточенні, зонах охорони об’єктів культурної спадщини;
- концепції та проекти регенерації історичних ареалів міста Одеси.
3.2. Координаційна рада, відповідно до своїх завдань, може брати участь в організації і проведенні:
- наукових сесій, семінарів, конференцій, нарад, «круглих столів» з питань охорони об’єктів культурної спадщини;
- конкурсів, проектів реставрації, відтворення, регенерації пам’яток і комплексів, історико-архітектурних (історико-культурних) заповідників.
 

4. Права й обов’язки Координаційної ради

 

4.1. Координаційна рада має право:
- отримувати необхідну інформацію і документи від відповідних підприємств, установ і організацій;
- запрошувати до участі в засіданнях керівних працівників обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування;
- залучати до підготовки і розгляду конкретних питань експертів, рецензентів, інших фахівців;
- створювати експертні групи й тимчасові комісії;
- готувати й передавати в засоби масової інформації матеріали з питань, розглянутих на засіданнях Координаційної ради.
4.2. Члени Координаційної ради зобов’язані:
- дотримуватися принципів наукової сумлінності й об’єктивності при розв’язанні всіх питань;
- узгоджувати з керівництвом Координаційної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Координаційної ради;
- сприяти здійсненню ухвал Координаційної ради, у т.ч. й через організації та установи, у яких вони працюють.

 

5. Організація і регламент роботи Координаційної ради

 

5.1. Координаційна рада складається з голови, двох заступників, відповідального секретаря та членів.
5.2. Головою Координаційної ради є керівник органу охорони культурної спадщини Одеської міської ради.
5.3. Відповідальний секретар Координаційної ради призначається з числа відповідальних працівників органу охорони культурної спадщини Одеської міської ради.
5.4. Відповідальний секретар Координаційної ради:
- здійснює організаційне забезпечення засідань;
- веде протокольну, наукову та ділову документацію Координаційної ради;
- готує матеріали на розгляд засідань Координаційної ради та її президії;
- призначає, за погодженням з керівництвом, рецензування матеріалів, що пропонуються до розгляду;
- контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд;
- складає звіти про діяльність Координаційної ради;
- бере участь у підготовці планів роботи Координаційної ради.
5.5. Засідання Координаційної ради відбуваються згідно з квартальними планами, як правило, раз на місяць.
5.6. Засідання Координаційної ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 50% складу дійсних членів.
5.7. Ухвали Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів “за” і “проти” ухвальним є голос голови Координаційної ради.
Рішення приймаються відкритим голосуванням. На вимогу членів Координаційної ради в протоколі зазначається їхня особиста точка зору, що не збігається з прийнятим рішенням.
5.8. Для оперативного вирішення поточних питань створюється президія Координаційної ради в складі голови, його заступників, відповідального секретаря та п’яти-шести членів. Президія збирається на засідання у разі потреби.
5.9. Координаційної ради проводить свою діяльність шляхом:
- засідань Координаційної ради;
- оперативних засідань президії Координаційної ради;
- засідань експертних груп і тимчасових комісій.
5.10. Засідання веде голова Координаційної ради або один з його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.
5.11. Рішення Координаційної ради та її президії оформлюються протокольно за підписами голови (заступника голови) та відповідального секретаря. У необхідних випадках рішення Координаційної ради впроваджуються наказами начальника управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради, розпорядженнями Одеського міського голови або рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради.
5.12. Голова Координаційної ради розглядає і затверджує план роботи на півріччя (на квартал). У плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу) та термін розгляду.
5.13. Матеріали для розгляду Координаційної ради готують і надають проектні, реставраційні організації, установи та інші зацікавлені юридичні та фізичні особи відповідно до затвердженого плану роботи. 
 
Керуюча справами                     Т.М. Єршова

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №271

 

С К Л А Д
колегіального дорадчого органу з питань охорони об`єктів

культурної спадщини (Координаційної ради) при

виконавчому комітеті Одеської міської ради

 

Мещеряков Володимир Миколайович - голова Координаційної ради, начальник управління з питань охорони об’єктів культурної
спадщини Одеської міської ради, кандидат архітектури, доцент, член Українського комітету ICOMOS;

Бабін Віталій Павлович - заступник голови Координаційної ради, заступник начальника управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради,


Шелюгін Андрій Ігорович - заступник голови Координаційної ради, заступник начальника управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Завалко Світлана Василівна - відповідальний секретар Координаційної ради, головний спеціаліст відділу з питань охорони та обліку об’єктів культурної спадщини управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
 

Члени Координаційної ради:
 
Бровін Борис Олександрович – начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради – головний архітектор міста;

Бродавко Роман Ісакович – начальник управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради, заслужений діяч мистецтв України;

Греков Олександр Сергійович – начальник відділу містобудівного моніторингу та реалізації генерального плану управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, кандидат архітектури, доцент;

Дорофєєв Олександр Віталійович – заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради – начальник відділу контролю за забудовою міста;

Єксарьова Надія Максимівна – завідувачка кафедри основ архітектури і дизайну архітектурного середовища ОДАБА, кандидат архітектури, доцент (за згодою);

Крук Вячеслав Юлійович – голова постійної комісії з екології та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради, депутат Одеської міської ради (за згодою);

Лисенко Вадим Андрійович – завідувач кафедри архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд та їх комплексів ОДАБА, доктор технічних наук, професор, академік (за згодою);

Мамєєва Євгенія Павлівна – начальник відділу з питань охорони та обліку об’єктів культурної спадщини управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

 
Мартинюк Віталій Якович – начальник міліції громадської безпеки РВОМУ ГУМВФ України в Одеській області, підполковник міліції (за згодою);

Мироненко Василь Іванович – голова Одеської організації «Спілка архітекторів України» (за згодою);

Мостовських Наталія Іванівна – директор КП «Міськзелентрест»;

Мотирева Наталія Миколаївна – голова Правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (за згодою);

Підгайний Сергій Григорович – голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Прейгер Наталія Анатоліївна – в.о. начальника Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради;

Стас Іван Ілліч – начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради;

Суханов Володимир Геннадійович – директор науково-виробничого центру «Екострой», дійсний член Академії будівництва, член-кореспондент Інженерної академії України, заслужений будівельник України, відмінник вищої освіти України, кандидат технічних наук, доцент (за згодою); 
 
Шишкін Михайло Іванович – головний спеціаліст відділу з питань охорони та обліку об’єктів культурної спадщини управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, кандидат технічних наук, доцент;
 
Шнайдер Станіслав Аркадійович – голова постійної комісії з охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, депутат Одеської міської ради (за згодою);

Штербуль Наталія Анатоліївна – начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, заслужений архітектор України, член бюро Українського комітету ICOMOS (за згодою). 
 
Керуюча справами                          Т.М. Єршова


Страница создана: 2010.06.14 15:09