Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міської ради №373 від 25.12.2014р. 

  
 

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №3 від 10.12.2010р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№495 від 24.09.2010р.

Про створення комітету з конкурсних торгів з організації та проведення

процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів
бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів -

виконавчому комітеті Одеської міської ради

 

Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України від 01.06.2010р. №2289-VI «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010р. №916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради та затвердити його склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.09.2006р. №553 «Про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
Міський голова                   Е. Гурвіц 
 
Керуюча справами             Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.09.2010р. №495

 

СКЛАД
комітету з конкурсних торгів з організації та проведення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджету міста
при головному розпоряднику бюджетних коштів –

виконавчому комітеті Одеської міської ради

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №3 від 10.12.2010р.

 

Єршова Т.М. - голова комітету, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

Члени комітету:

Воротинцева І.В. - начальник відділу проведення закупівель департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради;

Голуб М.Ф. - директор департаменту господарського забезпечення Одеської міської ради;

Іванов Д.А. - заступник директора юридичного департаменту Одеської міської ради;

Неклеса В.А. - директор департаменту інформаційних технологій Одеської міської ради;

Шейко Н.В. - директор департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради;

Щеплоцька В.Г. - директор департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради.Керуюча справами                        Т.М. Єршова

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.09.2010р. №495

 

Положення
про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур

закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при

головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів (далі - Положення про комітет з конкурсних торгів) - виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі - Виконком) розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів».
1.2. Положення про комітет з конкурсних торгів визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності комітету з конкурсних торгів Виконкому з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі – комітет з конкурсних торгів), а також права та обов'язки його членів.

 

2. Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів

 

2.1. Комітет з конкурсних торгів – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Комітет з конкурсних торгів створюється з метою організації та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів.
2.2. Комітет з конкурсних торгів у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі Законом та цим Положенням про комітет з конкурсних торгів.
2.3. Склад комітету з конкурсних торгів та Положення про нього затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. Членами комітету з конкурсних торгів є працівники виконавчих органів в кількості не менше 5 осіб. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.
2.4. Усі члени комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель здійснюється не рідше одного разу кожні два роки у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
2.5. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює його голова, який призначається рішенням Виконкому та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.
2.6. Голова комітету з конкурсних торгів організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Голова комітету з конкурсних торгів призначає заступника голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету.
2.7. За рішенням комітету можуть залучатися службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.
2.8. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою у разі потреби.
2.9. На засіданнях комітету з конкурсних торгів підлягають розгляду наступні питання:
- планування здійснення процедур закупівель;
- складення та затвердження річного плану державних закупівель;
- вибір процедури закупівлі;
- інші питання відповідно до Закону.
2.10. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету з конкурсних торгів, приймаються простою більшістю у присутності не менше двох третин членів комітету з конкурсних торгів. За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
2.11. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету. У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

 

3. Головні функції комітету з конкурсних торгів

 

3.1. Комітет з конкурсних торгів відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису;
- складення та затвердження річного плану державних закупівель;
- здійснення вибору процедури закупівлі;
- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
- надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
- проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;
- оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
- вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні, з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- здійснення інших дій, передбачених Законом.

 

4. Права та обов'язки членів комітету з конкурсних торгів.

Повноваження голови та секретаря комітету з конкурсних торгів

 

4.1. Члени комітету з конкурсних торгів мають право:
- вносити питання на розгляд комітету;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
- заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
- здійснювати інші дії, передбачені Законом.
4.2. Члени комітету зобов'язані:
- організовувати та проводити процедури закупівель;
- брати участь в усіх його засіданнях особисто;
- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;
- в установленому порядку визначити переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції), яких за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідними та акцептованими;
- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
- пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.
4.3. Члени комітету з конкурсних торгів на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.
4.4. Члени комітету з конкурсних торгів зобов’язані дотримуватися вимог Положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові пропозиції та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
4.5. Голова комітету з конкурсних торгів:
- організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
- веде засідання комітету;
- призначає заступника голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
- визначає функції кожного члена комітету;
- вносить на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо змін у складі комітету з конкурсних торгів;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Рішення голови комітету з конкурсних торгів щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
4.6. Секретар комітету з конкурсних торгів призначається головою комітету, забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Секретар комітету з конкурсних торгів надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою Виконкому.
За відсутності секретаря комітету з конкурсних торгів його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

 

5. Відповідальність

 

5.1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.
5.2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки з питань закупівель.
 
Керуюча справами                    Т.М. Єршова


Страница создана: 2010.09.27 20:33