Втратило чинність рішенням виконавчого комітету №130 від 31.07.2014

 

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№59 від 16.02.2011

Про затвердження Положення про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради

Відповідно до ст.ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 9, 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Одеси, керуючись Положенням про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, затвердженим рішенням Одеської міської ради
від 25.12.2008 р. № 3737-V, а також Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний період, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Затвердити Положення про Піклувальну ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 27.04.2010 року № 218.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Фабрикант С.С.
Міський голова                                              О. Костусєв


Керуюча справами                                        Т. Герасименко

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№59 від 16.02.2011

  
ПОЛОЖЕННЯ
про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики
Одеської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Піклувальна рада департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі – Піклувальна рада) є колегіальним органом, утвореним з метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Одеси та діє в межах повноважень, що надані цим Положенням.
1.2. У своїй діяльності Піклувальна рада керується Конституцією України, законами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України в межах своїх повноважень.
1.3. Піклувальна рада координує об’єктивний розподіл різних видів соціальної допомоги та послуг, а також надання соціального обслуговування незахищеним верствам населення міста Одеси.


2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

2.1. Персональний склад Піклувальної ради затверджується розпорядженням міського голови.
2.2. Головою Піклувальної ради є директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.3. До складу Піклувальної ради, крім голови, заступника та відповідального секретаря, входять представники управління охорони здоров’я Одеської міської ради, структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та соціальних установ, депутати Одеської міської ради, представники громадських та благодійних організацій міста. Кількісний склад Піклувальної ради не менше 11-ти осіб.
2.4. Організаційною формою роботи Піклувальної ради є засідання, які проводяться не менше двох раз на місяць та за необхідністю.
2.5. Веде засідання Піклувальної ради голова або його заступник.
2.6. Члени Піклувальної ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.
Член Піклувальної ради, який не бере участі в засіданнях без поважних причин протягом двох місяців, за поданням голови Піклувальної ради виключається з її складу.
2.7. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Піклувальної ради.
2.8. Рішення Піклувальної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Піклувальної ради, у разі відсутності голови – заступником та секретарем.
При рівності голосів, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні Піклувальної ради.
2.9. Аналогічні Піклувальні ради створюються в комунальних установах «Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в районах міста Одеси», склад яких затверджується директором департаменту. Керівник територіального центру є головою Піклувальної ради, створеною в установі.
Голова Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради має право брати участь у роботі Піклувальної ради комунальних установ «Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в районах міста Одеси», із правом голосу.


3. ФУНКЦІЇ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

3.1. Розгляд звернень громадян, які зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі, щодо надання різних видів соціальної допомоги та послуг.
3.2. Розгляд клопотань благодійних фондів, громадських та інших організацій з питань виділення матеріальної та іншої допомоги незахищеним верствам населення.
3.3. Розподіл коштів, передбачених для надання соціальних послуг та різних видів допомоги громадянам міста Одеси, які потребують соціального захисту, в межах міських цільових програм на відповідний бюджетний період.
3.4. Розгляд звернень громадян міста Одеси щодо поселення до КУ «Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку», КУ «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона», КУ «Центр милосердя імені Матері Терези» та до інших соціальних закладів.
3.5. Залучення представників відповідних профільних структурних підрозділів та фахівців для вирішення відповідних звернень.
3.6. Розподіл соціальної допомоги та послуг між комунальними установами «Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в районах міста Одеси» та іншими комунальними установами, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, громадськими і благодійними організаціями та фондами, а також громадянами, що звернулися за соціальною допомогою та послугами.
Піклувальною радою може бути встановлено період надання соціально-побутових послуг, соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації.
3.7. За результатами розгляду звернень громадян Піклувальна рада вносить пропозиції керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради або департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради про надання соціальної допомоги та послуг або приймає рішення про відмову у наданні соціальної допомоги та послуг.
3.8. При ухваленні рішення Піклувальною радою про надання будь-якого виду соціальної допомоги та послуг малозабезпеченим громадянам міста враховується:
- соціальний статус;
- рівень матеріальної забезпеченості;
- стан здоров’я;
- умови проживання;
- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян);
- клопотання, характеристика з місця роботи, навчання щодо надання допомоги;
- певні життєві обставини особи, що потребує допомоги (визначаються в акті обстеження соціальних та матеріально-побутових умов проживання, письмових підтвердженнях громадських організацій, сусідів та інших).


4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ

4.1. Рішення про надання цільової адресної допомоги у межах, визначених Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, приймається на підставі особистої заяви малозабезпеченої особи або громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, і акта соціальних та матеріально-побутових умов проживання.
4.2. Матеріальна допомога у межах, визначених Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, призначається малозабезпеченій особі або громадянам, які опинились у скрутних життєвих обставинах, один раз на рік. Максимальний розмір матеріальної допомоги – 10 000 грн. У виключних випадках, за дорученням Одеського міського голови або його заступників, призначається додаткова матеріальна допомога у більшому розмірі.
4.3. Для надання соціальної допомоги та послуг громадяни надають документи:
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію посвідчень про підтвердження соціального статусу чи категорії;
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у жилому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про доходи усіх працездатних членів сім'ї (заробітна плата за останні три місяці, з центра зайнятості та місця навчання);
- у разі надання матеріальної допомоги на лікування, придбання ліків – рецепти з поліклінік, лікарень та рахунки із аптек, копії розрахункових документів;
- у разі надання матеріальної допомоги на придбання слухового апарата – копію аудіограми, висновок сурдолога із зазначенням типу рекомендованого слухового апарата (рецепт), рахунок;
- у разі надання матеріальної допомоги на зубне протезування та стоматологічні послуги – направлення на зубопротезування, рахунок на проведення зубопротезування із зазначенням переліку необхідних робіт;
- у разі надання матеріальної допомоги на компенсацію коштів, витрачених на поховання – копію свідоцтва про смерть, документів, які підтверджують витрати на проведення ритуальних послуг;
- інші документи, які впливають на надання соціальної допомоги та послуг.
4.4. Для громадян, які втратили документи внаслідок стихійного лиха, пожежі та інших випадках, Піклувальна рада приймає рішення за кожним окремим випадком.
4.5. Для об’єктивного розподілу коштів встановити розмір матеріальної допомоги за напрямками:
- у зв’язку з пожежею – 5000 грн;
- на компенсацію коштів, витрачених на поховання – 1000 грн;
- внаслідок надзвичайних ситуацій – 10 000 грн.


5. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ОДЕСИ

5.1. Фінансування соціальної допомоги та послуг здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах бюджетних призначень та залучених благодійних надходжень.
5.2. Одноразова матеріальна допомога у розмірі прожиткового мінімуму на одну особу за станом на 1 січня поточного року, передбачена Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, виплачується на підставі рішення Піклувальної ради.
5.3. У випадках, коли висновком Піклувальної ради визначається необхідність в наданні матеріальної допомоги більше розміру прожиткового мінімуму на одну особу за станом на 1 січня поточного року, в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради готується клопотання до виконавчого комітету Одеської міської ради про надання відповідної допомоги. Така допомога надається за розпорядженням міського голови.
5.4. Рішення Піклувальної ради зберігаються в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи.
Керуюча справами                                     Т. Герасименко


Страница создана: 2011.02.18 14:33