Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№758 від 22.12.2011р. 


 
Про внесення змін та доповнень до Регламенту виконавчих органів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754 
  
Відповідно до статей 51, 52 та 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. №273-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів», з метою забезпечення здійснення виконавчими органами Одеської міської ради покладених на них повноважень, удосконалення процесу прийняття управлінських рішень, впорядкування документування управлінської діяльності, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754:
1.1. Другий абзац підпункту 2.1.1 викласти в наступній редакції:
«У перспективний (річний) план роботи виконкому на рік вноситься перелік питань для розгляду та прийняття рішень виконкомом із зазначенням кварталу та виконавчих органів міськради, відповідальних за підготовку проектів рішень».
1.2. Підпункт 2.1.2 викласти в наступній редакції:
«2.1.2. Виконавчі органи міськради в строк до 15 листопада поточного року надають до організаційного відділу пропозиції до перспективного плану роботи виконкому на наступний рік. Пропозиції погоджуються міським головою, секретарем міськради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків між ними.
На підставі наданих пропозицій департамент документально-організаційного забезпечення вносить на розгляд останнього в поточному році засідання виконкому проект рішення про затвердження перспективного плану роботи виконкому на наступний рік».
1.3. У підпунктах 2.2.10, 2.2.12, 2.3.5, 2.4.12, 4.1.2, 4.3.4, 4.3.6, 5.1.6, 5.1.19, 5.1.23, 7.2 замінити слова «департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю» словами «департамент документально-організаційного забезпечення».
1.4. У підпунктах 2.1.12, 2.2.12, 2.3.5, 2.4.12, 2.7.8, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.9.3 замінити слова «юридичне управління» словами «юридичний департамент».
1.5. Підпункт 2.1.8 викласти в наступній редакції:
«2.1.8. З метою деталізації квартального плану роботи виконкому та врахування питань, що виникають у ході діяльності виконавчих органів міської ради, організаційним відділом щомісяця готується та розсилається електронною поштою календарний план основних організаційних заходів виконавчих органів міськради».
1.6. Підпункт 2.1.12 викласти в наступній редакції:
«2.1.12. Загальний план діяльності виконавчих органів міськради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік складається уповноваженим департаментом Одеської міської ради (далі – уповноважений департамент) на підставі пропозицій виконавчих органів міськради та вноситься на розгляд останнього в поточному році засідання виконкому».
1.7. Підпункт 2.2.5 викласти в наступній редакції:
«2.2.5. Відповідальність за підготовку рішення несе керівник виконавчого органу, на якого відповідно до резолюцій міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, членів виконкому, орієнтовного плану роботи виконкому покладено організацію підготовки проекту рішення виконкому».
1.8. Частину 5 підпункту 2.2.6 викласти в наступній редакції:
«Текст коментарю: зміст питання, очікуваний результат, можливі ризики, фінансовий результат».
1.9. У підпункті 2.2.13 замінити слова «управління фінансів» на слова «департамент фінансів», «начальником Представництва по управлінню комунальною власністю» словами «директором департаменту комунальної власності».
1.10. Доповнити підпункт 2.2.13 абзацом наступного змісту:
«Проекти рішень виконкому, в яких пропонується внесення питань на розгляд міської ради, обов’язково візуються секретарем міської ради.
При підготовці проекту рішення виконкому про затвердження персонального складу комісії чи робочої групи до нього обов’язково вноситься посада секретаря, який несе відповідальність за документальне забезпечення роботи колегіального органу, ведення протоколу засідань, складання, розсилання та контроль за виконанням доручень голови комісії чи робочої групи, підготовку за його дорученням підсумкової інформації для міського голови за результатами роботи колегіального органу.
Якщо до складу комісії чи робочої групи планується ввести депутатів міської ради, керівник виконавчого органу – виконавець проекту рішення виконкому, повинен звернутися через апарат міської ради з офіційним запитом до керівників депутатських фракцій міської ради з проханням надати кандидатуру депутата для включення до складу комісії чи робочої групи. У запиті обов’язково зазначається назва комісії чи робочої групи, мета та завдання, а також заплановані строки роботи».
1.11. Підпункт 2.2.14 викласти в наступній редакції:
«2.2.14. Керівники виконавчих органів міськради, які є виконавцями проектів рішень виконкому, забезпечують оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету міської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Загальний відділ після отримання від виконавця проекту рішення виконкому, який погоджено в установленому порядку, забезпечує передавання його електронного варіанту до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю для оприлюднення».
1.12. У підпункті 2.2.17 перше речення доповнити словами:
«із зазначенням дати, ПІБ посадової особи, яка вносить зауваження, та її особистого підпису».
1.13. У підпункті 2.3.6 замінити слова «управління фінансів» словами «департамент фінансів», «управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності» словами «управління економіки, промисловості та інвестицій», «Представництво по управлінню комунальною власністю» словами «департамент комунальної власності».
1.14. У підпункті 2.3.6 виключити частини 3, 5 та доповнити його абзацом наступного змісту:
«Якщо до складу комісії чи робочої групи планується ввести депутатів міської ради, керівник виконавчого органу – виконавець проекту розпорядження міського голови, повинен звернутися через апарат міської ради з офіційним запитом до керівників депутатських фракцій міської ради з проханням надати кандидатуру депутата для включення до складу комісії чи робочої групи. У запиті обов’язково зазначається назва комісії чи робочої групи, мета та завдання, а також заплановані строки роботи».
1.15. У підпункті 2.3.9 друге речення доповнити словами:
«із зазначенням дати, ПІБ посадової особи, яка вносить зауваження, та її особистого підпису».
1.16. Другий абзац підпункту 2.4.1 доповнити наступним:
«питання, зазначені в орієнтовному плані роботи виконкому на квартал».
1.17. Підпункт 2.4.9 викласти в наступній редакції:
«2.4.9. Проекти рішень виконкому, які вносяться на розгляд виконкому, подаються в електронному вигляді не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, з доданням необхідних документів подаються виконавчими органами до загального відділу не пізніше ніж за 10 днів до засідання на паперових та електронних носіях, а саме:
- проект рішення виконкому, завізований і погоджений із відповідними посадовими особами, виконавчими органами та іншими організаціями відповідно до пп. 2.2 (у 50-ти екземплярах);
- довідкові та інформаційні матеріали (в 1-му екземплярі);
- розпорядчий документ, якщо проект рішення виконкому готується на його виконання (в 1-му екземплярі);
- документи, на підставі яких розроблено проект рішення виконкому, або їх засвідчені копії (в 1-му екземплярі) разом з переліком цих документів із зазначенням кількості аркушів, підписані керівником виконавчого органу;
- список запрошених на розгляд питання (у 3-х екземплярах)».
1.18. Підпункт 2.4.12 доповнити абзацом наступного змісту:
«- головам постійних комісій та керівникам депутатських фракцій міськради (через департамент з організації роботи ради);
- КП «Редакція газети «Одеській вісник».
1.19. Підпункт 2.5.3 викласти в наступній редакції:
«2.5.3. Виконком проводить засідання у Великій залі адміністративної будівлі Одеської міської ради (площа Думська, 1). Засідання виконкому ведуться українською та російською мовами. Засідання виконкому є відкритими і гласними, крім випадків, установлених законодавством України та цим Регламентом.
Відкритість засідань виконкому забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації.
Гласність засідань виконкому забезпечується шляхом їх трансляції по телебаченню і радіо, публікації рішень виконкому в друкованому органі Одеської міської ради, а також шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Одеської міської ради».
1.20. Підпункт 2.5.5 викласти в наступній редакції:
«2.5.5. До участі в засіданні виконкому можуть запрошуватися керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Одеси, представники зацікавлених підприємств, установ та організацій міста, засобів масової інформації.
Запрошення на засідання членів виконкому, керівників виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, керівників органів прокуратури, МВС, МНС, податкових органів здійснюється департаментом документально-організаційного забезпечення; голів постійних комісій міської ради та керівників депутатських фракцій – департаментом з організації роботи міської ради.
Акредитація при міській раді представників засобів масової інформації здійснюється департаментом інформації та зв’язків з громадськістю відповідно до закону.
Запрошення на засідання виконкому представників засобів масової інформації, акредитованих при міській раді, здійснює департамент інформації та зв’язків з громадськістю. В день засідання акредитовані представники засобів масової інформації отримують через його працівників проекти порядку денного».
1.21. У підпункті 2.5.5 другий абзац викласти в наступній редакції:
«На відкриті засідання виконкому обов’язково запрошуються прокурор м. Одеси, голови постійних комісій та керівники депутатських фракцій міськради» та доповнити третім абзацом наступного змісту:
«Члени виконкому, голови постійних комісій та керівники депутатських фракцій міськради, особи, які запрошені на засідання виконкому, мають право під час обговорення проекту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проекту рішення виконкому, а також пропозиції й зауваження стосовно порядку денного засідання виконкому».
1.22. Доповнити пункт 2.5 підпунктом 2.5.23 та викласти його в наступній редакції:
«2.5.23. Виконавці протокольних доручень інформують про результати виконання міського голову та посадову особу, на яку покладено контроль. Хід та результати виконання протокольних доручень міського голови, наданих ним під час проведення засідань виконкому, підлягають регулярному розгляду на апаратних нарадах».
1.23. Другий абзац підпункту 2.8.3 викласти в наступній редакції: «Складання списку запрошених, їх запрошення та реєстрація здійснюється організаційним відділом, якщо головуючий на нараді – міський голова або його перший заступник; відділом організаційного забезпечення діяльності керівного складу, якщо головуючий на нараді – секретар міської ради, заступник міського голови, керуючий справами виконкому міськради».
1.24. Четвертий абзац підпункту 2.8.6 викласти в наступній редакції: «Контроль за виконанням протокольних доручень міського голови, наданих під час засідань виконкому, та протокольних доручень першого заступника міського голови, наданих на планових апаратних нарадах, здійснює організаційний вiддiл. Виконавці, незалежно від того, в якій формі вони доповідають міському голові та його першому заступнику про виконання їх доручень (у письмовій чи в усній), обов'язково надають тексти своїх доповідей, інформаційні матеріали про виконання даних доручень до організаційного відділу в друкованому вигляді, а в разі необхідності – в електронному вигляді (на електронному носії, по локальній комп’ютерній мережі, електронною поштою тощо). Доповідачі, яких внесено до порядку денного щопонеділкової апаратної наради, до 16.00 щоп’ятниці надсилають по електронній пошті до організаційного відділу тексти доповідей та презентаційні матеріали, виконані в Power Point».
1.25. Підпункт 2.8.9 доповнити абзацом наступного змісту: «Організатори проведення заходів в адміністративному будинку Одеської міської ради звертаються до адміністративно-господарського департаменту, на який покладено ведення в локальній мережі електронної бази «Зали», де зазначено інформацію про запланований захід: місце проведення, головуючий, тема, час, дата тощо».
1.26. У підпункті 2.8.12 замінити слова «департамент господарського забезпечення, департамент інформаційних технологій» словами «адміністративно-господарський департамент».
1.27. У підпунктах 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 замінити слова «управління інформації» словами «департамент інформації та зв’язків з громадськістю».
1.28. Підпункт 3.1.10 викласти в наступній редакції:
«3.1.10. Функціонування «Телефону довіри міського голови» (багатоканальний телефон 728-17-01) та «Єдиного центру звернень громадян» (багатоканальний телефон 705-55-55) є однією із сучасних форм взаємодії та зворотного зв’язку з членами територіальної громади міста. Основна мета – забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, контроль за своєчасним вирішенням соціально-економічних проблем мешканців міста, роз'яснювально-консультативні заходи та довідкова діяльність.
«Телефон довіри міського голови» працює у режимі багатоканального автовідповідача з функцією запису повідомлень від громадян, загальною тривалістю до трьох хвилин на одне повідомлення, з подальшою їх формалізацією.
«Єдиний центр звернень громадян» працює у режимі централізованого міського телефонного центру звернень громадян з функцією оперативного формування, передачі та доступу до інформації від громадян в реальному часі.
Всім зверненням, що надійшли на «Телефон довіри міського голови» та до «Єдиного центру звернень громадян» і містять повну інформацію про заявника, надається статус офіційного електронного звернення до органу місцевого самоврядування. Стосовно порушених у зверненні питань згідно з розподілом функціональних обов'язків визначається відповідальна за його виконання особа та формується відповідне доручення.
Контроль за розглядом виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, офіційних електронних звернень членів територіальної громади міста здійснюється першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов'язків між ними.
Контроль за виконанням доручень стосовно розгляду офіційних електронних звернень членів територіальної громади міста здійснює перший заступник міського голови.
Контрольний строк виконання цих доручень складає 10 робочих днів з моменту отримання інформації про зміст офіційного електронного звернення. З метою запобігання виникненню повторних звернень членів територіальної громади міста з однакових питань керівники виконавчих органів забезпечують негайний телефонний контакт із заявниками та контроль за розглядом звернення, під час якого визначаються строки та умови його вирішення.
Вся інформація стосовно заявника, виконавців, відповідальних осіб та інша, необхідна для вирішення порушених питань, вноситься до спеціалізованої електронної бази та зберігається протягом не менш одного року».
1.29. Підпункт 3.1.11 викласти в наступній редакції:
«3.1.11. Для координації діяльності органів самоорганізації населення створено спеціальний виконавчий орган, який здійснює взаємодію з органами самоорганізації населення відповідно до затвердженого міською радою Положення про ці органи».
1.30. Підпункт 3.2.2 викласти в наступній редакції:
«3.2.2. На засідання виконкому обов’язково запрошуються голови постійних комісій та керівники депутатських фракцій міськради через департамент з організації роботи міськради».
1.31. Підпункт 3.4.4 викласти в наступній редакції:
«3.4.4. Керівники виконавчих органів готують за підписом міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міськради та надсилають до 10-го числа наступного за півріччям місяця до Одеської обласної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до порядку, встановленого розпорядженням міського голови».
1.32. Підпункт 4.1.1 викласти в наступній редакції:
«4.1.1. Підрозділи кадрової роботи виконавчих органів міської ради у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України та іншими актами чинного законодавства України».
1.33. У підпунктах 4.1.2, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.5, 4.6.2, 4.8.4, 4.9.1, 4.10.2, 4.10.9, 4.11.3, 4.11.4 замінити слова «відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування» словами «відділ кадрової роботи».
1.34. Підпункт 4.1.5 викласти в наступній редакції:
«4.1.5. Прийом на службу, переведення, стажування, звільнення, присвоєння рангу, продовження терміну перебування на службі, надання відпусток керівному складу виконавчих органів міської ради здійснюється за розпорядженням міського голови».
1.35. Підпункт 4.1.7 викласти в наступній редакції:
«4.1.7. Організація та проведення заходів щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України з кадрових питань покладається на відділ кадрової роботи, юридичний департамент та керуючого справами виконавчого комітету».
1.36. Підпункт 4.3.2 викласти у наступній редакції:
«4.3.2. Призначення на посади заступників начальників управлінь, директорів департаментів, заступників керівників інших виконавчих органів, начальників відділів виконавчих органів здійснюється за рекомендацією (поданням) керівників відповідних виконавчих органів та погодженням з першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами згідно з розподілом обов’язків».
1.37. У другому абзаці підпункту 4.3.4 слова «та директору департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю» виключити.
1.38. Підпункт 4.3.6 викласти в наступній редакції:
«4.3.6. Відділ кадрової роботи на підставі документів та згідно з резолюціями готує проекти розпоряджень міського голови та забезпечує їх погодження у встановленому порядку в юридичному департаменті та керуючим справами виконавчого комітету».
1.39. Підпункт 4.3.7 викласти в наступній редакції:
«4.3.7. Звільнення посадових осіб виконавчих органів міської ради здійснюється у встановленому законом порядку. Звільнення керівників, заступників керівників та начальників відділів попередньо узгоджується з першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами згідно з розподілом обов’язків».
1.40. У підпункті 4.7.5 слова «його службовий телефон» виключити.
1.41. Підпункт 4.7.12 викласти в наступній редакції:
«4.7.12. Затверджені посадові інструкції зберігаються у відділі кадрової роботи за місцем роботи посадової особи».
1.42. У підпункті 4.8.1 замінити слова «департамент господарського забезпечення та департамент інформаційних технологій» словами «адміністративно-господарський департамент».
1.43. Підпункт 4.8.3 доповнити словами «керівником виконавчого органу міської ради, який розпорядженням міського голови визначений уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективною діяльністю відповідного комунального підприємства».
1.44. В підпункті 4.10.1 слова «управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської замінити на слова «департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради».
1.45. Підпункт 4.10.8 викласти в наступній редакції:
«4.10.8. Відпустки першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету, надаються за розпорядженням міського голови на підставі їх особистої заяви.
Відпустки головам районних адміністрацій та їх заступникам, керуючим справами районних адміністрацій, директорам департаментів та їх заступникам, начальникам управлінь у складі департаментів, начальникам управлінь та їх заступникам, начальникам міської служби у справах дітей та інспекції з благоустрою міста та їх заступникам, начальникам самостійних відділів надаються розпорядженням міського голови на підставі їх особистої заяви, попередньо узгодженої з першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків між ними.
Відпустки начальникам відділів, заступникам начальників відділів, завідувачам секторів та спеціалістам апарату виконкому надаються на підставі узгодженої з керівником їх особистої заяви наказом керуючого справами виконавчого комітету міської ради.
Відпустки начальникам відділів, заступникам начальників відділів, завідувачам секторів та спеціалістам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради надаються на підставі їх особистої заяви наказом керівника відповідного виконавчого органу міської ради.
Відпустки керівникам комунальних підприємств та установ (крім головних лікарів медичних комунальних установ, яким відпустки надаються наказом начальника управління охорони здоров’я) надаються за розпорядженням міського голови на підставі особистої заяви, узгодженої з керівником виконавчого органу міської ради, якого розпорядженням міського голови визначено уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективною діяльністю даного комунального підприємства, та погодженої першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків між ними».
1.46. Підпункт 4.11.2 викласти в наступній редакції:
«4.11.2. Клопотання про нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради та Почесною відзнакою Одеського міського голови вносяться на ім’я міського голови державною мовою.
До клопотання додаються відомості про конкретні виробничі, творчі чи наукові досягнення трудових, творчих колективів або окремих фізичних осіб, копія паспорта та ідентифікаційного коду.
Клопотання подається до відділу кадрової роботи після попереднього погодження його у профільному управлінні (департаменті) міської ради і першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до розподілу обов’язків між ними не пізніше як за 14 днів до події».
1.47. Підпункт 4.11.3 викласти в наступній редакції:
«4.11.3. Підготовлені проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради погоджуються у першого заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, директора юридичного департаменту, а проекти розпоряджень міського голови про нагородження Почесною відзнакою Одеського міського голови погоджуються першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, відповідно до розподілу обов’язків між ними та керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради».
1.48. Підпункт 5.1.1 доповнити словами «Правилами роботи архівних підрозділів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та закладів» згідно з наказами Державного комітету архівів № 87 від 05.06.2007 р., № 188 від 19.09.2008 р.
1.49. У підпункті 5.1.2 слова «департаменті з питань звернень громадян» замінити словами «департаменті інформації та зв’язків з громадськістю», «департаментом інформаційних технологій» замінити словами «адміністративно-господарським департаментом».
1.50. Підпункт 5.1.5 викласти в наступній редакції:
«5.1.5. Усі розпорядчі документи міського голови, виконкому та інших виконавчих органів виконуються українською мовою, за винятком документів з питань міжнародних та міжнаціональних відносин, що можуть виконуватися мовою кореспондента».
1.53. У підпункті 5.1.6 слова «департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю» замінити словами «департамент документально-організаційного забезпечення», «департамент роботи з питань звернень громадян» словами «департамент інформації та зв’язків з громадськістю».
1.54. Підпункт 5.1.11 викласти в наступній редакції:
«5.1.11. У виконавчих органах контроль здійснюють:
• за виконанням резолюцій керівництва виконкому стосовно документів центральних органів державної влади, розпорядчих документів Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації та документів загального листування – загальний відділ, помічники та консультанти посадової особи, яка наклала резолюцію, контрольна служба виконавчого органу;
• за виконанням доручень, наданих міським головою під час проведення засідань виконкому, інших протокольних доручень міського голови, доручень, наданих першим заступником міського голови під час проведення апаратних нарад – організаційний відділ;
• за виконанням доручень першого заступника міського голови, підготовлених виконавчими органами або консультантами першого заступника міського голови – автори доручення, консультанти першого заступника міського голови, контрольна служба виконавчого органу;
• за виконанням доручень секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому – відповідні консультанти;
• за виконанням рішень міської ради – департамент з організації роботи ради та контрольна служба виконавчого органу;
• за виконанням розпорядчих документів виконкому й міського голови – міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому (відповідно до останнього пункту документа), організаційний відділ і контрольна служба виконавчого органу;
• за виконанням доручень щодо звернень громадян та задоволенням запитів на публічну інформацію – департамент інформації та зв’язків з громадськістю і контрольна служба виконавчого органу;
• за виконанням планів роботи виконкому – організаційний відділ та контрольна служба виконавчого органу».
1.55. Підпункт 5.1.12 доповнити абзацом наступного змісту: «Контрольний строк виконання резолюцій міського голови складає 10 календарних днів».
1.56. У підпункті 5.1.13 слова «департаменті з питань звернень громадян» замінити на слова «департаменті інформації та зв’язків з громадськістю» та доповнити словами та символами «департамент з організації роботи ради».
1.57. Підпункт 5.1.14 доповнити абзацом наступного змісту:
«У разі неможливості виконання у встановлені строки виконавець за три дні до закінчення терміну вносить подання про перенесення строків їх виконання, обґрунтовуючи причини невиконання. У разі погодження подання надається резолюція про продовження терміну контролю документа із зазначенням кінцевої дати його виконання. Зняти документ з контролю може тільки особа, яка поставила його на контроль, чи та, яка її заміщає».
1.58. Підпункт 5.1.15 доповнити словами «та визначається окремим порядком».
1.59. У підпункті 5.1.18 слово «завідувачем» замінити словом «начальником».
1.60. Підпункт 5.1.19 викласти в наступній редакції:
«5.1.19. Усі інші документи після реєстрації передаються для розгляду секретарю міської ради,заступникам міського голови, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.
Одержують ці документи службовці відділу організаційного забезпечення діяльності керівного складу (далі – консультанти заступників міського голови) щоденно з 16.00 до 17.00 у загальному відділі та у департаменті інформації та зв’язків з громадськістю».
1.61. У підпункті 5.1.22 слова «департаменті з питань звернень громадян» замінити словами «департаменті інформації та зв’язків з громадськістю» та доповнити словами та символами «прийом документів здійснюється до 13.00, видача документів – після 16.00».
1.62. У підпункті 5.1.23 слова «департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю» замінити словами «департамент документально-організаційного забезпечення», «департаменті з питань звернень громадян» словами «департаменті інформації та зв’язків з громадськістю».
1.63. Підпункт 5.2.1 доповнити абзацом наступного змісту:
«Після обрання нового складу виконкому міською радою нового скликання нумерація рішень виконкому розпочинається з початку».
1.64. У підпункті 5.2.4 замінити слово «завідувача» на слово «начальника».
1.65. Підпункт 5.2.9 викласти в наступній редакції:
«5.2.9. Письмова інформація про хід (результати) виконання розпорядчих документів виконкому та міського голови виконавчими органами міськради надається за підписом їх керівників не пізніше 13.00, який є контрольним строком виконання, посадовій особі, на яку відповідно до останнього пункту документа покладено контроль за його виконанням, копія – до організаційного відділу на паперових та електронних носіях (електронною поштою)».
1.66. Підпункт 5.2.12 викласти в наступній редакції:
«5.2.12. Після виконання окремого пункту рішення виконкому чи розпорядження міського голови виконавчий орган складає доповідну записку з проханням зняти виконаний пункт з контролю, адресовану посадовій особі, на яку в останньому пункті розпорядчого документа покладено контроль за його виконанням.
Якщо у пункті розпорядчого документа декілька виконавців, то зазначений першим в тексті пункту узагальнює інформацію про виконання та надає спільну для всіх виконавців доповідну записку про виконання його окремого пункту, адресовану посадовій особі, на яку в останньому пункті розпорядчого документа покладено контроль за його виконанням.
Якщо в тексті розпорядчого документа не зазначено, хто буде збирати й узагальнювати інформацію про виконання рішення виконкому чи розпорядження міського голови в цілому та готувати підсумковий звіт, адресований посадовій особі, на яку в останньому пункті розпорядчого документа покладено контроль за його виконанням для погодження нею зняття з контролю розпорядчого документа в цілому, цей обов’язок покладається на автора проекту розпорядчого документа.
Виконавці окремих пунктів розпорядчого документа не пізніше, ніж за один робочий день до встановленого контрольного строку надають свої звіти на паперових та електронних носіях (електронною поштою) до виконавчого органу, на який покладено обов’язок щодо збору й узагальнення інформації про виконання рішення виконкому чи розпорядження міського голови в цілому та підготовки підсумкового звіту».
1.67. Підпункт 5.2.13 викласти в наступній редакції:
«5.2.13. До підсумкового звіту про виконання в цілому рішення виконкому чи розпорядження міського голови додаються всі інформаційні матеріали, що свідчать про повне та якісне виконання документа (копії укладених договорів, акти приймання-передачі, акти та фотофіксація виконаних робіт тощо). Посадова особа, на яку в останньому пункті розпорядчого документа покладено контроль, ознайомившись з пакетом документів, засвідчує згоду резолюцією: «Зняти (реквізити розпорядчого документа) з контролю», після чого пакет документів надається до організаційного відділу для централізованої підготовки проекту рішення виконкому та проекту розпорядження міського голови про зняття з контролю.
За результатами роботи комісії чи робочої групи, створеної відповідно до розпорядження міського голови, голова комісії чи робочої групи подає посадовій особі, на яку покладено контроль за виконанням розпорядження, всі матеріали та акти комісії чи робочої групи. Розглянувши надані матеріали, посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням розпорядження, надає доручення про підготовку проекту розпорядження міського голови про результати роботи комісії чи робочої групи».
1.68. Підпункт 5.2.14 викласти в наступній редакції:
«5.2.14. Кожні півроку організаційний відділ готує проект рішення виконкому про зняття з контролю повністю виконаних рішень виконкому».
1.69. Підпункт 5.2.17 викласти в наступній редакції:
«5.2.17. Пошукова інформаційна база власних розпорядчих документів дає можливість знайти текст рішення виконкому чи розпорядження міського голови за такими ознаками:
- реєстраційний номер;
- дата прийняття (видання);
- назва;
- виконавчий орган, що готував розпорядчий документ.
Тексти розпорядчих документів міського голови та виконкому надаються загальним відділом до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю для оприлюднення».
1.70. Підпункт 5.1.18 доповнити абзацом наступного змісту: «Обов’язки щодо надання на розгляд міському голові документів загального листування, підготовки проектів резолюцій та подання їх на підписання міському голові покладаються виключно на керуючого справами виконавчого комітету міської ради та начальника відділу організаційного забезпечення діяльності міського голови».
1.71. Підпункт 5.3.6 доповнити абзацом наступного змісту:
«Термін виконання резолюцій міського голови складає 10 робочих днів, якщо в тексті резолюції не встановлений інший контрольний термін».
1.72. Підпункт 5.3.8 викласти в наступній редакції:
«5.3.8. Якщо в документа декілька виконавців, то зазначений першим у тексті резолюції узагальнює інформацію про виконання та надає спільну для всіх виконавців доповідну записку про виконання. Інші виконавці не пізніше, ніж за один робочий день до встановленого контрольного строку надають свої звіти до виконавчого органу, на який покладено обов’язок щодо збору й узагальнення інформації про виконання документа та підготовки підсумкового звіту».
1.73. У підпункті 5.3.12 слова «на дискеті» замінити словами «на електронному носії», «департамент роботи з питань звернень громадян» словами «департамент інформації та зв’язків з громадськістю».
1.74. Підпункт 5.3.16 викласти в наступній редакції:
«5.3.16. Щоп’ятниці загальний відділ готує за підписом начальника відділу оперативне зведення стосовно стану виконання документів центральних органів державної влади, розпорядчих документів Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, документів загального листування».
1.75. Підпункт 5.3.17 викласти в наступній редакції:
«5.3.17. Щокварталу начальник загального відділу готує аналітичну записку стосовно стану виконання виконавчими органами документів центральних органів державної влади, розпорядчих документів Одеської обласної ради та Одеської обласної державної адміністрації й документів загального листування».
1.76. Підпункт 5.4.8 викласти в наступній редакції:
«5.4.8. Документи, що підлягають передачі адресату за допомогою факсу, електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі».
1.77. Підпункт 5.5.10 викласти в наступній редакції:
«5.5.10. Відповіді на депутатські запити й звернення депутатів Одеської обласної ради передаються до секретаріату обласної ради (65004, м. Одеса, просп. Шевченка, 4); депутатів Одеської міської ради – до апарату міської ради (65004, м. Одеса, пл. Думська, 1)».
1.78. У підпункті 5.6.2 замінити слова «на завідуючого» на слова «на начальника».
1.79. Доповнити розділ 5 підпунктом 5.7 та викласти його в наступній редакції:
«5.7. Порядок роботи зі зверненнями на «Телефон довіри міського голови» та до «Єдиного центру звернень громадян»:
5.7.1. Загальна відповідальність за функціонування «Телефону довіри міського голови» та «Єдиного центру звернень громадян» покладається на першого заступника міського голови, за організацію процесу реагування на офіційні електронні звернення – на управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю.
5.7.2. Відповідальність за організацію інформаційного забезпечення процесу контролю виконання та реагування на офіційні електронні звернення, підтримку в робочому стані технічних, програмних та інших спеціалізованих засобів, технологічне та кадрове забезпечення покладається на КП «Міський інформаційно-аналітичний центр».
5.7.3. КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» забезпечує приймання, обробку, ведення звітності та контроль за виконанням офіційних електронних звернень громадян, для чого спеціалісти комунального підприємства формалізують неписьмове звернення, якому в автоматичному режимі присвоюється індивідуальний системний номер та формується облікова картка заявника (з аудіо-, відео-, фото- та іншими файлами) у базі даних спеціалізованої електронної програми з одночасною можливістю доступу до цієї інформації відповідальних спеціалістів структурних підрозділів в режимі реального часу.
5.7.4. Для інформування виконавців та взяття звернень на контроль кожного робочого дня о 09.00 спеціалістами КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» забезпечується наявність необхідної інформації в базі даних спеціалізованої електронної програми за зверненнями, які надійшли за попередню добу на «Телефон довіри міського голови».
Інформація щодо звернень, які надходять в оперативному режимі до «Єдиного центру звернень громадян», приймається та вноситься спеціалістами КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» до бази даних цілодобово в режимі реального часу. Для кращого наочного ототожнювання даних щодо звернень, що потребують негайного оперативного реагування, вони відзначаються у базі даних облікових карток відповідною кольоровою відміткою.
5.7.5. Кожного робочого дня до 10.00 спеціалістами КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» здійснюється доставка міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому контрольних роздруківок на паперових носіях інформації про звернення, які надійшли за попередню добу на «Телефон довіри міського голови», з обов’язковим додаванням роздруківок текстів факсограм (якщо є). Інформація за минулу добу, яка надійшла до «Єдиного центру звернень громадян», надається у вигляді звіту за тематикою та специфікою звернень. Щотижня спеціалістами КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» готуються та надаються міському голові та першому заступнику відповідні звіти щодо кількісних та якісних показників розгляду офіційних електронних звернень громадян та результатів контролю виконання доручень.
5.7.6. Начальник відділу контролю «Єдиного центру звернень громадян» комунального підприємства «Міський інформаційно-аналітичний центр» вивчає суть офіційних електронних звернень громадян та вносить пропозиції щодо відповідальних виконавців за розгляд кожного з них згідно з компетенцією виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси.
5.7.7. Начальник управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю перевіряє правильність визначення виконавців, відповідальних за розгляд звернень, та, якщо виконавцем звернення визначено установу чи підприємство, що не належить до виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ Одеської міської ради, підписує підготовлені спеціалістами КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» супровідні листи. Разом із супровідним листом текст звернення (перелік звернень) відправляється виконавцю на паперових носіях у гарантований у часі спосіб (через управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю, кур’єром та інше) та дублюється у електронному вигляді за допомогою електронної пошти.
5.7.8. Анонімні телефонні звернення (звернення, за якими неможливо встановити номер телефону або адреси заявника) розгляду не підлягають, за виключенням випадків, коли це стосується надзвичайних обставин, або звернення має інформаційний характер. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних недієздатними (рішення суду, медичний висновок, інше).
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймається першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з розподілом обов’язків, про що виконавцем повідомляється особа, яка подала звернення.
У випадку надходження звернення, рішення якого не належить до компетенції органів місцевого самоврядування, заявнику про це повідомляється за телефоном відповідальним спеціалістом КП «Міський інформаційно-аналітичний центр». Під час розмови заявнику пропонується звернутися до підприємства, організації, установи, що спроможні вирішити порушене у телефонному зверненні питання, заявнику надаються, при їх наявності, необхідні контактні дані (номери телефонів, поштова адреса та інше).
5.7.9. Контрольний строк розгляду офіційних електронних звернень громадян складає 10 робочих днів з моменту отримання інформації про зміст телефонного звернення та внесення його до бази даних спеціалізованої електронної програми.
5.7.10. З метою запобігання виникненню повторних офіційних електронних звернень членів територіальної громади міста керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ, всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, забезпечують негайний телефонний контакт із заявниками, під час якого обговорюються строки та умови вирішення порушеного у зверненні питання.
5.7.11. Якщо під час розгляду першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради роздруківок з інформацією про телефонні звернення за попередню добу виникає необхідність у змінах контрольних термінів виконання окремих звернень або надання додаткових завдань виконавцям, оформлюється відповідна резолюція керівника, яка вноситься до 12.00 консультантами керівників виконавчого комітету Одеської міської ради до облікової картки у базі даних спеціалізованої електронної програми. Внесена таким чином інформація наочно відображується у режимі реального часу на комп’ютерних терміналах відповідальних виконавців. Якщо виконавцем звернення визначено установу чи підприємство, що не належить до виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ Одеської міської ради та яка не має технічної можливості доступу до бази даних звернень, відповідна резолюція оформлюється письмово та передається у гарантований у часі спосіб (через управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю, кур’єром, поштою та інше).
5.7.12. У межах контрольного строку виконавець забезпечує телефонний зв’язок із заявником, вживає заходів щодо позитивного вирішення порушеного у зверненні питання, надає заявнику, якщо той потребує, письмову відповідь (у разі наявності інформації про його адресу), надає звіт про виконання (на паперових носіях), при наявності резолюції – посадовій особі, яка її наклала, та звітує шляхом внесення відповідних даних до електронної облікової картки заявника у базі даних спеціалізованої електронної програми.
5.7.13. У випадку, коли питання, порушене у зверненні, неможливо вирішити в межах контрольного строку, виконавець письмово звертається до першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з розподілом обов’язків з аргументованим проханням подовження строку розгляду звернення. На підставі резолюції відповідного керівника, яка вноситься уповноваженою на це особою в електронну облікову картку заявника, начальник відділу контролю КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» змінює контрольний строк розгляду звернення, а виконавець інформує заявника за телефоном про причини затримки та остаточні строки виконання звернення.
5.7.14. Уповноважені спеціалісти відділу контролю КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» спільно з консультантами першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснюють контроль за термінами отримання інформації про позитивне вирішення порушеного у офіційних електронних зверненнях питання.
5.7.15. Контроль за якістю розгляду офіційних електронних звернень та достовірністю наданої виконавцями інформації про вжиті заходи щодо вирішення порушених у зверненнях питань здійснюється уповноваженими спеціалістами КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» шляхом проведення щотижневих телефонних чи очних опитувань заявників та проведення перевірок на місці з елементами фото-, відео- та аудіофіксації. Проводиться аналіз кількості розглянутих за тиждень офіційних електронних звернень, ведеться облік випадків несвоєчасного розгляду виконавцями звернень або фактів надання недостовірної інформації щодо розгляду звернень, на підставі результатів яких щотижня готується довідка (звіт), яка заслуховується на апаратній нараді першого заступника міського голови.
5.7.16. Зняття з контролю офіційних електронних звернень здійснюється після повного позитивного вирішення порушеного у ньому питання або за резолюцією першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з розподілом обов’язків».
1.80. Розділ 6 викласти в наступній редакції:
«6. Порядок розгляду звернень та організації прийому громадян:
6.1. Органiзацiя роботи з розгляду звернень громадян в Одеській міській раді здійснюється вiдповiдно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, відповідних Указів Президента України, Інструкції, затвердженої постановою Кабінету Мiнiстрiв України “З діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової iнформацiї”.
6.2. Попередній розгляд, реєстрація та облік у мережній комп’ютерній базі звернень громадян здійснюється управлінням звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (далі – управління звернень громадян).
6.3. Консультанти заступників міського голови отримують в управлінні звернень громадян звернення громадян з необхідними додатковими матеріалами й передають на розгляд першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до їх компетенції, визначеної розподілом обов’язків.
6.4. Підготовка звернень громадян на розгляд міського голови здійснюється начальником управління звернень громадян.
6.5. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до компетенції Одеської міської ради, звернення в термін не пiзнiше п'яти днів із супровідним листом управління звернень громадян за підписом директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю пересилаються за належністю вiдповiдному органу або посадовій особі, про що заявнику надсилається повідомлення.
6.6. Міський голова, перший заступник міського голови, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, розглядають звернення громадян i дають доручення вiдповiдним виконавчим органам, посадовим особам для вивчення, перевірки й вирішення порушених у зверненнях питань.
Органiзацiя й контроль проходження та вирішення питань, порушених в пропозиціях, заявах i скаргах, покладається на управління звернень громадян.
6.7. У роботі з письмовими та усними зверненнями громадян посадові особи органів місцевого самоврядування забезпечують кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд з метою оперативного їх розв'язання, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.
Керівники виконавчих органів міської ради при розгляді листів зобов'язані аналізувати причини виникнення обґрунтованих скарг і пропозицій громадян, розробляти заходи з їх усунення.
6.8. Особистий прийом громадян проводять міський голова, секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, директор юридичного департаменту згідно з графіком, затвердженим міським головою.
Громадянам, які звернулися під час особистого прийому до міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, директора юридичного департаменту, надається відповідь у встановленому законодавством порядку.
6.9. Керівники виконавчих органів проводять особистий прийом громадян вiдповiдно до затверджених ними графiкiв.
6.10. Усні звернення громадян на особистому прийомі міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету реєструються в мережевій комп’ютерній базі даних; на усні звернення заявникам надається усна відповідь.
6.11. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, заявник подає письмове звернення й воно розглядається в тому ж порядку, що й звичайне письмове звернення.
6.12. Періодичність перевірки виконання доручень за розглядом звернень, що взяті на контроль, визначається дорученням (залежно від їх важливості та встановленого терміну виконання). Відповідальність за своєчасність виконання покладається на відповідні виконавчі органи міської ради, посадові особи.
6.13. У разі надання відповідного доручення контроль за його виконанням здійснюється:
- за зверненнями з терміновими дорученнями та дорученнями із термінами виконання у кілька днів – щоденно;
- за зверненнями, що надійшли з центральних органів державної влади, а також за дорученнями міського голови – не менше одного разу на тиждень або у день, що передує звітному.
6.14. Управління звернень громадян сприяє своєчасному та якісному виконанню доручень, контролює надання відповідей на всі порушені питання, аналізує причини затримання виконання доручень та виникнення повторних звернень громадян.
6.15. За результатами розгляду звернень громадян приймаються рішення або надається обґрунтована вiдповiдь.
Відповіді заявникам на їх звернення, надіслані на розгляд із Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, облдержадміністрації, надаються за підписом міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю, керівників виконавчих органів.
6.16. Відповідь вважається обґрунтованою у разі:
- зазначення органу, який здійснював розгляд звернення;
- розкриття всіх питань, порушених заявником;
- зазначення норм чинного законодавства України, якщо порушене питання потребує правової оцінки;
- зазначення органу або установи, адреси і номера телефону (якщо він відомий виконавцю), до компетенції якого належить питання, викладене у зверненні;
- зазначення відомостей про результати розгляду попередніх звернень (якщо звернення повторне);
- надання пропозицій рекомендаційного характеру (за необхідністю).
Повторні звернення з однакових питань розглядаються, якщо перше звернення не було вирішене по суті. При цьому, відповіді авторам візуються юристами виконавчих органів ради, комунальних підприємств.
Якщо питання потребує додаткового вивчення, у відповіді зазначається, що про остаточне вирішення питання заявника буде поінформовано додатково.
6.17. Якщо у тексті звернення міститься прохання стосовно присутності громадянина при розгляді заяви чи скарги або взяття участі у її перевірці, особистого викладення аргументів особі, яка перевіряла заяву чи скаргу, посадові особи виконавчих органів, комунальних підприємств зобов’язані створювати відповідні умови для залучення громадянина. Підготовка та реєстрація такого звернення здійснюється управлінням звернень громадян або, у разі звернення безпосередньо до виконавчого органу, комунального підприємства – працівником установи, на адресу якої направлено звернення.
Для цього при попередньому розгляді звернення працівник, на якого покладена відповідальність за ведення діловодства з реєстрації звернень громадян, здійснює на ньому відмітку про необхідність забезпечення присутності заявника.
6.18. Скарги, які містять у тексті посилання на прийняття незаконних рішень або вжиття неправомірних дій, надання необґрунтованої відповіді виконавчими органами, комунальними підприємствами, не підлягають направленню до цих установ. Такі звернення можуть бути розглянуті органом місцевого самоврядування або посадовою особою, до повноважень яких за розподілом обов’язків відноситься координація та контроль діяльності виконавчого органу, комунального підприємства, дії чи рішення якого оскаржуються.
6.19. При розгляді звернень не допускається розголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди; відомостей, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законом; іншої інформації, якщо це зачіпає права і законні інтереси громадян. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене у тексті його звернення, прізвище автора, місце його проживання та роботи не підлягає розголошенню.
Доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами, не допускається.
6.20. Пропозиції, заяви або скарги громадян розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх реєстрації в управлінні звернень громадян, а ті, що не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. В окремих випадках можливе продовження терміну розглядання заяви. Визначення кінцевого терміну розгляду звернення покладається на відповідну посадову особу виконавчого органу, комунального підприємства, на розгляді якого знаходиться звернення, якщо в резолюції не визначено кінцевий термін виконання документа.
Якщо термін надання відповіді випадає на вихідні, святкові та неробочі дні, відповідь на звернення має бути надана у перший робочий день, що слідує за днем, визначеним кінцевим терміном для розгляду звернення.
6.21. Якщо в дорученні вказано декілька виконавців або у листі містяться декілька питань, підготовку відповіді автору й контроль за термінами розгляду здійснює виконавець, вказаний у резолюції першим, або особа, якій переданий на виконання оригінал листа (співвиконавцям направляються копії).
Співвиконавці не менше, ніж за три робочі дні до закінчення терміну виконання листа зобов'язані представити відповідальному виконавцю для узагальнення й підготовки відповіді необхідні матеріали. Збір інформації та підготовка узагальненої відповіді покладається на виконавця, який в резолюції вказаний першим.
Співвиконавці в рівній мірі несуть відповідальність за своєчасну і якісну підготовку відповідей на звернення громадян.
6.22. У разі неможливості вирішення проблеми у зазначені в резолюції чи визначені цим Регламентом строки виконавець інформує про це міського голову, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету з обґрунтуванням необхiдностi продовження строку виконання й пропозиціями відносно строків остаточного вирішення. При цьому, загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45-ти днiв вiдповiдно до ст. 20 Закону України "Про звернення громадян" з обов’язковим повідомлення про це заявника.
6.23. Довідки про результати розгляду усних чи письмових звернень, взятих на контроль за дорученнями міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, підписуються керівниками виконавчих органів, підприємств, установ i органiзацiй, яким надавалися доручення, або заступниками керівників – у разі відсутності останніх.
6.24. Контроль завершується тільки після прийняття рішення й вжиття заходів з вирішення питань, порушених у зверненні. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, якi прийняли рішення про контроль. У довідках зазначається форма ознайомлення автора звернення з результатами розгляду. Довідки про наслідки розгляду звернень громадян на доручення міського голови підписують перші керівники виконавчих органів, підприємств, установ або їхні заступники в разі їх відсутності (відпустка, відрядження).
6.25. Розглянутi звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд мають бути повернені до управління звернень громадян. Документи надсилаються до справи згідно з резолюціями міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету,
6.26. Вiдповiдi про результати розгляду звернень громадян, якi перебувають на контролі в Адміністрації Президента України, Кабiнетi Мiнiстрiв України, Апараті Верховної Ради України, інших центральних органах державної влади, Одеської обласної державної адміністрації, готуються та візуються виконавцями, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міськради, підписуються міським головою або першим заступником міського голови, якщо йому міський голова на період своєї вiдсутностi доручив розпорядженням право підпису.
6.27. Вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про звернення громадян" анонiмнi письмові звернення розгляду не підлягають. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
6.28. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення виконавчим комітетом чи посадовою особою виконавчого комітету, воно у термін не більше п'яти днів повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Рішення про визнання звернення необґрунтованим приймає посадова особа, яка надала доручення про виконання конкретного звернення.
6.29. Не розглядаються й повторні звернення до одного і того ж органу від одного громадянина з однакового питання, якщо перше питання вирішено по суті; а також скарги, подані з порушенням термінів, передбачених ст. 17 Закону України "Про звернення громадян", та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
6.30. Рішення про відмову в задоволенні вимог, висловлених у зверненні, доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посиланням на норми чинного законодавства і викладенням мотивів відмови, а також з роз'ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.
Відповідно до ст. 19 Закону України „Про звернення громадян”, у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою громадянину роз’яснюється порядок оскарження прийнятого рішення.
6.31. З метою підвищення якості розгляду повторних звернень громадян до виконкому та достовірності наданої виконавцями інформації про вжиті заходи з вирішення порушених у зверненнях питань уповноважені спеціалісти відділу контролю управління звернень громадян здійснюють телефонне чи очне опитування заявників та перевірки на місці.
6.32. Управління звернень громадян регулярно аналізує характер письмових i усних звернень громадян, контролює дотримання термінів розгляду звернень. Щотижня на апаратній нараді начальник управління або особа, яка виконує його обов’язки, звітує про стан роботи зі зверненнями громадян».
1.81. Підпункт 7.1 викласти в наступній редакції:
«7.1. Організація роботи локальної комп’ютерної мережі виконкому, забезпечення функціонування телефонного зв’язку та електронної пошти покладено на адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради».
1.82. У підпункті 7.2 абзац 3 викласти в наступній редакції:
«- відносно рішень виконкому і розпоряджень міського голови – на департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради».
1.83. Підпункт 7.5 викласти в наступній редакції:
«7.5. Відповідальність за роботу з електронною поштою у виконкомі покладено на департамент документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради та адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради».
1.84. Підпункт 7.7 викласти в наступній редакції:
«7.7. Загальний відділ департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради отримує електронну пошту, після чого здійснює процедуру реєстрації електронної документації. Для пошти, що надійшла на адресу конкретного виконавчого органу міськради, надсилає електронну копію листа одержувачу по локальній комп’ютерній мережі або одержувач забирає її безпосередньо на електронному носії.
Матеріали для пересилання електронною поштою приймаються від виконавчих органів міськради в електронному вигляді – через локальну комп’ютерну мережу або на іншому електронному носії. У друкованому вигляді інформація приймається тільки у випадку відсутності доступу відправника до електронного першоджерела надрукованої інформації».
1.85. Підпункт 8.1 доповнити абзацом наступного змісту:
«Право на вхід (вихід) до (з) приміщення міськради дає магнітна картка, яка видається у відділі кадрової роботи Одеської міської ради. Для одноразового відвідування адміністративного будинку у бюро перепусток видається гостьова перепустка».
1.86. Підпункт 8.6 викласти в наступній редакції:
«8.6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому проводиться адміністративно-господарським департаментом Одеської міської ради».
1.87. Підпункт 8.7 викласти в наступній редакції:
«8.7. Адміністративно-господарський департамент здійснює заходи для утримання в належному стані приміщення адміністративного будинку, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення службовців канцелярським приладдям, папером, телефонним зв’язком тощо».
1.88. Підпункт 8.9 викласти в наступній редакції:
«8.9. Винесення майна та інвентарю з адміністративного будинку здійснюється за матеріальними перепустками, підписаними керуючим справами виконавчого комітету. Перенесення майна з однієї робочої кімнати до іншої проводиться лише з дозволу директора адміністративно-господарського департаменту. Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за службовцями, які в них працюють. Працівники несуть відповідальність за збереження і правильність користування закріпленим майном; при звільненні з роботи здають його відповідальній особі адміністративно-господарського департаменту, про що робляться відповідні відмітки в обхідному листку».

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 13.01.2009р. №14 «Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754», від 26.05.2009р. №628 «Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Герасименко Т.В.
 
Міський голова                   О. Костусєв
 
Керуюча справами             Т. Герасименко


Страница создана: 2011.12.26 19:33