Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№175 від 04.04.2012р.

Про затвердження положення про архітектурно-містобудівну раду

при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради

в новій редакції

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011р. №108, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Затвердити положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради в новій редакції (додається).

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.12.2008р. №1499 «Про затвердження положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради та її складу» та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011р. №211 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.12.2008р. №1499 «Про затвердження положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради та її складу».

3. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Підгайного С.Г.

Міський голова                            О. Костусєв

Т.в.о керуючої справами              О. Павлова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 04.04.2012р. №175

 

ПОЛОЖЕННЯ
про архітектурно-містобудівну раду при управлінні

архітектури та містобудування Одеської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – Рада) створена з метою професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури.
1.2. Рада створена рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради і постійно діє як дорадчий орган при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – УАМ).
1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також цим положенням, розробленим на основі Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011р. № 108.
1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності членів.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ

 

2.1. Рада розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме стосовно:
- визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації (Генеральна схема планування території України, схеми планування території на регіональному рівні, генеральний план міста, детальні плани територій, проекти зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планах;
- будівництва об’єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об’єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об’єктів реставрації, пристосування пам’ятників архітектури та містобудування);
- архітектурно-планувальних рішень об'єктів будівництва, що розміщуються на територіях, на які не розроблені проекти зонування та детальні плани територій (на період, визначений пунктом 6 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
2.2. Рада розглядає містобудівні та архітектурні рішення з метою надання рекомендацій на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).
2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження проектів.
2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.
2.5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів міста і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

 

3. СКЛАД І СТРУКТУРА РАДИ

 

3.1. Рада створюється в складі голови Ради, його заступників, членів Ради та секретаря.
3.2. Головою Ради є начальник УАМ.
3.3. Склад Ради формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які складають не менше половини загальної кількості членів Ради, представників відповідних органів виконавчої ради, творчих спілок.
3.4. Персональний склад Ради формується головою Ради з урахуванням пропозицій територіальних організацій Національної спілки архітекторів України та затверджується наказом начальника УАМ.
3.5. Заступник голови Ради та її секретар на правах сумісників є посадовими особами УАМ.
3.6. Для попереднього рецензування проектів, що розглядаються Радою, можуть залучатися фахівці, у тому числі ті, які входять до складу Ради, але без права голосування по даним проектам.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

 

4.1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
4.2. Члени Ради мають право:
- заздалегідь бути проінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні ради;
- брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.
4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради зобов’язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.
4.4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права на засіданнях брати участь в обговоренні питань щодо проектування об’єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.
4.5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, в якій вони працюють.
4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються головою Ради.
Позачергові засідання Ради скликаються рішенням голови Ради.
Засідання Ради є відкритим.
Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.
Порядок денний формується на підставі звернень замовників.
Подання проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформація та довідкові матеріали тощо).
Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.
5.2. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.
Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.
5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на УАМ.
5.4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.
5.5. Для розгляду проектів містобудівної документації УАМ надсилає за 20 робочих днів до її засідання розділ проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду Радою, органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.
5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту.
5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва ІV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.
5.8. Розгляд на засіданні Ради проектів реконструкції об’єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».
5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
5.11. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 
Т.в.о. керуючої справами                         О. Павлова

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №175 від 04.04.2012p. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №60 від 24.04.2012р.


Страница создана: 2012.04.13 12:30