Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міськради № 326 від 27.11.2014

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради №49 від 27.02.2014р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№25 від 30.01.2014р.

Про затвердження Положення про адміністративну комісію

виконавчого комітету Одеської міської ради, її складу у новій редакції

та розподіл повноважень адміністративних комісій

Відповідно до ст. 40, підпункту 4 пункту «б» частини 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 215, 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 3, 4 Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 9 березня 1988 року № 5540-XI «Про затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та склад адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з розгляду справ про адміністративні правопорушення у новій редакції (додатки 1, 2).

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 20.09.2007 року № 1000 «Про затвердження Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та затвердження складу адміністративної комісії для розгляду справ про адміністративні правопорушення», від 21.06.2012 року № 207 «Про затвердження складу адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції», від 30.05.2013 року № 202 «Про внесення змін до складу адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.06.2012 р. № 207», пункт 2 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2009 р. № 620 «Про порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста Одеси» та підпункт 1.2 пункту 1 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2009 року № 1081 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2009 р. № 620 «Про порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста Одеси».

 
3. Визначити повноваження адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 152 (за вчинення порушень у межах історичних ареалів м. Одеси, визначених наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08, у парках та скверах м. Одеси, у прибережній зоні м. Одеси, окрім розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених посадовими особами комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс»), частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями 186, 186-1, 189, 189-1, 196, 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Визначити повноваження адміністративних комісій, створених при районних адміністраціях Одеської міської ради, з розгляду справ про адміністративні правопорушення по територіальній підвідомчості у районах м. Одеси, передбачені статтями 45, 46, 99, 103-1-104-1, статтями 141, 142, 149-151, статтею 152 (в частині розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених посадовими особами комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» та тих, що не відносяться до повноважень адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради), частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтями 183, 185-12, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради у місячний термін привести у відповідність до пункту 4 даного рішення Положення про адміністративні комісії, які створені при районних адміністраціях Одеської міської ради.

6. Визначити, що адміністративні комісії, створені при районних адміністраціях Одеської міської ради, підзвітні адміністративній комісії виконавчого комітету Одеської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

В.о. міського голови,
секретар міської ради                                 О. Бриндак

Керуюча справами                                     О. Оніщенко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 30.01.2014р. №25

 

Положення
про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради

 

____________________________
* Далі – адміністративна комісія

1. Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія виконавчого комітету Одеської міської ради є колегіальним органом при виконавчому комітеті Одеської міської ради, що утворюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування” та Кодексу України про адміністративні правопорушення виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності адміністративної комісії здійснюється сектором з організації роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради, який є його структурним підрозділом.
Метою створення адміністративної комісії є реалізація функцій виконавчого комітету Одеської міської ради у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян міста Одеси відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, актами міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.
1.3. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Одеської міської ради та йому підзвітна; має свою печатку, бланк, затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

2. Основні завдання та функції адміністративної комісії

2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, забезпечення законності та правопорядку в місті Одесі, охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ всіх форм власності.
2.2. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всестороннє та
об'єктивне з'ясування всіх обставин кожної справи, вирішення їх у повній відповідності із законодавством, виконання постанов про адміністративне правопорушення, а також виявлення причин і умов, які сприяють здійсненню адміністративного правопорушення (попередження правопорушень, дотримання закону юридичними та фізичними особами у місті Одесі).
2.3. Основною функцією адміністративної комісії є повний, всесторонній та об'єктивний розгляд справи про адміністративне правопорушення з урахуванням обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, та в документах, що додаються (до протоколу).
2.4. Діяльність адміністративної комісії базується на принципах гласності, законності, сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, виконавчої служби, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури.
2.5. Адміністративна комісія діє в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії.
Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію.
До складу комісії входять депутати Одеської міської ради, представники громадських організацій та/або об’єднань.
До складу адміністративної комісії не можуть входити працівники прокуратури, суду та адвокати.
Для здійснення поточної роботи й контролю за виконанням постанов комісії в адміністративній комісії передбачена посада вивільненого відповідального секретаря комісії.
2.6. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови:
- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
- головує на засіданнях комісії;
- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
- підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.
2.7. Відповідальний секретар адміністративної комісії:
- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
- разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
- направляє на виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
- веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ;
- представляє інтереси адміністративної комісії в судах, в стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.

3. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі адміністративній комісії

3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення відповідно до підвідомчості розгляду справ за Кодексом України про адміністративні правопорушення та цього рішення.
3.2. У разі надходження до адміністративної комісії справи про адміністративне правопорушення не за належністю, секретар адміністративної комісії передає зазначену справу на розгляд адміністративним комісіям, створеним при районних адміністраціях Одеської міської ради відповідно до розподілу повноважень, затверджених цим рішенням.

4. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

4.1. Адміністративна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- приймає у провадження матеріали, справи, які відносяться до її компетенції, а також складені відповідно до вимог законодавства;
- веде їх облік;
- розглядає справи про адміністративні правопорушення;
- виносить рішення;
- веде контроль за виконанням рішень;
- веде діловодство в справах про адміністративні правопорушення.
4.2. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції. Приймає рішення з конкретного звернення, про що повідомляє (заявника) в строки і в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.
4.3. Адміністративна комісія повертає протоколи до органу, що їх складає, у випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за іншими випадками, коли за інформацією, представленою в протоколі, неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для притягнення до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо.
4.4. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або органом відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4.5. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів на місяць.
4.6. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
4.7. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
- чи складено відповідно до закону протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи;
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
4.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії. Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права та обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази й вирішуються клопотання.
4.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати:
- чи було вчинено адміністративне правопорушення;
- чи винна дана особа в його вчиненні;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
- чи заподіяно майнову шкоду;
- інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
4.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
- дата і місце засідання;
- найменування та склад комісії;
- зміст справи, що розглядається;
- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання й результати їх розгляду;
- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
- відомості про оголошення прийнятої постанови.
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем.
4.11. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову.
4.12. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:
- попередження;
- штраф.
При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, встановлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.
При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія може накласти стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.
4.13. Постанова про припинення справи виноситься при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4.14. Постанова комісії повинна містити:
- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
- дату розгляду справи;
- відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;
- викладення обставин, установлених при розгляді справи;
- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
- прийняте рішення.
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії від загального її складу.
Постанова підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем комісії.
4.15. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, стосовно якої її винесено.
Копія постанови вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка в справі.
4.16. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адміністративною комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.
Скарга на постанову подається безпосередньо до адміністративної комісії, яка винесла постанову.
Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.
4.17. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.
4.18. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, службовими особами та громадянами.
4.19. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення виконується відповідно до правил, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить відповідну відмітку.

5. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення

5.1. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради.
5.2. Адміністративна комісія знаходиться за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.

 

Керуюча справами                         О. Оніщенко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 30.01.2014р. №25

 

CКЛАД
адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради
з розгляду справ про адміністративні правопорушення

 

Ахмеров О.О. - голова адміністративної комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Корольов М.В. - заступник голови адміністративної комісії, депутат Одеської міської ради (за згодою);

Кривченко О.В. - секретар адміністративної комісії, завідувач сектору з організації роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради.


Члени адміністративної комісії:


Асташенкова О.І. - заступник начальника відділу з питань судової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Лобан О.Л. - член виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

Члени адміністративної комісії за посадою
(з правом дорадчого голосу):

 

Начальник (особа, яка виконує обов’язки керівника) управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

Начальник (особа, яка виконує обов’язки керівника) управління реклами Одеської міської ради.

Начальник (особа, яка виконує обов’язки керівника) інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради.

Директор (особа, яка виконує обов’язки керівника) департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

Директор (особа, яка виконує обов’язки керівника) юридичного департаменту Одеської міської ради.

 

Керуюча справами                     О. Оніщенко


Страница создана: 2014.02.04 12:35