Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№23 від 28.01.2016р.Про затвердження проекту договору про пайову

участь замовника у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

між виконавчим комітетом Одеської міської ради та

ФІРМОЮ «ЕМЕРАЛД» – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ при реконструкції нежитлової будівлі

автоцентру легкових автомобілів шляхом прибудови

додаткового обсягу нового торгово-виставкового залу,

нових адміністративно-побутових приміщень і виділення

існуючих зовнішніх металевих сходів в окрему галерею з

виходом на вулицю за адресою: м Одеса, просп. Маршала Жукова, 2

 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання ФІРМИ «ЕМЕРАЛД» – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ щодо затвердження договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при реконструкції нежитлової будівлі автоцентру легкових автомобілів шляхом прибудови додаткового обсягу нового торгово-виставкового залу, нових адміністративно-побутових приміщень і виділення існуючих зовнішніх металевих сходів в окрему галерею з виходом на вулицю за адресою: м Одеса, просп. Маршала Жукова, 2, беручи до уваги надані документи та обґрунтовуючі матеріали, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

Міський голова                      Г. ТрухановКеруюча справами                О. Оніщенко

 

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№23 від 28.01.2016р.
 
 
Проект договору
про пайову участь замовника у створенні і розвитку
 інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси
 
                                                                              «____»_____________2016  р.            
                
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та ФІРМА «ЕМЕРАЛД» – ТОВАРИСТВО    З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі директора Джаббарова Сергія Казимовича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Державним реєстратором у новій редакції виконавчого комітету Одеської міської ради  від 25 березня 2009 року № 15561050006005942, та власного волевиявлення (далі – Замовник), з другого боку, разом поіменовані «Сторони», уклали договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Договір) про наступне:
 
І. Предмет Договору
 
1.1. Предметом Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, визначених цим Договором, в термін до 01 липня 2016 року.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – «реконструкція нежитлової будівлі автоцентру легкових автомобілів шляхом прибудови додаткового обсягу нового торгово-виставкового залу, нових адміністративно-побутових приміщень і виділення існуючих зовнішніх металевих сходів в окрему галерею з виходом на вулицю за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 2».
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – житлове   будівництво.
 
ІІ. Розмір пайової участі
 
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у розмірі589 264 (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) грн відповідно до розрахунку (додаток 1) частинами згідно з графіком (додаток 2).
Підстава: протокол засідання комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 22 грудня 2015 року  № 31.
2.2. Розмір пайової участі визначено на підставі нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно                           до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 жовтня 2015 року № 273, що за 1 м2складає 7 303 (сім тисяч триста три) грн.
2.3. Розрахунок розміру пайової участі складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва і нормативів для одиниці створеної потужності та затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від __________ № _______.
2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси здійснюється у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:
 
код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007.
(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)
 
ІІІ. Права і обов’язки Сторін,терміни сплати
 
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у пункті 2.1 розділу 2 Договору, у термін до 01 липня 2016 року згідно з графіком).
3.2. У разі внесення істотних змін (більше ніж 5 %) до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується до введення об’єкта в експлуатацію звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Одеської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.
3.3. У разі звернення Замовника про продовження терміну будівництва об'єкта комісією з визначення пайової участі замовника в розвитку інфраструктури міста Одеси одночасно з прийняттям рішення про продовження терміну будівництва об’єкта визначається уточнений розмір несплаченої частини пайової участі згідно з опосередкованою вартістю будівництва житла для міста Одеси на момент її засідання.
3.4. Замовник зобов'язується:
- відгородити ділянку будівництва з метою її приведення в естетичний вигляд;
- здійснювати мийку коліс автомашин при їх виїзді з будівельного майданчика;
- під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться;
- встановлювати інформаційні позначки про належність автотранспорту забудовнику, якого він обслуговує;
- відновити шляхове покриття, зруйноване внаслідок проведення будівельних робіт;
- забезпечувати в період будівництва належний санітарний та протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці;
- вчасно вживати заходів щодо усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникають під час будівництва;
- забезпечувати в період підготовки й здійснення будівництва безперешкодний доступ до земельної ділянки, будинків і споруд, інженерних комунікацій, розташованих на ньому, фахівців експлуатуючих служб і організацій при необхідності проведення ремонтно-будівельних робіт, а також фахівців управління капітального будівництва Одеської міської ради та департаменту комунальної власності Одеської міської ради для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.
3.5. Після закінчення будівництва об'єкта Замовник надає до управління капітального будівництва Одеської міської ради технічний паспорт для уточнення розміру пайової участі та отримує довідку про виконання зобов'язань за цим Договором.
 
ІV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
 
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання Договору в межах чинного законодавства України.
4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, визначеної пунктом 2.1 розділу 2 Договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не перерахованої суми за кожний день прострочення платежу, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання. Розрахунок суми основного боргу та штрафних санкцій здійснюється з урахуванням індексу інфляції.
Сплата пені здійснюється Замовником у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:
 
                    код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007.              .
                        (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)
 
4.4. Замовник також сплачує 3 % річних від простроченої суми.
 
V. Інші умови
 
5.1. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є його невід’ємною частиною, або в судовому порядку.
5.2. У разі порушення Замовником умов Договору його може бути розірвано виконавчим комітетом Одеської міської ради в односторонньому порядку.
5.3. Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.
5.4. Договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Одеської міської ради, третій – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань.
5.6. Додатки до Договору:
№ 1 – розрахунок розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності;
№ 2 – графік оплати пайової участі. 
 
Виконавчий комітет Одеської                                                  Замовник:
міської ради:

Адреса: 65004, м. Одеса                                                         Адреса: 65101, м. Одеса
Думська пл., 1                                                                             просп. Маршала Жукова, 2
                                                                                                       код ЄДРПОУ 23870264

Заступник міського голови                                                       Директор ФІРМИ «ЕМЕРАЛД»
 ______________________В.І. Шандрик                               _______________С.К. Джаббаров
                    М.П.                                                                                           М.П.


Договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради від ______________ № _______/кс.Начальник управління
капітального будівництва                                                                               Б.М. Панов
Керуюча справами                                                                                      О. Оніщенко
 
      
 
 
 
Додаток 1
до проекту Договору
від
 
 
Розрахунок
розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та ФІРМА «ЕМЕРАЛД» – ТОВАРИСТВО       З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі директора Джаббарова Сергія Казимовича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Державним реєстратором у новій редакції виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 березня 2009 року № 15561050006005942, та власного волевиявлення, з другого боку, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20____ року  № _______ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування «реконструкція нежитлової будівлі автоцентру легкових автомобілів шляхом прибудови додаткового обсягу нового торгово-виставкового залу, нових адміністративно-побутових приміщень і виділення існуючих зовнішніх металевих сходів в окрему галерею з виходом на вулицю за адресою: м Одеса, просп. Маршала Жукова, 2».
 
1. Розрахунок здійснено на підставі листа управління архітектури та містобудування Одеської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 01-06/1576 та нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194, а також на підставі рішення комісії                з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 22 грудня 2015 року № 31, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від «____»_________ 20__ р. № _________.
 
2. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності, пайова участь при реконструкції нежитлової будівлі автоцентру легкових автомобілів шляхом прибудови додаткового обсягу нового торгово-виставкового залу, нових адміністративно-побутових приміщень і виділення існуючих зовнішніх металевих сходів в окрему галерею з виходом на вулицю за адресою: м Одеса, просп. Маршала Жукова, 2 становить 589 264 (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) грн.
 
3. Розрахунок розміру пайового внеску Замовника будівництва об’єктів здійснюється за формулою:
Р = Рж + Рп, де
Рж = ((Sзаг.кв. – Sвід) х 4 %) х Вбуд, де
Рж – розмір пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення у грошовому виразі (грн);
Sзаг.кв. – загальна площа квартир об’єкта (м2);
Sвід – загальна площа, необхідна для відселення громадян згідно                               зі списком, погодженим відповідною районною адміністрацією Одеської міської ради (м2);
4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194.
Рп= (Sзаг – Sзаг.нжп) х 10 % ) х Вбуд х Кф, де
Рп – розмір пайової участі об’єкта нежитлового призначення (грн);
        Sзаг – загальна корисна площа об’єкта (м2);
        Sзаг.нжп – загальна корисна площа нежитлових приміщень, які є власністю замовника, розташовані на території забудови та підлягають знесенню (м2);
10 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194;
Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта.
4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________
20___ р. № ____________.
 
 
Виконавчий комітет                                           Замовник:
Одеської міської ради:                                                                                                                                                             
 
Заступник міського голови                                Директор ФІРМИ
                                                                               «ЕМЕРАЛД»
 
                                     
 
_________________ В.І. Шандрик                            ______________С.К. Джаббаров
        М.П.                                                                                        М.П. 
 
 
Начальник управління
капітального будівництва                                                                          Б.М. Панов
 


 

Додаток 2
до проекту Договору
від
 
 
ГРАФІК
оплати коштів пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та ФІРМА «ЕМЕРАЛД» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі директора Джаббарова Сергія Казимовича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Державним реєстратором у новій редакції виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 березня 2009 року № 15561050006005942, та власного волевиявлення, з другого боку, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20___ року  № _______ домовилися про наступне:
 
1. Оплату за договором у розмірі 589 264 (п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) грн здійснювати згідно з наступним графіком:
- 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн – протягом 30 робочих днів з моменту підписання договору про пайову участь;
- 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн – до 01.04.2016 р.;
- 269 264 (двісті шістдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) грн – до 01 липня 2016 року.
 
2. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________
20___ р. № ____________.
 
 
 
Виконавчий комітет                               Замовник:
Одеської міської ради:
        
Заступник міського голови                    Директор ФІРМИ «ЕМЕРАЛД» 
 
 
 
_________________ В.І. Шандрик                   ______________ С.К. Джаббаров   
    М.П.                                                             М.П.      
 
 
 
Начальник управління

капітального будівництва                                                                          Б.М. Панов 


Страница создана: 2016.02.01 13:55