Втратило чинність рішенням № 189 від 25.06.2020 р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 221 від 28.07.2016р.

Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет

 

з організації та проведення процедур закупівель товарів,

 

робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному

 

розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті

Одеської міської ради

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі”, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року № 477 “Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі”, від 30 березня 2016 року № 557 “Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)” виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради, та затвердити його склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 25 грудня 2014 року № 373 “Про затвердження складу та Положення про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.

Міський голова                            Г. Труханов

Керуюча справами                     О. Оніщенко

 

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
в Від 28.07.2016р. № 221

 

 

СКЛАД
тендерного комітету з організації та проведення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста
при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті
Одеської міської ради

 

Оніщенко О.С. - голова комітету, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

Члени комітету:

 

Броварська М.В. - директор департаменту документально- організаційного забезпечення Одеської міської ради;
 
Іовчева С.В. - директор адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;

 
Коваленко О.Я. - начальник відділу кадрової роботи Одеської міської ради;
 
Любарська І.А. - заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з розпорядниками нижчого рівня департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради;
 
Щеплоцька В.Г. - директор департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради;
 
Ярошевська О.Ю. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради.
 

Керуюча справами                                               О. Оніщенко

 

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.07.2016р. № 221

 

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет з організації та проведення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста
при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті
Одеської міської ради
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі – тендерний комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із законодавством.
1.2. Метою створення тендерного комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
1.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

 

2.1. Склад тендерного комітету, зміни до складу та Положення про нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. У разі, якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.
2.2. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, а також інші особи, визначені частиною 2 статті 11 Закону (посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради).
Членство в тендерному комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається замовником та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
2.4. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників), секретаря з числа членів тендерного комітету та визначає їх функції.
У разі відсутності голови тендерного комітету його обов'язки виконує заступник голови тендерного комітету (якщо призначено кількох заступників, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки на період своєї відсутності).
За відсутності секретаря тендерного комітету його обов’язки виконує член тендерного комітету, визначений його головою.
Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря, визначення функцій кожного члена тендерного комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання тендерного комітету.
2.5. Формою роботи тендерного комітету є засідання, яке вважається правомочним за присутності на ньому не менше двох третин його членів.
Засідання тендерного комітету скликаються його головою та проводяться за потреби.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні тендерного комітету, та порядок денний доводяться до відома його членів до початку засідання.
2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.
Рішення тендерного комітету оформлюються протоколом, який підписується всіма його членами, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів тендерного комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.
У разі відмови члена тендерного комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
2.7. Тендерний комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.
У процесі роботи забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
- здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
- забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
- здійснення інших дій, передбачених Законом.
2.8. Голова, секретар та інші члени тендерного комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення процедури закупівель.
2.9. Члени тендерного комітету мають право:
- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
- аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
- виносити питання на розгляд тендерного комітету;
- приймати рішення з оформленням відповідного протоколу тендерного комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу (визначеному до вимог чинного законодавства) ;
- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
- вносити свою окрему думку до протоколів засідань тендерного комітету;
- ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
- здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.10. Члени тендерного комітету зобов'язані:
- брати участь у всіх його засіданнях особисто;
- організовувати та проводити процедури закупівель;
- забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
- дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
- здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.11. Голова тендерного комітету:
- організовує роботу тендерного комітету;
- приймає рішення щодо проведення засідань;
- визначає дату і місце проведення засідань;
- пропонує порядок денний засідань;
- веде засідання тендерного комітету;
- вносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2.12. Секретар тендерного комітету забезпечує:
- ведення та оформлення протоколів засідань;
- оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань щодо його діяльності;
- за дорученням голови тендерного комітету виконання іншої організаційної роботи;
- зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
- дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
- розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
- виконання інших повноважень відповідно до законодавства.
2.13. Голова тендерного комітету персонально відповідає за виконання покладених на тендерний комітет функцій.
2.14. За порушення вимог, встановлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени тендерного комітету несуть відповідальність згідно із законодавством України.
2.15. Голова та секретар тендерного комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Керуюча справами                                                            О. Оніщенко

 

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 221 від 28.07.2016р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №34 від 05.08.2016 р.


Страница создана: 2016.08.01 14:34