Рішення
Одеської міської ради
№ 3899-VII від 31.10.2018 р.

Про затвердження Положень про проведення конкурсу

на посади директора та педагогічних працівників комунальної установи

«Одеський інклюзивно-ресурсний центр»

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 року № 1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру», з метою визначення механізму проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр» (додаток 1).

 
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр» (додаток 2).


3. Визначити департамент освіти та науки Одеської міської ради уповноваженим органом, який організує та проводить конкурси на зайняття посад директора та педагогічних працівників комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр».


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.Міський голова                                  Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від 31.10.2018 р.
№ 3899-VII

 

Положення
про проведення конкурсу на посаду директора
комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр»
(далі - Положення)

 

1. Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр» (далі – інклюзивно-ресурсний центр).
2. Директор інклюзивно-ресурсного центру призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі Одеським міським головою у порядку визначеному цим Положенням.
3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
- законності;
- прозорості;
- забезпечення рівного доступу;
- недискримінації;
- доброчесності;
- надійності та відповідності методів оцінювання.
4. Конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру проводиться при його утворенні, закінченні строку дії контракту з директором або прийняття рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.
5. Конкурс проводиться поетапно:
- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради (далі - Уповноважений орган);
- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
- проведення іспиту та визначення його результатів;
- проведення співбесіди та визначення її результатів;
- визначення переможця конкурсного відбору;
- оприлюднення результатів конкурсу.
6. Конкурс оголошується та проводиться Уповноваженим органом.
7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах Одеської міської ради та Уповноваженого органу.
8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
- найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру (далі – претенденти);
- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
9. Строк подання документів для участі в конкурсі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
10. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, особисто (або поштою) подає такі документи:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
- копію трудової книжки;
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
11. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється Уповноваженим органом.
12. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
13. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляє Уповноважений орган.
14. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
15. Для проведення конкурсу міським головою утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить 7 осіб, зокрема:
- заступник міського голови (голова конкурсної комісії);
- директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
- керівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти комунальної власності м. Одеси.
- представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення;
- представники громадськості (за згодою).
До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені працівники обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.
16. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її загального складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів, присутніх на відповідному засіданні.
17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.
18. Кваліфікаційний іспит проводитися за наступними напрямками:
- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
- знання основ спеціальної педагогіки;
- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
Перелік питань для проведення іспиту визначається комісією та затверджується її головою комісії.
19. Іспит складається з 6 питань, по 2 питання за кожним із напрямків, визначеними у пункті 18 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту не повинен перевищувати 1 годину 20 хвилин.
20. Для визначення результатів іспиту використовується наступна система оцінювання:
- 2 бали виставляються претендентам, які в повному обсязі розкрили суть питання;
- 1 бал виставляється претендентам, які розкрили питання фрагментарно;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
21. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 20 цього Положення.
22. Претенденти, які за результатами іспиту набрали найбільшу середньоарифметичну кількість балів, допускаються до співбесіди.
23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності претендентів та до відповідних посадових обов’язків.
Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.
Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією та затверджуються її головою.
24. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності претендента на співбесіді використовується наступна система:
- 2 бали виставляються претендентам, які відповідають вимогам;
- 1 бал виставляється претендентам, які не повною мірою відповідають вимогам;
- 0 балів виставляється претендентам, які не відповідають вимогам.
25. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди з претендентом.
26. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок претендентів.
27. Підсумковий рейтинг претендентів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства.
28. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом претендента, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.
29. Якщо два і більше претендента мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії.
30. Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня наступного після завершення співбесіди надає претендентам та Уповноваженому органу висновок щодо результатів конкурсного відбору.
31. Кожен претендент не пізніше, ніж через три робочі дні з дати отримання висновку конкурсної комісії має право надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою Одеської обласної державної адміністрації (далі - Структурний підрозділ).
32. Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку надсилає документи до Структурного підрозділу, для погодження претендента на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру.
33. Після погодження кандидатури претендента, Одеський міський голова призначає директора інклюзивно-ресурсного центру, з яким укладається контракт з дотриманням вимог законодавства про працю.
34. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в наступних випадках:
- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
- конкурсною комісією не визначено претендента.
35. Якщо конкурсний відбір не відбувся, Уповноважений орган оголошує проведення повторного конкурсного відбору.
36. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах Засновника та Уповноваженого органу не пізніше, ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.


Секретар ради                                О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 31.10.2018 р.
№ 3899-VII

 

Положення
про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників
комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр»
(далі - Положення про проведення конкурсу)

 

1. Положення про проведення конкурсу визначає механізм проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр».
2. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру призначаються на посади директором інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі.
3. Конкурс проводиться з дотриманням наступних принципів:
- законності;
- прозорості;
- забезпечення рівного доступу;
- недискримінації;
- доброчесності;
- надійності та відповідності методів оцінювання.
4. Конкурс оголошується та проводиться департаментом освіти та науки Одеської міської ради (далі-Уповноважений орган).
5. Конкурс проводиться поетапно:
- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Одеської міської ради та Уповноваженого органу;
- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
- проведення іспиту та визначення його результатів;
- проведення співбесіди та визначення її результатів;
- визначення переможця конкурсного відбору;
- оприлюднення результатів конкурсу.
6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайтах Одеської міської ради та Уповноваженого органу.
7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
- найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – кандидати);
- перелік документів, які необхідно подати кандидатам для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
8. Строк подання документів для участі в конкурсі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, особисто (або поштою) подає такі документи:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
- копію трудової книжки;
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
10. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється Уповноваженим органом.
11. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
12. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, кандидати до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється Уповноваженим органом.
13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
14. Для проведення конкурсу Уповноваженим органом утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить 7 осіб, зокрема:
- директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради (голова конкурсної комісії);
- директор інклюзивно-ресурсного центру;
- керівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти;
- представники громадськості.
До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені працівники обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.
15. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.
16. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за наступними напрямами:
- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
- знання основ спеціальної педагогіки.
Перелік питань для проведення іспиту затверджується головою комісії.
17. Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, визначеними у пункті 16 цього Положення про проведення конкурсу. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.
18. Для визначення результатів іспиту використовується наступна система оцінювання:
- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;
- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
19. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 18 цього Положення про проведення конкурсу.
20. Кандидати, які за результатами іспиту набрали найбільшу кількість балів, допускаються до співбесіди.
21. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.
Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.
Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією.
22. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності кандидата на співбесіді використовується наступна система:
- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;
- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.
23. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди з кандидатом.
24. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок кандидатів.
25. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства.
26. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.
27. Якщо два і більше кандидата мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії.
28. Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня наступного після завершення співбесіди надає кандидатам та Уповноваженому органу висновок щодо результатів конкурсного відбору.
29. Кожен кандидат не пізніше, ніж через три робочі дні з дня отримання висновку конкурсної комісії має право надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою Одеської обласної державної адміністрації.
30. За умови відсутності заперечень від інших кандидатів директор інклюзивно-ресурсного центру призначає особу на відповідну посаду відповідно до вимог законодавства про працю.
31. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в наступних випадках:
- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
- жоден з кандидатів не пройшов конкурсного відбору;
- конкурсною комісією не визначено кандидата.
32. Якщо конкурсний відбір не відбувся, Уповноважений орган оголошує проведення повторного конкурсного відбору.
33. Результати конкурсного відбору оприлюднюються оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах Одеської міської ради та Уповноваженого органу не пізніше, ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
 
Секретар ради                       О. Потапський

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2018.11.07 16:40